Наукова періодика України Рідна школа


Коцур Н. 
Формування здоров’язбережувального простору в загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Коцур // Рідна школа. - 2012. - № 11. - С. 60-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_11_15
Розглянуто проблему погіршення стану здоров’я та різкого погіршення стану фізичного й розумового розвитку та зниження рівня розумової працездатності дітей і підлітків. Проаналізовано різні підходи до розуміння терміна "здоров’язберігальна технологія". Викладено типи здоров’язберігальних технологій: медико-гігієнічних, екологічних, лікарсько-оздоровчих, фізкультурно-оздоровчих, соціально-адаптивних, особистісно-розвивальних. Підкреслено, що здоров’я – цінність не тільки особиста й соціальна, але й освітня. Розглянуто форми збереження здоров’я школярів в освітньому просторі. Вказано шляхи профілактики „шкільного стресу”. Наведено результати оцінювання майбутніми педагогами рівня індивідуального здоров’я, яке показало, що лише 8 % вважає себе практично здоровими, 20 % мають хронічні захворювання, часто хворіють 32 %, решта респондентів швидко втомлюється. Результати анкетування зумовлюють потребу в усвідомленні ними значущості здорового способу життя у життєдіяльності кожної людини.Рассмотрена проблема ухудшения состояния здоровья и резкого ухудшения состояния физического и умственного развития и снижения уровня умственной работоспособности детей и подростков. Проанализированы различные подходы к пониманию термина "здоровьесберегающая технология". Изложены типы здоровьесберегающих технологий: медико-гигиенических, экологических, врачебно-оздоровительных, физкультурно-оздоровительных, социально-адаптивных, личностно-развивающих. Подчеркнуто, что здоровье - ценность не только личная и социальная, но и образовательная. Рассмотрены формы сохранения здоровья школьников в образовательном пространстве. Указаны пути профилактики "школьного стресса". Приведены результаты оценки будущими педагогами уровня индивидуального здоровья, которое показало, что лишь 8 % считают себя практически здоровыми, 20 % имеют хронические заболевания, часто болеют 32 %, остальные респондентов быстро устают. Результаты анкетирования обусловливают потребность в осознании ими значимости здорового образа жизни в жизнедеятельности каждого человека.The problem of ill health and a sharp deterioration of the physical and mental development, and reduced mental performance of children and adolescents. Analyze different approaches to understanding the term School health. Described types of School health: health and hygiene, environmental, medical and health, sports and recreation, social, adaptive, personal and developmental. Emphasized that health - valuable not only personal and social, but also educational. Consider the form health-saving students in the educational space. Ways to prevent "school stress." The results of the survey to assess the level of future teachers of individual health, which showed that only 8 % consider themselves to healthy, 20 % have a chronic disease, often suffer from 32 %, the remaining respondents tires quickly. Results of the survey to determine the need for awareness of the importance of a healthy lifestyle in the life of every person.
  Повний текст PDF - 156.84 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Коцур Н.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Коцур Н. Формування здоров’язбережувального простору в загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Коцур // Рідна школа. - 2012. - № 11. - С. 60-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_11_15.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Коцур Надія Іванівна (1959–) (історичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського