До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ШАПОВАЛ Андрій Іванович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/974870

 

ШАПОВАЛ Андрій Іванович


завідувач відділу


Інститут архівознавства. Відділ археографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Shapoval Andrii (eng)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Архівознавство, джерелознавство, біографістика, епістолярна спадщина вчених України, історія науки, історія України.
  Контактна інформація: +38(044) 288-14-31, shapovala@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1966
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1991Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, історія
  2009аспірантура Київського національного лінгвістичного університету
  Науковий ступінь:
  2010кандидат історичних наук; тема дисертації: «Громадсько-політична та наукова діяльність Дмитра Антоновича»
  2021доктор історичних наук; тема дисертації: «Володимир Миколайович Перетц (1870–1935) як вчений-українознавець, археограф, бібліограф, бібліофіл та дослідник рукописних і книжкових пам’яток»
  Вчені звання:
  2015старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2009 р.
  Професійна діяльність:
  2019 – по т. ч.відділ археографії Інституту архівознавства НБУВ, завідувач
  Додаткові посади та обов`язки:
  член Експертно-перевірної комісії (ЕПК) НАН України
  член спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01
  Інформаційні
  ресурси:
  Електронна книжкова виставка «Тронько Петро Тимофійович (12.07.1915–12.09.2011) – історик, академік НАН України. До 100-річчя від дня народження». Київ: НБУВ, 2015
  Електронна книжкова виставка «До 130-річчя від дня народження Євгена Самійловича Бурксера – видатного українського геохіміка, члена-кореспондента НАН України». Київ: НБУВ, 2017
  Електронна книжкова виставка «Чернишов Борис Ісидорович (27.01.1888–31.08.1950) – геолог і палеонтолог, академік АН УРСР. До 130-річчя від дня народження». Київ: НБУВ, 2018
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2010) Громадсько-політична та наукова діяльність Дмитра Антоновича [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шаповал Андрій Іванович ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. Чернігів, 2010. 20 с.
  2. (2010) Громадсько-політична та наукова діяльність Дмитра Антоновича [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шаповал Андрій Іванович ; Київ. нац. лінгв. ун-т. Київ, 2010. 292 арк.
  3. (2021) Володимир Миколайович Перетц (1870–1935) як вчений-українознавець, археограф, бібліограф, бібліофіл та дослідник рукописних і книжкових пам’яток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. іст. наук: спец. «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». 27.00.03. Київ, 2021. 36 с.
  4. (2021) Володимир Миколайович Перетц (1870–1935) як вчений-українознавець, археограф, бібліограф, бібліофіл та дослідник рукописних і книжкових пам’яток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. іст. наук: спец. «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». 27.00.03. Київ, 2021. 36 с.
  5. Монографії, брошури
  6. (2012) Дмитро Антонович : життя та діяльність. Миронівка, 2012. 348 с.
  7. (2020) Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел : монографія / Андрій Шаповал ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац, б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2020. 596 с.
  8. (2021) Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: формування та дослідження Архівного фонду Національної академії наук України (2000–2020) : / відп. ред. О. С. Онищенко ; авт. кол.: О. В.Березовська, О. І. Вербіцька, Г. В. Індиченко, І. Г. Кіржаєва, Л. О. Матвійчук, К. Є. Новохатський, О. С. Онищенко, О. В. Січова, А. І. Шаповал, С. В. Шарабанова, Л. М. Яременко. Київ, 2021. 350 с.
  9. Довідники, покажчики, каталоги
  10. (2016) Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : джерелознав. дослідж. : наук. кат. / А. І. Шаповал ; [редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2016. 348 с.
  11. (2017) Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт.-упоряд.: С. В. Старовойт та ін. ; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін.]. Київ, 2017. 768 с.
  12. Статті
  13. (2007) Дипломат Української Народної Республіки (До 130-річчя від дня народження Дмитра Антоновича) // Історичний журнал. Київ, 2007. № 5. С. 51–60.
  14. (2007) Дмитро Антонович як редактор і публіцист (1900 – 1914 рр.) // Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку. Черкаси, 2007. С. 508–512.
  15. (2007) Дмитро Антонович: життя, громадсько-культурна та просвітня діяльність // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». Київ, 2007. Вип. 13. С. 111–130.
  16. (2008) Громадсько-політична діяльність Дмитра Антоновича в період Української Центральної Ради // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2008. Вип. 13. Серія: Історія. С. 52–63.
  17. (2008) Дмитро Антонович – редактор, критик, публіцист (1917–1919 рр.) // Історичний журнал. Київ, 2008. № 2. С. 43–52.
  18. (2009) Джерела до громадсько-політичної та наукової діяльності Дмитра Володимировича Антоновича // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвід. зб. наук. праць, вип. 10. Київ, 2009. С. 151–162.
  19. (2009) Дипломат Української Народної Республіки (до 130-річчя від дня народження Дмитра Антоновича). Dmytro Antonovyč a ukrajincka uměnovéda: vycházi ke 130. viroči narozeni D. Antonovyče. Praha, 2009. S. 31–48.
  20. (2010) «Шукаю все ще бурь і неспокою»: листи Марка Антоновича до Володимира Міяковського (1942 – 1943 рр.) // Пам’ятки:археографічний щорічник. Київ, 2010. Т. 11. С. 268–280.
  21. (2010) Особовий фонд академіка В. І. Трефілова в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2010. Вип. 14. С. 16–23.
  22. (2010) Становлення Дмитра Антоновича як вченого // Київська старовина. Київ, 2010. № 1. С. 11–27.
  23. (2011) Листи Михайла Антоновича до Володимира Міяковського 1942–1945 рр. // Київська старовина. Київ, 2011. № 3. С. 101–130.
  24. (2012) Документи особового фонду академіка О. П. Маркевича як джерело вивчення його співпраці з чехословацькими вченими / А. Шаповал, С. Коваленко // Пам’ятки. Київ, 2012. Т. 13. С. 226–245.
  25. (2012) Михайло Антонович і Українське історично-філологічне товариство у Празі // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Генеалогія та геральдика. Київ, 2012. Ч. 20. С. 81–95.
  26. (2012) Особовий фонд академіка О. І. Кухтенка як джерельна база дослідження життя та діяльності вченого // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2012. Т. 16. С. 51–65.
  27. (2012) Співпраця Михайла Антоновича з Українським історично-філологічним товариством у Празі // Архіви України. Київ, 2012. № 4(280). C. 88–99.
  28. (2012) У боротьбі за українську державність (до 135-річчя від дня народження Дмитра Антоновича) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 2012. № 4 (60). С. 256–263.
  29. (2013) Архівна спадщина видатних вчених-зоологів // Пам’ятки. Київ, 2013. Т. 14. C. 202–211.
  30. (2013) До історії формування ентомологічної колекції в Інституті зоології НАН України (листування вчених-зоологів В. Г. Доліна та В. М. Лазарка) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2013. Т. 17. С. 572–602.
  31. (2013) Документальна спадщина як складова біографічного дослідження (за матеріалами особового фонду академіка О. П. Маркевича). // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 37. С. 660–672.
  32. (2013) Документальна спадщина історика Пилипа Васильовича Клименка // Ніжинська старовина. Київ, 2013. Вип. 15. C. 133–143.
  33. (2013) Діяльність Дмитра Антоновича на чолі Музею визвольної боротьби України в Празі під час Другої світової війни // Україна-Чехія: історія та сьогодення. Одеса, 2013. С. 361–376.
  34. (2013) Співпраця академіка О. П. Маркевича з чехословацькими вченими (за документами Інституту архівознавства НБУВ) / А. І. Шаповал, С. М. Коваленко // Україна-Чехія: історія та сьогодення. Одеса, 2013. С. 386–405.
  35. (2014) Особовий фонд Сергія Яковича Парамонова як джерело дослідження біографії та наукової діяльності вченого // Рукописна та книжкова спадщина. Київ, 2014. Вип. 18. С. 91–112.
  36. (2014) Особові фонди зоологів у Інституті архівознавства НБУВ: нові надходження та їх інформаційний потенціал // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2014. Вип. 40. С. 371–383.
  37. (2015) Архів академіка П. Т. Тронька в Інституті архівознавства НБУВ: формування та склад / А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков // Архіви України. Київ, 2015. № 5-6. C. 166–181.
  38. (2015) Архівна спадщина академіка НАН України П. Т. Тронька: краєзнавчий аспект / А. Шаповал, Ю. Булгаков // Краєзнавство. Київ, 2015. № 3–4. C. 19–26.
  39. (2015) Документальна спадщина академіка НАН України П. Т. Тронька / А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. C. 56–68.
  40. (2015) Колекція документів вчених-ботаніків в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Пам’ятки: археографічний щорічник. Київ, 2015. Т. 15-16. C. 213–221.
  41. (2016) Документи українського ученого С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: розміщення, склад, знахідки // Архіви України. Київ, 2016. № 1. C. 123–145.
  42. (2016) Діяльність В. М. Перетца щодо збереження українських історико-культурних пам’яток (за матеріалами епістолярію вченого) // Київські історичні студії. Київ, 2016. № 1. С. 135–140.
  43. (2016) Епістолярна спадщина академіка В. М. Перетца у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2016. Вип. 44. C. 668–683.
  44. (2016) Наукова спадщина С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник. Київ, 2016. № 3. C. 33–39.
  45. (2017) Листи видатних літературознавців В. М. Перетца і В. П. Адріанової-Перетц до письменника і історика І. Ф. Єрофеєва // Архіви України. Київ, 2017. № 1. C. 220–241.
  46. (2017) Участь В. П. Адріанової-Перетц в українському науковому житті: епістолярний дискурс (до 130-річчя від дня народження вченої) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2017. Вип. 21. C. 536–563.
  47. (2018) «Драма українська» В. І. Рєзанова та його співпраця з Всеукраїнською академією наук через призму листів вченого до С. О. Єфремова // Ніжинська старовина: збірник регіональної історії та пам’яткознавства (серія: «Пам’яткознавство Північно-Східного регіону України», № 11). Київ, 2018. Вип. 26 (29). С. 153–165.
  48. (2018) Історія видання збірника на пошану академіка О. І. Соболевського у світлі листування В. М. Перетца // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2018. Вип. 50. C. 466–484.
  49. (2018) Епістолярна спадщина В. П. Адріанової-Перетц в архівах України // Архіви України. Київ, 2018. № 2–3. C. 227–247.
  50. (2018) Наукова співпраця І. Я. Франка і В. М. Перетца (за епістолярними джерелами). Київські історичні студії. Київ, 2018. № 2 (7). С. 111–117.
  51. (2018) Наукова співпраця В. М. Перетца та М. І. Петрова через призму епістолярних джерел // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2018. Вип. 22. C. 128–140.
  52. (2018) Співпраця В. М. Перетца з Науковим товариством імені Шевченка через призму листів ученого до М. С. Грушевського // Архіви України. Київ, 2018. № 5–6. C. 117–134.
  53. (2018) Співпраця академіка В. М. Перетца з вченими Ніжина (за епістолярними матеріалами). Ніжинська старовина: збірник регіональної історії та пам’яткознавства (серія: «Пам’яткознавство Північно-Східного регіону України», № 10). Ніжин; Київ, 2018. Вип. 25 (28). С. 73–82.
  54. (2018) Співпраця академіка В. М. Перетца за європейськими вченими (за епістолярними документами). [Cooperation of academician V. M. Peretts with European scholars (according to epistolary documents)]. Evropský filozofický a historický diskurz [European philosophical and historical discourse]. Praha, 2018. Svazek 4, 4 vydání. S. 36–43. [2018. Volume 4, Issue 4. P. 36–43].
  55. (2018) Участь українських вчених у збірнику на пошану академіка О. І. Соболевського (за епістолярними матеріалами) // Київські історичні студії. Київ, 2018. № 1.С. 103–109.
  56. (2019) "Тільки у Вас я знайшов відгук на ті зацікавлення, які остаточно заволоділи мною”: з листів В. М. Перетца до П. Г. Житецького // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 23. C. 85–102.
  57. (2019) До історії видання збірника на пошану Академіка О. І. Соболевського (за матеріалами епістолярної спадщини В. М. Перетца) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 54. C. 304–319.
  58. (2019) Документи академіка М. М. Боголюбова в архівних фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. І. Шаповал, С. В. Старовойт // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 24. C. 71–86.
  59. (2019) Діяльність В. М. Перетца в Українському науковому товаристві в Києві через призму листів вченого до М. С. Грушевського. [V. M. Peretts’s activity in the Ukrainian scientific society in Kyiv through a prism of letters of the scientist to M. S. Hrushevsky]. Evropský filozofický a historický diskurz [European philosophical and historical discourse]. Praha, 2019. Svazek 5, 3 vydání. S. 40–53. [2019. Volume 5, Issue 3. P. 40–53].
  60. (2019) Листи В. М. Перетца до В. М. Гнатюка (1902–1925 рр.) // Архіви України. Київ, 2019. № 4. C. 227–245.
  61. (2019) Листування академіка В. М. Перетца з вченими Чехословаччини. [Correspondence of the academician V. M. Peretts with scientists of Czechoslovakia]. Evropský filozofický a historický diskurz [European philosophical and historical discourse]. Praha, 2019. Svazek 5, 1 vydání. S. 27–33. [2019. Volume 5, Issue 1. P. 27–33].
  62. (2019) Співпраця Д. І. Абрамовича з Всеукраїнською академією наук через призму епістолярних документів // Київські історичні студії. Київ, 2019. № 1. С. 92–100.
  63. (2019) Співпраця академіка В. М. Перетца з Науковим товариством імені Шевченка к Львові в 1920-ті – на початку 1930-х років (за епістолярними документами). [Cooperation between academician V. M. Peretts and the Shevchenko scientific society in Lviv in the 1920s – the early 1930s (according to epistolary documets]. Evropský filozofický a historický diskurz [European philosophical and historical discourse]. Praha, 2019. Svazek 5, 4 vydání. S. 71–79. [2019. Volume 5, Issue 4. P. 71–79].
  64. (2019) Співпраця академіків В. М. Перетца та М. С. Возняка у світлі епістолярних документів // Київські історичні студії. Київ, 2019. № 2. С. 102–111.
  65. (2020) Діяльність Д. І. Абрамовича в Комісії давнього українського письменства Всеукраїнської академії наук через призму епістолярних документів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2020. Вип. 59. С. 298–313.
  66. (2020) Наукова співпраця І. Я. Франка і В. М. Перетца: епістолярний дискурс // Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі». Кн. І. Дрогобич, 2020. С. 143–152.
  67. (2020) Переслідування академіка В. М. Перетца та критика його філологічної школи на початку 1930-х років (за архівними документами) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2020. Вип. 25. С. 52–68.
  68. (2020) Шлях В. М. Перетца до університету святого Володимира в Києві: епістолярний дискурс (до 150-річчя від дня народження вченого) // Київські історичні студії. Київ, 2020 . № 1. С. 134–142.
  69. (2022) Архівна та рукописна наукова спадщина: традиції та перспективи формування, дослідження, цифровізаційні виклики // Бібліотечний вісник. Київ, 2022. Вип. 4. С. 75–79.
  70. (2022) Газетні публікації натураліста Миколи Щербака (до 95-річчя від дня народження) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2022. Вип. 65. С. 9–25.
  71. (2022) Діяльність академіка В. М. Перетца на чолі Комісії давнього українського письменства ВУАН // Сторінки історії: збірник наукових праць. Київ, 2022. Вип. 54.С. 133-149. doi.org/10.20535/2307-5244.54.2022.264577.
  72. (2022) Епістолярна спадщина академіка Миколи Холодного: сюжети листів воєнної доби та останніх років життя (1941-1953) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2022.Вип. 63. С. 204–220.
  73. (2022) Київські сюжети листів Володимира Любименка до Олександра Фоміна // Київські історичні студії : наук. журнал. Київ, 2022. № 2 (15). С. 140-148. doi.org/10.28925/2524-0757.2022.216.
  74. (2022) Спогади про українського анатома, гістолога та ембріолога Олексія Івакіна (1893–1942) як нове джерело до наукової біографії вченого // Історія науки і біографістика. Київ, 2022. № 4. С. 98–114. doi.org/10.31073/istnauka202204-08.
  75. Енциклопедичні статті
  76. (2016) Адріанова-Перетц Варвара Павлівна. Велика українська енциклопедія, т. 1. Київ, 2016. С. 385.
  77. Тези наукових доповідей
  78. (2007) Дмитро Антонович – дослідник мистецької спадщини Т. Г. Шевченка. Лінгвістика та лігнводидактика у сучасному інформаційному суспільстві: матеріали наук.-практ. конф.ї, 4-6 квітня 2007 р. Київ, 2007. С. 421–424.
  79. (2008) Дмитро Антонович – перший міністр морських справ. Шевченківська весна. Історія: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Вип. VI: У 2-х част. Ч. 2. Праці аспірантів та студентів: у 2-х т. Т. 2. Київ, 2008. С. 216–218.
  80. (2008) Наукова діяльність Дмитра Антоновича в еміграції (1920–1945 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2008. Вип. XIV. Серія: Історія: за матеріалами Міжнар. наук. конф. «Національна інтелігенція в історії та культурі України» 23–24 жовтня 2008 р. С. 227–232.
  81. (2009) Педагогічна діяльність Дмитра Антоновича в еміграції (1920 – 1945 рр.). Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій ІІ: матеріали наук.-практ. конф., 1-3 квітня 2009 р. Київ, 2009. С. 255–257.
  82. (2010) Документальна спадщина академіка М. С. Полуектова (за матеріалами Інституту архівознавства НБУВ). Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–27 травня 2010 р. Київ, 2010. С. 293–294.
  83. (2013) Особові фонди вчених НАН України як інформаційна база з історії української зоологічної науки. Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ 8–10 жовт. 2013 р. Київ, 2013. С. 307–309.
  84. (2014) Архівні джерела до наукової біографії С. Я. Парамонова. П’ятнадцяті джерелознавчі читання (присвяч. 70-річчюстворенню кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки КНУ. Матеріали Всеукр. наук. конф. 4 листопада 2014., м. Київ, секція 2 «Архівознавство та документознавство». Київ, 2014. С. 41–43.
  85. (2014) Особовий фонд члена-кореспондента НАН України Ю. О. Карпенка як джерело дослідження наукової біографії вченого. Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ 21–23 жовт. 2014 р. Київ, 2014. С. 166–169.
  86. (2015) Документи про розвиток краєзнавства в Україні в особовому архівному фонді П. Т. Тронька. / А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 12 листопада 2015 р. Київ, 2015. С. 235–239. (ІІІ Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).
  87. (2015) Листи В. М. Перетца до С. О. Єфремова у фондах Інституту архівознавства НБУВ. Бібліотека. Наука. Комунікація.: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовтня 2015 р.): в 2 ч. Ч. 2. Київ, 2015. С. 152–154.
  88. (2016) До історії видання праці В. М. Перетца «Слово о полку Ігоревім. Пам’ятка феодальної України-Русі ХІІ віку». Глобалізація/європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.). Київ, 2016. С. 408–411.
  89. (2016) До історії першої літньої математичної школи в Каневі (за документами архіву академіка Ю. О. Митропольського). Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національногоінформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.). Київ, 2016. С. 536–539.
  90. (2017) Архівні документи про діяльність М. М. Щербака з організації природничого музею. Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р. Київ, 2017. С. 499–503.
  91. (2017) Співпраця І. М. Мельникової з чехословацькими вченими (за матеріалами Інституту архівознавства НБУВ). Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2017 р.). Київ, 2017. С. 331–334.
  92. (2018) Документи історика П. В. Клименка в особовому архівному фонді академіка М. В. Птухи. Бібліотека. Наука. Комунікація. До 100-річчя Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 лист. 2018 р. Київ, 2018. С. 698–703.
  93. (2019) Документи про співпрацю М. М. Боголюбова і М. М. Крилова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовтн. 2019 р.) : у 2 т. Київ, 2019. Т. 2. С. 371–376.
  94. (2019) Завідувач Зоологічного музею Сергій Якович Парамонов. Природнича музеологія. Вип. 5: Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку (Праці V Міжнародної наукової конференції циклу «Природнича музеологія» 7–8 жовтня 2019 р. в Києві, присвячена 100-річчю заснування Зоологічного музею УАН в Києві). Київ, 2019. С. 102–103.
  95. (2020) На шляху до Університету св. Володимира в Києві: епістолярний дискурс (до 150-річчя від дня народження В. М. Перетца). Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 березня 2020 р.). Київ, 2020. С. 275–280.
  96. (2020) Особова справа В. М. Перетца як джерело дослідження обрання вченого академіком Української академії наук // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  97. (2020) Сторінки співпраці М. Ф. Біляшівського та В. М. Перетца (за епістолярієм вчених). П’яті читання пам’яті М. Ф. Біляшівського. Матеріали наукової конференції 2019 року. Збірка статей. Київ, 2020. С. 75–81.
  98. (2021) Володимир Миколайович Перетц – колекціонер українських літературних та історико-культурних пам’яток. Мистецька культура: історія, теорія, методологія : доп. Та повідомл. ІХ Міжнар. наук. конф. (Львів, 19 листоп. 2021 р.). Львів, 2021. С. 371–376.
  99. (2021) Документи про участь М. М. Щербака у науково-популярних фільмах, телевізійних і радіопередачах. Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф. (5–7 жовтн. 2021). Київ. 2021. С. 540–543.
  100. (2022) Листи про академіка М. Г. Холодного в архівному фонді вченого (до 140-річчя від дня народження). Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали Міжнар. наук. конф. (4–6 жовт. 2022 р.). Київ, 2022. С. 343–345.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського