Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/2(4)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Аймедов К. В., Сердюк Н. М. Застосування інноваційних технологій навчання у системі вищої освіти. - C. 8-10.
 4. Балацька Л. П., Олексів Г. Д. Методологічні параметри самостійної роботи студентів. - C. 11-14.
 5. Бєляєв С. Б. Визначення методологічної основи створення системи професійної підготовки до розробки і використання педагогічних технологій. - C. 15-18.
 6. Богдадюк М. В. Філософсько-методологічні, соціально-економічні, суспільно-політичні, та психолого-педагогічні умови розвитку ПТНЗ народних художніх промислів у Західній Україні другої половини XX – початку XXI століття. - C. 18-22.
 7. Бородієнко О. В., Музичко Л. В. Коучинг як інноваційна технологія особистісно-розвивального навчання: особливості застосування в професійному навчанні. - C. 22-25.
 8. Варецька О. В. Функції соціальної компетентності вчителя початкової школи. - C. 26-29 .
 9. Вовк Б. І. До питання вивчення елементів готовності майбутніх інженерів-викладачів до самоосвіти. - C. 30-32.
 10. Грицюк С. А. Педагогічне значення наукових досліджень сутнісних особливостей дитячої гри. - C. 33-36.
 11. Гуцол В. В. Інноваційні педагогічні технології в сучасній педагогічній освіті. - C. 36-39 .
 12. Зінонос Н. О. Використання Flipped Learning моделі у навчанні іноземних студентів на підготовчих відділеннях ВНЗ України. - C. 40-43.
 13. Ковальчук Г. О. "Предметне поле" якості та особистісні фактори ефективності у навчанні майбутніх економістів у ВНЗ. - C. 43-46.
 14. Ковальчук О. М. Дослідно-експериментальна перевірка моделі підготовки магістрів гуманітаріїв до інноваційної професійної діяльності. - C. 47-51.
 15. Кравченко Т. П. Психолого-педагогічні чинники формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров’я. - C. 51-55 .
 16. Макаренко А. І. Експериментально-дослідна перевірка впливу інтеграції як засобу формування техніко-технологічних знань і умінь. - C. 55-58.
 17. Максимова О. Г. Формирование лингвистической мобильности будущих педагогов на основе личностно-деятельностного подхода. - C. 59-63.
 18. Малинівська Л. І. Педагогічні умови формування культури безпечної поведінки у студентів. - C. 64-66.
 19. Малицька О. В. Культурна ідентифікація як визначальний освітній фактор у педагогічному ВНЗ. - C. 67-70.
 20. Мартинюк В. А., Бузинська В. Є. Проблема жіночої суб’єктивності у художньому дискурсі Кларісе Ліспектор. - C. 70-73.
 21. Махінова М. В. Аспекти соціокультурного підходу до підбору автентичних англомовних текстів у підготовці майбутнього вчителя. - C. 74-77.
 22. Мірошниченко Г. В. Вплив діяльності Київського університету Св. Володимира на розвиток освіти і науки у другій половині ХІХ століття. - C. 78-82.
 23. Оверко Н. Я. Педагогічні умови розвитку фахової майстерності викладачів спецтехнологій у ПТНЗ кулінарного профілю у процесі підвищення кваліфікації. - C. 82-86.
 24. Петько Л. В. Філософсько-педагогічні підходи до розуміння "професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища" в сучасних реаліях освіти. - C. 87-90.
 25. Постоян Т. Г. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб якісної підготовки майбутніх менеджерів освіти. - C. 91-94.
 26. Савельчук І. Б. Інноваційні методи соціальної роботи з людьми похилого віку: специфіка та особливості впровадження. - C. 95-98.
 27. Савінова Н. В., Берегова М. І. Деонтологічна компетентність корекційного педагога в умовах інклюзивного навчання. - C. 99-101.
 28. Самойленко С. А., Беспалова Н. В., Липська І. І. Фільми як засіб підвищення мотивації студентів до вивчення іноземних мов. - C. 102-105.
 29. Силкіна С. А. Система соціально-педагогічної підтримки важковиховуваних підлітків в умовах сільської школи. - C. 105-108.
 30. Тихонова Т. В. Методологічні підходи до конструювання змісту інформаційно-технологічної навчальної дисципліни. - C. 108-112.
 31. Трегуб О. Д., Трегуб І. Г. Запорука успіху проблемного навчання майбутніх учителів технологій. - C. 112-115.
 32. Фроленкова Н. О. Якість дошкільної освіти в Україні: феномен поняття. - C. 116-119.
 33. Хаустова О. В. Взаємозв’язок духовності й творчості на шляху професійно-творчого розвитку вчителя. - C. 119-122.
 34. Хижняк А. В. Формування взаєморозуміння у молодших підлітків як сімейної цінності: теорія питання. - C. 123-126.
 35. Цепкало О. В. Комунікативні стратегії як об’єкт дослідження когнітивної та комунікативної лінгвістики, психолінгвістики та лінгводидактики. - C. 126-129.
 36. Цимбалюк В. І., Борейчук А. В. Особливості проведення ділової гри "Навчальний цивільний процес" під час професійної підготовки майбутніх юристів. - C. 129-133.
 37. Чернуха Н. М., Ворначева Л. Ю. Роль сучасників М. Е. Річмонд у формуванні її теорії соціальної роботи. - C. 133-136.
 38. Чернякова О. І. Розвиток мовлення дошкільників в умовах двомовності. - C. 137-140 .
 39. Шапочкіна О. В. Специфічні особливості дистанційної освіти за електронними навчальними курсами у ВНЗ України (на матеріалі сертифікованого ЕНК "Країнознавство: німецька мова"). - C. 140-144.
 40. Шаргун Т. О. Становлення професійної підготовки фахівців залізничного профілю в Україні(друга половина ХІХ століття). - C. 144-150.
 41. Шибецька В. В., Кравець Н. П. Екскурсія як засіб збагачення уявлень про природу в молодших школярів з порушенням інтелекту. - C. 151-154.
 42. Ярова О. Б. Концепт "ключові компетентності" в освітніх документах початкової школи країн Європейського Союзу. - C. 155-158 .
 43. Литвин В. А. Методика формування інформаційної культури майбутніх архітекторів. - C. 159-162.
 44. Василишина Н. М. Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у рамках вітчизняної та зарубіжної освіти. - C. 162-166.
 45. Бідзіля П. П. Вплив етіологічних чинників хронічної серцевої недостатності на стан ремоделювання міокарда при супутній надлишковій масі тіла та ожирінні. - C. 168-172.
 46. Васкес Абанто А. Э., Васкес Абанто Х. Э. "Уникальность" натуральных продуктов или все же "Давайте мыслить объективно!". - C. 172-175.
 47. Дудко О. Г., Костін Є. І. Значення фізичних та біологічних властивостей полімерних матеріалів для травматології та ортопедії. - C. 175-177.
 48. Каджарян В. Г., Капшитар Н. І. Безсимптомна гіперурикемія на тлі цукрового діабету 2 типу: вплив на клініко-анамнестичні, біохімічні показники та результати ехокардіоскопії. - C. 177-180.
 49. Коваль В. Ю., Архій Е. Й., Сіксай Л. Т. Вміст макроелементів крові при різних формах хронічного панкреатиту. - C. 181-183.
 50. Мергель Т. В. Особливості перебігу безбольової форми ішемічної хвороби серця у хворих із постінфарктним кардіосклерозом. - C. 184-187.
 51. Мізюк М. І., Суслик З. Б., Мельник В. І. Зміни функціонального стану організму студентів під час запровадження інноваційних форм державної атестації. - C. 188-190.
 52. Морозенко Д. В., Леонтьєва Ф. С., Кузнецова Н. В. Дослідження клініко-гематологічного статусу пацієнтів після ендопротезування великих суглобів. - C. 190-193.
 53. Русин В. И., Сирчак Е. С., Курчак Н. Ю. Динамика показателей качества жизни у больных с хроническим панкреатитом после холецистэктомии на фоне комбинорованной терапии с использованием препарата из Plantago ovata. - C. 194-197.
 54. Чернєв М. В., Чернєв О. В., Огарко І. В., Андрієвська Т. А. Метод глибокого магнітно-польового медикаментозного знеболювання та лікування травм обличчя у передопераційний та післяопераційний період. Варіанти можливого застосування. - C. 197-201.
 55. Шайко-Шайковський О. Г., Білик С. В., Олексюк І. С., Дудко О. Г., Василов В. В., Зіньків О. І., Бурсук Є. Й. Експериментальне біомеханічне дослідження ефективності остеосинтезу за допомогою стержневого апарата зовнішньої фіксації при поперечних діафізарних переломах. - C. 201-204.
 56. Большакова А. М. Психологічний аналіз феноменів самоздійснення особистості. - C. 206-209.
 57. Камінська О. В. Авторська класифікація інтернет-залежності за критерієм провідного мотиву використання мережі. - C. 210-213.
 58. Климентович О. Б. Динаміка ціннісних орієнтацій студентської молоді українського суспільства в процесі соціально-економічної та політичної нестабільності в державі. - C. 213-216.
 59. Кравчук Л. В. Засвоєння етичних норм молодшими школярами: психологічні підходи. - C. 216-220.
 60. Носова І. Є. До 130-річчя від дня народження Степана Володимировича Балея. - C. 220-223.
 61. Петровська І. Р. Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій студентів-психологів. - C. 224-227.
 62. Сущинська Т. С. Танцювально-ігрова програма психологічної підтримки формування конструктивного образу "Я" дитини: оцінка ефективності. - C. 227-231.
 63. Шамрай О. В. Професійна картина світу майбутніх лікарів-педіатрів. - C. 231-234 .
 64. Яновська Т. А. Взаємоз’вязок прояву психологічного конфлікту з емоційною сферою підлітків. - C. 235-238.
2015
№ 2(4) (17)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського