Наукова періодика України Наука і освіта


Атаманчук Н. М. 
Психологічна готовність дітей з особливими потребами до школи в умовах інклюзивної освіти / Н. М. Атаманчук // Наука і освіта. - 2014. - № 6. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_6_4
Розглянуто соціально-психологічні аспекти особистісної готовності дітей з особливими освітніми потребами до навчання в школах з інклюзивною формою навчання. Підкреслено трирушійний характер готовності до прийняття нової соціальної позиції, який виявляється у ставленні дитини до школи, вчителів і до себе. Експериментально досліджено рівень сформованості соціально-психологічної готовності до школи на базі інклюзивного та спеціалізованого дошкільних закладів м. Полтава (40 дітей старшого дошкільного віку). На основі аналізу результатів експериментальної та контрольної груп виявлено низький, початковий та достатній рівні сформованості "внутрішньої позиції школяра", зокрема у респондентів експериментальної групи виявлено достатній рівень сформованості цієї якості у порівнянні з контрольною групою; низький та середній рівні соціально-психологічної готовності, які майже однакові в двох групах, і добрий рівень у дітей другої групи. На основі компаративного аналізу встановлено, що в дітей з особливими потребами в інклюзивних навчальних закладах сформовані середній та високий рівні соціально-психологічної готовності до школи на противагу спеціальним навчальним закладам.Рассмотрены социально-психологические аспекты личностной готовности детей с особыми образовательными потребностями к обучению в школах с инклюзивной формой обучения. Подчеркнут трехвекторный характер готовности к принятию новой социальной позиции, который проявляется в отношении ребенка к школе, учителям и к себе. Экспериментально исследован уровень сформированности социально-психологической готовности к школе на базе инклюзивного и специализированного дошкольных учреждений г. Полтава (40 детей старшего дошкольного возраста). На основе анализа результатов экспериментальной и контрольной групп выявлен низкий, начальный и достаточный уровни сформированности "внутренней позиции школьника"; в частности у респондентов экспериментальной группы обнаружен достаточный уровень сформированности этого качества у детей по сравнению с контрольной группой; низкий и средний уровни социально-психологической готовности, которые сравнительно одинаковы в двух группах, и хороший уровень у детей второй группы. На основании компаративного анализа установлено, что у детей с особыми потребностями в инклюзивных учебных заведениях сформированы хороший и высокий уровни социально-психологической готовности к школе в противовес специальным учебным заведениям.Thos article is devoted to the study of personal and socio-psychological readiness of children with special educational needs for school in conditions of inclusive education. It was found out that the children with special needs in conditions of inclusive education (compered to the specialized preschool institutions) are readier for learning at school in psychological terms. Inclusive education has a positive impact on the development of psychological readiness for school of children with special needs with minor disturbance.
  Повний текст PDF - 596.465 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Атаманчук Н.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Атаманчук Н. М. Психологічна готовність дітей з особливими потребами до школи в умовах інклюзивної освіти / Н. М. Атаманчук // Наука і освіта. - 2014. - № 6. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_6_4.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського