Співробітники НБУВ


Антонюк Татьяна Дмитриевна - биографическая справка
   

АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна

зав. відділу
Інститут книгознавства. Відділ зарубіжної україніки.

ТЕЛЕФОН, E-mail: 0442881434, zabula_@ukr.net
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:13.08.1959, с. Тростянка, Борзнянський район, Чернігівська область, Україна.
ОСВІТА: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія, (1984).
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ:доктор історичних наук, доцент, історія України (2016). Тема дисертації: Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991-2012 рр.): досвід університетів міста Києва .
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: З 2016 - у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: німецька, російська.
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: зарубіжна україніка, міжнародне співробітництво, історія освіти України.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:
 1. Навчальна книжка діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки НБУВ : Тези доповіді / Т. Д. Антонюк //  Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Ради дир. б-к та інформ. центрів - членів МААН). - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2016. – С.  81-85 (Співавтори: Антонюк Т. Д. ).
 2. Українська революція 1917 - 1921 років у спогадах представників політичної еміграції : стаття / Т.Д.Антонюк //  Бібліотечний вісник. - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. - 2 (244). – С. 34 - 47 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 3. Книгознавча характеристика видань української діаспори та їх роль у консолідації українства : стаття / Т. Д. Антонюк //  Бібліотечний Вісник. - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2017. - № 6(245) . – С. 18 - 22 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 4. Перспективы развития отдела зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского : стаття / Т. Д. Антонюк //  Бібліотеки національних академій наук: проблеми функціонування, тенденції розвитку : наук.-практ. І теорем. Зб. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, МААН, Рада директорів наук. б-к та інформ. Центрів ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2017. - випуск 13. – С. 184 - 217 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 5. Відділ зарубіжної україніки як осередок збереження національної пам’яті : стаття / Т. Д. Антонюк //  Історико-культурна спадщина : збереження, доступ, використання: збірка наукових праць . - Тернопіль :Бескиди, 2017. – С. 10 - 13 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 6. Зв’язки України з Афоном: історико-джерелознавчий аспект : стаття / Т. Д. Антонюк //  Університет. Науковий історико-філософський журнал Київського славістичного університету. - Київ :Київський славістичний університет, 2017. - № 1–2 (54) січень – квітень. – С. 45 - 53 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 7. Галина Мазуренко – видатна українська мисткиня: життя і творчість : стаття / Т. Д. Антонюк //  Ukraina Magna. – К., 2016. Vol. II : Українська жінка у іншомовному середовищі: побутовий та громадянський вияви / За заг. ред. В. Піскун; упоряд. Д. Гордієнко та Ю. Горбач. - Київ :Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, 2017. – С. 87 - 93 (Співавтори: Антонюк Т.Д.).
 8. Бібліографія зарубіжної україніки – інтегральна складова національної бібліографії : тези доповіді / Т. Д. Антонюк //  Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнародної наукової конференції (3–5 жовтня 2017, м. Київ). - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2017. – С. 427 - 429 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 9. Замасковані видання фонду відділу зарубіжної україніки НБУВ: характеристика, зміст, особливості бібліографічного опису : тези доповіді / Т. Д. Антонюк //  Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнародної наукової конференції (3–5 жовтня 2017, м. Київ). - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2017. – С. 100 - 102 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 10. Науково-освітня діяльність української діаспори США у виданнях зарубіжної україніки : стаття / Т. Д. Антонюк //  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - Київ :Київський національний університет, 2017. - № 1 (132). – С. 5 - 9 (Співавтори: Антонюк Т.Д.).
 11. Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку : стаття / Тетяна Антонюк //  Бібліотечний вісник. - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2016 . - № 5 (235) . – С. 20-27 (Співавтори: Антонюк Тетяна).
 12. Афон як духовно-культурний центр слов'янства: значення для утвердження міжнародної суб'єктності України : тези доповіді / Т. Д. Антонюк. - Київ, 2016. – 225-228 с. (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 13. Міжнародні зв'язки київських університетів у 1991-2012 рр. : монографія / Т. Д. Антонюк. - Вінниця :ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – 586 с. (Співавтори: Антонюк Т. Д. ).
 14. Міжнародні зв’язки Національного авіаційного університету як прояв загальних тенденцій інтеграції вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк //  Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С. В. Віднянський. . - Київ :Ін-т історії України НАН України, 2015. - Вип. 24. – С. 141 - 156 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 15. Міжнародні зв’язки як фактор сталого розвитку Київського національного торговельно-економічного університету (1991–2012 рр.) : стаття / Т. Д. Антонюк //  Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації”: Зб. наук. праць. . - Переяслав-Хмельницький, 2015. - Вип. 3. – С. 57 - 65 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 16. Tempus program as an activation factor of international cooperation of the higher learning Ukrainian institutions : стаття / T. D. Antoniuk //  Веснік Магілеускага дзяржаунага універсітэта ім. А. А. Куляшова. Навукова-метадычны часопис. . - Могильов :Могильовський державний університет ім. А. А. Куляшова, 2015. - № 1 (45). . – С. С. 19–28 (Співавтори: Antoniuk T. D. ).
 17. Отделения международных связей вузов как центры интеграции национального образования в мировую систему : статья / Т. Д. Антонюк //  Наука Красноярья. - Красноярск :Научно-инновационный центр, 2014. - № 1(12). – С. 90-112 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 18. Гармонізація української системи освіти з міжнародними стандартами як головна проблема інтеграції в світовий освітній простір : стаття / Т.Д. Антонюк //  Українознавчий альманах. - Київ, 2014. - Випуск 15. – С. 69 - 72 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 19. Міжнародні зв’язки Національного університету біоресурсів та природокористування: особливості входження в світову систему вищої аграрної освіти : стаття / Т.Д. Антонюк //  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - Київ :Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. - № 4 (122). – С. 5 - 7 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 20. Программа Жан Моне как действенное средство интеграции украинских вузов : стаття / Т. Д. Антонюк //  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. - Москва, 2014. - № 8 (16). – С. 82 - 84 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 21. Основні фактори стримування інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк //  Українознавчий альманах. - Київ, 2014. - Випуск 17. – С. 165 - 168 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 22. Законодавче забезпечення міжнародної діяльності в сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк //  Збірник наукових праць Міжнародної конференції “Формування науково-освітньої політики” (м. Київ, 31 травня 2014 р.) 2 частина. - Київ, 2014. – С. 53 - 56 (Співавтори: Антонюк Т. Д. ).
 23. Роль студенческого самоуправления в развитии международного сотрудничества вузами Украины : стаття / Т. Д. Антонюк //  Наука Красноярья. - Красноярськ, 2014. - № 2. – С. 79 - 100 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 24. Отделения международных связей вузов как центры интеграции национального образования в мировую систему : стаття / Т. Д. Антонюк //  Наука Красноярья. - Красноярськ :Научно-инновационный центр, 2014. - № 1 (12). – С. 90–112 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 25. Програма TACIS як дієвий засіб інтеграції українських вищих навчальних закладів в міжнародний освітній простір : стаття / Т. Д. Антонюк //  Сборник докладов Международной конференции “Развитие научных связей в изменяющемся мире. - Донецк :Научно-информационный центр “Знание”, 2014. – С. 15–18 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 26. Activation of integration processes at higner school of Ukraine : стаття / Antoniuk T. D. //  In the World of Scientific Discoverie (В мире научных открытий). - Москва, 2014. - № 9.3 (57). – С. 1053–1071 (Співавтори: Antoniuk T. D. ).
 27. Законодавче забезпечення міжнародної діяльності у сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк //  Українознавчий альманах. - Київ, 2014. - Випуск 16. – С. 211–215 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 28. Активізація міжнародного партнерства українських ВНЗ в контексті святкування ювілею Т. Г. Шевченка : стаття / Т. Д. Антонюк //  Матеріали круглого столу // Т. Г. Шевченко крізь два століття: людина, творець, символ: матеріали круглого столу, м. Київ, 11 березня 2014 р. / редкол.: О. П. Реєнт та ін. . - Київ :Інститут історії України, , 2014. – С. 163–167 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 29. Міжнародна співпраця НМУ імені О. О. Богомольця: напрями, форми та географія партнерства : стаття / Т. Д. Антонюк //  Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013. - Випуск СХІІІ (113). – С. 224–236 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 30. Університетська еліта у забезпеченні міжнародної інтеграції національної системи вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк //  Українознавчий альманах. - Київ, 2013. - Випуск 14. – С. 125–129 (Співавтори: Антонюк Т.Д.).
 31. Міжнародна співпраця НТУУ “КПІ” – основа інноваційних перетворень в сфері вищої технічної освіти : стаття / Т. Д. Антонюк //  Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013. - Випуск СХІІ (112). – С. 232–245 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 32. Ювілей Т. Г. Шевченка як фактор активізації міжнародних зв’язків українських ВНЗ : стаття / Т. Д. Антонюк //  Українознавчий альманах. - Київ, 2013. - Випуск 12. – С. 120–125 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 33. З досвіду інтеграції НМУ імені О. О. Богомольця до Європейського і світового освітнього простору : стаття / Т. Д. Антонюк //  Університет. Науковий історико-філософський журнал. - Київ :Київський славістичний університет, 2013. - № 1(50). – С. 35–49 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 34. Кадровий потенціал вищого навчального закладу в контексті інтеграції з провідними закордонними вищими школами (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка) : стаття / Т. Д. Антонюк //  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - 5 - 7, 2013. - № 2 (115) (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 35. Міжнародна співпраця НТУУ “КПІ”: особливості входження в міжнародний освітній простір : стаття / Т. Д. Антонюк //  Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2013. - Випуск 74 (№ 7). – С. 80 - 82 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 36. Міжнародна співпраця як рушійна сила реформ в освітньо-науковій сфері НТУУ “КПІ” : стаття / Т. Д. Антонюк //  Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. - Київ :УНІСЕРВ, 2013. - Випуск 40. – С. 142–151 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 37. Міжнародна співпраця НУБіП: напрями і значення для модернізації аграрної освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк //  Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2013. - Випуск 73 (№ 6). – С. 58–60 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 38. Міжнародні зв’язки українських вищих навчальних закладів (1991–2012 рр.): історіографія проблеми : стаття / Т. Д. Антонюк //  Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А. П. Коцура. - Київ, 2013. - Вип. 27. – С. 127–134 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 39. Міжнародна співпраця українських вищих навчальних закладів (1991 – 2012 рр.): джерела дослідження : стаття / Т. Д. Антонюк //  Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2013. - Випуск 72 (№ 5). – С. 160 - 166 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 40. Інтеграція Київського національного університету імені Тараса Шевченка з провідними закордонними вищими школами в контексті Болонських домовленостей : стаття / Т. Д. Антонюк //  Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013. - Випуск СІХ (109). – С.  257–273 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 41. Співпраця українських ВНЗ з зарубіжними в умовах реформування національної системи освіти : стаття / Т. Д. Антонюк //  Українознавчий альманах. - Київ, 2013. - Випуск 11. – С. 233–236 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 42. Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоспроможності української освітньої системи : стаття / Т. Д. Антонюк //  Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки / Національний університет “Острозька академія”, Українське історичне товариство. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар. - Острог :Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. - Вип. 21. – С. 149–155 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 43. Болонський процес як прояв інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк //  Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації Антонюк // Матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 15 листопада 2012 року. - Тернопіль, 2012. – С. 54 - 56 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 44. Міжнародне співробітництво НПУ імені М. П. Драгоманова як фактор суб’єктності української вищої школи у світовому освітньому просторі : стаття / Т. Д. Антонюк //  Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012. - Випуск СVII (107). – С. 240 - 257 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 45. Законодавче забезпечення міжнародної діяльності ВНЗ як фактор міжнародної конкурентоспроможності освітньої системи України : стаття / Т. Д. Антонюк //  Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012. - Випуск СVI (106). – С. 204–214 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 46. Болонський процес та його адаптація до української системи освіти : стаття / Т. Д. Антонюк //  Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2012. - Випуск 67 (№ 12). – С. 110–115 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 47. Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоздатності української освітньої системи : стаття / Т. Д. Антонюк //  Пріоритетні питання економічного і соціального розвитку України: 1-а науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів ДВНЗ “Київський університет управління та підприємництва” (19–20 квітня 2012 року). - Київ :Державний вищий навчальний заклад “Київський університет управління та підприємництва” , 2012. – С. 24 - 28 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 48. Діяльність педагогічного колективу академії щодо подолання ксенофобії і дискримінації серед студентів : стаття / Т. Д. Антонюк //  Захист прав людини: навчально-виховна діяльність ВНЗ / За заг. ред. К. Б. Левченко, Л. Г. Ковальчук, О. А. Удалової. - Харків :Права людини, 2012. – С. 57 - 60 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 49. Проектно-комплексна система навчання в освітніх закладах України: досвід, суперечності, уроки (20 – 30-ті роки ХХ століття) : стаття / Т. Д. Антонюк //  Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії . - Київ :Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2011. - Т. ХХVIIІ. – С. 29 - 35 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 50. Іван Огієнко - фундатор національної вищої школи в Україні : стаття / Т. Д. Антонюк //  Українознавчий альманах. - Київ :Центр українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2012. - Випуск 10. – С. 92-96 (Співавтори: Антонюк Т. Д. ).
 51. Освітня політика в Україні періоду 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. : монографія / Т. Д. Антонюк. - Київ :"МП Леся", 2011. – 232 с. (Співавтори: Антонюк Т. Д. ).
 52. Роль українознавства в системі вищої освіти : стаття / Т. Д. Антонюк //  Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії . - Київ :Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2011. - Т. ХХVII. – С. 110 - 119 (Співавтори: Антонюк Т.Д.).
 53. Вплив освітнього середовища на особистісне становлення студентської молоді : стаття / Т. Д. Антонюк //  Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 17–21 жовтня 2011 року. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2011. – С. 28 - 32 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 54. Історія та перспективи розвитку комунального транспорту в Україні : стаття / Т. Д. Антонюк //  Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 17–21 жовтня 2011 року. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2011. – С. 76 - 79 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 55. Післямова до Всеукраїнської конференції “Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології” : стаття / Т.Д.Антонюк, Ю.О.Дорошенко //  Міське господарство України. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2010. - № 4. – С. 18 - 20 (Співавтори: Антонюк Т. Д.; Дорошенко Ю. О.).
 56. Синергетичний підхід як основа формування сучасної моделі освіти : тези доповіді / Т. Д. Антонюк //  Міжнародна науково-методична конференція ДАЖКГ. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2010. – С. 15 - 17 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 57. Якість освітніх послуг як головна умова конкурентоспроможності української системи вищої освіти : стаття / Т. Д. Антонюк //  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Українознавство . - Київ, 2010. - Випуск 14. – С. 32 - 37 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 58. Якість вищої освіти як головна умова демократизації українського суспільства : тези доповіді / Т. Д. Антонюк //  Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 вересня 2010 р. . - Київ :Національний університет харчових технологій, 2010. - Частина 2. – С. 100 - 101 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 59. Імідж України у світовому просторі: політичні аспекти : стаття / Т. Д. Антонюк //  Українознавчий альманах. - Київ, 2010. - Випуск 2. – С. 9 - 11 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 60. Педагогічні ідеї Григорія Ващенка як підгрунтя в розбудові національної системи освіти : стаття / Т. Антонюк //  Українознавство. - Київ, 2009. - № 3. – С. 148-153 (Співавтори: Антонюк Т. ).
 61. Історія та перспективи розвитку системи водопостачання в Україні : стаття / Т. Д. Антонюк //  Вісник ДАЖКГ. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2009. - № 2. – С. 96 - 108 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 62. Особливості вивчення українознавства в умовах кредитно-модульної технології навчання в ДАЖКГ : тези доповіді / Т. Д. Антонюк //  Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції. Тернопіль, 23–24 грудня 2009 р. . - Тернопіль :Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, 2009. - Частина ІІ. – С. 58 - 60 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 63. Демократизація освіти як підґрунтя формування громадянського суспільства в Україні : тези доповіді / Т. Д. Антонюк //  // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу (16–18 грудня 2009 року)”. - Київ :Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – С. 6 - 9 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 64. Кадрове забезпечення житлово-комунальної сфери як головна умова успішного реформування галузі : тези доповіді / Т. Д. Антонюк //  Проблеми і перспективи кадрового забезпечення житлово-комунального господарства України. Матеріали міжнародного круглого столу (11 листопада 2008 року). - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2008. – С. 11 - 13 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 65. Денаціоналізація системи освіти в УРСР (20-ті – поч. 30- х рр. ХХ ст.) як передумова формування тоталітарного суспільства : стаття / Т. Д. Антонюк //  Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - Київ :Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, 2008. - Том ХХІ. – С. 104 - 116 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 66. Освітня політика як основний рушійний фактор інноваційного поступу українського суспільства : стаття / Т. Д. Антонюк //  Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України. - Київ :Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, 2007. - Том ХVІІІ. – С. 48 - 56 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 67. Проблеми методології історії на сучасному етапі : стаття / Т. Д. Антонюк //  Університет.Історико-філософський журнал. Видається Київським славістичним університетом. - Київ :Київський славістичний університет, 2006. - № 6 (14). – С. 49 - 57 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 68. Рецензія на монографію Валентини Піскун "Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття)" : монографія. - К.: "МП Леся" : рецензія / Т. Антонюк //  Український історик, 2007-2008. - Нью-Йорк; Торонто; Київ; Львів; Острог; Париж, , 2006. - № 3-4 (175-176). – С. 330-336 (Співавтори: Антонюк Т.).
 69. Особливості українського досвіду спільнотного згуртування в дослідженнях Юрія Липи : стаття / Т. Антонюк //  Український досвід спільнотного згуртування 6 матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 26 жовтня 2006 року). - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2006. – С. 113-127 (Співавтори: Антонюк Т.).
 70. Життя не обмежене рингом (До 35-річчя від дня народження Віталія та 30-річчя від дня народження Володимира Кличків) : стаття / Т. Д. Антонюк //  Календар-щорічник. – Українознавство – 2006. - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2005. – С. 265 - 267 (Співавтори: Антонюк Т.).
 71. Закоханий в український степ (до 70-річчя від дня народження Бориса Мозолевського) : стаття / Тетяна Антонюк //  Календар-щорічник. – Українознавство – 2006. . - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2005. – С. 251 - 253 (Співавтори: Антонюк Т.).
 72. Розвиток освітньої системи в УСРР (20-ті – початок 30-х років) : стаття / Т. Д. Антонюк //  Історичний журнал. - Київ, 2004. - № 6 - 7. – С. 90 - 96 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 73. Дитячий будинок як форма соціального виховання: історичний аспект : стаття / Т. Д. Антонюк //  Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Українознавство. - Київ, 2004. - Вип. 8 . – С. 21 - 25 (Співавтори: Антонюк Т.Д.).
 74. Пошуки шляхів розвитку освіти в Україні у 20-х рр. ХХ ст. : стаття / Т. Д. Антонюк //  Рідна школа. - Київ, 2004. - № 4. – С. 45 - 48 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 75. Творення нової української школи (до 85-річчя написання Степаном Сірополком праці "Завдання нової школи") : стаття / Т. Антонюк //  Календар-щорічник. - Українознавство. - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 139-141 (Співавтори: Антонюк Т.).
 76. Турбота – визначальна цінність української національної школи (З досвіду роботи 181-ї школи м. Києва) : стаття / Т. Д. Антонюк //  Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Українознавство. - Київ, 2003. - Вип. 7. – С. 54 - 58 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 77. Українське шкільництво у баченні Михайла Грушевського : стаття / Т. Антонюк //  Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності. - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2002. – С. 91-96 (Співавтори: Антонюк Т. ).
 78. Проблема сім’ї і школи в теоретичних розробках шкільництва (1917–1920 рр.) : стаття / Т. Д. Антонюк //  Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва. - Київ :Українська видавнича спілка, 2002. – С. 313 - 323 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 79. Олімпіада з українознавства як фактор утвердження перспективного предмета : стаття / Т. Д. Антонюк, Є. І. Демченко //  Українознавство. - Київ, 2002. - Число 1 - 2. – С. 119 - 122 (Співавтори: Антонюк Т. Д.; Демченко Є. І. ).
 80. Навчальні програми з українознавства: досвід реалізації та перспективи вдосконалення : стаття / Т. Д. Антонюк //  Українознавство – наука самопізнання українського народу / Матеріали Х щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства”. – 18–20 жовтня 2001 року. - Київ :Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, 2001. – С. 235 - 236 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).
 81. Педагогічні погляди П. О. Куліша : стаття / Т. Д. Антонюк //  Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення: Збірник наукових праць до 180-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша. - Київ :МП "Леся", 2000. – С. 117 - 123 (Співавтори: Антонюк Т. Д.).


©   www.nbuv.gov.ua