Наукова періодика України Педагогіка і психологія професійної освіти


Микитюк О. 
Роль учителя у формуванні соціальної компетентності школярів в умовах сільських шкіл / О. Микитюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2013. - № 6. - С. 200-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_6_22
Розкрито сутність соціальних вимог до учнів і випускників на основі нормативних актів, які регламентують розвиток системи освіти в Україні. Обгрунтовано потребу орієнтації системи освіти на формування професійно орієнтованої та соціальної компетентності. Охарактеризовано спрямованість процесу формування соціальної компетентності та його значення у професійному становленні педагога. Розглянуто критерії сформованості соціальної компетентності: критерії знань, ставлення, досвіду та регуляції. Відзначено динамічний характер критеріїв як показників сформованості компетентності. Виокремлено складові структури соціальної компетентності особистості: когнітивний, діяльнісний, мотиваційно-ціннісний та рефлексивний. Виявлено особливості формування соціальної компетентності учнів і випускників сільських шкіл та закономірності співвідношення практик соціального спілкування та розмірів населеного пункту. Досліджено особливості сімейного виховання дітей в сільській місцевості.Раскрыта сущность социальных требований к учащимся и выпускникам на основе нормативных актов, регламентирующих развитие системы образования в Украине. Обоснована необходимость ориентации системы образования на формирование профессионально ориентированной и социальной компетентности. Охарактеризованы направленность процесса формирования социальной компетентности и его значение в профессиональном становлении педагога. Рассмотрены критерии сформированности социальной компетентности: критерии знаний, отношения, опыта и регуляции. Отмечен динамический характер критериев как показателей сформированности компетентности. Выделены составляющие структуры социальной компетентности личности: когнитивный, деятельностный, мотивационно-ценностный и рефлексивный. Выявлены особенности формирования социальной компетентности учащихся и выпускников сельских школ и закономерности соотношения практик социального общения и размеров населенного пункта. Исследованы особенности семейного воспитания детей в сельской местности.Disclosed is the essence of the social requirements for students and graduates on the basis of regulations governing the development of the education system in Ukraine. Grounded is the necessity of the orientation of the education system on the formation of professionally oriented and social competence. Characterized is the orientation of process of the formation of social competence and its significance in the professional development of the teacher. Considered are the criteria of formation of social competence: the criteria of knowledge, attitudes, practices and regulation. Marked is the dynamic nature of the criteria as indicators of formation competence. Singled up is the structure of the social competence of the person: cognitive, activity, motivational and evaluative and reflective. Detected are the features of the formation of social competence of students and graduates of rural schools and law relations practices of social communication and size of the village. Investigated are the features of family education of children in rural areas.
  Повний текст PDF - 255.683 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Микитюк О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Микитюк О. Роль учителя у формуванні соціальної компетентності школярів в умовах сільських шкіл / О. Микитюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2013. - № 6. - С. 200-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_6_22.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Микитюк Олександр Миколайович (педагогічні науки)
 • Микитюк Оксана Михайлівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського