До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БОРЯК Геннадій Володимирович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/360316

 

БОРЯК Геннадій Володимирович


провідний науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ кодикології та кодикографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Boriak Hennadii (eng)
 • Боряк Геннадий Владимирович (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історична енциклопедистика, джерелознавство, археографія, архівознавство; історія культурних цінностей України, переміщених під час і після Другої світової війни, архівоцид; архівні інформаційні системи; історія формування джерельної бази соціогуманітарних дисциплін за новітньої доби.
  Контактна інформація: +38(044) 279-34-01
  Дати життя:15.12.1956
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1978Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, історик-архівіст, викладач історії та суспільствознавства з правом викладання англійською мовою
  Науковий ступінь:
  1987кандидат історичних наук; тема дисертації: «Адміністративно-територіальний устрій українських земель в кінці XV-середині XVI століть: аналіз документальних джерел»
  1996доктор історичних наук; тема дисертації: «Камеральна археографія і археографічна україніка: теорія і методика актуалізації архівної документальної спадщини»
  Вчені звання:
  2002професор
  2012член-кореспондент НАН України
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2001 р.
  Професійна діяльність:
  1978–1984 ЦДІА УРСР, молодший науковий співробітник
  з 1984ЦДІА УРСР, заівідувач відділу давніх актів
  1988, липень – 1990, листопад Інститут історії АН УРСР, науковий співробітник відділу історії феодалізму
  1990, листопад – 1991, квітеньІнститут історії АН УРСР, старший науковий співробітник групи Археографічної комісії АН УРСР
  з 1991Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, заступник директора з наукової роботи
  2000–2002Державний комітет архівів України, заступник Голови
  2002–2006Голова Державного комітету архівів України
  з травня 2008 Інститут історії України НАН України, завідувач відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів
  з лютого 2009 Інститут історії України НАН України, заступник директора з наукової роботи
  Відомості про викладацьку діяльність:
  Тривалий час очолював Державну екзаменаційну комісію в Національному університеті України «Києво-Могилянська академія»
  Додаткові посади та обов`язки:
  входить до складу редколегії наукового журналу «Бібліотечний вісник»
  член редакційної колегії збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
  заступник головного редактора збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»
  заступник Голови Державного комітету архівів України
  Відзнаки та нагороди:
  2000Лауреат премії імені Василя Веретенникова
  2006Заслужений діяч науки і техніки України
  2010Відзнака Президента України – Хрест Івана Мазепи
  2011Почесна Грамота Верховної Ради України
  2016Державна премія України в галузі науки і техніки — за «Енциклопедію історії України» (у 10 томах) (у складі колективу)
  2016Почесний краєзнавець України
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1996) Камеральна археографія і археографічна україніка: теорія та методика актуалізації архівної документальної спадщини [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Боряк Геннадій Володимирович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1996. - 43 с.
  2. (1996) Камеральна археографія і археологічна україніка: теорія та методика актуалізації архівної документальної спадщини [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Боряк Геннадій Володимирович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1996. - 516 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (1991) Доля українських культурних цінностей під час другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв. Вид. 1. — К., 1991. — 107 с; Вид. ІІ. — Л., 1992. −120 с. .
  5. (1993) Селянський рух на Україні: 1569—1647: 36. док. і матеріалів. — К., 1993. — 534 с (співупоряд.).
  6. (1995) Національна архівна спадщина України та державний реєстр «Археографічна україніка»: Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи. — К., 1995. — 348 с.
  7. (1998) «Нацистське золото» з України: У пошуках архівних свідчень.- Вип. 1.-К., 1998. — 136 с. (у співавт.).
  8. (2000) «Нацистське золото» з України: У пошуках архівних свідчень.- Вип. 2. -К., 2000. — 388 с (у співавт.).
  9. (2004) Основні правила роботи державних архівів України [Текст] / Г. В. Боряк [та ін.] ; заг. ред. Л. О. Драгомірова, К. Є. Новохатський ; Державний комітет архівів України, Український НДІ архівної справи та документознавства. - К. : [б.в.], 2004. - 228с.
  10. (2006) Архівна спадщина Семена Ан-ського у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / Ірина Сергєєва ; [редкол.: Олексій Онищенко, акад. НАН України (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім.В. І. Вернадського, Центр дослідж. історії і культури східноєвроп. єврейства. - К. : Дух і літера, 2006. - 543 с. .
  11. Довідники, покажчики, каталоги
  12. (1982) Каталог документів з історії Києва XV—XIX ст. — К., 1982. — 199 с.
  13. (1988) Центральный государственный исторический архив Украинской ССР в г.Киеве [Текст] : [Путеводитель] / Главное архивное управление при Совете Министров УССР ; сост. Г. В. Боряк [и др.]. - К. : Реклама, 1988. - 12 с.
  14. (1999) Каталог стародрукованих книг, шо зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві: 1494—1764. -К., 1999. −268 с..
  15. (2000) Руслан Пиріг: Біобібліографічний покажчик: До 60-річчя від дня народження. -К., 2000. 44 с. (співукладач).
  16. (2002) Українські архівісти [Текст] : біобібліограф. довід. : у 3 вип. / Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського НАН України. - К. : [б. и.], 1999 . Вип. 2 : (1940-1960-ті рр.) / Український держ. НДІ архівної справи та документознавства ; упоряд. Т. В. Портнова ; ред. кол. Г. В. Боряк [та ін.]. - 2002. - 254 с.
  17. (2003) Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України [Текст] : путівник / Центральний держ. архів-музей літератури і мистецтва України. - К., 2003 . - (Архівні зібрання України. Путівники). Вип. 1 / авт.-упоряд. М. Крячок [та ін.] ; голова ред. кол. Г. Боряк. - [Б. м.] : [б.в.], 2003. - 554 с. .
  18. (2004) Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) [Текст] : дослідження. Анот. покажч. Публікації док. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; уклад.: Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова]. - К. : [б. в.], 2004. - 813 с..
  19. (2005) Архівні установи України [Текст] : довідник / Державний комітет архівів України, Український НДІ архівної справи та документознавства. - К. : УНДІАСД, 2005 . - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). Т. 1 : Державні архіви / упоряд. Л. Андрієвська [та ін.] ; голова ред. кол. Г. Боряк. - [Б. м.] : [б.в.], 2005. - 690 с..
  20. (2011) Інститут історії України Національної академії наук України. Документи і матеріали, 1936-1991 [Текст] : [у 2 кн.] / [відп. ред. В. А. Смолій] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України Нац. акад. наук України, 2011 . Кн. 1 : 1936-1947 / [ред. кол.: Г. В. Боряк, О. П. Реєнт, В. А. Смолій (голова) ; упоряд.: О. С. Рубльов, О. В. Юркова]. - 2011. - 630 с.
  21. (2011) Сходознавство і візантологія в Україні в іменах [Текст] : біобібліогр. слов. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського ; [редкол.: Матвєєва Л. В. (голов. ред.) та ін. ; упоряд.: Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк]. - К. : Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2011. - 259 с.
  22. Статті
  23. (1993) Національна архівна інформаційна система / Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, С. М. Кіржаєв // Бібліотечний вісник. – 1993. – № 3-4. – C. 58-64 .
  24. (1995) Національна архівна інформаційна система «Архівна Та рукописна україніка» і комп'ютеризація архівної справи в Україні: 36. наук, праць. Вип. І: Інформатизація архівної справи в Україні: Сучасний стан та перспективи. — К., 1995. — 308 с..
  25. (1995) Сукупна архівна спадщина України: до проблем змісту понять Державного та Національного архівного фонду // АУ. — 1995. -№ 4-6. — С 42-61.
  26. (1996) Інформаційна інфраструктура суспільства й ретроспективні документальні ресурси (інтеграційні підходи та археографічна діяльність) / Г. Боряк // Бібліотечний вісник. – 1996. – № 4. – C. 3-8.
  27. (1996) Документальні ресурси національної і державної спадщини України: бібліографічна, кодикографічна та археографічна "україніка" (сфери дії і розмежування понять) / Г. В. Боряк // Рукописна та книжкова спадщина України. – 1996. – Вип. 3. – C. 3-21 .
  28. (1999) Археографічна комісія та Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України: Хроніка діяльності Археографічної комісії та Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. 1992–1998 / Г. В. Боряк, О. О. Маврін // Український археографічний щорічник. – 1999. – Вип. 3-4. – C. 694-711 .
  29. (1999) Національна архівна спадщина України та державний реєстр "Археографічна Україніка”: Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи / В. В. Німчук, Г. В. Боряк // Український археографічний щорічник. – 1999. – Вип. 3-4. – C. 661-665 .
  30. (2000) Проблеми укладання Археографічного реєстру національної архівної спадщини України // Спеціальні історичні дисципліни: Питання історії та методики. Ч. 5: Історіогр. дослідження в Україні. Вип. 10: 36. наук, праць на пошану академіка НАН України В. С Смолія: У 2-х ч. — Ч. 1. — К., 2000. -С. 284—312.
  31. (2001) The Publication of Sources on the History of the 1932—1933 Famine-Genocide: History, Current State, and Procpects // Harvard Ukrainian Studies XXV (3/4) 2001: 167-86.
  32. (2001) Архіви політичних партій у посткомуністичну епоху: сучасний стан, проблеми інтеграції у систему державної архівної служби, перспективи наукового використання [Літні курси при Централыюснропсйеькому університеті. Будапешт! // Вісник Держкомархіву України. — К., 2001. -№ 2-3 (6-7). — С 189—182.
  33. (2001) Архівні установи України: Довідник.- К, 2000. — 260 с (співупоряд.): Виклик часу і нові стратегічні ініціативи міжнародного архівного співтовариства // Вісник Держкомархіву України. — 2001. — № 4 (8). — С. 62- 67.
  34. (2001) Виклик часу: Нові стратегічні ініціативи міжнародного архівного співтовариства // Архіви України — Випуск 248 (6 (248)): листопад — грудень — 2001..
  35. (2001) Населення України за часів нацистської окупації (1941—1944): Роздуми про актуалізацію джерельної бази українських архівів // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук, праць. Вип. 4: Студії на іюшан) Руслана Пирога. — К.- 2001. — С 299—318 (у співавт).
  36. (2001) Проблеми класифікації місць примусового ув'язнення: Засідання Міжнародної історичної комісії при Фонді ФРН «Пам'ять, відповідальність, майбутнє» // Вісник Держкомархіву України. — К., 2001. — № 1 (5). — С. 75-77.
  37. (2001) Проблеми переміщених архівів і спільної культурної спадщини України та Польщі: Ініціативи українсько-польської групи експертів з питань архівної спадщини // Вісник Держкомархіву України. — К., 2001. — № 1 (5). -С 79-82.
  38. (2001) Чи не час збирати каміння? (Думки з приводу виходу в світ книги "Трофеї війни та імперії…") / Г. В. Боряк // Архіви України. - 2001. - № 4-5(247). - С. 25-33. .
  39. (2002) Архіви України і виклики сучасного суспільства: Штрихи до колективного портрета користувача архівної інформації // Архіви України — Випуск 251 (1-3 (251)): січень — червень — 2002.
  40. (2002) Електронні архівні публікації в Інтернеті: проблеми репрезентації інформаційних ресурсів // Архіви України — Випуск 250 (4-6 (250)): липень — грудень — 2002..
  41. (2003) Новохатський Костянтин. Модерне архівне законодавство України: від тоталітарної спадщини до демократичних стандартів // Архіви України — Випуск 252 (4-6 (252)): липень — грудень — 2003.
  42. (2003) Особистість ученого в бібліотечно-інформаційній сфері сучасного суспільства // Студії з архівної справи та документознавства. — К., 2003. Т. 9..
  43. (2003) Особистість ученого в бібліотечно-інформаційній сфері сучасного суспільства. До 70-ліття академіка НАН України О. С. Онищенка / Геннадій. Боряк, Ірина. Матяш // Студії з архівної справи та документознавства. – 2003. – Т. 9. – C. 197-199 .
  44. (2004) Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: попередній огляд фондів / Г. Боряк, Л. Дубровіна // Архіви України. - 2004. - № 4-6(255). - С. 84-93..
  45. (2004) Голосуючи "за" чи "проти" доступу до архівів спецслужб (за підсумками останнього десятиліття в Україні) / Геннадій. Боряк // Архіви України. - 2004. - № 3(254). - С. 40-45..
  46. (2004) Модерне архівне законодавство України / Геннадій. Боряк, Костянтин. Новохатський // Архіви України. – 2004. – № 3(254). – C. 4-10 .
  47. (2004) Новохатський Костянтин (Україна). Модерне архівне законодавство України // Архіви України — Випуск 254 (3 (254)): травень — червень — 2004..
  48. (2005) Викрадення архівних документів: "український досвід", висновки, уроки / Геннадій. Боряк // Архіви України. – 2005. – № 5-6(258). – C. 5-11 .
  49. (2005) Проблеми подальшого реформування документноінформаційної сфери // Архіви України. — 2005. — № 1-3. — С. 9-31..
  50. (2005) Фундаментальний археографічний довідник з історії бібліотек та книжкових колекцій періоду нацистської окупації Києва / Г. Боряк // Архіви України. – 2005. – № 1-3(256). – C. 380-382.
  51. (2006) Крадіжки в архівах і національна архівна спадщина: сучасні загрози та світовий досвід запобігання втратам / Геннадій. Боряк // Архіви України. – 2006. – № 1-6(259). – C. 247-363 .
  52. (2012) Роль бібліотек в інформаційно-знаннєвих перетвореннях у документальних комунікаціях суспільства / Г. В. Боряк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3-4. – C. 105-106 .
  53. (2012) Чергове засідання академічної Спільної українсько-російської комісії істориків / Г. В. Боряк // Український історичний журнал. – 2012. – № 6. – C. 225-226 .
  54. (2013) Сохань Павло Степанович / Г. В. Боряк, С. В. Віднянський [и др.] // Український історичний журнал. – 2013. – № 4. – C. 230-235 .
  55. (2013) Цінне прирощення знань у галузі економічної історії та історичного джерелознавства / Г. Боряк // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 3. – C. 37 .
  56. (2014) «Енциклопедія історії України» та сучасна українська енциклопедистика / В.А. Смолій, Г.В. Боряк // Український історичний журнал. — 2014. — № 4. — С. 4-16..
  57. (2015) Iнформаційні ресурси з історії країн східної європи німецькомовного сегменту мережі інтернет / Г. Боряк, Н. Кашеварова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – 2015. – Ч. 25. – C. 197-222 .
  58. (2015) Сучасна історична енциклопедистика: здобутки і перспективи розвитку / В. А. Смолій, Г. В. Боряк // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 3. – C. 44-60 .
  59. (2018) Мар’ян Гайдош: до 70-річчя відомого словацького історика-україніста / Г. Боряк, С. Віднянський // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. – 2018. – Вип. 27. – C. 380-382 .
  60. (2019) Діяльність Комісії для вироблення законопроекту про заснування УАН та її роль у створенні Академії (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 листопада 2018 р.) / Г. В. Боряк // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 1. – C. 55-63 .
  61. (2020) Цифрова гуманітаристика та бази даних документальної культурної спадщини в бібліотеках України / Л. А. Дубровіна, К. В. Лобузіна, О. С. Онищенко, Г. В. Боряк // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2020. - Вип. 25. - С. 290-309..
  62. Науково-методичні матеріали
  63. (1987) Методические рекомендации по использованию документов Литовской метрики XVI в. в курсе источниковедения отечественной истории. -Д., 1987. — 52 с.
  64. Підручники та посібники
  65. (1998) Архівознавство [Текст] : підручник для студ. іст. фак. вузів / Я. С. Калакура [та ін.]. - К. : [б.в.], 1998. - 314 с.
  66. (1998) Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка // Архівознавство: Навч. посібник. — К., 1998. — 356 с.
  67. (2002) Архівознавство [Текст] : підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. / Г. В. Боряк [та ін.] ; ред. Я. С. Калакура, І. Б. Матяш ; Державний комітет архівів України, Український НДІ архівної справи та документознавства. - 2.вид., випр. і доп. - К. : ВД "КМ Академія", 2002. - 356 с.
  68. (2003) Хрестоматія з архівознавства [Текст] : навч. посібник для студ. іст. спец. вищих навч. закл. / Державний комітет архівів України, Український НДІ архівної справи та документознавства ; упоряд. Г. В. Боряк [та ін.] ; наук. ред. І. Б. Матяш. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2003. - 407 с. .
  69. Тези наукових доповідей
  70. (1992) Архівна та рукописна україніка [Текст] : матеріали розшир. міжвід. наради по обговоренню Держ. прогр. "Архівна та рукописна україніка", Київ, 17 жовт. 1991 р. / Акад. наук України, Ін-т укр. археографії, Голов. арх. упр. при Кабінеті Міністрів України, Спілка архівістів України ; [упоряд. О. Тодійчук ; відп. ред. Г. Боряк]. - К. : Ін-т укр. археографії, 1992. - 120 с.
  71. (1997) Теоретико-методичні розробки в галузі наукового описування 20-х — початку 30-х років // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (19-20 листоп. 1996 p.). — К., 1997. — Ч. І. — С 83-94.
  72. (1998) Accumulation of «Nazi Gold» on the Occupied Territory of Ukraine during World War ІІ / Сотр. by H. Boriak, N. Makovs'ka. M. Dubyk. — Washington, 1998. — 27 p. — (Washington Conference on Holocaust-Era Assets. Nov. 30- Dec. 3, 1998).
  73. (2003) Voting For or Against Access to Archives of Special Services Responsible for the Violating of Human Rights: Reviewing the Last Decade in Ukraine // Comma. Internationla Journal on Archives. — 2004. — № 2: Proceedings of the XXXVIIth International Conference of the Round Table on Archives (CITRA). Cape Town, South Africa, 21-25 October 2003. — P. 93-97.
  74. (2006) Thefts in Archives: New danger, New Challenge. How to Prevent Losses. Position paper Presented at the VII European Conference on Archives «Archivist: Profession of Future in Europe», Warsaw, May 18-20, 2006 / [State Committee on Archives of Ukraine]. — Kyiv, 2006. — 28 pp.
  75. (2006) Архівні документи на аукціонах світу як нова загроза національній архівній спадщині: Матеріали повідомлення на 7-й Європейській конференції архівів. Варшава, 18–20 травня 2006 р. / Державний комітет архівів України. – К., 2006. – 60 с.
  76. (200І) Информатизация архивного дела в Украине: Опыт, проблемы и перспективы // Архивы в новом веке: Стратегические вопросы автоматизации архивов: Междун. конф. стран Центральной и Восточной Европы «Colloquia Jerzy Skowronek dedicata». — Варшава. 200І. — С. 76-82.
  77. Рецензії
  78. (2017) Учений, організатор сільськогосподарської дослідної справи, державотворець (рецензія на книгу: Вергунов В. А. С. Л. Франкфурт та Україна (до 150-річчя від дня народження) / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграрної науки, освіти та техніки. – К., 2016. – 260 с. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії"; кн. 95)) / Г. Боряк // Емінак. - 2017. - № 1(1). - С. 137-138. .
  79. (2021) Деміург передусім означає Майстер, точніше – Вільний Ремісник (Роздуми над книжкою: Потульницький В. А. Деміург. Історіософія Омеляна Пріцака. Харків: Акта, 2021) // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2021. – Вип. 27. – C. 333-340.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського