Наукова періодика України Український педагогічний журнал


Кремень В. Г. 
Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін / В. Г. Кремень // Український педагогічний журнал. - 2015. - № 1. - С. 8-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2015_1_4
Викладено доповідь Президента НАПН України В. Г. Кременя на загальних зборах НАПН України 30 жовтня 2014 р., присвячену проблемі якості української освіти. Визначено основні цивілізаційні виклики, які зобов'язують переосмислити та переоцінити завдання сучасної освіти. Розглянуто виміри якості освіти за нових умов, що забезпечує розвиток особистості, здатної на відповіді, адекватні викликам часу. Окреслено основні кроки до якості, жодний з яких не може бути непоміченим або недооціненим, а саме: перший - це відповідна архітектура освіти, структурна організація за рівнями, орієнтаціями, галузями, що надає змогу повно реалізувати її функціональне, сутнісне призначення; другий - приведення у відповідність рівня освіти її призначенню, головній меті та сутності; третій - забезпечення відповідності освітньої діяльності та змісту освіти прийнятим стандартам. Зроблено кілька зауважень стосовно осучаснення стандартів і способів їх реалізації, а також стилю роботи, який теж тяжіє до стандартизації. Зосереджено увагу на якості педагогічної освіти, яка безпосередньо працює на всю освіту. Виокремлено конкретні завдання для галузі знань "Освіта". Розкрито питання моніторингу й оцінювання якості освіти. Зазначено, що в цьому контексті установи та відділення академії мають істотно посилити функцію порівняльних і перспективних досліджень, вироблення науково обгрунтованої освітньої політики стосовно ланок освіти, якими опікуються. Констатовано, що досягнення конкурентоспроможності якості національної освіти в контексті цивілізаційних змін нині є пріоритетом модернізації освіти України.Представлен доклад Президента НАПН Украины В. Г. Кременя на общем собрании НАПН Украины 30 октября 2014 г., посвященный проблеме качества украинского образования. Определены основные цивилизационные вызовы, которые обязывают переосмыслить и переоценить задачи современного образования. Рассмотрены измерения качества образования в новых условиях, которое обеспечивает развитие личности, способной на ответы, адекватные вызовам времени. Определены основные шаги к качеству, ни один из которых не может быть незамеченным или недооцененным, а именно: первый - это соответствующая архитектура образования, структурная организация по уровням, ориентациям, отраслям, что позволяет полностью реализовать ее функциональное, сущностное назначение; второй - приведение в соответствие уровня образования его назначению, главной цели и сущности; третий - обеспечение соответствия образовательной деятельности и содержания образования принятым стандартам. Сделано несколько замечаний относительно осовременивания стандартов и способов их реализации, а также стиля работы, который тоже тяготеет к стандартизации. Сосредоточено внимание на качестве педагогического образования, которое непосредственно работает на все образование. Выделены конкретные задачи для отрасли знаний "Образование". Раскрыты вопросы мониторинга и оценки качества образования. Указано, что в этом контексте учреждения и отделения академии должны существенно усилить функцию сравнительных и перспективных исследований, выработки научно обоснованной образовательной политики в отношении звеньев образования, которыми занимаются. Констатировано, что достижение конкурентоспособности качества национального образования в контексте цивилизационных изменений в настоящее время является приоритетом модернизации образования Украины.The article deals with the report presented by V. H. Kremen, the President of NAPS of Ukraine, at general meetings of NAPS of Ukraine on October 30th, 2014 concerning the problems of Ukrainian education quality. The basic civilization ideas which require rethinking and reappraisal of the tasks of modern education are determined. The criteria of modern education quality which influences the development of an individual ready to cope with challenges are considered. The author defines the following basic quality requirements: 1) the appropriate structure of education taking into consideration degrees, orientations, branches allowing to realize its functional and essential purpose in full; 2) the degree of education has to coincide with its purpose, main aim and essence; 3) educational activity and educational content should correspond with the official standards. Some remarks are mentioned concerning the modernization of standards and ways of their realization and working style which is also turned out to be a standard one. The attention is paid to the quality of pedagogical education which directly influences the whole educational system. The author determines some specific tasks for the "Education" branch of knowledge. The peculiarities of monitoring and quality education assessment are described. It is mentioned that institutions and departments of the Academy are to do some significant comparative and prospective researches, and to develop science-based education policy regarding appropriate degrees of education. It is stated that achieving competitiveness of national education quality in the context of civilization changes is the priority of education modernization in Ukraine at the moment.Виокремлено основні цивілізаційні виклики, що впливають на якість освіти. Визнано наявність розвитку тенденції становлення де-факто нового типу людини (мережевої людини), яка володіє інформаційно-комунікаційними технологіями, англійською, віддає перевагу електронному стилю листування й зустрічей, тому є мобільною у віртуальному просторі, оперативною в реальному часі, демократичною й доступною за сутністю, цінує колег по роботі за реальними справами, а не за колишніми заслугами. Зазначено, що для такої людини пріоритетними стають не ієрархічні міжособистісні стосунки типу субординації, а типу координації, фахової рівної взаємодії за професійними інтересами по горизонталі. Визначено завдання сучасної освіти: зміна парадигми традиційної освіти, збільшення інформаційної складової сучасної світоглядної підготовки, людиноцентрованість освіти, виховання особистості, здатної сприймати та творити зміни, прогностичний характер освіти. Підкреслено, що співвідношення базових (стратегічних) та специфічних (оперативних) компонентів стандартів закономірно різне й змінюється в процесі прискорення суспільного розвитку й підвищення рівня освіти. Сформовано остаточний перелік спеціальностей для галузі знань "Освіта", в якому збережуться чотири основні (за необмеженої кількості відповідних міждисциплінарних спеціальностей та різноманітних спеціалізацій), а саме: "Освітня наука", "Підготовка дошкільних учителів", "Підготовка вчителів без предметної спеціалізації", "Підготовка вчителів з предметною спеціалізацією". Акцентовано увагу на тому, що систематичне тестове обстеження для всіх рівнів освіти має стати "природним, але жодним чином не каральним" в освіті всіх рівнів.Выделены основные цивилизационные вызовы, влияющие на качество образования. Признано наличие развития тенденции становления де-факто нового типа человека (сетевой личности), который владеет информационно-коммуникационными технологиями, английским языком, предпочитает электронный стиль переписки и встреч, поэтому мобильный в виртуальном пространстве, оперативный в реальном времени, демократический и доступный по сути, ценящий коллег по реальным делам, а не по прежним заслугам. Отмечено, что для такого человека приоритетными становятся не иерархические межличностные отношения типа субординации, а координация, профессиональное взаимодействие по горизонтали. Определены задачи современного образования: смена парадигмы традиционного образования, увеличение информационной составляющей современной мировоззренческой подготовки, человекоцентрованность образования, воспитание личности, способной воспринимать и творить, прогностический характер образования. Подчеркнуто, что соотношение базовых (стратегических) и специфических (оперативных) компонентов стандартов закономерно разное и меняется в процессе ускорения общественного развития и повышения уровня образования. Сформирован окончательный перечень специальностей для отрасли знаний "Образование", в котором сохранятся четыре основных междисциплинарных специальностей и различных специализаций, а именно: "Образовательная наука", "Подготовка дошкольных учителей", "Подготовка учителей без предметной специализации", "Подготовка учителей предметной специализации". Thesis there is determined basic civilizational challenges that affect the quality of education. Recognized for the development tendencies of de facto new type of man (human network), which has information and communication technology, English, prefer style electronic correspondence and meetings, so mobile in a virtual space, operational, real-time and accessible democratic in substance, valued colleagues for real actions, not the former merits.
  Повний текст PDF - 92.6 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Кремень В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Кремень В. Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін / В. Г. Кремень // Український педагогічний журнал. - 2015. - № 1. - С. 8-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2015_1_4.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Кремень Василь Григорович (філософські науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського