Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2018/22<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ
Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Дослідження архівних та книжкових фондів

 4. Байкєніч Д. В. Організація святкування першого ювілею ВУАН у світлі звітної документації академічних установ. - C. 3-23.
 5. Чернухін Є. К. Фонд 350 (архів родини Гориновичів) в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: фондоутворювачі, структура, огляд матеріалів. - C. 24-48.
 6. Старовойт С. В. Нові джерела з історії науки у фондах Інституту архівознавства НБУВ. - C. 49-66.
 7. Вакульчук О. А. Багатотиражні газети України: створення, функціонування, характерні особливості. - C. 67-82.
 8. Вербіцька О. І. Розвиток шевченкознавчих досліджень у Національній академії наук України в 1930-х роках (за документами Архівного фонду НАН України). - C. 83-99.
 9. Булатова С. О. Традиційні напої шляхетського двору на білоруських землях Великого князівства Литовського в першій чверті XVII ст.: столове начиння та посуд (за рукописом Млечка із зібрання Хрептовичів з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 100-116.
 10. Принь М. О. Особовий фонд академіка Є. П. Федорова як джерело з висвітлення міжнародної діяльності вченого: видовий склад та інформаційний потенціал документів. - C. 117-127.
 11. Шаповал А. І. Наукова співпраця В. М. Перетца та М. І. Петрова через призму епістолярних джерел. - C. 128-140.
 12. Кіржаєва І. Г. Взаємовідносини академіка О. І. Бродського з українськими письменниками та художня колекція родини Бродських (за документами Інституту архівознавства НБУВ). - C. 141-149.
 13. Булгаков Ю. В. Участь А. Д. Коваленка в роботі наукових форумів у галузі механіки (1942 – 1957). - C. 150-164.
 14. Коломієць М. С. Новий джерельний ресурс з історії української науки: особовий архівний фонд академіка НАН України А. В. Чекунова. - C. 165-179.
 15. Історія книжкових колекцій та зібрань

 16. Ціборовська-Римарович І. О. Доля книгозбірень католицьких монастирів Волинської губернії у світлі їхньої касації 1832 р. російською імперською владою. - C. 180-191.
 17. Мяскова. Т. Є. Бібліотечна діяльність Дмитра Івановича Багалія та історична доля його особової бібліотеки. - C. 192-209.
 18. Афанасьєва З. Б. Становлення Київського реального училища та його бібліотеки (1873 – 1920). - C. 210-229.
 19. Гуржій І. О. Збірка слов’янознавчих видань із фондів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ: до питання реконструкції бібліотеки Т. Д. Флоринського. - C. 230-238.
 20. Шекера І. С. Провенієнції на книгах з бібліотеки П. П. Кудрявцева в складі колекції Бібліотеки Київської духовної академії як одне з джерел для визначення шляхів поповнення академічної книгозбірні. - C. 239-259.
 21. Кодикологія та кодикографія

 22. Зінченко С. В. Атрибуція старообрядницького рукопису 20-х років ХІХ ст. зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. - C. 260-283.
 23. Волощенко С. А. Списки Уставу церковного Єрусалимського XVII ст.: датування, переписувачі, локалізація, побутування (за матеріалами Інституту рукопису НБУ імені В. І. Вернадського). - C. 284-300.
 24. Охріменко О. С. Збірка проповідей XV ст. із нюрнберзького монастиря Святого Егідія: автор, писець та читач. - C. 301-312.
 25. Дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін

 26. Рудий Г. Я. Періодика України 1917 – 1920 рр.: історіографія та джерельний потенціал. - C. 313-330.
 27. Шип Н. А. Слов’янофільський проект розв’язання "польського питання" в Російській імперії (початок ХХ ст.). - C. 331-357.
 28. Січова О. В. Організація архівної справи в наукових установах Національної академії наук України. - C. 358-374.
 29. Маврін О. О. До історії української археографії: деформації джерела, "спротив матеріалу" і трансформаційні процеси (1940-ві – 1980-ті роки). - C. 375-396.
 30. Петренко О. В. Історичний дискурс методології державної статистики друку: на прикладі обліку дитячих книг у 20 – 30-х роках ХХ ст.. - C. 397-425.
 31. Публікація документів

 32. Мицик Ю. (отець), Тарасенко І. Ю. Із джерел з історії Полтавщини XVII – XVIII ст. (із зібрання Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 426-449.
 33. Булатова С. О. Секрети старопольської юхи за рецептурою з рукопису ХVІІІ ст. "Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robenia" з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 450-466.
 34. Філіпович М. А. "За рікою за бистрою вогні горять великиї": рецензія Олени Компан на книги Я. Є. Боровського "Походження Києва: історіографічний нарис" (Київ, 1981) та "Мифологический мир древних киевлян" (Киев, 1982). - C. 467-478.
 35. Сторчай О. В. З листів Івана Їжакевича до Федора Коновалюка (1941 – 1961 роки): до 155-річчя від дня народження І. Їжакевича. - C. 479-526.
 36. Інформаційні технології в бібліотечній та архівні справі

 37. Левченко Н. П. Відкриті електронні ресурси в умовах інформаційного суспільства: огляд джерельної бази дослідження. - C. 527-541.
 38. До ювілею відомого українського книгознавця С. Й. Петрова

 39. Рудакова Ю. К. Друкований каталог українських латиношрифтних стародруків XVI – XVIII ст.: дослідження та популяризація фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - C. 542-555.
 40. Курганова О. Ю. Інноваційні форми підготовки наукових каталогів стародруків на прикладі проекту "Поезія в українських стародруках". - C. 556-567.
 41. Заболотна Н. В. Укладання попримірникових каталогів кириличних стародруків василіянських друкарень з фондів НБУВ: практичний досвід та теоретичні напрацювання. - C. 568-580.
 42. Лук’янець К. Ю., Шорсткіна О. Ф. Методологічні аспекти каталогізації аркушевих видань доби Української революції 1917 – 1921 рр. (на основі колекції листівок Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 581-590.
 43. Поберезкіна П. Ю. Невідома листівка Сергія Бердяєва до Бельгії. - C. 591-596.
 44. Вихідні дані.
2018
Вип. 22

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського