До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

ПРО ВИДАВНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (НБУВ)

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) має багаторічний досвід науково-видавничої діяльності.

Публікуються результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень учених і спеціалістів НБУВ з актуальних наукових напрямів:

 • книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, кодикології та кодикографії;
 • архівознавства та документознавства;
 • соціальних комунікацій;
 • наукометрії;
 • інформаційно-комунікаційних технологій;
 • біографістики, збереження,
 • консервації та реставрації документів

Всі ці дослідження і здобутки широко оприлюднюються у  колективних та індивідуальних монографіях, збірниках наукових праць, документів і матеріалів, журналах, науково-інформаційних, бібліографічних, біобібліографічних, довідково-енциклопедичних виданнях, наукових посібниках, науково-методичних рекомендаціях та інформаційно-аналітичних бюлетенях, що видаються на власній поліграфічній базі відділом комплексної репрографії НБУВ (заснований у 1992 р. як Науково-видавничий центр).

Видавничі здобутки НБУВ за основними тематичними напрямами досліджень розподіляються так:

 • роботи, присвячені історії НАН України, видатним ученим, діячам науки, освіти і культури;
 • колективні та індивідуальні монографії, які висвітлюють актуальні проблеми розвитку національних інформаційних ресурсів, бібліотекознавства, книгознавства і соціальних комунікацій, біографістики та бібліографознавства;
 • дослідження історико-культурних фондів;
 • науково-інформаційні, інформаційно-аналітичні та біобібліографічні видання.

Лише за останні п’ять років видавництвом НБУВ надруковано 187 видань, серед яких багатотомні:

З 2014 р. започатковано  видання  Шевченкіани; щорічно, з 2012 р. виходять видання із серії колективних монографій з питань формування національного інформаційного простору, розвитку електронних соціогуманітарних ресурсів, соціальних мереж та їх ролі у вирішенні проблем удосконалення взаємодії громадянського суспільства, особи і держави.

Видання, надруковані на поліграфічній базі НБУВ, відзначено дипломами та нагородами вітчизняних і міжнародних конкурсів, зокрема: у 2011 р. підготовлене Інститутом рукопису НБУВ до 450-річчя від часу створення Пересопницького Євангелія видання «Пересопницьке Євангеліє. 1556–1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик» (К., 2011) здобуло перше місце у номінації «Хрестоматія» за результатами ХІІІ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року’2011», а Науково-видавничий центр НБУВ – спеціальну премію «Найкраще бібліотечне видавництво»; у 2012 р. за результатами Міжнародного конкурсу на кращу наукову книгу, організованого Радою з книговидання Міжнародної асоціації академій наук спільно з Науковим центром дослідження історії книжкової культури Російської академії наук, дипломом лауреата в номінації «Суспільні науки» нагороджено НБУВ за підготовку і випуск книг із загальноакадемічної серії «Вибрані  наукові праці академіка В. І. Вернадського».  За  результатами Конкурсу на краще книжкове видання НАН України 2018 р. дипломом переможця у номінації «Довідкові видання. Суспільно-гуманітарний напрям» нагороджено видання ««Кобзар» Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: книгознавче та бібліографічне дослідження» (автори Л. Бєляєва, І. Войченко).

Щорічно НБУВ видає низку фахових періодичних видань (галузь – історичні науки; соціальні комунікації):

НБУВ також видає: Український реферативний журнал «Джерело» (з 1999 р.); інформаційно-аналітичний журнал «Україна: події, факти, коментарі»  (з 1998 р.); «Українсько-македонський науковий збірник» (з 2005 р.); «Слов’янські обрії. Міждисциплінарний збірник наукових праць» (з 2006 р).

Переважна більшість видань доступна для широкого загалу в електронній формі за рахунок їх представлення в Репозитарії НБУВ (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/everlib). Значна кількість актуальних монографічних та інформаційно-аналітичних видань НБУВ доступна на веб-сайті «Центру досліджень соціальних комунікацій» (http://www.nbuviap.gov.ua/).

У межах спеціалізованого розділу порталу НБУВ («Науково-видавнича діяльність») представлено актуальну інформацію:

 • про нові наукові видання, схвалені до друку вченою радою установи;
 • нещодавно опубліковані видання (монографії, наукові каталоги та довідники, збірники наукових праць тощо) з посиланням до їх електронної версії;
 • проведені презентації наукових видань НБУВ;
 • щорічні анотовані звіти про обсяги та зміст видавничої діяльності Бібліотеки;
 • основні відомості про наукові журнали та періодичні видання із посиланням до електронного архіву випусків;
 • бази даних публікацій співробітників НБУВ із бібліотекознавства, документознавства, архівознавства, книгознавства та соціальних комунікацій;
 • статистичні дані про обсяги видавничої діяльності НБУВ.

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського