Наукова періодика України Педагогіка і психологія професійної освіти


Ємчик Л. 
Дидактичні підходи до структурування змісту підручника для професійної школи / Л. Ємчик // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2013. - № 6. - С. 104-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_6_11
Уточнено поняття "підручник", його призначення та функції. Наведено рекомендації щодо укладання підручників: єдність змістовного та процесуального компонентів, врахування вікових особливостей цільової аудиторії та сприяння посиленню мотивації. Виявлено недоліки навчальних видань з фундаментальних дисциплін для медичних навчальних закладів. Обгрунтовано використання компетентнісного підходу для розробки підручників для студентів професійної школи. Визначено закономірності структурної побудови підручника та рубрикації основного тексту. Описано підручник з дисципліни "Медична та біологічна фізика" як такий, який розкриває інтегрований зміст дисципліни. Розкрито особливості відображення цілей навчання та механізм їх деталізації в підручнику. Відображено елементи міждисциплінарного взаємопроникнення в навчальних підручниках.Уточнено понятие "учебник", его назначение и функции. Приведены рекомендации по комплектации учебников: единство содержательного и процессуального компонентов, учет возрастных особенностей целевой аудитории и содействие усилению мотивации. Выявлены недостатки учебных изданий по фундаментальным дисциплинам для медицинских учебных заведений. Обосновано использование компетентностного подхода для разработки учебников для студентов профессиональной школы. Определены закономерности структурного построения учебника и рубрикации основного текста. Описан учебник по дисциплине "Медицинская и биологическая физика" как раскрывающий интегрированное содержание дисциплины. Раскрыты особенности отражения целей обучения и механизм их детализации в учебнике. Отражены элементы междисциплинарного взаимопроникновения в учебных пособиях.Clarified are the concept of "textbook", its purpose and function. Been made are the recommendations for signing books: the unity of substantial and procedural components, taking into account age-appropriate target audience and promote the strengthening of motivation. Detected are the disadvantages of academic publications on fundamental subjects for medical schools. Grounded is the application of the competency approach for the development of textbooks for students of vocational schools. Determined are the regularities of structural construction textbooks and categorize the main text. Described is a tutorial on the subject "Medical and Biological Physics" as one that reveals the integrated maintenance of discipline. Disclosed are the features of reflect the learning objectives and mechanism of detail in the textbook. Displayed is the items interdisciplinary interpenetration in educational textbooks.
  Повний текст PDF - 248.29 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Ємчик Л.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Ємчик Л. Дидактичні підходи до структурування змісту підручника для професійної школи / Л. Ємчик // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2013. - № 6. - С. 104-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_6_11.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Ємчик Любов Федорівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського