До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/946682

 

КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна


директор


Інститут книгознавства .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »

Контактна інформація: +38(044) 234-93-06, kovalchuk@nbuv.gov.ua
Дати життя:29.05.1953, м. Київ, Україна.
Освіта: Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), (1977); аспірантура Київського державного інституту культури, (1990).
Науковий ступінь, звання:кандидат історичних наук (1992); доцент (1996); доктор історичних наук (2005); професор (2006).
Професійна діяльність: У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1996 Державний музей книги і друкарства України: м.н.с, н.с, с.н.с, завідувачка сектору. Київський державний інститут культури: аспірантка, викладач, старший викладач, доцент.
Наукові зацікавлення: історія книги та книгознавства, репресовані українські книгознавці, організація фондів стародруків та рідкісних видань, книжкове пам’яткознавство.
Інформаційні
ресурси:
Фонд стародруків та рідкісних видань
Почаївські стародруки в фондах НБУВ

Основні публікації:
 1. Ковальчук Галина Іванівна : наукометричний портрет вченого.
 2. Український науковий інститут книгознавства (1922-1936). - Київ : Видавничий дім "Академперіодика", 2015. – 688 c.
 3. Відділ стародруків та рідкісних видань / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - К. :НБУВ, 2008. – 5 c.
 4. Рукописні книги та стародруки : Навчальний посібник. - К :НБУВ, 2011. – 100 c.
 5. Документальне пам'яткознавство : Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність". - Київ :ДАКККіМ, 2009. – 20 c.
 6. Експертиза документальних пам'яток : Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність". - Київ :ДАКККіМ, 2009. – 24 c.
 7. Історія книги : Програма для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». - К.  :КНУКіМ, 2007. – 20 c.
 8. Історія книги : Робоча програма для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». - К.  :КНУКіМ, 2007. – 60 c.
 9. Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах : Моногр. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т укр. кн. - К., 2004. – 644 c.
 10. Теорія та практика книжкового пам’яткознавства ХХ століття : Автореферат дис. ... д.і.н / Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К. :НБУВ, 2005. – 38 c..
 11. Словник книгознавчих термінів. - К. :Кн. палата, 2003. – 160 c.
 12. Бібліологічні вісті 1923-1930 : Систематичний анотований покажчик. - К. :Абрис, 1996. – 160 c.
 13. Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов (1880–1957) : Біобібліографічний нарис. - К., 1995. – 44 c.
 14. Навчальний посібник з історії писемності та рукописної книги. - К. :КДІК, 1995. – 63 c.
 15. Історія розвитку книгознавства в УСРР в 20-30 рр. : Автореферат дис. ... к. і. н / Ін-т історії. - К., 1991. – 16 c.
 16. Агіенка // Францыск Скарына : Энцыклапедыя. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – С. 9.
 17. «Тимчасовий реєстр» І. П. Крип’якевича «Київські друки XVII–XVIII ст.» // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2017. - Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 184-201.
 18. «Київські» листи до І. П. Крип’якевича (осінь 1947 р.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2017. - Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 450-454.
 19. Що таке бібліофілознавство: роздуми щодо теорії бібліофільства // Альманах бібліофілів. - Дрогобич : Коло, 2017. - Вип. 2. – С. 75–83.
 20. Відзначення 500-річного ювілею виходу «Біблії руської» Франциска Скорини // Бюллетень Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. - 2017. - № 8. – С. 6-7..
 21. Бібліотечні документи з регламентації процесів безпеки використання книжкових пам’яток // Вісник Одеського нац. ун-ту. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. - Одеса, 2017. - Т. 22, вип. 2 (8). – С. 159–170.
 22. «Білі плями» та дискусійні питання в скоринознавстві // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнарод. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, НБУВ, 24 травня 2017 р.). - Київ :НБУВ, 2017. – С. 376–379.
 23. Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: матеріали П’ятнадцятої Міжнар. наук. конф. (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. - Київ, 2017. – С. 117–122.
 24. З історії українського бібліологічного товариства // Київський альманах бібліофіла. - Київ : ВД «Особистості», 2017. – С. 322–335.
 25. Атрибуція та експертиза рукописної та книжкової спадщини // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 6.
 26. Исследования творческого наследия Ф. Скорины украинскими учеными ХІХ – начала ХХ в. // Франциск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына / Цэнтр. навук. б-ка імя Якуба Коласа Нац. акад. навук Беларусі . - Мінск :Беларуская навука, 2017. – С. 49–73.
 27. Книжные памятники академических библиотек Украины: проблемы и перспективы их хранения, популяризации и учета в государственном реестре // Матэрыялы мiжнароднага кангрэса «500 гадоў беларускага кнiгадрукавання». У 2 ч. Ч. 1. ХІІІ Міжнародні кнігазнаўчыя чытаннi, Мінск, 14–15 верасня 2017 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. - Мінськ : Національна бібліотека Білорусі, 2017. – С. 33–37.
 28. «Людем посполитым к доброму научению…» (Круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини) // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 3. – С. 34–36.
 29. Новый каталог экслибрисов // Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy” : Księga abstraktów = Book of abstracts. - Kraków :Uniwersytet Pedagogiczny, 2017. – С. 34–36.
 30. Основні складові експертизи книжкових пам’яток // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовтня 2017 р.). - Київ :НБУВ, 2017. – С. 137–140.
 31. Петров Степан Йосипович // Українська бібліотечна енциклопедія.
 32. Популяризация издательского наследия Франциска Скорины в публикациях украинских учених 1920-х годов // Франциск Скорина – личность, деятельность, наследие, современные образы : материалы Междунар. науч. семинара (Полоцк, 24 мая 2017 г.). - Минск, Москва :ЦНБ НАН Беларуси; ФГБУ науки Науч. и издат. центр «Наука» РАН, 2017. – С. 58–63.
 33. Розробка документної бази щодо збереження книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Могилянські читання 2016. Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення : зб. наук. праць. - Київ : Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник, Вид-во «Фенікс», 2017. – С. 322–326.
 34. Франциск Скорина за публікаціями вчених української діаспори 1920-х років // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 3. – С. 19–25.
 35. Видавнича діяльність друкарні Києво-Печерської лаври першої половини ХІХ ст. (пам’яті Є. В. Рукавіциної) // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.) . - Київ : НБУВ, 2016. – С. 375–378.
 36. Дослідження історії книжкової культури України // Вісник Національної академії наук України. - 2016. - № 4. – С. 76–83.
 37. Історія книжкової культури: теоретична складова поняття // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.). - Київ : НБУВ, 2016. – С. 142–145.
 38. Історія книжкової культури України // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 6. – С. 33–35.
 39. Книговедческие публикации Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского: итоги и перспективы // Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития = Modern Problems of Book Culture: Main Tendencies and Prospects : материалы V Междунар. науч. семинара (Минск, 19-20 апр. 2016 г.). - Минск, Москва : Наука, 2016. – С. 113–116.
 40. Книгознавство // Книгознавча школа : антологія . - Київ : Ліра-К, 2016. – С. 67–73.
 41. Лабінцев Юрій Андрійович // ЕСУ. - Київ, 2016. - Т. 16. – С. 366.
 42. Лосієвський Ігор Якович // ЕСУ. - Київ, 2016. - Т. 17. – С. 579.
 43. Лобузіна Катерина Вілентіївна // ЕСУ. - Київ, 2016. - Т. 17. – С. 684.
 44. Основні підходи до експертизи книжкових пам’яток у бібліотеках // Libri Descripti : Materiały międynarodowej konferencji naukowej “Opis edycji rzadkich i unikatowych” (Charków, 16–19 września 2013 roku) = Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Експертиза рідкісних і цінних видань» (Харків, 16–19 вересня 2013 року). - Kraków :Collegium Columbinum, 2016. – С. 25–77.
 45. Проблеми створення інтегрованого веб-ресурсу книжкових пам’яток України // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнар. книгознавчих читань (м. Одеса, 15–17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. - Одеса :ОНУ ім. І.І. Мечникова , 2016. – С. 8–17.
 46. Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 1. – С. 3–11.
 47. Электронные ресурсы Института книговедения Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского НАН Украины // Материалы IV Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры: информационные ресурсы библиотек в образовательной, научной и социокультурной среде" (Минск, 4–6 октября 2016 г. ) / Нац. б-ка Беларуси. - Минск, 2016. – С. 78–83.
 48. Вклад члена-корреспондента АН УССР П. Н. Попова в изучение книжной культуры // Берковские чтения 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы ІІІ Международной научной конференции (Минск, 26-27 мая 2015 г.). - Минск, Москва :ЦНБ НАН Беларуси, ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 188-193.
 49. Изучение и популяризация наследия Франциска Скорины украинским ученым П. Н. Поповым // Матэрыялы ХІ Міжнародных кнігазнавчых чытанняв "Кніжная культура Беларусі ХІ - пачатку ХХ ст." (Мінск, 16-17 красавіка 2015 г.). - Мінск :Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2015. – С. 18-22.
 50. Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 6-8 жовтня 2015 р.) : в 2 ч. - Київ :НБУВ, 2015. - Ч. 1. – С. 182-184.
 51. Митрополит Євгеній (Болховітінов) і книжкове життя Києва 20-х – 30-х років ХІХ століття // Софійські читання : матеріали VII наук.-практ. конф до 90-річчя відомого дослідника… С. Висоцького (23–24 травня 2013 р.). - Київ : Видавець Олег Филюк, 2015. – С. 234–241.
 52. Науково-видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: основні напрями останнього п’ятиріччя / Воскобойнікова О. В., Ковальчук Г. І. // Наука України у світовому інформаційному просторі. - Київ :Видавничий дім «Академперіодика», 2015. - № 11. – С. 120–133.
 53. Перші жертви боротьби на книжковому фронті: Сергій Єфремов, Павло Балицький, Ярослав Стешенко // Альманах бібліофіла. - Дрогобич : Коло, 2015. - Книга 1. – С. 129-149.
 54. Понимание книжной культуры украинскими учеными в 1920-х гг. // Современные проблемы книжной культуры: основные тенден-ции и перспективы развития»: материалы Междунар. науч. семинара (Минск, 2–3 апреля 2014 г.). - Минск, Москва :ЦНБ НАН Беларуси ; Москва : ФГБУ науки Научный и издательский центр «Наука» РАН, 2014. – С. 25 - 29.
 55. Теория книговедения в работах сотрудников Украинского научного института книговедения // Книга в информационном обществе : материалы ХШ Между-нар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 28-30 апреля 2014 г.). - Москва :ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014. – С. С. 465 - 467.
 56. Дослідження співробітників бібліотеки НАН України – Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – з історії книжкової культури // Українська енциклопедистка : матеріали Третьої міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 жовтня 2013 року). - Київ :Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – С. 252 - 260.
 57. Кондра Сергій Григорович // Енциклопедія сучасної України. - Київ, 2014. - Т. 14. – С. 249.
 58. Криловський Амбросій Семенович // Енциклопедія сучасної України. - Київ, 2014. - Т. 15. – С. 420.
 59. Экземпляры прижизненных изданий Т.Г. Шевченко в отделе старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - Киев :НБУВ, 2014. - Вып. 12. – С. 7 - 22.
 60. Прижиттєві та посмертні видання Т. Г. Шевченка у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 6. – С. 33 - 38.
 61. Базельські стародруки XV–XVI ст. у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ :НБУВ, 2014. - Вип. 18. – С. 3 - 37.
 62. Библиотека Российской академии наук: 1925 год. Взгляд со стороны // лет служения науке. Юбилейная науч. конф., посвященная 300-летию библиотеки Российской академии наук 27–28 ноября 2014 г. : тезисы докл. - Санкт-Петербург, 2014. – С. 41 - 43.
 63. Списки видань Києво-Печерської друкарні з фондів Інституту рукопису НБУВ в аспекті питання щодо початку діяльності друкарні // Вісник КНУКіМ. Серія «Соціальні комунікації». - Київ, 2013. - Вип. 2. – С. 17 - 23.
 64. Ю. О. Меженко на чолі Українського наукового інституту книгознавства (УНІК) // «І тільки незмінна книга!» : зб. ст. до 120-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (1892 – 1969) / НАНУ, НБУВ. - К. :НБУВ, 2013. – С. 11-30.
 65. Развитие П. Н. Берковым понятия «редкой книги» и его методические рекомендации относительно книговедческих исследований // Берковские чтения – 2013. Книжная культура в контексте международных контактов: Материалы Международной научной конференции (Минск, 16 – 17 мая 2013 г.) . - Минск :ЦНБ НАН Беларуси; М.: ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2013. – С. 186-189.
 66. Книгознавчі зв’язки С. Сірополка з Українським науковим інститутом книгознавства // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство; вип. 3). - Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 79-83.
 67. Експертиза книжкових пам’яток у бібліотечних фондах: презентація науково-методичного ресурсу // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформацій-них ресурсів: матеріали Міжнар. наук. конф. (К., 8–10 жовт., 2013). - К. :НБУВ, 2013. – С. 273-274.
 68. Основні підходи до експертизи книжкових пам’яток у бібліотеках.
 69. Книгознавчий журнал «Бібліологічні вісті» (до 90-річчя від часу створення) // Наука України у світовому просторі. - К. :Академперіодика, 2013. - Вип. 8. – С. 131-139.
 70. Вітаємо ювіляра професора Юрія Андрійовича Лабинцева.
 71. Книга // Енциклопедія сучасної України . - К., 2013. - Т. 13. – С. 374-375.
 72. "Книга" // Енциклопедія сучасної України. - К., 2013. - Т. 13. – С. 375.
 73. Книгознавства Український науковий інститут // Енциклопедія сучасної України. - К., 2013. - Т. 13. – С. 377.
 74. Книгознавство // Енциклопедія сучасної України. - К., 2013. - Т. 13. – С. 377-379.
 75. Експертиза книжкових пам’яток у бібліотеках: українознавчий аспект // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Львів, 2012. - Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 403 - 416.
 76. Матеріали до Державного реєстру національного культурного надбання // www.irbis-nbuv.gov.ua/fond/register/register.htm. - 2012.
 77. Видавнича діяльність УНІК // www.irbis-nbuv.gov.ua/fond/vsd/shov/shov-004/foto.htm. - 2012.
 78. Нові технології менеджменту знань у бібліотеках // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 8. – С. 10.
 79. Традиции украинской старопечатной книжной культуры и их исследование в работах украинских историков книги // Научная книга : Специальный выпуск. - Москва : Наука, 2012. - № 1. – С. 66 - 68.
 80. Историко-книговедческие электронные ресурсы Нацио-нальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского в современной научной коммуникации // Научная книга : Специальный выпуск. - Москва : Наука, 2012. - № 1. – С. 81 - 84.
 81. Владельческие признаки на экземплярах изданий Академической типографии XVIII в. из фондов отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского // Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: К 285-летию основания Академической типографии в России: Материалы V Международ. науч. конференции (Москва, 24–26 окт. 2012 г.): В 2 т. - Москва :Наука, 2012. - Т. 2. – С. 68 - 77.
 82. Некоторые перспективы развития науки о книге // Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: К 285-летию основания Академической типографии в России: Материалы V Международ. науч. конференции (Москва, 24–26 окт. 2012 г.): В 2 т. . - Москва :Наука, 2012. - Т. 1, ч. 1. – С. 190 - 194.
 83. Дослідження українських стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві: матеріали 1-ї і 2-ї наук.-практ. конф., 10–11 листоп. 2010 р., 9 листоп. 2011 р.: до Дня укр. писемності та мови /Музей книги і друкарства України; ред.-упор. Д. О. Палій. - Київ, 2012. – С. 6 - 11.
 84. Державний реєстр національного культурного надбання: консультація // Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2011 р.: Інформаційно-аналітичний огляд. - К. :НБУВ, 2012. - Вип. 17. – С. 69 - 73.
 85. Репресоване книгознавство (до 90-річчя Українського наукового інституту книгознавства) // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 10. – С. 30 - 33.
 86. Книжкові пам’ятки як соціокультурне явище // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Книга в історії і культурі : [міжвуз. зб. наук. праць] / ред. кол. : А. Г. Болебрух (відп. ред.) [та ін.]. - Дніпропетровськ :Вид-во Дніпропетровського нац. ун-ту, 2012. – С. 28 - 39.
 87. Колекція інкунабул.
 88. Книжкове пам’яткознавство в системі бібліотекознавства // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 3. – С. 14 - 18.
 89. Четверті Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті професора Миколи Павловича Ковальського // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 3. – С. 54 - 55.
 90. Українські першодруки. Прижиттєві видання класиків української літератури.
 91. Историко-книговедческие электронные ресурсы Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в современной научной коммуникации // Историко-культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге: Материалы Межнарод. науч. конф. (Киев, 4–6 окт. 2011 г.). - К : Академпериодика, 2011. – С. 64 - 67.
 92. Теорія книгознавства та історія книги на сторінках «Вісника Книжкової палати» // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 8. – С. 7 - 10.
 93. Бондар Наталія Петрівна // Українські бібліографи. - К :НПБУ, 2011. - Вип. 3. – С. 27 - 28.
 94. Довгань Костянтин Андрійович // Українські бібліографи. - К :НПБУ, 2011. - Вип. 3. – С. 45 - 46.
 95. Іванченко Микола Миколайович // Українські бібліографи. - К : НПБУ, 2011. - № 3. – С. 45 - 46.
 96. Рукавіцина Євгенія Віталіївна // Українські бібліографи. - К : НПБУ, 2011. - Вип. 3. – С. 117 - 118.
 97. Ціборовська-Римарович Ірина Олегівна // Українські бібліографи. - К : НПБУ, 2011. - Вип. 3. – С. 146 - 147.
 98. Передмова // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки. - К : НБУВ, 2011. – С. 5 - 6.
 99. Дослідження почаївських стародруків у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: традиції, стан і перспективи // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки. - К : НБУВ, 2011. – С. 23 - 32.
 100. Колекція історичних листівок НБУВ і сучасні проблеми введення її в електронний простір // Наукові праці НБУВ. - К : НБУВ, 2011. - Вип. 31. – С. 261 - 276.
 101. Цифрові ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 6. – С. 55-59.
 102. Іваницький Віктор Федорович // ЕСУ. - 2011. - Т. 11. – С. 71 - 72.
 103. Іванушкін Василь Михайлович // ЕСУ. - 2011. - Т. 11. – С. 140.
 104. Іванченко Микола Миколайович // ЕСУ. - 2011. - Т. 11. – С. 145.
 105. Ігнатієнко Варфоломій Андріанович // ЕСУ. - 2011. - Т. 11. – С. 185.
 106. Ільницька Зінаїда Миколаївна // ЕСУ. - 2011. - Т. 11. – С. 320.
 107. Український науковий інститут книгознавства: історія та наукова діяльність // Книга в сучасній культурі України: Хрестоматія . - Біла церква :Видавець Пшонковський О. В., 2011. - Т. 1. – С. 143 - 152.
 108. Книжкове пам’яткознавство як нова історико-книгознавча дисципліна // Книга в сучасній культурі України: Хрестоматія. - Біла Церква :Видавець Пшонковський О. В., 2011. - Т. 1. – С. 153 - 160.
 109. Зданевич Борис Іванович // Енциклопедія сучасної України. - К, 2010. - Т. 10. – С. 476.
 110. Стешенко Ярослав Іванович // Українські бібліографи: Бібліо-графічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. . - К : НПБУ, 2010. - Вип. 2.
 111. Від редактора // Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Київський миторополит Євгеній (Є. О. Болховітінов): Біобібліографія. Бібліотека. Архів. - К : НБУВ, 2010. – С. 5 - 6.
 112. Рукавіцина-Гордзієвська Євгенія Віталіївна // Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Київський миторополит Євгеній (Є. О. Болховітінов): Біобібліографія. Бібліотека. Архів. - К : НБУВ, 2010. – С. 858 (форзац).
 113. Презентація електронного видання «Книжное собрание рода Хрептовичей» / Г. Ковальчук, Л. Муха // Бібліотечний вісник. - 2010. - № 1. – С. 56-58.
 114. Документознавча діяльність Українського наукового інституту книгознавства (УНІК) // Документознавство. Бібліотеко-знавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Мат-ли VIІ Міжнарод. науково-практ. конф., К., 25–27 травня 2010 р. - К. :НАКККіМ, 2010. – С. 86-88.
 115. Діяльність бібліотек зі збереження національної документальної спадщини: проблеми кооперації // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. – С. 9-10.
 116. Швейцарський музей паперу, шрифту і друкарства в Базелі // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 7. – С. 49-50.
 117. Книжкове пам’яткознавство як комплекс наукових студій та практичної діяльності з книжковими пам’ятками у бібліотечних фондах // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28–30 жовт. 2010 р. - Л. :ЛННБ, 2010. – С. 191-196.
 118. Книжкове пам’яткознавство як основний напрям наукової роботи відділів рідкісних книг бібліотек // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці: матеріали Міжнародних книгознавчих читань (Одеса, 14–16 вересня 2009 р.). - Одеса :Астропринт, 2010. – С. 161-165.
 119. Взаимосвязи Научно-исследо-вательского института книго-ведення (Петроград–Ленин-град) и Украинского научного института книговедення (Киев // Книжная культура: Опыт прош-лого и проблемы современности: К 90-летию Научно-исследо-вательского института книгове-дения в Петрограде: Материалы Междунар. науч. конф. (Москва, 24–25 ноября 2010 г.). - М. :Наука, 2010. – С. 162-165.
 120. Критерії відбору книжкових пам’яток для першочергового поцифрування // Наукові праці НБУВ. - К. :НБУВ, 2010. - Вип. 28. – С. 141-147.
 121. Ломонос-Рівна Г. І // Українські бібліографи: Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. - К. :НПБУ, 2010. - Вип. 2. – С. 17.
 122. Маслов С. І. // Українські бібліографи: Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. - К. :НПБУ, 2010. - Вип. 2. – С. 37-40.
 123. Шамрай М. А. // Українські бібліографи: Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. - К. :НПБУ, 2010. - Вип. 2. – С. 198-199.
 124. Теорія та практика роботи з рідкісними й цінними книжками // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. . - К. :Педагогічна думка, 2010. - Вип. 2. Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 46-52.
 125. Архів С. І. Маслова як джерело з історії філологічних студій та Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Рукописна та книжкова спадщина України. - К. :НБУВ, 2009. - Вип. 13. – С. 36-48.
 126. Книжкові пам’ятки в бібліотеках України і основні завдання щодо роботи з ними // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України 24–25 вересня 2009 р. - Київ :"Арістей", 2009. – С. 19-21.
 127. Книжкові пам’ятки сільськогосподарської тематики: до проблеми співвідношення понять Державного реєстру національного культурного надбання та Національної бібліографії України // Національна сільськогосподарська бібліографія як складова програми інформатизації аграрної галузі України: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. / УААН; В.А. Вергунов . - Київ, 2009. – С. 59-63.
 128. Документальне пам’яткознавство як вид спеціального пам’яткознавства: до постановки питання // Другі Зарембівські читання: Матеріали Всеукраїнських Других Зарембівських наукових читань: «Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції» (м. Київ, 22 січня 2009 р.): Зб. наук. статей (гол. ред. кол. Титова О. М.) / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. - Київ :Центр памяткознавства НАН Украхни, 2009. – С. 3-6.
 129. Электронная коллекция старопечатных книг Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского // Машиночитемая каталогизация старопечатной книги: Материалы обучающих семинаров, прошедших в Российской национальной библиотеке в рамках сотрудничества с Консорциумом европейских научных библиотек (CERL) в 2006–2008 гг. - Санкт-Петербург :РНБ, 2009. – С. 130-137.
 130. Списки изданий Киево-Печерской типографии в фондах Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского как источники о ее деятельности // Славянское книгопечатание и культура книги: Материалы Международ. науч. конф. (Минск, 16–18 сентября 2009 г.). - Москва :Наука, 2009. – С. 41-43.
 131. Розвиток теорії книгознавства на сучасному етапі // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 5. – С. 44-53.
 132. Украинские публикации в сборнике «Книга. Исследования и материалы»: к 50-летию издания // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - Київ :НБУВ, 2009. - № 7. – С. 347-361.
 133. Документальні пам’ятки та дисципліни, що їх вивчають // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: Мат-ли ІІ Міжнарод. н.-практ. конф., Одеса, 10–12 вересня 2009 р. / Одеськ. політех. ін-т. - Одеса :"Друк", 2009. – С. 45-47.
 134. Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми збереження рідкісних видань» // Документознавство. Бібліотеко-знавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Мат-ли VI Міжнарод. науково-практ. конф., К., 19–21 травня 2009 р. - Київ :ДАКККіМ, 2009. – С. 239-240.
 135. Книжкова культура українських стародруків // Національна книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база: Мат-ли міжнарод. наук. конф. 29–30 квітня 2009 р. - Львів :ЛННБ ім. В. Стефаника, 2009. – С. 5-7.
 136. Книжное памятниковедение как книговедческая дисциплина // Наука о книге. Традиции и инновации: Мат-лы 12-й междун. науч. конф. по проблемам книговедення. - Москва :Наука, 2009. - Ч. 1. – С. 251-253.
 137. Исторические традиции украинской книжной культуры и их исследования // Книга: Исследования и материалы. - Москва :Наука, 2009. - Сб. 89/1-2. – С. 80-92.
 138. [Передмова]: Рукавіцина-Гордзієвська Є.В. Листування київського митрополита Євгенія (Болховітінова) з начальником друкарні Києво-Печерської лаври Веніаміном (Базилевичем) // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. - Дніпропетровськ :"Ліра", 2009. - Вип. 3. – С. 450-453.
 139. Методичні засади щодо зберігання книжкових пам’яток (стародруків та рідкісних видань) // Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України: зб. док. і матеріалів. - Київ :НБУВ, 2009. - Вип. 5. – С. 48-70.
 140. Дев’ятий міжнародний навчальний семінар з машинозчитувальної каталогізації стародруків // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 1. – С. 40-43.
 141. Книгознавство // Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - Київ :Либідь, 2008. – С. 308-316.
 142. Документальне пам’яткознавство як навчальна та наукова дисципліна : до постановки питання // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Мат-ли V Між народ. н.-практ. конф. Київ, 20–22 травня 2008 р. - К., 2008. – С. 90–91.
 143. Зданевич Борис Іванович // Українські бібліографи: Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. - Київ :Національна парламентська бібліотека України, 2008. - Вип. 1. – С. 147-148.
 144. Ігнатієнко Варфоломій Андріанович // Українські бібліографи: Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. - Київ :НПБУ, 2008. - Вип. 1. – С. 157-158.
 145. Довгань Кость // Енциклопедія сучасної України. - Київ :Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. - Т. 8. – С. 173.
 146. Співпраця Сергія Єфремова з книгознавчими установами та організаціями (20-ті роки ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформ. технології. - Львів, 2008. - Вип. 3. – С. 157-163.
 147. Архів друку // Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 54-55.
 148. Безпека книжкових пам’яток // Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 174-175.
 149. Герменевтика // Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 241-242.
 150. Видання // Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 203-205.
 151. Державний реєстр книжкових пам’яток // Українська архівна енциклопедія. - 2008, Київ. – С. 351-352.
 152. Книгознавство // Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 513-514.
 153. Книжкове пам’яткознавство // Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 515-516.
 154. Книжкові пам’ятки // Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 516-517.
 155. Пам’ятки історії та культури // Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 640-641.
 156. Рідкісні книги // Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 686-687.
 157. Старообрядницька книга // Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 743-745.
 158. Теоретичні засади виокремлення, зберігання, дослідження стародруків та рідкісних видань у маловідомих працях вітчизняних бібліотекознавців // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі: Мат-ли конф., присвяч. 85-річчю музею книги Одеської держ. наук. б-ки ім. М. Горького, Одеса, 25–27 вересня 2007 р. / ОДНБ ; упор. Т.Л. Подкупко; ред. О.Ф. Ботушанська. - Одеса :ОДНБ, 2008. – С. 78-88.
 159. Издательская деятельность Украинского научного института книговедения (1922–1936) // Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: к 280-летию академи-ческого книгоиздания в России: Мат-лы международ. науч. конф. (М., 18–19 декабря 2008 г.). - М., 2008. – С. 180–183.
 160. Книжные памятники в системе книжной культуры // Книга – источник культуры: проблемы и методы исследования: Материалы междун. науч. конф., Минск, 25–27 ноября 2008 г. - Минск, 2008. – С. 152–158.
 161. Книжное памятниковедение как вспомогательная историческая дисциплина. К постановке проблемы // Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – методология истории в системе гуманитарного знания: Мат-лы ХХ Междун. науч. конф. Москва, 31 янв. – 2 февр. 2008 г. - М., 2008. - Ч. 1. – С. 361–364.
 162. Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам’яток в НБУВ // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 3. – С. 3–10.
 163. Традиции украинской старопечатной книжной культуры и их исследование в работах украинских историков книги // Книжная культура. Особенности становлення и развития: Мат-лы Российско-украинского научного форума (К., 11 июня 2008 г.). - М., 2008. – С. 44–47.
 164. Создание цифровых коллекций книжных памятников в НБУВ // Матэриялы Чацвёртых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў: Новыя тэхналогіі ў захованні документальных помнікаў (Мінск, 20-21 лістапада 2008 г.). - Мінск, 2008. – С. 120–124.
 165. Западноевропейские издания XVI столетия в фондах Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского // Чтения памяти Евгении Ивановны Гольцман (1905–1983): Материалы научного семинара. - СПб, 2007. – С. 90–97.
 166. Я. Д. Ісаєвич як дослідник історії українського книговидання : Conferatenitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць. Вип. 15. - Львів, 2007. – С. 201–207.
 167. Коллекции отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского как коллективные книжные памятники и книговедческая работа с ними // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. - Мінськ, 2007. - Вып. 9. – С. 197–209.
 168. Книгознавство та дослідження історії книги в Україні // Енциклопедія історії України. - К., 2007. - Т. 4. – С. 362–363.
 169. Книжкові пам’ятки : електронні інформаційні масиви // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 6. – С. 28–30.
 170. Книжкове пам’яткознавство як напрямок книгознавчих досліджень // Тези міжнарод. наук. конф. «Розвиток бібліотечної науки, освіти, професії в умовах інформатизації суспільства». - К., 2007. – С. 11–13.
 171. Государственном реестре книжных памятников Украины // Программа ЮНЕСКО «Память мира»: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия // Программа ЮНЕСКО «Память мира»: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия. - Минск, 2007. – С. 44–50.
 172. Основи книжкового пам’яткознавства // Матеріали Перших Всеукраїнських наукових читань, присвя-чених 60-річчю від дня народження українського історика та пам’яткознавця Сергія Захаровича Заремби (1947–2003): Зб. Статей. - К., 2007. – С. 36–42.
 173. Пам’ятки історії та культури // Українська архівна енциклопедія. Н–Я. Робочий зошит. - К., 2007. – С. 36.
 174. Передмова // Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України: кириличні рукописні книги та стародруки. - К. :НБУВ, 2007. – С. 5–10.
 175. «Почаївський проект»: стан та перспективи роботи // Наукові праці НБУВ. - 2007. - Вип. 19. – С. 217–223.
 176. «Почаевский проект»: деятельность Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского по исследованию почаевских старопечатных книг // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - К., 2007. - № 5. – С. 341–355.
 177. Програма ЮНЕСКО «Пам’ять світу»: діяльність бібліотек, архівів, музеїв зі збереження документального надбання // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 2. – С. 42–47.
 178. Реєстр І.П.Крип’якевича «Київські друки XVII–XVIII ст.» // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 11. – С. 79–89.
 179. Програма ЮНЕСКО «Пам’ять світу» і діяльність бібліотек, архівів, музеїв по збереженню документального надбання // Документознавство. Бібліотеко-знавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Мат-ли IV Міжнарод. наук.-практ. конф. К., 21–23 травня 2007 р. - К., 2007. – С. 32–35.
 180. Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам’яткознавчий аспект // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 5. – С. 29-36.
 181. Рідкісні книги // Українська архівна енциклопедія. Н–Я. Робочий зошит. - К., 2007. – С. 78–79.
 182. Совместный «Почаевский проект» академических библиотек России и Украины: продолжение работы // Федоровские чтения 2007. - М., 2007. – С. 357-362.
 183. Старообрядницька книга // Українська архівна енциклопедія. Н–Я. Робочий зошит. - К., 2007. – С. 108–110.
 184. Федір Пилипович Максименко як дослідник стародруків і знавець рідкісних видань // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2007. - Вип. 12. – С. 18–28.
 185. Федорівські читання 2007 // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 4. – С. 49-50.
 186. Книжкове пам’яткознавство // Українська архівна енциклопедія. Д–М: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 261–262.
 187. Книжкові пам’ятки // Українська архівна енциклопедія. Д–М: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 262–264.
 188. Книгознавство // Українська архівна енциклопедія. Д–М: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 259–261.
 189. Архів друку // Українська архівна енциклопедія. А – Г: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 49–50.
 190. Безпека книжкових пам’яток // Українська архівна енциклопедія. А – Г: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 132–133.
 191. Видання // Українська архівна енциклопедія. А – Г: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 160–162.
 192. Герменевтика // Українська архівна енциклопедія. А – Г: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 194.
 193. Державний реєстр книжкових пам’яток // Українська архівна енциклопедія. Д–М: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 98–99.
 194. Державний реєстр книжкових пам’яток України і Український бібліографічний репертуар: питання співвідношення // Наукові праці НБУВ. - К., 2006. - Вип. 16. – С. 306–314.
 195. До проблеми підготовки фахівців з експертизи рідкісних книг // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Мат-ли ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. К., 16–18 травня 2006 р. - К., 2006. – С. 176–177.
 196. Дослідження історії формування колекцій стародруків та їх паспортизація // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2006. - Вип. 1. – С. 18–173.
 197. Інтеграція інформаційних ресурсів рідкісних видань, бібліотечних зібрань та історичних колекцій // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 6. – С. 18–19.
 198. К 80-летию отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - К., 2006. - Вып. 4. – С. 367–379.
 199. Книги из библиотек императорской семьи Романовых в фондах отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского // Книга в России. - М., 2006. - Сб. 1. – С. 318–324.
 200. Передмова // Бібліотечні парадокси: бібліотекознавчий твір 1736 р. - К. :НБУВ, 2006. – С. І–VI.
 201. Про безпеку фондів книжкових пам’яток // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2006. - № 2. – С. 19–25.
 202. Українське бібліологічне товариство // Библиофилъ: Альманах. - Нью-Йорк, 2006. - № 11. – С. 40–43.
 203. Украинское библиологическое общество // Книжная культура в трудах ученых стран СНГ. - М., 2006. – С. 99–102.
 204. Ярослав Дмитрович Ісаєвич (до 70-річчя від дня народження) // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 1. – С. 49–51.
 205. Ярослав Дмитрович Ісаєвич // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2006. - № 1. – С. 48–52.
 206. Книжное памятниковедение: теоретико-методологические аспекты // Б-ки нац. акад. наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - К., 2005. - Вып. 3. – 242-249 c..
 207. Книжкове пам’яткознавство // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2005. - № 4. – С. 28–32.
 208. Книжкове пам’яткознавство як нова історико-книгознавча дисципліна // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. Частина 1. Київ, 17–18 травня 2005 р. - К., 2005. – С. 25–28.
 209. Работы Евгения Львовича Немировского в фондах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадського // Федоровские чтения – 2005. - М., 2005. – С. 83–88.
 210. Ґенеза поняття «рідкісна книга» в західноєвропейській науці // Записки ЛНБ ім. В. Стефаника: Зб. н. пр. - Львів, 2004. - Вип. 12. – С. 3-16.
 211. Рідкісні та цінні книжки в бібліотечних фондах: тлумачення понять // Бібліотекознавство. Документо-знавство. Інформологія. - 2004. - № 3. – С. 24–31.
 212. Деякі питання оцінки книжкових пам’яток // Бібліотечна планета. - 2004. - № 2. – С. 6–11.
 213. Українське бібліологічне товариство (УБТ) // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 4. – С. 34–35.
 214. Від «рідкісних книжок» до «книжкових пам’яток»: еволюція термінів і понять // Документознавство Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Мат.-ли міжнар. наук.-практ. конф. - К., 2004. – С. 24–26.
 215. Вивчаємо й популяризуємо рідкісні та цінні книги з бібліотечних фондів // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 4. – С. 15–17.
 216. З історії формування колекцій відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Історичні колекції у книгозбірнях: проблеми збереження, вивчення, реконструкції». - Одеса, 2004. – С. 104–111.
 217. Книга і світова цивілізація // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 3. – С. 50–52.
 218. Правове поле України щодо роботи з книжковими пам’ятками // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2004. - № 1. – С. 50–57.
 219. Створення державного реєстру книжкових пам’яток України як складової частини Державного реєстру національного культурного надбання // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 2. – С. 2–10.
 220. Бібліофільство // Енциклопедія сучасної України. - К., 2003. - Т. 2. – С. 735–737.
 221. Колекції стародруків і рідкісних видань у бібліотеках України: історія створення, проблеми обліку та інформаційного розкриття // Колекції пам’яток писемності та друку у бібліотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття: Мат-ли наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю відділу рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка. - Х., 2003. – С. 6–22.
 222. Борис Иванович Зданевич и формирование коллекций старопечатных книг Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского // Библиотека в контексте истории: Материалы 5-й международ. науч. конф. Москва, 21–23 октября 2003 г. - М., 2003. – С. 446–451.
 223. Книгознавча робота з бібліотечними фондами книжкових пам’яток та проблеми охорони таких фондів // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві: Історія, проблеми, перспективи: До 185-річчя НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова: Зб. ст. - Одеса, 2003. – С. 64–75.
 224. Борис Зданевич і його відкриття Provinciale Romanum // Наукові праці НБУВ. - К., 2003. - Вип. 10. – С. 67–82.
 225. Книгознавча наука в контексті роботи з бібліотечними фондами книжкових пам’яток // Бібліотечний вісник. - 2003. - № 3. – С. 37–44.
 226. Історики і дослідники української книги // Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 4. – С. 43–47.
 227. Принципи бібліографування книжкових пам’яток // Бібліотечна планета. - 2003. - № 1. – С. 13–19.
 228. Професіограма співробітника відділу стародруків та рідкісних видань // Наукові праці НБУВ. - К., 2002. - Вип. 9. – С. 593–601.
 229. Про роботу С. І. Маслова над темою «П. П. Должиков та його бібліотека «Аптека для души» // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2002. - Вип. 7. – С. 146–185 / Передмова та підготовка до друку ст. С. Маслова. .
 230. Проблеми створення Державного реєстру книжкових пам’яток України» // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 6. – С. 39–43.
 231. І. П. Крип’якевич – завідувач відділу стародруків БАН УРСР // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві (Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць, 8). - Львів, 2001. – С. 801–802.
 232. Апарат книги // Енциклопедія сучасної України. - К., 2001. - Т. 1. – С. 609.
 233. Збереження книжкових пам’яток // Наукові праці НБУВ. - К., 2001. - Вип. 7. – С. 44–49.
 234. Традиційні колекції відділів стародруків та рідкісних видань. Проблеми формування // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 5. – С. 20–30.
 235. Острозька Біблія // Історичний календар 2001. - К., 2001. - Вип. 7. – С. 323–325.
 236. Програма «Пам’ять світу» та робота над укладанням Державного реєстру книжкових пам’яток // Вісник Книжкової палати. - 2001. - № 7. – С. 12–17.
 237. Книжкові пам’ятки в бібліотечних фондах: критерії відбору та визначення // Бібліотечна планета. - 2001. - № 2 (Додаток). – С. 1 – 5.
 238. Директори Всенародної бібліотеки України (20-30-ті рр.) // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. - 2000. - № 2/4. – С. 179–206.
 239. Проблеми створення каталогів колекцій рідкісних видань // Наукові праці НБУВ. - 2000. - № 5. – С. 194–198.
 240. До 200-річчя першої публікації «Слова о полку Ігоревім» // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 6. – С. 42–44.
 241. Збереження стародруків та рідкісних видань // Студії з архівної справи та документознавства. - К., 2000. - Т. 6. – С. 53–55.
 242. Кириличні стародруки НБУВ та їх наукове освоєння // Наукові праці НБУВ. - К., 2000. - Вип. 4. – С. 207–214.
 243. Неопублікована інструкція С. І. Маслова по опису українських стародруків // Наукові праці НБУВ. - К., 2000. - Вип. 4. – С. 45–64.
 244. Видання Біблії з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2000. – С. 3–15.
 245. Книжкові пам’ятки: досвід Росії // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 3. – С. 46–49.
 246. Проблеми створення єдиного фонду книжкових пам’яток Росії // Вісник Книжкової палати. - 2000. - № 4. – С. 17–18.
 247. Варфоломій Андріанович Ігнатієнко // Українська періодика: історія і сучасність: Доповіді та повідом. - Львів, 2000. – С. 471–475.
 248. Пам’ять України. Пам’ять світу // Українська культура. - 2000. - № 4– C. 15. – С. 15.
 249. Книгознавча концепція П.Й. Ярковського (до джерел вітчизняної бібліологічної науки)–175. // Наукові праці НБУВ. - К., 2000. – С. 167.
 250. Архів С.І. Маслова як джерело з історії створення та діяльності відділу стародруків ВБУ // Архівознавство. Археоргафія. Джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. - К., 1999. - Вип. 1: Архів і особа. – С. 175–182.
 251. Міжнародна наукова конференція "Львівському Апостолу - 425" // Бібл. вісн. - 1999. - № 4. – С. 44-51.
 252. Співробітники УНІК – жертви політичних репресій // Наукові праці НБУВ. - К., 1999. - Вип. 2. – С. 52–94.
 253. Доля репресованих директорів ВБУ // Рукописна та книжкова спадщина. - К., 1998. - Вип. 4. – С. 5–20.
 254. Керівники ВБУ-НБУВ (1918–1998) // Бібліотечний вісник. - 1998. - № 5– С. 18–28. . – С. 18–28.
 255. Архівно-слідчі справи репресованих бібліологів як джерело для вивчення історії книгознавства // Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання. Зб. наук. праць. - К., 1998. – С. 82–84.
 256. Питання архівної справи на сторінках журналу «Наше минуле» // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921). - К., 1998. – С. 39–46.
 257. Видавнича діяльність УНІК // Бібліотечний вісник. - 1997. - № 6– С.28–31. . – С. 28–31.
 258. Київські бібліотеки у 1930 році // Історія бібліотечної справи в Україні: Зб. наук. праць. - К., 1997. – С. 18–22.
 259. Дослідження С. Маслова в галузі історії книги // Перші книгознавчі читання: Зб. наук. праць. - К. :НБУВ, 1997. – С. 28–39.
 260. Журнал УНІКу «Бібліологічні вісті» // Бібліотечний вісник. - 1997. - № 2. – С. 26–28.
 261. Основні напрями діяльності УНІКу // Бібліотечний вісник. - 1996. - № 3. – С. 19–23.
 262. З історії УНІК // Бібліотечний вісник. - 1996. - № 1. – С. 16–19.
 263. Журнал «Книжное дело» // Зб. наук. праць. - К. :КДІК, 1995. – С. 255–266.
 264. Дослідження стану бібліотек України та їх роботи з читачами в 1927-1928 роках // Історія бібліотечної справи в Україні: Зб.наук. праць. - К. :Нац. парлам. б-ка України, 1995. - Вип. 1. – С. 58–62.
 265. Внесок Українського наукового інституту книгознавства в розвиток науки про книгу // Збірник наук. праць. - К. :КДІК, 1994. – С. 52–62.
 266. Український науковий інститут книгознавства: історія та наукова діяльність // Бібліотекознаство та бібліографія: науковометод. зб. - Харків, 1992. - Вип. 31. – С. 102–110.
 267. Феномен УНІКу // Книжник. - 1991. - № 2. – С. 36–39.
 268. Книгознаства український науковий інститут // Українська літературна енциклопедія. - К., 1990. - Т. 2. – С. 494.


©   Галина Ковальчук, 2008 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського