Наукова періодика України Рідна школа


Редько В. 
Засоби формування іншомовної комунікативної компетенції у змісті шкільних підручників з іноземних мов / В. Редько // Рідна школа. - 2010. - № 11. - С. 23-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_11_6
Розглянуто теорію вправ і завдань у підручнику з іноземної мови (ПІМ) як пріоритетних засобів оволодіння його змістом. Для адекватного розуміння категорій запропоновано використовувати такі типи засобів оволодіння мовою і мовленням: мовні вправи, умовно-мовленнєві вправи, мовленнєві вправи, комунікативні завдання. Розроблено схему, що відображає авторську типологію засобів навчання мовного та мовленнєвого матеріалу, якісний склад, послідовність і функції засобів оволодіння мовним і мовленнєвим матеріалом у шкільних ПІМ. Розроблено методичні вимоги до вправ і завдань з навчання іноземної мови. Відповідно до комунікативно-діяльнісного підходу запропоновано авторські моделі формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції, наведено схематичні зразки таких моделей на прикладі вивчення іспанської мови, які реалізуються у змісті підготовлених автором ПІМ і, за результатами моніторингів навчальних досягнень учнів усіх класів, пройшли успішну апробацію.Рассмотрена теория упражнений для учебника иностранного языка (УИЯ) как приоритетных средств овладения его содержанием. Для адекватного понимания категорий предложено использовать следующие типы средств овладения языком и речью: языковые упражнения, условно-речевые упражнения, речевые упражнения, коммуникативные задачи. Разработана схема, отражающая авторскую типологию средств обучения языкового и речевого материала, качественный состав, последовательность и функции средств овладения языковым и речевым материалом в школьных УИЯ. Разработаны методические требования к упражнениям и задачам по обучению иностранному языку. Согласно коммуникативно-деятельностному подходу предложены авторские модели формирования у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции, приведены схематические образцы таких моделей на примере изучения испанского языка, которые реализуются в содержании подготовленных автором УИЯ и, по результатам мониторингов учебных достижений учащихся всех классов, прошли успешную апробацию.The theory of exercises as important means of foreign languages teaching is the main idea of the article. According to the communicative-active approach, the author constructs the models of foreign language communicative competence formation in speaking, listening, reading, writing, which are used in the Spanish textbooks content for middle school.
  Повний текст PDF - 669.907 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Редько В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Редько В. Засоби формування іншомовної комунікативної компетенції у змісті шкільних підручників з іноземних мов / В. Редько // Рідна школа. - 2010. - № 11. - С. 23-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_11_6.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Редько Валерій Григорович (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського