Наукова періодика України Вища освіта України


Рябченко В. 
Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу / В. Рябченко // Вища освіта України. - 2015. - № 1. - С. 12-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2015_1_4
Проаналізовано основні реформи вищої школи України, які було здійснено за останні 35 років та їх вплив на якість вищої освіти. Доведено, що низька якість української вищої освіти визначально зумовлена негативним впливом на вищу школу суспільного контексту, зокрема попитом вітчизняного ринку праці на номінальну вищу освіту, який сформувався в результаті протекціонізму некомпетентності, що в свою чергу є наслідком монополізації політичної та економічної сфер суспільства. Зосереджено увагу на інтерпретації трьох концептуальних положень, які мають застерегти від спрощених, формальних, бюрократичних і технократичних підходів у вирішенні проблеми підвищення якості вітчизняної вищої освіти, а саме: євроінтеграції вищої освіти; світоглядних розбіжностей у сприйнятті вищої освіти як цінності в суспільній та індивідуальній свідомості населення і громадян західноєвропейських держав і України; розбіжностей вимог до реальної компетентності з боків ринку праці - західноєвропейського й вітчизняного, на яких працевлаштовуються випускники ВНЗ. Обгрунтовано припущення щодо низької результативності новітньої реформи вищої школи у разі збереження нинішньої системи суспільних відносин, яка блокує цивілізоване конкурентне середовище в українському суспільстві.Проанализированы основные реформы высшей школы Украины, которые были осуществлены за последние 35 лет и их влияние на качество высшего образования. Доказано, что низкое качество украинского высшего образования изначально обусловлено негативным влиянием на высшую школу общественного контекста, в частности спросом отечественного рынка труда на номинальное высшее образование, который сформировался в результате протекционизма некомпетентности, что в свою очередь является следствием монополизации политической и экономической сфер общества. Сосредоточено внимание на интерпретации трех концептуальных положений, которые должны предостеречь от упрощенных, формальных, бюрократических и технократических подходов в решении проблемы повышения качества отечественного образования, а именно: евроинтеграции высшего образования; мировоззренческих различиях в восприятии высшего образования как ценности в общественном и индивидуальном сознании населения и граждан западноевропейских государств и Украины; несовпадения требований к реальной компетентности сторон рынка труда - западноевропейского и отечественного, на которых трудоустраиваются выпускники ВУЗ. Обоснованно предположение о низкой результативности новой реформы высшей школы при сохранении нынешней системы общественных отношений, которая блокирует цивилизованную конкурентную среду в украинском обществе.The basic reform of higher education in Ukraine that have been implemented over the last 35 years and their impact on the quality of higher education is analyzed. It is proved that the poor quality of Ukrainian higher education is caused by negative impact of social context on high school, in particular, local labor market demand for a nominal degree, formed as a result of protectionism for the incompetence, which in turn is a consequence of monopolization in political and economic spheres of society. Assumptions about the low efficiency of modern reform of higher education in the case of preserving the current system of social relations that blocks civilized competitive environment in Ukrainian society is substantiated.
  Повний текст PDF - 326.959 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Рябченко В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Рябченко В. Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу / В. Рябченко // Вища освіта України. - 2015. - № 1. - С. 12-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2015_1_4.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Рябченко Віктор Григорович (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського