Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Філол./2014/13<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Філологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Войцехівська Н. К. Прокльони та злопобажання в українському конфліктному діалогічному дискурсі. - C. 4-8.
 4. Ворова Т. П. Зіставний аналіз казки "Чорна курка, або підземні мешканці" А. Погорєльського і "Казки про рибалку й рибку" О. С. Пушкіна. - C. 9-12.
 5. Гарачковська О. О. Гротескно-узагальнена картина патологічного світу в сатиричній поезії Миколи Холодного. - C. 13-15.
 6. Гурко О. В. Взаємозв’язок категорій ствердження та оцінки в українській мові. - C. 16-18.
 7. Кириленко Н. І. Родинна обрядовість горюнів як складова святково-обрядової культури Полісся. - C. 19-21.
 8. Климентова О. В. Мовленнєвий вплив у бізнес-комунікації (на матеріалі комунікативних регламентів спортивного сервісу). - C. 22-25.
 9. Мельнікова Т. В. Пародичне використання творів О. С. Пушкіна як засіб створення пародійного ефекту у творчій спадщині І. С. Тургенєва. - C. 26-29.
 10. Мясоєдова С. В., Ткач П. Б. Місце мотиваційної складової у формуванні спонукального значення непрямих висловлень сучасної української мови. - C. 30-33.
 11. Нестелєєв М. А. Амбівалентність образу землі в українській літературі (юнґіанська інтерпретація). - C. 34-36.
 12. Пройдаков А. І. Урбаністична складова есеїстики Юрія Андруховича. - C. 37-39.
 13. Савчин Н. Б. Новелістика Григора Тютюнника в інтертекстуальних зв’язках із творчістю Льва Толстого. - C. 40-42.
 14. Сивак Л. М. Міфопоетичний світ українського селянства в романі Михайла Стельмаха "Кров людська – не водиця" та однойменній п’єсі: до проблеми історизму. - C. 43-47.
 15. Слободян О. В. Географічні терміни на позначення рівнини у східнослобожанських говірках Луганщини. - C. 48-51.
 16. Стецик Н. М. Художнє новаторство роману Осипа Шпитка "Вирід". - C. 52-56.
 17. Тузков С. А. Под знаком "deja vu": заметки на полях романа Ф. Достоевского "Бесы". - C. 57-60.
 18. Чикарькова М. Ю. Онтологические категории "жизнь-смерть" "бытие-небытие"в художественном мире Федора Сологуба. - C. 61-64.
 19. Юган Н. Л. Специфика воплощения художественной картины мира в пьесе В. И. Даля "Ночь на распутье". - C. 65-69.
 20. Ященко Ю. В. Коротка проза Емми Андієвської як "мистецька автобіографія". - C. 70-72.
 21. Кушнірова Т. В. Основні мотиви художньої прози Роальда Дала (на матеріалі збірки "Поцілунок"). - C. 74-78.
 22. Артюхова А. А. Агрессивная риторика как персуазивный способ в политической коммуникации (на материале выступлений немецкого политика Грегора Гизи). - C. 80-83.
 23. Бакуменко О. О. Семантичні зміни в дієсловах із превербом an– в німецькій мові XVII ст. . - C. 84-86.
 24. Бехта І. А., Карп М. А. Мультимодальні засоби когезії та когерентності у сучасних літературних казках: теоретико-методологічна інтерпретація. - C. 87-90.
 25. Вигнанська І. М. Особливості фразотворчих процесів фразеологічних біблійних одиниць французької мови. - C. 91-94.
 26. Вишнівський Р. Й. До питання про мотиви вживання евфемізмів (на прикладі сучасної англійської мови). - C. 95-98.
 27. Єсипович К. П. Когнітивний підхід у дослідженні середньовічного наративу (на матеріалі пам’ятки французького анімалістичного епосу "Роман про лиса"). - C. 99-101.
 28. Жукова Н. М. Репрезентація концепту YARN в австралійській англомовній картині світу кінця ХІХ – середини ХХ століть. - C. 102-108.
 29. Кріпак Ю. В. Функціонування сфабриковано-кооперативної мовленнєвої агресії в сучасному англомовному діалогічному дискурсі. - C. 109-112.
 30. Любимова Ю. С. Методологічні принципи дослідження категорії модальності в сучасній китайській мові (функціональний аспект). - C. 113-115.
 31. Магeррамова М. А. Особeнности и срeдства словообразования глаголов в соврeмeнном нeмeцком языкe. - C. 116-118.
 32. Осовська І. М. Автохтони дискурсу як константи колективного когнітивного простору. - C. 119-123.
 33. Пеливан О. К. Участие частотного параметра интонации в реализации вежливости/невежливостив устных конфликтных диалогах. - C. 124-127.
 34. Полович І. Й. Вербальна репрезентація концепту БЛАГО у "Моральних листах до Луцилія" Луція Аннея Сенеки. - C. 128-131.
 35. Решетар О. В. Біблеїзми в британському політичному дискурсі. - C. 132-134.
 36. Сай І. В. Роль складних прикметників типу бахувріхів структурі художнього твору (на матеріалі I–ХІІ пісень поеми Гомера "Іліада"). - C. 135-138.
 37. Сарміна Г. Л. Роль мовних девіацій у дослідженні деліктних текстів. - C. 139-141.
 38. Філоненко Н. Г. Функціональний аспект парцеляції у сучасному французькому художньому прозовому тексті. - C. 142-144.
 39. Човганюк М. М. Реалізація стратегій позитивної ввічливості у дискурсивному просторі ток-шоу: комплімент. - C. 145-148.
 40. Швайко Д. С. Функціональна характеристика синтаксичних конструкцій з семантикою заперечення (на матеріалі англомовного поетичного дискурсу ХХ-ХХІ ст. ). - C. 149-152.
 41. Школьна Н. О. Полісемія термінів у німецькій фаховій мові промислової автоматизації. - C. 153-156.
 42. Щербина С. М., Гоца Н. М. Онтологічна сутність бінарних концептів та основні підходи до їх вивчення у сучасній лінгвоконцептології. - C. 157-160.
 43. Павленко О. Г. Український літературний процес другої половини ХХ століття: сучасний досвід осмислення. - C. 162-165.
 44. Яцків Н. Я. Письменник чи журналіст? Статус літератора у творах братів Ґонкурів та Івана Франка. - C. 166-168.
 45. Гайденко Ю. О. До проблеми визначення слова. - C. 170-173.
 46. Лещенко А. В. Типология читательского интереса. - C. 174-177.
 47. Руденко М. Ю. Лінгвоісторіографічний аспект дослідження арго, жаргону та сленгу. - C. 178-182.
 48. Тараненко О. Г. Роль емоції як головного складового чинника конотативного значення лексеми "мудрість" (на прикладі української мови). - C. 183-185.
 49. Ходоренко А. В. К вопросу валентных связей номинативного знака (на примере наименований групп лиц). - C. 186-188.
 50. Митник М. М. Зіставний аналіз поняття "туристичний продукт" як один із аспектів формування франкомовної комунікативної компетенції майбутніх перекладачів. - C. 190-194.
 51. Романюк Н. М. Структурні особливості англійських мовних кліше та їхніх українських відповідників. - C. 195-197.
 52. Федорів М. І. Словотвірний аналіз похідних з латинськими суфіксами німецької та української мов: методологія і методика. - C. 198-200.
 53. Barylko S. M., Barylko Ye. O. Comparative translation analysis of Philip Larkin’s poem "Sad steps". - C. 202-204.
 54. Білоус Н. В. Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів (німецько-український напрямок). - C. 205-207.
 55. Бондаренко Л. М. Термінологічні особливості документів дипломатичного жанру франкомовного військового дискурсу та їх відтворення у перекладі. - C. 208-210.
 56. Зуєнко Н. О., Мусійчук С. М. Шевченкове слово в німецькомовному і франкомовному середовищі. - C. 211-213.
 57. Фоменко Е. Г. Константы культуры: "Левиафан" А. П. Звягинцева в англоязычных субтитрах. - C. 214-218.
 58. Грищенко Е. В. Фейк-ньюз как жанр новостного дискурса. - C. 220-222.
 59. Томчаковский А. Г. Информационный потенциал поликодовой статьи толкового словаря. - C. 223-228.
 60. Andreichuk N. I. Pragmatic dimension of cross-cultural semiosis. - C. 230-232.
 61. Коваленко О. Ю. Формування здатності до міжкультурної комунікації у студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення іноземних мов. - C. 233-236.
2014
Вип. 13
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter