Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>I=EJ000108/2013/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Донбасу
: електрон. наук. фах. вид..- Луганськ

 1. Титул, зміст.
 2. Педагогіка вищої школи

 3. Бєлих С. І. Обґрунтування системи непрофесійної фізкультурної освіти студентів вищих навчальних закладів з урахуванням особливостей середовища.
 4. Бодненко Д. М. Роль інформатизації в зміні завдань вищої школи та її вплив на професійну компетентність викладача.
 5. Болотська О. А. Розвиток академічної мобільності студентів як реалізація принципів Болонського процесу у вищій освіті України.
 6. Бондар Л. А. Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів-філологів у вищих навчальних закладах.
 7. Василець О. О. Особливості введення інноваційних технологій у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів України.
 8. Вівденко І. О. Творчість як базисна характеристика професійної компетентності майбутнього фахівця: теоретико-методологічні аспекти.
 9. Глушак О. М. Деякі аспекти зарубіжного досвіду формування інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів.
 10. Демінська Л. О. Аксіологічні засади процесу формування мотивації до професійної діяльності в майбутнього вчителя фізичної культури.
 11. Дем'янчук О. О. Педагогічні умови формування гностичних умінь молодих педагогів у процесі професійної діяльності.
 12. Драгнєв Ю. В. Моніторинг професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору.
 13. Дуплійчук О. М. Проектно-комунікативна технологія як складова професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога.
 14. Жамардій В. О. Аналіз підходів до визначення сутності умінь і навичок у навчально-тренувальній діяльності студентів.
 15. Жигірь В. І. Особливості управлінської діяльності менеджера освіти.
 16. Камінська А. В. Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України.
 17. Кечик О. О., Харченко О. О. Застосування інноваційних педагогічних технологій при організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу.
 18. Костенко О. М. Професійно значимі фізичні і особистісні якості майбутніх учителів початкових класів.
 19. Коростіянець Т. П. Індивідуальна освітня траєкторія – освітня програма студента.
 20. Лихачова К. М. Рольова гра – ефективний шлях формування правильності мовлення майбутніх економістів.
 21. Логінов А. В., Шевченко Д. О. Використання програми для навчання учнів письму.
 22. Луговська Е. М. Критерії оцінювання фахової компетентності техніків-механіків агропромислового виробництва.
 23. Мельник Я. В. Електронний документообіг.
 24. Мудранова Я. О. Реалізація прикладної спрямованості навчання на лабораторних роботах з дисципліни "Аналітична геометрія”.
 25. Павицька К. М. Результати дослідно-експериментальної роботи з виховання поваги до дитини у майбутніх учителів.
 26. Потієнко М. О. Креативна компетенція як чинник професійності викладача.
 27. Прошкін В. В. Упровадження педагогічної системи інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи майбутніх учителів у практику університетської освіти.
 28. Разенкова Н. В. Обґрунтування педагогічних умов формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів фінансово-економічних спеціальностей.
 29. Рендюк С. П. Особливості викладання математичних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах.
 30. Сєрік М. В. Теоретичний аналіз сутності поняття "громадянськість”.
 31. Стецюк К. В. Принципи формування екологічної культури майбутніх агрономів.
 32. Тригуб І. П. Система вправ для формування граматичної компетенції.
 33. Харченко Т. Г. Реалізація індивідуального підходу в сучасній професійній освіті вчителів материнських і начальних шкіл Франції.
 34. Чернобай К. Ю. Моніторинг якості професійної освіти: теоретичний аспект.
 35. Педагогіка школи

 36. Кутова Т. В. Соціально-педагогічна робота з підлітками, які виказують суїцидальні наміри.
 37. Мороз К. С. Софія Русова про розумове виховання молодших школярів засобами природи.
 38. Полтавська Н. А. Психолого-педагогічні аспекти формування духовних цінностей старшокласників.
 39. Роман С. В. Науково-теоретичні основи побудови педагогічної системи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти.
 40. Турянська О. Ф. Функціональні та психологічні результати навчання історії в школі.
 41. Чарченко П. С. Діагностика комунікативних здібностей підлітків-девіантів.
 42. Чупрун Н. Ф. Спрямованість педагогічного впливу при формуванні основних компонентів координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку в процесі занять хореографією.
 43. Яковлєва О. М. Педагогічні нововведення як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках фізики у ПТНЗ.
 44. Теорія і методика навчання і виховання

 45. Горпініч Т. І. Структурно-семантична організація текстів для навчання професійно орієнтованого читання фармацевтів.
 46. Назаренко О. І. Застосування інтерактивних методів навчання для формування професійної іншомовної комунікативної компетентності у студентів вищої технічної школи.
 47. Нікітіна А.В. Лінгводидактична модель опанування технологій педагогічного дискурсу майбутніми вчителями-словесниками.
 48. Пономаренко Л. І. Досвід функціонування груп взаємопідтримки у сфері розвитку педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу.
 49. Попова Л. О. Реалізація принципу наступності і перспективності в навчанні орфографії.
 50. Історія педагогіки

 51. Неживий О. І. Українознавче спрямування педагогічної системи Бориса Грінченка.
 52. Силко Є. М. Органічна єдність людини і природи в педагогічній спадщині М. О. Корфа.
 53. Силко Р. М. Дизайн-коледж як модель професійного навчального закладу нового типу (філософський та історико-педагогічний аспект).
 54. Федчишин Н. О. Сприйняття гербартіанської педагогіки в Австро-Угорщині (друга половина ХІХ ст.).
2013
№ 1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського