Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Філол./2015/16<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Філологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Абрамович С. Д. Ключові слова Старого Завіту як вираження біблійної концепції людини й світу. - C. 4-7.
 4. Біличенко О. Л. Дослідження мови повісті "Слово о Смерти и Рыцаре добром и славном" у науковому доробку Василя Зборовця. - C. 8-11.
 5. Воробець О. Д. Темпоральні функції поширювачів семантичної моделі речення польської та української мов. - C. 12-15.
 6. Ворова Т. П. Сумісність сюжетно-оповідних паралелей казки "Опал" І. В. Киреєвського й "Казки про півника" О. С. Пушкіна. - C. 16-18.
 7. Гарачковська О. О. Еволюція жанру притчі в поезії Дмитра Павличка. - C. 19-21.
 8. Гончарук В. А. Жанрово-стильові домінанти міфотворчості Олександра Олеся. - C. 22-24.
 9. Кизилова В. В. Тема змін пір року в українській літературі для дітей. - C. 25-28.
 10. Крупеньова Т. І. Лексико-семантичні та словотвірні особливості годонімів міста Одеси. - C. 29-31.
 11. Новікова О. О. Категорія обмеження базова категорія людського мислення. - C. 32-34.
 12. Пикалюк Л. А. Лінгвістичні маркери фольклорних текстів (на прикладі весільних пісень Західного Полісся). - C. 35-39.
 13. Романенко Л. В. Художня трансформація образу козака-характерника в трилогії Володимира Рутківського "Джури". - C. 40-42.
 14. Рубан А. А., Ткаченко К. А. О проблемах изучения "Капитанской дочки" А. С. Пушкина в вузе и школе. - C. 43-45.
 15. Таранець В. Г. Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). Частина 7. - C. 46-49.
 16. Ходоренко А. В. К вопросу лексико-семантической соотнесенности и внутренней мотивированности номинаций групп лиц. - C. 50-53.
 17. Чикарькова М. Ю. Историко-культурный контекст "прекрасного мига" у Тютчева. - C. 54-56.
 18. Шарова Т. М. Генезис змістоформи роману Костя Гордієнка "Чужу ниву жала". - C. 57-59.
 19. Шепель Ю. О. Метафора та метафоричні конструкції як засіб художнього відображення картини світу (на матеріалі повісті М. М. Коцюбинського "Fata morgana"). - C. 60-62.
 20. Юган Н. Л. Повести В. И. Даля 1840-х годов и поэтика "натуральной школы": сходство и отличия. - C. 63-66.
 21. Юдкін-Ріпун І. М. Григорій Сковорода як драматург. - C. 67-70.
 22. Aristova N. O. American literature from a postmodern perspective. - C. 72-74.
 23. Бесараб О. М. Деякі аспекти кореляції еволюції жіночого образу в європейських літературах. - C. 75-77.
 24. Борискіна К. В. Специфіка взаємодії вимислу й факту в концептосфері п’єси "Юлій Цезар" В. Шекспіра. - C. 78-81.
 25. Фоменко Е. Г. Целостность синергетического образа в художественных текстах Джеймса Джойса. - C. 82-86.
 26. Бабич В. I. Ліричне я крізь призму образів природи в ідіодискурсах Р. Фроста і К. Стенберга. - C. 88-92.
 27. Бардіна Н. В. Дискурсні засоби маніпулювання свідомістю в перехресному допиті в англосаксонській системи судочинства (на матеріалі роману Е. С. Гарднера "The Case of The Screaming Woman”). - C. 93-95.
 28. Бухінська Т. В. Частота вживання й розмір складнопідрядних і ускладнених речень як одна з ознак індивідуального стилю П. Зюскінда та М. Гаусгофер. - C. 96-98.
 29. Гайданка Д. В. Дискурс кіно в ракурсі новітніх парадигм: особливості й типологія. - C. 99-101.
 30. Голіяд Н. І. Засоби профілювання концепту TIME в англійській загадці. - C. 102-104.
 31. Danilets D. O. Verfahren der terminusbildung der asthetisch-plastischen chirurgie im deutschen. - C. 105-107.
 32. Джгун Н. М. Писемність Китаю. Ідеографічні та фонетичні логограми. - C. 108-111.
 33. Іванотчак Н. І. Емпатія в аспекті когнітивних категорій градуальності, оцінки та норми. - C. 112-116.
 34. Кійко Ю. Є. Мовна система із фрактальної перспективи. - C. 117-120.
 35. Козловский В. В. Коммуникативно-прагматический аспект предложений с претеритальным конъюнктивом в современном немецком языке. - C. 121-125.
 36. Колісниченко Т. В. Семантична структура лексичної номінації ‘settlement’ (на матеріалі англійської мови). - C. 126-128.
 37. Котвицкая В. А. Сужение значений заимствованных слов в языке-реципиенте (на материале англицизмов в современном немецком языке). - C. 129-131.
 38. Maniutina O. I. Euphemisms in modern English mass culture. - C. 132-134.
 39. Mykhaylenko V. V. Inferential semantics of historical ‘be-perfect’. - C. 135-139.
 40. Місягіна І. М. Нерелевантність як тактика комунікативної стратегії ухильності. - C. 140-142.
 41. Мітіна О. М. Синонімічні взаємовідношення в межах антропоморфічної сфери пенітенціарної лексики (на матеріалі англійської мови). - C. 143-145.
 42. Мойсеєнко С. М. Стилістичні прийоми й виражальні засоби в англомовному комп’ютерному дискурсі. - C. 146-148.
 43. Новаковская О. Н. Red в семантической структуре лексемы blood: этимологический и структурно-семантический анализ. - C. 149-151.
 44. Пеливан О. К., Хапина О. В. Просодия коммуникативной интенции в англоязычном диалогическом дискурсе: мелодический параметр. - C. 152-156.
 45. Прокопів Г. Я. Функціональна транспозиція прийменників у поетичному мовленні (на матеріалі американської поезії). - C. 157-160.
 46. Сарміна Г. Л. Проблеми ідентифікації особи в судовій акустиці. - C. 161-163.
 47. Федірчик І. Я. Конотативно марковані іменники на позначення осіб у сучасній німецькій мові. - C. 164-166.
 48. Хапина О. В. Интонационные особенности диалогов, реализующих коммуникативную интенцию в англоязычном диалогическом дискурсе. - C. 167-170.
 49. Іванюк С. М. Ніцшеанський тип "Самотньої людини" у творах В. С. Моема "The Lotus Eater” ("Поїдач лотоса") та В. Підмогильного "Історія пані Ївги". - C. 172-175.
 50. Чуб В. П. А. Володін і В. Пелевін: типологічні сходження в романах "Дондог" і "Чапаєв і пустота". - C. 176-180.
 51. Кізіль М. А. Когнітивне термінознавство: витоки, завдання й перспективи розвитку. - C. 182-185.
 52. Перскова Ю. І. Дискурс як вияв соціальної взаємодії: параметр влади. - C. 186-189.
 53. Шалдаісова Г. В. Словосполучення і синтагма, їх сфери та функції. - C. 190-192.
 54. Ланина А. Н. Мифологическая природа фразеологизмов с зоосемизмами (на материале русского и немецкого языков). - C. 194-197.
 55. Шальов А. С. Інтонаційні особливості морського дискурсу (на матеріалі україномовних та англомовних радіотокшоу). - C. 198-200.
 56. Воєвутко Н. Ю. До питання редагування перекладів у сучасному українському перекладознавстві. - C. 202-204.
 57. Загороднюк А. С. Проблеми перекладу терміноелемента "legal” українською мовою (на матеріалі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом). - C. 205-207.
 58. Новицька О. А. Скорочення в романах Дена Брауна "The lost symbol” і "The da Vinci code” та їх передавання під час перекладу. - C. 208-210.
 59. Мушкудіані О. Н. Рецензія на монографію "Сміховий" світ української поезії ХХ століття: руйнівний і відтворювальний потенціали. - C. 212.
2015
Вип. 16
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського