Наукова періодика України Неперервна професійна освіта: теорія і практика


Гордійчук С. 
Створення стандартів нового покоління у забезпеченні якості медичної освіти / С. Гордійчук // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2016. - Вип. 1-2. - С. 121-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2016_1-2_25
Узагальнено досвід створення стандартів вищої медичної освіти галузі знань ОКР "Охорона здоров’я" на основі студентоцентрованого навчання та компетентністного підходу. Розподілено результати навчання за трьома основними сферами: когнітивна (пізнавальна), афективна (емоційна), психомоторна. Виокремлено принципи державної політики у сфері вищої освіти: сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти протягом життя; міжнародна інтеграція системи вищої освіти України у Європейський простір вищої освіти за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи; державна підтримка підготовки фахівців з вищою освітою для пріоритетних галузей економічної діяльності, напрями фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-педагогічна та педагогічна діяльність; сприяння здійсненню державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти; відкритість формування структури і обсягу освітньої та професійної підготовки фахівців з вищою освітою. Сформовано напрями формування і реалізації державної політики у сфері вищої освіти: гармонійна взаємодія національних систем освіти, науки, бізнесу та держави з метою стійкого розвитку соціально-економічно розвитку держави; збереження і розвиток системи вищої освіти та підвищення якості вищої освіти; розвиток автономії ВНЗ та академічної свободи учасників освітнього процесу; забезпечення розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ та їх інтеграції з виробництвом; запровадження механізмів стимулювання підприємств, установ, організацій усіх форм власності до надання першого робочого місця випускникам ВНЗ. Деталізовано змістові складові цього інтегративного утворення.Обобщен опыт создания стандартов высшего медицинского образования области знаний ОКР "Здравоохранение" на основе студентоцентрованного обучения и компетентностного подходов. Распределены результаты обучения по трем основным сферам: когнитивная (познавательная), аффективная (эмоциональная), психомоторная. Выделены принципы государственной политики в сфере высшего образования: содействие устойчивому развитию общества путем подготовки конкурентоспособного человеческого капитала и создания условий для образования в течение жизни; международная интеграция системы высшего образования Украины в Европейское пространство высшего образования при сохранении и развитии достижений и прогрессивных традиций национальной высшей школы. Сформированы направления формирования и реализации государственной политики в сфере высшего образования: гармоничное взаимодействие национальных систем образования, науки, бизнеса и государства с целью устойчивого развития социально-экономического развития государства; сохранение и развитие системы высшего образования и повышения качества высшего образования; развитие автономии ВУЗов и академической свободы участников образовательного процесса; обеспечения развития научной, научно-технической и инновационной деятельности ВУЗов и их интеграции с производством; внедрения механизмов стимулирования предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности к предоставлению первого рабочего места выпускникам. Детализировано содержательные составляющие этого интегративного образования.The article deals with the need to refresh educational content and establis ha new higher education standards framework according to the new law of Ukraine "On Higher Education". The demands as for the quality scope, structure and educational outcomes defined by the education standards framework are determined. The basic concepts "education standards framework", "education programme", "competence", "learning outcome" are analyzed in the paper. The advanced experience of creating education standards framework within subject area 22 – "Health Care", specialty 223 "Nursing", educational level Bachelor is generalized. This experience is backed on the main principles of Competence-based approach and the concept of student-centered education.
  Повний текст PDF - 589.105 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Гордійчук С.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Гордійчук С. Створення стандартів нового покоління у забезпеченні якості медичної освіти / С. Гордійчук // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2016. - Вип. 1-2. - С. 121-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2016_1-2_25.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського