Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2014/25<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кіровоград. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економіка праці, соціальна економіка і політика

 4. Filstein L. M., Nemchenko T. A. The Peculiarities of Work Incentives of Labour at Machine Building Enterprises of Ukraine. - C. 3-9.
 5. Гамалій В. Ф., Кошик О. М., Легінькова Н. І. Фінансові засади соціальної відповідальності підприємств. - C. 9-18.
 6. Пасєка С. Р. Теоретико-методичні підходи оцінки розвитку соціально-трудового потенціалу: регіональний аспект. - C. 18-28.
 7. Бєлік В. Д. Розвиток трудового потенціалу персоналу підприємств енергетичної сфери. - C. 28-34.
 8. Бідак В. Я. Новітні міграційні процеси в Україні як детермінанта вибору її інтеграційного вектора розвитку. - C. 34-42.
 9. Bugaeva М. The management of labor-resource providing in the context of the strategy of socio-economic and innovative regional economic development. - C. 42-47.
 10. Іванченко В. О. Охорона праці в малих фермерських господарствах. - C. 47-51.
 11. Калінін А. М. Сучасні методи оцінки банківського персоналу. - C. 52-58.
 12. Malakhovsky Y., Hussein Nayef Nabulsi The analytical framework regulating the efficiency of the public health system. - C. 59-63.
 13. Нагорна О. О. Теоретичні засади розгляду інноваційної складової розвитку трудового потенціалу суспільства. - C. 63-70.
 14. Пальчевич Г. Т. Забезпечення зайнятості населення в умовах становлення інноваційної економіки. - C. 70-78.
 15. Решитько Т. В. Особливості зайнятості та доходів населення в особистих селянських господарствах. - C. 78-84.
 16. Романюк Л. М., Вдовиченко Л. В. Оцінка компетентності як фактору підвищення конкурентоспроможності персоналу. - C. 85-91.
 17. Харун О. А. Оцінка трудового потенціалу промислового підприємства. - C. 92-97.
 18. Базалійська Н. П. Планування трудової поведінки робітника як визначальна передумова ефективного управління промислово-виробничим персоналом підприємства. - C. 98-104.
 19. Башинський Т. В. Соціальна відповідальність банківського сектору України. - C. 104-110.
 20. Волчкова Г. К. Формування соціального капіталу: фактори-стимулятори і фактори-блокатори. - C. 110-115.
 21. Волянська-Савчук Л. В. Стан корпоративної культури на машинобудівних підприємствах Хмельницької області. - C. 116-122.
 22. Молнар Н. В. Методологічні основи дослідження взаємозв’язків категорії трудовий потенціал людини та суспільства. - C. 122-129.
 23. Настич Т. П. Фінансове забезпечення підготовки фахівців у галузі культури та мистецтва: до постановки проблеми. - C. 129-136.
 24. Semykina A. Vector of social development of Ukraine in a context of prospects of creation of innovative economy. - C. 136-141.
 25. Скурська В. А. Сутнісна характеристика трудового потенціалу підприємства. - C. 142-147.
 26. Економічна теорія, історія економічної думки

 27. Bondarchuk Y. The history of the formation of commodity market infrastructure in Ukraine in XVIII - XX centuries. - C. 148-154.
 28. Горлов С. М. Механізм формування взаємодії сукупного попиту і сукупної пропозиції. - C. 155-162.
 29. Міжнародні економічні відносини. Економіка та управління національним господарством. Фінанси і кредит

 30. Бережнюк І. Г., Несторишен І. В., Неліпович О. В. Ґенеза категорії "митні процедура" в законодавчому та науковому контекстах. - C. 163-170.
 31. Гузікова Л. А. Участь держави у вирішенні житлової проблеми населення Росії. - C. 171-182.
 32. Комарова О. А. Шляхи розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства. - C. 182-192.
 33. Гришина Л. О., Гавриленко Н. В., Гришина Н. В. Оцінка податкової ефективності програм підтримки малого і середнього бізнесу. - C. 193-198.
 34. Домашенко М. Д., Омельяненко В. А., Прокопенко М. О. Забезпечення економічної безпеки країни на основі стратегічного маркетингу. - C. 198-205.
 35. Заєць М. А. Стан та управління перспективним розвитком банківської системи України. - C. 205-210.
 36. Збаржевецька Л. Д., Романюк Л. М., Фрунза С. А. Інноваційні процеси: оцінка тенденцій та перспектив. - C. 210-217.
 37. Прус Л. Р. Оцінка здійснення митних процедур в міжнародних рейтингах. - C. 218-225.
 38. Руда Т. В. Особливості імплементації положень Кіотської конвенції у вітчизняну практику здійснення митної справи. - C. 225-230.
 39. Туржанський В. А. Спрощення митних процедур відповідно до Рамкових стандартів ВМО. - C. 230-237.
 40. Байрамова Р. Ш. Банковские риски и научно-методические основы их формирования. - C. 237-244.
 41. Гуменюк О. С. Удосконалення механізму реалізації ендогенного потенціалу інноваційного розвитку національної економіки. - C. 245-254.
 42. Кривоногова І. Г. Удосконалення вищої освіти в умовах реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки. - C. 254-262.
 43. Масленко О. С. Світова валютно-фінансова система як складова нового геоекономічного простору. - C. 262-267.
 44. Попель С. А. Стан і перспективи розвитку інноваційної інфраструктури в Україні. - C. 267-272.
 45. Сакір-Молочко Н. В. Напрями діяльності, проблеми та перспективи розвитку Єврорегіону "Дніпро". - C. 272-277.
 46. Сало А. В. Роль та місце вищої освіти України в сучасній економічній системі. - C. 278-282.
 47. Щербініна С. А., Головань Д. П. Проблеми забезпечення населення України доступним житлом в сучасних умовах. - C. 283-287.
 48. Розвиток продуктивних сил та галузей. Економіка та управління підприємствами

 49. Гамалій В. Ф., Малаховський Ю. В., Осадча-Фіц Л. С. Операційно орієнтоване управління витратами підприємства з вирощування тваринницької продукції. - C. 288-293.
 50. Безпарточний М. Г. Механізми формування сучасних організаційно-економічних форм господарювання торговельних підприємств. - C. 294-300.
 51. Гуцалюк О. М. Видові прояви процесів розвитку на підприємстві. - C. 300-305.
 52. Костромін Г. Т. Реструктуризація як перспективний напрямок сталого розвитку підприємства. - C. 306-312.
 53. Лисиченко О. О., Будніков В. М. Проблеми надходження прямих інвестицій у машинобудівні підприємства м. Кременчук. - C. 313-319.
 54. Педченко Н. С. Концепція толерантності у формуванні і використанні фінансового потенціалу підприємства. - C. 319-325.
 55. Харченко І. В. Проблеми впровадження "бережливого виробництва" на сучасних українських підприємствах. - C. 326-335.
 56. Шинкаренко О. М., Костенецький Є. В. Методичне забезпечення аналізу конкурентоспроможності регіонів. - C. 335-340.
 57. Аль-Шаргі Фахд Проведення вартісного аналізу господарської практики підприємства і диверсифікація його виробництва. - C. 341-347.
 58. Баєв Ю. А. Фінансове управління розвитком підприємства у нестабільному середовищі. - C. 348-356.
 59. Бондаренко О. В. Обґрунтування варіантів оподаткування підприємств малого бізнесу регіону. - C. 356-364.
 60. Гуцал О. П. Теоретико-методологічні основи бюджетування витрат на персонал. - C. 365-371.
 61. Дамаскін М. О. Методичне забезпечення процесу планування на малому підприємстві при науково-технологічному розвитку. - C. 371-377.
 62. Колесніков Д. В. Компромісна оптимізаційна модель в контексті економічної безпеки. - C. 377-385.
 63. Краснощок А. В. Антикризове управління підприємствами аграрного сектора економіки. - C. 385-390.
 64. Pochotova Y. Тhe process of marketing communicative strategy development for enterprise. - C. 390-395.
 65. Рибак О. В. Особливості формування механізму контролінгу на машинобудівних підприємствах. - C. 395-401.
 66. Облік, аналіз та аудит. Cтатистика. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 67. Шалімова Н. С. Спеціальні вимоги в сфері організації виконання завдань з обов’язкового аудиту. - C. 402-412.
 68. Головченко Н. Ю., Головченко О. О. Реформування системи обліку реалізації послуг водопостачання та водовідведення в умовах запровадження блочного диференційованого тарифу. - C. 412-417.
 69. Магопець О. А., Кузьменко Г. І. Моделі організації податкового обліку. - C. 418-426.
 70. Пальчук О. В., Нечай Н. М. Проблеми формування облікової політики виробничих запасів машинобудівних підприємств. - C. 426-434.
 71. Савченко В. М., Кононенко Л. В., Савченко О. С. Організаційні аспекти формування інформаційної системи управління витратами сільськогосподарських підприємств. - C. 435-439.
 72. Смірнова І. В., Смірнова Н. В. Податковий аспект облікової політики підприємства: організація і методика. - C. 439-446.
 73. Дехтярьов С. М. Об’єкти аудиту в сфері праці, як система. - C. 447-454.
 74. Загреба М. М. Теоретичні аспекти використання факторного аналізу при аналізі динаміки фінансового стану підприємства. - C. 455-460.
 75. Цятковська О. В. Основні аспекти організації бухгалтерського обліку виплат працівникам банків. - C. 462-466.
2014
Вип. 25
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter