Наукова періодика України Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка


Тернопільська В. І. 
Моделювання процесу формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців / В. І. Тернопільська // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. - 2016. - № 25. - С. 16-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2016_25_5
Розглянуто підходи до моделювання процесу формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців. Розкрито сутнісні характеристики понять "модель", "моделювання". Окреслено основні блоки (цільовий, змістовий, діагностико-результативний) моделі формування самоосвітньої компетентності майбутнього фахівця та взаємозв'язки між ними. Презентовано змістові компоненти самоосвітньої компетентності особистості: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-рефлексивний, організаційно-діяльнісний. Охарактеризовано компетентнісний, системний, особистісно орієнтований, діяльнісний, синергетичний підходи, дотримання яких актуалізує досягнення позитивного результату у формуванні самоосвітньої компетентності. Визначено дидактичні принципи, що спрямовують освітній процес на досягнення успіху (системності та послідовності, проблемності, індивідуалізації, взаємозв’язку теоретичних знань і практичної діяльності, професійної спрямованості самоосвітньої діяльності). Наведено спецкурс "Самоосвітня компетентність особистості: сутність, особливості формування". Зроблено акцент на розвитку інформаційно-навчального середовища як стрижневого чинника формування самоосвітньої компетентності особистості.Рассмотрены подходы к моделированию процесса формирования самообразовательной компетентности будущих специалистов. Раскрыты сущностные характеристики понятий "модель", "моделирование". Определены основные блоки (целевой, содержательный, диагностико-результативный) модели формирования самообразовательной компетентности будущего специалиста и взаимосвязи между ними. Представлены смысловые компоненты самообразовательной компетентности личности: мотивационно-ценностный, когнитивно-рефлексивный, организационно-деятельностный. Охарактеризованы компетентностный, системный, личностно ориентированный, деятельностный, синергетический подходы, соблюдение которых актуализирует достижение положительного результата в формировании самообразовательной компетентности. Определены дидактические принципы, которые направляют образовательный процесс на достижение успеха (системности и последовательности, проблемности, индивидуализации, взаимосвязи теоретических знаний и практической деятельности, профессиональной направленности самообразовательной деятельности). Представлен спецкурс "Самообразовательная компетентность личности: сущность, особенности формирования". Сделан акцент на развитии информационно-образовательной среды как стержневого фактора формирования самообразовательной компетентности личности.The article discusses approaches to modelling of the process of formation of future specialists’ self-educational competence. It reveals the essential characteristics of the concepts of “model”, “simulation”. The basic blocks of the model for self-education and professional competence (target, content, diagnostic and effective) and interconnection between them are outlined. The semantic components of personality’s self-educational competence are presented: motivational and evaluative, cognitive and reflective, organizational and activity-oriented.
  Повний текст PDF - 309.056 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Тернопільська В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Тернопільська В. І. Моделювання процесу формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців / В. І. Тернопільська // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. - 2016. - № 25. - С. 16-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2016_25_5.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Тернопільська Валентина Іванівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського