Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2012/9<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Економічна теорія та історія економічної думки

 3. Бабур И. П., Бурименко Ю. И. Методологические и экономические аспекты разработки проектно активных программ развития предприятий. - C. 8-16.
 4. Лук'янов В. С. Синергетична парадигма розвитку фінансових ринків та фінансової економіки. - C. 17-24.
 5. Марцин В. С. Трансформація інфляційних процесів в умовах реорганізації економіки. - C. 25-35.
 6. Маслак О. І., Квятковська Л. А., Безручко О. О. Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань. - C. 36-46.
 7. Маслов А. О. Теорія недосконалої інформації Р. Лукаса і концепція циклу "нових класиків". - C. 47-54.
 8. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 9. Биков О. М. Науково-технологічна складова зростання економіки Китаю в групі країн БРІКС. - C. 55-62.
 10. Братюк В. П. Аналіз досвіду західних країн щодо формування державної політики сприяння розвитку туризму. - C. 63-71.
 11. Гала С. В. Функціонування системи вищої освіти Китаю: аналіз досвіду. - C. 72-77.
 12. Урбанєц М., Вачевський М. В. Міжнародний маркетинг глобалізації і відтворювальний механізм світового господарства. - C. 78-85.
 13. Економіка та управління національним господарством

 14. Кушнерук А.С. Теоретичні засади державної політики промислового розвитку на засадах маркетингу. - C. 86-93.
 15. Сунцова О. О. Теоретичні основи розвитку національного господарства та макроекономічного механізму його регулювання. - C. 94-100.
 16. Економіка та управління підприємствами

 17. Бадзим О. С., Рибчинська С. В. Оптимізація фінансових проектів розвитку підприємств. - C. 101-106.
 18. Белошапка В. А. Результативное управление стратегическим процессом в компании. - C. 107-114.
 19. Картузов Є. П. Вплив ризиків і загроз на стан фінансової безпеки підприємств. - C. 115-124.
 20. Рященко В. П. Реинжиниринг управления бизнес-процессами предприятия. - C. 125-130.
 21. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 22. Корсак В. І. "Двоєдиний підхід" як основа методології реалізації принципів сталого розвитку регіонів (на прикладі поліпшення якості обслуговування споживачів у роздрібній торгівлі). - C. 131-137.
 23. Тульчинська С. О. Концепція інноваційного розвитку регіонів на основі регіональних переваг. - C. 138-142.
 24. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 25. Ілляшенко С. М. Екологічність як чинник конкурентоспроможності продукції. - C. 143-150.
 26. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 27. Баюра Д. О., Буян О. А. Концептуальні засади механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні. - C. 151-157.
 28. Машіко К. С. Кадровий потенціал банківської системи: специфічні риси і детермінанти. - C. 158-164.
 29. Римар І. А. Соціальні інвестиції як форма соціальної відповідальності підприємства. - C. 165-168.
 30. Гроші, фінанси і кредит

 31. Волохова І. С. Проблеми розвитку фінансової діяльності органів самоорганізації населення. - C. 169-179.
 32. Гончаров Ю. В. Забезпечення протидії легалізації коштів у контексті державного моніторингу банківського сектору України. - C. 180-185.
 33. Коваленко В. В., Дадашев Б. А. Оцінювання впливу монетарної і регулятивної політики центрального банку на банківський капітал. - C. 186-193.
 34. Люта О. В., Боярко І. М., Пігуль Н. Г. Удосконалення методів оцінювання фінансової стійкості місцевого бюджету. - C. 194-201.
 35. Матусевич К. М. Методологічні питання кількісного і якісного визначення інфляції. - C. 202-207.
 36. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 37. Гринчук Ю. С. Облік і оподаткування фінансового лізингу. - C. 208-212.
 38. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 39. Харазішвілі Ю. М., Назарага І. М. Інвестиції: підхід до прогнозування. - C. 213-222.
 40. Новини зарубіжної науки

 41. Амір М., Мехмуд Б. Вплив гендерної нерівності на економічне зростання Пакистану: аналіз коінтеграції. - C. 223-229.
 42. Асіф Хан М. Емпіричне дослідження впливу навчальної організаційної культури на результати роботи персоналу. - C. 230-237.
 43. Бекова Р. Распространение новых организационных форм и формирование конкурентных стратегий розничных сетей на казахстанском продовольственном рынке. - C. 238-244.
 44. Ванг Ч., Цзінь Чень Економічний вклад мігрантів із сіл в міста в економічне зростання і процес урбанізації (за даними Китаю за 1995–2009 рр.). - C. 245-254.
 45. Виценец Т. Н. Состояние и тенденции развития миграционных процессов на Дальнем Востоке. - C. 255-261.
 46. Вонг Сек Хін Е., Лінь С. М. Лібералізація державних закупівель у рамках торговельних угод у Малайзії. - C. 262-269.
 47. Дайчман С. Взаємозалежність між прибутками фондових ринків ЦCЄ і ЄС: вейвлет-аналіз випередження/відставання. - C. 270-283.
 48. Дарибаева А., Шуленбаева Ф., Жолмуханова А. Актуальные проблемы развития страхования в сельском хозяйстве Казахстана. - C. 284-291 .
 49. Діакону М. Парадигми розвитку інноваційної діяльності (за даними Румунії). - C. 292-302.
 50. Жамкеева М. Мировой опыт таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. - C. 303-310.
 51. Зібері І., Рова Л., Мучо К. Вплив монетарної І фіскальної політики на прямі іноземні інвестиції в Албанії в 1990–2009 рр.. - C. 311-320.
 52. Капушуоглу А. Емпірична перевірка гіпотези Самуельсона стосовно ринку ф'ючерсів у Туреччині. - C. 321-328.
 53. Карбетова Ш., Карбетова З. Эффективность инвестиционных проектов в сельскохозяйственном производстве. - C. 329-336.
 54. Кебекпаева Ж. Финансовая интеграция в рамках единого экономического пространства как фактор формирования единого страхового рынка. - C. 337-343.
 55. Кыдырбек-улы Д., Сыздыкбаева Б., Раимбеков Ж., Купалова Г. И. Научно-методологические основы формирования региональной системы индустрии туризма и гостеприимства. - C. 344-356.
 56. Косоруков О. А., Мысина К. А., Мусихин С. Н. Математические принципы динамической модели прогнозирования совокупного спроса в РФ. - C. 357-365.
 57. Лі Х.-В., Чень Ю-Ф. Взаємозалежність між мотивацією досягнення і підприємницькою поведінкою. - C. 366-372.
 58. Ло Ш.Ч. Сприйняття клієнтами корпоративного бренду при першому знайомстві з фірмою. - C. 373-380.
 59. Ло Ш.-Ф., Ву Ч.-Й. Фiнансовi аномалiї в умовах відповідальності за зміни клімату. - C. 381-392.
 60. Мадиярова Д., Абдрахманова Р. Социально-экономические последствия интеграционных явлений (на примере Таможенного союза). - C. 393-401.
 61. Мораді М., Салєхі М., Кейванфар М. Взаємозв'язок між індексом споживчих цін, індексом промислових цін і торгівлею цінними паперами на Тегеранcькій фондовій біржі. - C. 402-411.
 62. Наурызбаева Ж. Отраслевая структура притока ПИИ в Казахстан: есть ли стимулы к диверсификации экономики?. - C. 412-420.
 63. Нуньєс П. М. Ціноутворення на товари тривалого вжитку в умовах монополії при дискретному попиті і змінах доходів. - C. 421-427.
 64. Нуркенова М. Концептуальные основы региональной социально-экономической политики государства. - C. 428-433.
 65. Одіамбо Н. М., Зил Ц. В. Туризм і зниження бідності в Південній Африці: емпіричне дослідження. - C. 434-444.
 66. Понну С. Х. Вплив поведінки фірми на намір здійснити покупку: ставлення малайзійських споживачів до бізнес-етики. - C. 445-456.
 67. Пустовойт К. С., Гитман М. Б., Столбов В. Ю. Перепланирование ресурсов как механизм синхронизации требований потребителей и производителей продукции. - C. 457-466.
 68. Раза А., Малік Р. Х. Економічний вклад працюючих жінок в економіку домогосподарств у Пакистані: якісний аналіз. - C. 467-471.
 69. Сегі-Алькарас А. Розробка таксономiі для кредитних організацій Іспанії. - C. 472-482.
 70. Смагулова Ж., Муханова А. Анализ применения и перспективы развития мерчандайзинга в розничной торговле (на примере супермаркетов Казахстана). - C. 483-492.
 71. Стоядіновіч Йовановіч С. Прямі іноземні інвестиції як нова форма експорту. - C. 493-499.
 72. Тажикенова С. Интерактивные методы обучения – инновация в образовании. - C. 500-506.
 73. Темирова А., Бержанова А., Егизбаева Ж. Обеспечение экономической безопасности внешней торговли в Республике Казахстан. - C. 507-513.
 74. Учак Х., Озтюрк І., Сарак Т. Б. Зв'язок сукупної факторної продуктивності та експорту (за даними сільськогосподарської галузі чотирьох країн середземноморського регіону). - C. 514-525.
 75. Фадеев А. А. Анализ современного состояния производства и переработки молочной продукции в Республике Казахстан и пути дальнейшего его развития. - C. 526-530.
 76. Фаустіно Г. С., Леітан Н. К. Країнна специфіка внутрішньогалузевої торгівлі (за даними Португалії). - C. 531-541.
 77. Фуруока Ф. Присутність жінок на ринку праці та загальний рівень народжуваності в країні (за даними країн АСЕАН). - C. 542-552.
 78. Хатос А., Штефанеску Ф., Хатос Р. Індивідуальні і контекстні фактори підприємництва в Європі: міжкраїнне порівняння. - C. 553-563.
 79. Шарыбар С. В. Оптимизация структуры социально-эколого-экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия. - C. 564-573.
 80. Шеу Х.-Ц., Ху Д.-Л., Шіє Х.-Ш. Емпіричне застосування рейтингу еко-готелів. - C. 574-583.
 81. "Золота Фортуна" – новий крок до міжнародного визнання!. - C. 584-589.
 82. Відомості про авторів. - C. 590-617.
 83. У наступному номері журналу. - C. 619-620.
2012
№ 9 (135)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського