Наукова періодика України Нова педагогічна думка


Шевчук Ю. 
До проблеми психологічного аналізу синдрому дефіциту уваги і гіперактивності / Ю. Шевчук // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_13
Проаналізовано поняття “синдром дефіциту уваги та гіперактивності”, визначено його психологічні ознаки й особливості вияву. Виокремлено фактори, що призводять до виникнення синдрому дефіциту уваги та гіперактивності. Досліджено три основні блоки виявів синдрому дефіциту уваги та гіперактивності – гіперактивність, порушення уваги та імпульсивність. Розглянуто фактори, що впливають на виникнення та протікання цього синдрому – перинатальна патологія, соціальні фактори, генетичні фактори, вплив несприятливих факторів зовнішнього середовища, харчові фактори, органічні ураження мозку та особливості нейрофізіології і нейроанатомії. З’ясовано, що у кожної дитини свої особливості протікання гіперактивності, а також фактори, що до неї призводять. Зазначено, що і перш ніж розробляти відповідні корекційні програми варто провести комплексне діагностування виявів і причин гіперактивної поведінки. Узагальнено, що у корекційній роботі важлива участь і злагоджена робота психолога, лікаря, педагога та батьків гіперактивної дитини, оскільки лише комплексне лікування та діяльність усіх фахівців здатні допомогти дитині та її родині у вирішенні означеної проблеми. Проанализировано понятие “синдром дефицита внимания и гиперактивности”, определены его психологические признаки и особенности проявления. Выделены факторы, приводящие к возникновению синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Исследованы три основных блока проявлений синдрома дефицита внимания и гиперактивности – гиперактивность, нарушение внимания и импульсивность. Рассмотрены факторы, влияющие на возникновение и протекание этого синдрома – перинатальная патология, социальные факторы, генетические факторы, воздействие неблагоприятных факторов внешней среды, пищевые факторы, органические поражения мозга и особенности нейрофизиологии и нейроанатомии. Выяснено, что у каждого ребенка свои особенности протекания гиперактивности, а аткже факторы, к ней приводящие. Указано, что прежде чем разрабатывать соответствующие коррекционные программы, следует провести комплексное диагностирование проявлений и причин гиперактивного поведения. Обобщено, что в коррекционной работе важно участие и слаженная работа психолога, врача, педагога и родителей гиперактивного ребенка, поскольку только комплексное лечение и деятельность всех специалистов способны помочь ребенку и его семье в решении этой проблемы.Analyzes the concept of “attention deficit hyperactivity disorder”, defined psychological traits and characteristics of the manifestations of this phenomenon. It’s considered the factors leading to the occurrence of attention deficit disorder and hyperactivity. It’s investigated three main blocks manifestations of attention deficit hyperactivity disorder – hyperactivity, attention deficits and impulsivity. The factors influencing the occurrence and course of this syndrome – prenatal pathology, social factors, genetic factors, exposure to environmental factors, dietary factors, organic brain damage, and neurophysiology and neuroanatomy features. In the study of the causes of hyperactivity found that each child their special features of the hyperactivity and the factors leading to it, and before developing appropriate intervention programs should conduct a comprehensive diagnosis of the causes and manifestations of hyperactive behavior. Generalized that correctional work is important and well-coordinated work part psychologist, doctor, teacher and parents of hyperactive child, because only comprehensive treatment and activities of all professionals can help the child and his family in solving this problem.
  Повний текст PDF - 402.276 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Шевчук Ю.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Шевчук Ю. До проблеми психологічного аналізу синдрому дефіциту уваги і гіперактивності / Ю. Шевчук // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_13.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського