Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Філол./2016/21(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Філологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Романські, германські та східні мови

 4. Mykhaylenko V. V. The corpus-based meaning differentiation of the adjective public. - C. 4-9.
 5. Анастасьєва О. А. Мовні засоби реалізації прагматичної настанови на констатацію та резюмування в англомовному афоризмі. - C. 9-12.
 6. Брона О. А. Семантика і структура терміноконцептів: досвід застосування дефініційних шаблонів (на матеріалі англомовних геологічних текстів). - C. 12-16.
 7. Варешкина Н. В., Смирнова Н. Н. Словарь-минимум как важнейший компонент системы обучения иностранным языкам в гуманитарном вузе. - C. 16-19.
 8. Варламова А. А. Эллиптические конструкции в современном английском языке (на примере произведения Дж. Роуллинг "Гарри Поттер и философский камень"). - C. 19-22.
 9. Глущук-Олея Г. І. Типологія заперечення в іспанській мові: огляд різних підходів та їх уніфікація. - C. 22-25.
 10. Горбач І. М. Методологічні засади дослідження наративної структури сучасного французького художнього тексту. - C. 25-28.
 11. Гриня Н. О. Контраст у фактурі англійськомовного прозового художнього тексту. - C. 28-32.
 12. Гусейнов Аміралі Самір огли Історія розвитку кулінарної терміносистеми як мікросистеми наукової термінології (на матеріалі німецької мови). - C. 32-35.
 13. Дмитренко О. П. Штрихи до портрета "людина соціальна" засобами фразеологічного фонду сучасної німецької мови. - C. 35-39.
 14. Жигоренко І. Ю. Трансформація концепту KLOSTER у творах Г. Гессе. - C. 39-42.
 15. Калініченко О. М. Мультимодальність художнього тексту: напрями лінгвопоетологічних досліджень. - C. 42-46.
 16. Коропатніцька Т. П. Функціонування порівняння в науково-популярному тексті. - C. 46-50.
 17. Косович О. В. Лексичний новотвір у контексті мовної інтерференції. - C. 50-54.
 18. Котова І. А. Дискурсивна поведінка героя та антигероя в американському кінодискурсі. - C. 54-59.
 19. Кривенець І. В. Мовні засоби вираження ірреального в жанрі фентезі (на матеріалі роману Бернара Вербера "L’empire des anges”). - C. 59-62.
 20. Кулина О. В. Конститутивні ознаки англомовного мовленнєвого жанру заповіту. - C. 62-66.
 21. Ланчуковська Н. В. Просодичне оформлення інверсії як способу створення комічного в англомовному художньому дискурсі. - C. 66-70 .
 22. Лисова К. А. Лінгвальні засоби вираження лімінального часу та простору в сучасній англомовній поезії. - C. 70-73.
 23. Маркіна С. В. Роль семантичної ізотопії в утворенні складного фрейма художнього тексту. - C. 73-76.
 24. Мельничук Р. І. Специфіка фонологічних ознак сучасного німецького вокалізму. - C. 76-79.
 25. Молгамова Л. О. Засоби вираження наративного дейксиса в сучасній англійській літературній мові (на матеріалі роману G. Forman "If I Stay”). - C. 79-83.
 26. Нагорна О. П. Стратегія й тактики усунення неоднозначності. - C. 83-86.
 27. Наумович Т. В. Вербалізація імені концепту ZEIT/ЧАС у німецькомовних лексикографічних джерелах. - C. 86-90.
 28. Пєшкова О. А. Імпліцитні та експліцитні засоби вербалізації сенсорних кодів у художньому тексті (на матеріалі романУ Джона Фаулза "The Magus”). - C. 90-93.
 29. Попельнух Д. А. Архетипізація концепту НІЧ у давньоанглійській мові. - C. 93-96.
 30. Прима В. В. Синонімічні відношення в англомовній термінології туризму. - C. 96-99.
 31. Пуш О. М. Про динаміку роду в сучасній англомовній картині світу: пошуки та міркування. - C. 99-104.
 32. Русакова А. В. Типи лексичної номінації лінгвокультурного типажу "авантюристка" за частиномовною належністю. - C. 104-107.
 33. Рыжкова В. В. Категория интертекстуальности: подходы к исследованию и новые перспективы с позиции лингвосинергетики. - C. 107-110.
 34. Слабковська В. О. Шекспірівський інтертекст у сучасних англомовних кіно- та теледискурсах. - C. 110-114.
 35. Сологуб Л. В. Мовні засоби вираження тактики психологічної напруги в сучасному науково-дидактичному дискурсі в галузі екології. - C. 114-118.
 36. Сухова А. В. Формально-змістовий рівень композиції англомовної новели. - C. 118-122.
 37. Устименко С. Є. Соціальна зумовленість непрямих респонсивних реплік у нестандартних комунікативних ситуаціях в англомовному дискурсі. - C. 122-126.
 38. Фоменко Е. Г. Аттрактор эпифанического соприкосновения в "Поминках по Финнегану" Джеймса Джойса. - C. 126-131.
 39. Цапенко Л. В. Мовностилістичні засоби виразності в текстах англомовної детективної розповіді. - C. 131-134.
 40. Чуян С. О. Ключові концепти авторської моделі світу романУ Г. Мелвілла "Мобі Дік". - C. 134-138.
 41. Мова і засоби масової комунікації

 42. Галинська О. М. Репрезентація мотивів субстантивного граматичного коду в англійських та українських фразеологізмах. - C. 138-142.
 43. Каустов А. В. Роль риторичних стратегій в організації полемічного дискурсу: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов). - C. 142-145.
 44. Піскунов О. В. Причини мовних змін в українській компаративістиці 30-х рр. ХХ ст.. - C. 145-148.
 45. Птуха В. А. Номінації одягу як прототип походження онімної лексики в англійській та українській мовах. - C. 148-152.
2016
Вип. 21(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter