Наукова періодика України Рідна школа


Редько В. 
Компетентнісно-діяльнісна технологія визначення змісту навчання іноземних мов / В. Редько // Рідна школа. - 2013. - № 4-5. - С. 41-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2013_4-5_9
Зроблено історичний екскурс в проблему ґенези комунікативної мети навчання іноземної мови в шкільних підручниках 1970-х та 1980-х рр. Узагальнено теоретичний аналіз "ключових компетенцій" в зарубіжному та вітчизняному педагогічному дискурсі. Визначено форми і види діяльності в оволодінні іноземною мовою; викладено наступні організаційні особливості діяльнісної технології навчання іноземної (іспанської) мови: відповідність мовного і мовленнєвого матеріалу комунікативним потребам у змісті підручників; визначення навчальних дій, якими повинні оволодіти школярі; відповідний вибір вправ і завдань, що забезпечують процес реальної комунікації; вибір навчально-мовленнєвих ситуацій; визначення оптимального обсягу соціокультурної інформації. Наведено приклади інструкцій (дидактична форма подання інформації), вміщених в підручниках як засобах навчання продуктивних і рецептивних видів іншомовного спілкування, приклади комунікативно спрямованих завдань. Охарактеризовано освітні напрями трансформації змісту навчання іноземних мов в контексті компетентнісної парадигми.Сделан исторический экскурс в проблему генезиса коммуникативной цели обучения иностранному языку в школьных учебниках 1970-х и 1980-х гг. Обобщен теоретический анализ "ключевых компетенций" в зарубежном и отечественном педагогическом дискурсе. Определены формы и виды деятельности в овладении иностранным языком. Изложены следующие организационные особенности деятельностной технологии обучения иностранному (испанскому) языку: соответствие речевого материала коммуникативным потребностям в содержании учебников, определение учебных действий, которыми должны овладеть школьники; соответствующий выбор упражнений и заданий, обеспечивающих процесс реальной коммуникации, выбор учебно-речевых ситуаций, определение оптимального объема социокультурной информации. Приведены примеры инструкций (дидактическая форма представления информации), помещенных в учебниках как средстве обучения продуктивным и рецептивным видам иноязычного общения, примеры коммуникативно-направленных задач. Охарактеризованы образовательные направления трансформации содержания обучения иностранным языкам в контексте компетентностной парадигмы.The article represents a thorough analysis and fundamental study of applying competence and activity based technology in the process of constructing content of foreign language learning in secondary school. The author defines basic level of foreign language communicative competence for contemporary secondary school students. Theoretical aspects are illustrated with samples from Spanish language textbooks prepared by the author.
  Повний текст PDF - 232.666 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Редько В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Редько В. Компетентнісно-діяльнісна технологія визначення змісту навчання іноземних мов / В. Редько // Рідна школа. - 2013. - № 4-5. - С. 41-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2013_4-5_9.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Редько Валерій Григорович (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського