Наукова періодика України Нова педагогічна думка


Яценюк Л. 
Упровадження педагогічної технології "Створення ситуації успіху" в систему інклюзивної освіти / Л. Яценюк // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - С. 213-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_68
Розглянуто питання застосування педагогічної технології “Створення ситуації успіху” в системі інклюзивного навчання як ефективного методу стимулювання доцільної активності учнів з особливими потребами. Розкрито концептуальні положення, зміст і прийоми впливу ситуацій успіху на дітей з особливостями психофізичного розвитку. Шляхом аналізу наукових досліджень засвідчено, що поява педагогічної технології “Створення ситуації успіху” зумовлена самим життям, викликана інтеграцію дітей з особливими потребами в загальноосвітній простір. Наголошено, що ця педагогічна технологія повинна бути впроваджена в систему інклюзивного навчання, оскільки завдяки їй у дитини з особливими освітніми потребами формуються такі позитивні якості, як адекватна самооцінка, самостійне та критичне мислення, комунікабельність, віра у власні сили, уміння працювати в колективі. Зроблено висновок, що сучасні педагогічні технології не лише сприяють розвитку корекційної педагогіки загалом, а й зумовлюють появу таких нових перспективних напрямів інклюзивної освіти, як розробка новітніх інноваційних технологій навчання і виховання дітей із порушеннями психофізичного розвитку, виокремлення нових психологічних технологій у роботі з “особливими” дітьми, знаходження шляхів співпраці із сім’ями дітей із психічними (фізичними) вадами.Рассмотрены вопросы применения педагогической технологии “Создание ситуации успеха” в системе инклюзивного обучения как эффективного метода стимулирования целесообразной активности учащихся с особыми потребностями. Раскрыты концептуальные положения, содержание и приемы влияния ситуаций успеха на детей с особенностями психофизического развития. Путем анализа научных исследований доказано, что появление педагогической технологии “Создание ситуации успеха” обусловлено самой жизнью, и вызвано необходимостью интеграции детей с особыми потребностями в общеобразовательное пространство. Отмечено, что эта педагогическая технология должна быть внедрена в систему инклюзивного обучения, поскольку благодаря ей у ребенка с особыми образовательными потребностями формируются такие положительные качества, как адекватная самооценка, самостоятельное и критическое мышление, коммуникабельность, вера в собственные силы, умение работать в коллективе. Сделан вывод о том, что современные педагогические технологии не только способствуют развитию коррекционной педагогики в целом, но и обусловливают появление таких новых перспективных направлений инклюзивного образования, как разработка новейших инновационных технологий обучения и воспитания детей с нарушениями психофизического развития, выделение новых психологических технологий в работе с такими “особыми” детьми. The problems of educational technology “Creating a situation of success” in the system of inclusive education as an effective method to stimulate purposeful activity of pupils with special needs. It’s disclosed conceptual positions, content and methods of influence on the success of the situations of children with special needs. By analyzing the research proved that the emergence of educational technology “Creating a situation of success” was due to the very life, is caused by the inclusion of children with special needs in a comprehensive space. Noted that the educational technology should be introduced into the system of inclusive education, as thanks to her in a child with special educational needs are generated such positive qualities as self-esteem, independent and critical thinking, communication skills, self-efficacy, ability to work in a team. It is concluded that modern educational technology not only contribute to the development of correctional pedagogy in general, but also cause the appearance of new promising areas of inclusive education as the development of new innovative technologies training and education of children with mental and physical development, the provision of new psychological techniques to work with “special” children, finding ways to cooperate with the families of children with mental health (physical) disabilities.
  Повний текст PDF - 394.528 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Яценюк Л.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Яценюк Л. Упровадження педагогічної технології "Створення ситуації успіху" в систему інклюзивної освіти / Л. Яценюк // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - С. 213-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_68.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського