До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ФІЛІПОВИЧ Марина Анатоліївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/307038

 

ФІЛІПОВИЧ Марина Анатоліївна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ кодикології та кодикографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Filipovych Maryna (eng)
 • Наукові видання »
  Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18, filipovych@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1979
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2002Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія
  2011аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, історія
  Науковий ступінь:
  2012кандидат історичних наук ; тема дисертації: «Полоцька земля в наративних та актових джерелах (друга половина ХІІІ – перша половина ХVІ ст.)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2012 р.
  Професійна діяльність:
  2000–2001середня школа № 268 м. Києва, викладач історії
  2002–2003Київський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, викладач соціально-гуманітарних дисциплін
  2012–2013відділ джерелознавства Інституту рукопису, молодший науковий співробітник
  2013–2015відділ джерелознавства Інституту рукопису, науковий співробітник
  2015–2020відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, завідувач
  2020 – по т. ч.відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, старший науковий співробітник
  Додаткові посади та обов`язки:
  учений секретар Інституту рукопису
  2014–2016координатор Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури
  член Експертної та Науково-методичної рад Інституту рукопису
  Відзнаки та нагороди:
  2014–2016стипендіат Національної академії наук України


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2011) Полоцька земля у наративних та актових джерелах (друга половина XIII - перша половина XVI ст. ) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Філіпович Марина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2011. 235 арк.
  2. (2011) Полоцька земля у наративних та актових джерелах (друга половина ХІІІ – перша половина ХVI ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 2011. 17 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (2014) Полоцька земля в літописних та актових джерелах ХІ–XVI століть / відп. ред. Л.А. Дубровіна. Київ : НБУВ, 2014. 204 с.
  5. (2019) Співпраця НБУВ з архівними, академічними установами та освітніми закладами // Національна Бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : монографія / НБУВ. Київ, 2019. С. 347–352.
  6. Довідники, покажчики, каталоги
  7. (2019) Архів українського історика Олени Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / М. А. Філіпович, І. В. Клименко. Київ, 2019. 200 с.
  8. Документальні публікації
  9. (2020) Величко Самійло. «Літопис» / Підгот. до друку: А. Багро, С. Багро, А. Бовгиря, Т. Добрянська, О. Іванова, В. Кононенко, М. Філіпович. Київ, 2020. 1016 с.
  10. Статті
  11. (2004) Польсько-литовська унія у білорусько-литовській літописній традиції // Український історичний збірник. Київ, 2004. Вип. 6. С. 35–46.
  12. (2010) Полоцька земля у білорусько-литовській літописній традиції // Український історичний збірник. Київ, 2010. Вип. 13. С. 44–56.
  13. (2010) Полоцька земля у легендарній частині білорусько-литовських літописів // Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. Житомир, 2010. С. 314–317.
  14. (2011) «Повість про Полоцьк» у білорусько-литовській літописній традиції / М. Філіпович // Несторівські студії: Євфросинія Полоцька в історії Православ’я. Київ, 2011. С. 128–132.
  15. (2011) Особливості соціальної моделі Полоцької землі у складі Великого князівства Литовського (на матеріалі полоцьких актів другої половини XIII – початку XVI ст.) / М. Філіпович // Матеріали ІV Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського університету імені Івана Франка: Збірник наукових праць. Житомир, 2011. С. 290–293.
  16. (2011) Полоцьк у другому та третьому білорусько-литовських зводах // Ґілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. Київ, 2011. № 50. С. 210–217.
  17. (2011) Полоцька земля у «Літописці великих князів литовських» // Київська старовина. Науковий історико-філологічний журнал. Київ, 2011. № 3. С. 57–65.
  18. (2011) Полоцька земля у відображенні загальноруської частини першого білорусько-литовського зводу // Ґілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. Київ, 2011. № 49. С. 183–191.
  19. (2012) Полацкая земля ў беларуска-літоўскай летапіснай традыцыі / М. Філіповіч // Беларускі гістарычны часопіс. Мінск, 2012. № 5 (154) май. С. 20–31.
  20. (2012) Полоцька земля у білорусько-литовській літописній традиції // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Полацк, 22-23 мая 2012 г.) / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Полацкі дзярж. ун-т; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]; навук. рэд., уклад. В.М. Ляўко. Мінск, 2012. С. 60–71.
  21. (2013) Соціально-політична модель Полоччини в складі Великого князівства Литовського (на матеріалі полоцьких актів кінця XІV – початку XVІ ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2013. Вип. 17. С. 221–238.
  22. (2014) До Дня слов’янської писемності і культури (міжнародні наукові конференції "Слов’янський світ у культурному просторі XXI століття" і "Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі") // Вісник Національної академії наук України. Київ, 2014. № 9. C. 72–76.
  23. (2015) До Дня слов’янської писемності і культури. Міжнародна наукова конференція "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції" / В. В. Горєва, М. А. Філіпович // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. С. 511–517.
  24. (2015) Особовий архів О. С. Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: склад та інформаційний потенціал // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. С. 76–85.
  25. (2015) Створення електронних ресурсів особових архівних фондів інстутуту рукопису національної бібіліотеки україни імені В.І. Вернадського / І. Корчемна, К. Лобузіна, С. Сохань, М. Філіпович // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. Київ, 2015. Число. 25. С. 91–102.
  26. (2016) До питання про ідеологічну політику в українській історичній науці в 1970-х роках (стенограма засідання відділу історії феодалізму Інституту історії АН УРСР стосовно рецензії О. С. Компан на видання "Історія українського мистецтва") // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2016. Вип. 20. С. 440–456.
  27. (2018) "За рікою за бистрою вогні горять великиї": рецензія Олени Компан на книги Я. Є. Боровського "Походження Києва: історіографічний нарис" (Київ, 1981) та "Мифологический мир древних киевлян" (Киев, 1982) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2018. Вип. 22. C. 467–478.
  28. (2019) Рудни Левобережной Украины XVII – XVIII вв. Москва: АН СССР, 1960. 264 с.: життя історика крізь призму однієї книги / М. А. Філіпович, П. К. Федоренко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 24. С. 183–202.
  29. (2020) «Казанський літописець»: перша наукова сходинка // Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / НАН України, НБУВ. Київ, 2020. С. 78–86.
  30. (2022) Славістичні студії Павла Федоренка // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2022. Вип. 63. С. 221–230.
  31. Науково-популярні публікації
  32. (2014) До Дня слов’янської писемності і культури (міжнародні наукові конференції «Слов’янський світ у культурному просторі ХХІ століття» і «Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі») / Н. Г. Солонська, М. А. Філіпович // Вісник Національної Академії наук України. Київ, 2014. № 9. С. 72–76.
  33. (2016) Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури «Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур» / В. В. Горєва, М. А. Філіпович, Н. П. Бондар // Рукописна та книжкова спадщина України : зб. наук. пр. Київ, 2016. Вип. 20. С. 509–518.
  34. Тези наукових доповідей
  35. (2005) Унія у білорусько-литовському літописанні та польських хроніках // Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції аспірантської та студентської молоді «Від духовних джерел» Візантії до сучасної України». Київ, 2005. С. 113–117.
  36. (2013) Текстологія Повісті временних літ. Згадка про «навье» у Полоцьку в 6600/1092 р. // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) НАН України, Нац. Б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. Б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. Центрів-членів МААН. Київ, 2013. С. 302–304.
  37. (2015) Архів Олени Станіславівни Компан (1916–1986) : огляд фонду // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. Ч. 2. Київ, 2015. С. 142–144.
  38. (2015) Назва собору Святої Софії в полоцькій актовій мові (про деякі особливості термінології полоцьких актів XIV–XVI ст.) // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 трав. 2015 р.). Київ, 2015. С. 132–133.
  39. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов'ян. писемності і культури (Київ, 24 трав. 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів [та ін.] ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. Київ, 2016. 415 с.
  40. (2021) «У запасному батальйоні» – спогади-щоденник Володимира Федоренка про службу в 26-му запасному батальйоні (1915–1916 рр.) // Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Зброярня: історія розвитку озброєння та військової техніки» : Збірник тез доповідей. Львів, 2021. С. 116–117.
  41. (2021) Український хронограф старшої редакції XVII ст.: історіографічний огляд // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2021. С. 532–536.
  42. (2022) Образ «ворога» у «Волинському короткому літописі» // Бібліотека. Наука. Комунікація. Іноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали Міжнар. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2022. С. 339–342.
  43. (2022) Татари та московити у «Волинському короткому літописі»: образ ворога очима літописця «”Свій” та “чужий”: ідентичність в суспільствах стародавньої доби та середньовіччя» // Матеріали Міжнар. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців 27–28 жовтня 2022 р. / КНУ ім. Т. Шевченка. Київ, 2022. С. 142–147.
  44. Рецензії
  45. (2018) "За рікою за бистрою вогні горять великиї": рецензія Олени Компан на книги Я. Є. Боровського "Походження Києва: історіографічний нарис" (Київ, 1981) та "Мифологический мир древних киевлян" (Киев, 1982) / М. А. Філіпович // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2018. Вип. 22. С. 467–478.


  ©   Марина Філіпович, 2015 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського