Бази даних


Автореферати дисертацій - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (2529)Журнали та продовжувані видання (548)Реферативна база даних (1360)Наукова періодика України (5)
Пошуковий запит: (<.>U=Т1$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 209
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Бондар В. В. 
Аграрна і соціальна історія пореформеного селянства в сучасному українському історіописанні: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / В. В. Бондар ; Ін-т історії України НАН України. — К., 2010. — 20 с. — укp.

Охарактеризовано основні етапи дослідження даної теми, рівень її наукової розробки з використаннням великого комплексу історіографічних джерел. Проведено аналіз сучасної української історичної літератури з питань земельні реформи й їх наслідків, аграрної політики держави, господарювання та підприємництва селян за нових, ринкових умов, селянської кооперації, еволюції землеволодіння та землекористування, селянських рухів та ін. Вивчено питання соціальної історії селянства: його ментальність, соціальну поведінку, світобачення й уявлення. Показано перехід від описової історії побуту до аналітичного вивчення психологічних, демографічних і культурних сюжетів. Висвітлено сутність інституціоналізації та проаналізовано діяльність Інституту історії України НАНУ, Наукового товариства істориків-аграрників і Науково-дослідного інституту селянства в Черкасах, інших осередків.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)5-283 + Т1(4УКР)-1(4УКР)5
Шифр НБУВ: РА371943 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

2.

Заболотна І.М. 
Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.П.Крип'якевича: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І.М. Заболотна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Визначено місце та роль І.Крип'якевича в розвитку вітчизняної археографії та джерелознавства. На базі широкого кола архівних й опублікованих джерел, відповідної літератури з дослідженого питання висвітлено основні періоди життя та наукової творчості вченого. Визначено пріоритетні напрями діяльності науковця, серед яких значне місце займають археографічна праця та джерелознавчі студії. Надано оцінку археографічним працям дослідника та з'ясовано особливості його едиційної практики. Проаналізовано його доробок у галузі практичного та теоретичного джерелознавства.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т212(4УКР) + Т1(4УКР)-8 Крип'якевич +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

3.

Себта Т.М. 
Архівні джерела про українські культурні цінності, вивезені нацистами в роки ІІ світової війни: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Т.М. Себта ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Комплексно і глибоко проаналізовано маловідомий досі великий масив архівних джерел щодо діяльності Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга в Україні та долі вивезених ним українських культурних цінностей під час Другої світової війни. Об'єктом дослідження є архівні комплекси документів Айнзацштабу (1940 - 1945 рр.) та Мюнхенського центрального збірного пункту Американської військової адміністрації в Німеччині - Мюнхенська картотека мистецьких об'єктів (1945 - 1952 рр.), т.зв. "Транспортні списки" (1946 - 1948 рр.), а також перелік культурних цінностей, що надійшли з Мюнхенського центрального збірного пункту СРСР протягом 1945 - 1962 рр. Вперше було порівняно три великі архівні комплекси документів Айнзацштабу, що зберігаються у Києві (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф.ф.3674, 3676), Москві (Російський державний військовий архів, ф.1401-К) та Берліні (Bundesarchiv Berlin, ф.NS-30), а також описано та проаналізовано можливі шляхи повернення українських культурних цінностей - комплексу документів Мюнхенського центрального збірного пункту, які зберігаються в Бундесархіві в м.Кобленці (ф.В-323).

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(4УКР)622 + Т3(4УКР)622.8,01
Шифр НБУВ: РА308929 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

4.

Кондратенко О.Ю. 
Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944 - 1956): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / О.Ю. Кондратенко ; Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Проаналізовано наукову й архівну спадщину історичних установ АН УРСР. З використанням архівних документів висвітлено розвиток академічної історичної науки у 1944 - 1956 рр. Установлено, що у перші повоєнні роки відбулось згортання досліджень з історії України як самостійного наукового напряму. Незважаючи на ідеологічний тиск партійно-радянських органів, слабку матеріально-технічну базу, а також недостатнє фінансове та кадрове забезпечення академічних історичних установ, їх науковий доробок був значним. Завдяки проведеному аналізу архівних документів науково-організаційного характеру з'ясовано, що колективами профільних установ було підготовлено близько 2 тис. наукових праць загальним обсягом 3,3 тис. друкованих аркушів Певна кількість виданих наукових праць, створених у повоєнний період, не втратила своєї актуальності сьогодні.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т211(4УКР)63 + Т1(4УКР)63 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

5.

Ковпаненко Н.Г. 
Архітектурно-мистецька спадщина України у вітчизняних історичних дослідженнях (друга половина XIX - початок XX ст.): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Н.Г. Ковпаненко ; Ін-т історії України НАН України. — К., 2010. — 20 с. — укp.

Систематизовано внесок у збирання джерел і вивчення вітчизняних пам'яток провідних наукових товариств і губернських вчених архівних комісій Наддніпрянщини. Встановлено особистий внесок окремих учених, їх здобутки у розробці питань, пов'язаних з вітчизняною культурною спадщиною. Проаналізовано праці Д. Багалія, М. Грушевського, М. Кузьміна, Г. Павлуцького, А. Прахова, К. Широцького. Досліджено вплив Всеросійських археологічних з'їздів на процес розгортання студій архітектурно-мистецької спадщини України, їх напрями та проблематику.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(4УКР)5 + Щ113(4УКР)53
Шифр НБУВ: РА372350 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

6.

Цибенко І.П. 
Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С.Грушевського: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / І.П. Цибенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Висвітлено концепцію біліографічої культури у творчості видатного вченого та громадського діяча М.С.Грушевського. Проаналізовано бібліографічне оснащення його наукової спадщини, аспект підготовки бібліографічних праць, критико-бібліографічну діяльність. Визначено вплив М.С.Грушевського на розвиток вітчизняної бібліографії кінця XIX - першої третини XX ст. В історичному аспекті розглянуто невідомі та маловідомі факти бібліографічної діяльності вченого, доведено їх значення для сьогодення.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч753(4УКР)5-8 Грушевський, М.С. 4 + Т1(4УКР)5/6-8 Грушевський +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

7.

Шманько О.В. 
Борис Тимощук - дослідник давніх і середньовічних старожитностей Східної Європи: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.В. Шманько ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — укp.

Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність Б. О. Тимощука (1919 - 2003) - видатного археолога, історика, краєзнавця. На підставі вивчення наукової спадщини вченого, інших джерел, які автор опрацював у архівах наукових і музейних установ, визначено внесок Б. О. Тимощука у дослідження давніх і середньовічних старожитностей Східної Європи. Акцентовано увагу на вивченні науковцем середньовічних пам'яток Українського Прикарпаття та Середнього Подністров'я. Відзначено основні наукові пріоритети вченого - історичний розвиток слов'янського та давньоруського населення в межиріччі Верхнього Сирету та Дністра у другій половині V - першій половині ХІІІ ст., духовна культура місцевого середньовічного населення Східної Європи, соціальний устрій слов'ян в даний період.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(4УКР)-8 Тимощук Б. + Т4 г(45) д Тимощук +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

8.

Пічугіна М.В. 
Британська історіографія інтеграційних процесів у Західній Європі у другій половині ХХ ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / М.В. Пічугіна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Вперше комплексно досліджено британську історіографію європейських інтеграційних процесів другої половини ХХ ст. Обгрунтовано головні етапи дослідження британськими науковцями об'єднавчих процесів об'єднання в Європі. Проаналізовано повноту та об'єктивність відображення в британській історіографії історії розвитку та проблем європейської інтеграції, а також роль Великої Британії в цьому процесі та ставлення різних прошарків британського суспільства до європейської інтеграції. Досліджено вплив національної, політичної та соціальної орієнтації істориків на об'єктивність висвітлення даних проблем.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(4ВЕЛ)-1(4)6
Шифр НБУВ: РА318639 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

9.

Патик В. В. 
В'ячеслав Ілліч Стрельський - джерелознавець, архівіст, педагог (1910 - 1983 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / В. В. Патик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 17 с. — укp.

Визначено внесок вченого у розвиток джерелознавства, зокрема питань класифікації, критики та використання історичних джерел, архівознавства, спеціальних історичних дисциплін. Показано процес становлення В. І. Стрельського як архівіста та джерелознавця. Визначено фактори, які вплинули на формування наукових поглядів вченого, характер і зміст його наукових досліджень. Вперше в українській історіографії систематизовано та досліджено наукову спадщину В. І. Стрельського, розроблені ним теоретико-методологічні проблеми джерелознавства, питання критики й аналізу джерел, теорії та практики архівної справи в Україні, термінології, понятійного апарату, предмету та завдань спеціальних історичних дисциплін. Проаналізовано наукову, організаційну, педагогічну та громадську діяльність вченого. Розглянуто пріоритетні напрями його наукової діяльності та складено повну бібліографію праць В. І. Стрельського.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(4УКР)-8 Стрелецький + Ч813(4УКР)6-8 Стрелецький, В. І.
Шифр НБУВ: РА371636 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

10.

Король А.І. 
В.Г. Сарбей - дослідник історії України: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / А.І. Король ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp.

Комплексно висвітлено діяльність В. Сарбея (1928 - 1999 р.) як історика України. На основі вивчення архівних джерел, творчої спадщини вченого, матеріалів його особистого архіву проаналізовано всі аспекти наукової діяльності та розглянуто його життєвий і творчий шлях на тлі суспільно-політичних явищ, які відбувались в Україні. Зауважено, що у науковому доробку дослідника (більше тисячі робіт) відображені процеси змін його історичних поглядів. Зазначено, що В. Сарбей вивчав історію України XIX - початку XX ст. У радянські часи його праці з даної проблеми відповідали ідеям радянської історіографії, з кінця 1980-х рр. він розпочав розробку питань національної історії. У 1990-х рр. В. Сарбей запропонував концепцію українського відродження, а також ідеї щодо висвітлення та дослідження історії України. Окремі праці науковця присвячені історії української історичної науки періоду XX ст. Важливе місце у доробку В. Сарбея належить персонологічним розвідкам.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(4УКР)-8 Сарбей +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

11.

Савчук З.С. 
В.Д.Отамановський (1893 - 1964) - вчений, педагог, організатор науки: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / З.С. Савчук ; УААН. Держ. наук. с.-г. бібліотека. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Проведено дослідження життя та діяльності визначного українського історика науки та освіти В.Д.Отамановського (1893 - 1964). Охарактеризовано основні етапи становлення та розвитку наукового світогляду ученого, розглянуто його викладацьку та наукову діяльність, визначено основні напрямки досліджень, наведено бібліографію творчих праць. З'ясовано, що наукова та педагогічна діяльність В.Д.Отамановського відповідала назрілим потребам перебудови науки та системи освіти в Україні та була підпорядкована розв'язанню найголовніших соціально-наукових завдань. Показано, що науково-педагогічний доробок ученого є цінним джерелом ідей та думок, які стосуються історії краєзнавства, медицини та аптекарської справи, а також розвитку міського устрою та ролі Магдебурзького права в заснуванні міст на Україні. Висвітлено внесок В.Д.Отамановського у формування окремих напрямків історичної науки.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(4УКР)-8 Отамановський +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

12.

Близняк М.Б. 
Вадим Архипович Дядиченко (1909 - 1973) - історик України: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / М.Б. Близняк ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 20 с. — укp.

Всебічно висвітлено життєвий шлях та наукову діяльність В.А.Дядиченка (1909 - 1973 рр.) - одного з провідних представників української радянської історіографії. На підставі вивчення його наукової спадщини, архівних матеріалів й опублікованих джерел проаналізовано головні аспекти наукової діяльності В.А.Дядиченка як історика, фахівця у галузі історії України другої половини XVII - XVIII ст. Запропоновано періодизацію його життя та наукової діяльності. Відзначено головні проблеми, що досліджувались істориком. Вивчено взаємозв'язки вченого з відомими українськими науковцями та громадськими діячами. Значну увагу приділено внеску історика у вивчення історії Гетьманщини.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(4УКР)-8 Дядиченко +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

13.

Гелей С.Д. 
Василь Кучабський: від національної ідеї до державності (українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст. та її вклад в історичну науку): Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / С.Д. Гелей ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 1999. — 37 с. — укp.

Досліджено внесок В.Кучабського в розвиток української історіографії консервативної течії в суспільно-політичній думці України. Вперше в українській історіографії розкривається консервативно-політична концепція державотворення, аналізуються спадщина В.Кучабського з історії української державності 1917-1921 рр., українсько-польських та українсько-російських відносин; простежується складний і суперечливий процес формування консервативної ідеології в лоні національної демократії, яка в умовах незалежності пріоритетними визнає ідеї національної держави, приватної власності, національно-культурної ідентичності українського народу, прав людини.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(4УКР)61-8 Кучабський

Рубрики:

Географічні рубрики:

14.

Кангієва Е.М. 
Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888 - 1991 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Е.М. Кангієва ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2008. — 20 с. — укp.

Вперше виявлено, введено до наукового обігу, систематизовано та проаналізовано кримознавчі публікації тюркомовних періодичних видань кримськотатарської діаспори від кінця XIX ст. до 1991 р. (близько 4-х тис. позицій). Висвітлено внесок даних наукових розробок у розвиток історіографії Криму. Вперше комплексно та всебічно відтворено історію становлення та розвитку видавничої діяльності кримськотатарської діаспори у 1888 - 1991 рр. Репрезентовано біографії видавців, редакторів і авторів публікацій, встановлено провідні тенденції та напрями вивчення Криму закордонними кримськотатарськими вченими. Відтворено повний історико-етнографічний репертуар публікацій тюркомовних видань діаспори до 1991 р.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(4УКР-6КРМ)5/6 + Т3(4УКР-6КРМ)5/6 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

15.

Фицик Л.А. 
Виникнення та еволюція української козацької старшини Гетьманщини (1648 - 1782 рр.). Історіографія проблеми: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Л.А. Фицик ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Здійснено системний науковий аналіз історіографічних джерел та досліджено проблему виникнення й еволюції козацької старшини Гетьманщини (1648 - 1782 рр.). Вивчено питання її формування та функціонування за конкретно-історичних умов становлення, стабілізації та занепаду української держави. З'ясовано основні етапи та виокремлено чотири періоди розробки теми. Виділено головні напрями досліджень упродовж XIX - початку XXI ст., установлено достовірність їх відображення в історіографії. Висвітлено методологічні та методичні підходи вчених до розробки питання участі козацької старшини в українському державотворенні, виокремлено її персональний внесок у вивченні цієї проблеми. Висвітлено недостаньо вивчені аспекти, спотворені або сфальсифіковані події, явища та процеси. Визначено напрями майбутніх дослідницьких пошуків.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)46-294 г + Т1(4УКР)-1(4УКР)46 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

16.

Балагура О.О. 
Витоки української духовної культури у творчій спадщині М.Ю.Брайчевського: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.12 / О.О. Балагура ; НДІ українознав. МОН України. — К., 2009. — 16 с. — укp.

Вперше проаналізовано витоки української духовної культури у творчій спадщині М. Брайчевського. Висвітлено основні етапи життя та діяльності ученого з метою визначення пріоритетних напрямів його наукових досліджень. Розглянуто концепцію етногенезу українського народу, розроблену М. Брайчевським, проаналізовано археологічні культури, зокрема черняхівську, та писемні пам'ятки. Доведено, що метод фіксації поступової зміни культур у часі на конкретній території дозволяє реконструювати процес еволюції культурних типів у даному регіоні, ствердити або заперечити безперевність і спадковість культурного розвитку. Досліджено процеси становлення й утвердження християнства, появу перших зразків світської художньої літератури у творчій спадщині науковця. Вивчено документи особового архівного фонду ученого, що стосуються його культурознавчої діяльності. З'ясовано, що у наукових працях М. Брайчевський вживав такі терміни: "український" - у дослідженнях ранньої та сердньовічної історії України, "українські племена", "українська державність" - у контексті Антського царства, "Україна - Русь" стосовно X - XI ст., "українське королівство", "друге українське королівство" - під час вивчення історії України XIII ст.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю3(4УКР)6-8 Брайчевський М.Ю. + Т1(4УКР)-8 Брайчевський +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

17.

Файда О.В. 
Візантиністика в Київській Духовній Академії в 1819-1919 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / О.В. Файда ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження загальних тенденцій та особливостей розвитку візантиністики у Київській Духовній Академії - вищому освітньо-науковому закладі Православної церкви на українських землях у XIX - на початку XX ст. З'ясовано, що візантинознавство посідало одне з чільних місць у навчальних програмах, структурі навчально-наукових підрозділів, формуванні контактів закладу з іншими науково-дослідними інституціями та відігравало помітну роль у підвищенні наукової кваліфікації викладачів і студентів Академії. Висвітлено, що дослідження минулого Візантії в Академії здійснювалося за посередництвом історико-богословських наук, насамперед, церковної історії, патрології, літургіки та церковної археології. Доведено, що науково-педагогічна діяльність визначних візантиністів закладу, їхній внесок у розвиток української, російської та світової візантиністики, а також візантинознавчий доробок талановитих студентів закладу, сприяли становленню Київської Духовної Академії як одного з провідних центрів візантиністики в Російській імперії.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(0)44 + Э372.27-677.4 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

18.

Чеканов В.Ю. 
Візантиністика в Київському університеті Св. Володимира (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / В.Ю. Чеканов ; Київ. славіст. ун-т. — К., 2009. — 16 с. — укp.

Наведено результати комплексного дослідження проблеми вивчення та викладання історії Візантії у Київському університеті Св. Володимира у другій половині XIX ст. - 1917 р. Проаналізовано науково-викладацьку діяльність професорів історико-філологічного факультету університету П.О. Терновського, Т.Д. Флоринського, Ю.А. Кулаковського у контексті їх наукових контактів з вітчизняними та закордонними фахівцями. Розкрито характер і зміст доробку київських візантивістів, показано залежність напряму їх наукових досліджень від кола наукового спілкування, національно-державних ідеологем і панівної метології, розглянуто шляхи інтеграції українських учених до світової історичної науки. З'ясовано причини, які перешкодили формуванню у Київському університеті Св. Володимира візантійської школи. Показано суттєвий вплив діяльності київських учених на розвиток вітчизняної та світової візантивістики.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(4УКР)-1(0)44 + Т1(4УКР)5 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

19.

Мельник М.М. 
Візантія і кочівники Північного Причорномор'я X - XI ст.: історіографія проблеми: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / М.М. Мельник ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 18 с. — укp.

Досліджено історіографію стосунків Візантії та кочівників Північного Причорномор'я X - XI ст. На базі широкого кола джерел розлянуто основні періоди й етапи вивчення цієї проблеми. Доведено, що зміна джерельної бази щодо даного вивчення суттєво вплинула на стан її розробки. Писемні джерела до середини XX ст. були основними для дослідження, починаючи з 1960-х рр. такої ролі набули ареологічні, німізматичні та інші матеріальні джерела. Стан зазначеного вивчення залежав від тенденцій національних історіографій країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. Дослідження частою мірою мали риси орієнталістичного дискурсу, а саме: роль кочівників в історичних подіях або замовчувалася, або висвітлювалася як негативна. Поступ світової візантивістики в цілому збігався з досягненням у вивченні проблем. Дослідження вчених з країн Південо-Східної Європи суттєво впливали на висновки представників відомих візантійських центрів. Визначено пропозиції щодо подальшої наукової розробки проблеми, а саме: необхідність узагальнення результатів археологічних досліджень пам'яток кочівників на території країн басейну Дунаю, ширшого залучення східних і латиноамериканських писемних джерел, даних палеоантропології.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(0)442 + Т3(4УКР)413 + Т1(0)4 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

20.

Чередниченко А.М. 
Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919 - середина 1930-х рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / А.М. Чередниченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — укp.

Комплексно досліджено становлення та розвиток візантологічних студій у Всеукраїнській Академії наук (ВУАН). Висвітлено діяльність наукових установ Української Академії наук - ВУАН у 1919 - середині 1930-х рр. з проблем дослідження історії Візантії та її культурного впливу на Україну з залученням певних архівних документів. Розкрито наукову діяльність цих установ на тлі тогочасної історичної ситуації, визначено їх місце в історіографічному процесі. Досліджено персоналії вчених, які вивчали візантологічну проблематику, а також особистості, творчість яких не була достатньо висвітлена у науковій літературі. Детально розглянуто та проаналізовано науковий доробок вчених, оцінено їх внесок в українську історіографію. Увагу приділено впливу політичних та ідеологічних чинників на розвиток і подальше згортання українських візантологічних студій. Висвітлено картину зародження та формування українського візантинознавства у 1919 - у середині 1930-х рр.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(4УКР-1(0)44 + Т1(0)44 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського