Наукова періодика України Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи


Ничкало Н. 
Андрагогіка в системі педагогічних наук / Н. Ничкало // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2009. - Вип. 1. - С. 7-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2009_1_4
Визначено питання про роль і місце андрагогіки в системі педагогічних наук. Проаналізовано на основі міждисциплінарного підходу сутність педагогіки і її субдисциплін українськими, російськими, польськими, італійськими, німецькими вченими. Здійснено систематичний аналіз поняття "загальна андрагогіка і її субдисципліни". Визначено перспективи досліджень з проблем освіти дорослих в Україні.Проанализированы на основе междисциплинарного подхода определения сущности педагогики и ёё субдисциплин украинскими, русскими, польскими, итальянскими, немецкими учеными. Осуществлен семантический анализ понятия "общая андрагогика и её субдисциплины". Определены перспективы исследований по проблемам образования взрослых в Украине.On the basis of interdisciplinary approach determination of essence of pedagogics and its subdisciplines is analyzed by the Ukrainian, Russian, Polish, Italian, German scientists. Semantic interpretation of concept "general andragogy and its sub disciplinesФ is carried out. It is outlined the prospects of researches from the problems of education of adults in Ukraine.Охарактеризовано феномен "науки" та його основні структурні компоненти: теорію, науково-дослідну програму та проект. Наведено визначення педагогіки як науки та самостійної дисципліни, яка досліджує процеси освіти та навчання. Визначено функції педагогіки як науки та рівні їх реалізації в практиці наукової діяльності. Сформульовано поняття про педагогіку як мету науку та виділено окремі педагогічні дисципліни. Порівняно традиційні та нетрадиційні способи систематизації педагогічних наук і роль спеціалізації в розв’язанні сучасних проблем в системі освіти та виховання. Подано визначення поняття «андрагогіка», висвітлено основні етапи формування теорії андрагогіки в розділі сучасної педагогічної науки. Проаналізовано внесок польських дослідників в розвиток теорії андрагогіки та формування її методів, мети та завдань.Охарактеризован феномен науки и его основные структурные компоненты: теория, научно-исследовательская программа и проект. Приведены определения педагогики как науки и самостоятельной дисциплины, которая исследует процессы образования и обучения. Определены функции педагогики как науки и уровни их реализации в практике научной деятельности. Сформулировано понятие о педагогике как цель науки и выделены отдельные педагогические дисциплины. Сравнены традиционные и нетрадиционные способы систематизации педагогических наук и роль специализации в решении современных проблем в системе образования и воспитания. Дано определение понятия «андрагогика», отражены основные этапы формирования теории андрагогики в разделе современной педагогической науки. Проанализирован вклад польских исследователей в развитие теории андрагогики и формирования ее методов, целей и задач.Characterized is the phenomenon of science and its basic structural components: theory, research, and program design. Taken are the definition of pedagogy as a science and self-discipline that studies the processes of education and training. Determined are the functions of pedagogy as a science and the level of their implementation in practice of scientific activity. Formulated is the notion of pedagogy as an objective science and highlighted some pedagogical discipline. Compared is the traditional and non-traditional ways to systematize the teaching of science and the role of expertise in solving contemporary problems in education and training. Posted is the definition of "andragogics" and highlights the key stages of the theory andragogics section of modern pedagogy. Analyzed is the contribution of Polish researchers in the development of the theory andragogics and formation of its methods and objectives.
  Повний текст PDF - 337.491 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Ничкало Н.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Ничкало Н. Андрагогіка в системі педагогічних наук / Н. Ничкало // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2009. - Вип. 1. - С. 7-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2009_1_4.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Ничкало Нелля Григорівна (1939–) (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського