Наукова періодика України Неперервна професійна освіта: теорія і практика


Козак Л. 
Формування дослідницьких компетенцій майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології / Л. Козак // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2014. - Вип. 1-2. - С. 55-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2014_1-2_12
Проаналізовано наукові джерела для з'ясування сутності та змісту дослідницьких компетенцій майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології та умов їх формування у ВНЗ. Визначено, що дослідницькі компетенції – це сукупність знань, інтелектуальних, практичних і організаторських умінь, спрямованих на виконання діяльності дослідницького та інноваційного характеру. Виокремлено дві групи форм науково-дослідницької роботи магістрантів: ті, що є складовою частиною навчального процесу (підготовка наукових рефератів і доповідей на задану тему; виконання домашніх завдань з елементами творчого пошуку; дослідницькі завдання на період усіх видів практик; виконання дипломних (кваліфікаційних) проектів); ті, що виконуються в позааудиторний час (робота наукових гуртків і проблемних груп, студентського науково-творчого товариства). Названо основні напрями і етапи написання магістерської дисертації: виконання індивідуальних пошуково-дослідницьких завдань; реалізація інноваційних освітніх технологій у процесі викладання професійно-педагогічних дисциплін; виконання нетипових завдань дослідницького характеру у період педагогічної практики; навчання магістрантів технологіям підготовки звітів, статей, доповідей та інших матеріалів з теми магістерської дисертації у процесі інноваційно спрямованої науково-дослідницької практики; організація участі магістрантів у конференціях, конкурсах наукових студентських робіт. Проанализированынаучные источники для выяснения сущности и содержания исследовательских компетенций будущих преподавателей дошкольной педагогики и психологии, условий их формирования в ВУЗ. Определено, что исследовательские компетенции - это совокупность знаний, интеллектуальных, практических и организаторских умений, направленных на выполнение деятельности исследовательского и инновационного характера. Выделены две группы форм научно-исследовательской работы магистрантов: те, что является составной частью учебного процесса (подготовка научных рефератов и докладов на заданную тему; выполнение домашних заданий с элементами творческого поиска; исследовательские задачи на период всех видов практик; выполнения дипломных (квалификационных) проектов); те, что выполняются во внеаудиторное время (работа научных кружков и проблемных групп, студенческого научно-творческого общества). Названы основные направления и этапы написания магистерской диссертации: выполнение индивидуальных поисково-исследовательских задач; реализация инновационных образовательных технологий при преподавании профессионально-педагогических дисциплин; выполнение нетиповых задач исследовательского характера в период педагогической практики; обучение магистрантов технологиям подготовки отчетов, статей, докладов и других материалов по теме магистерской диссертации в процессе инновационно направленной научно-исследовательской практики; организация участия магистрантов в конференциях, конкурсах научных студенческих работ.In the article actuality formation of research competencies of future teachers of preschool pedagogics and psychology in preparation to innovative professional activity; it is exposed essence of concepts “research competence”, “research jurisdiction”; certainly maintenance of research jurisdictions of future teachers and condition of their forming, the forms of organization are presented scientifically research works of Master of preschool type. Established that the research work of undergraduates is one of the most important means of effective training of future teachers of preschool education and psychology to an innovative professional work, as it provides strong relationship between academic disciplines and research activities, leading to the discovery of new facts, identifying patterns, deepening and systematization of the gained knowledge.
  Повний текст PDF - 411.067 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Козак Л.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Козак Л. Формування дослідницьких компетенцій майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології / Л. Козак // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2014. - Вип. 1-2. - С. 55-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2014_1-2_12.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Козак Людмила Василівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського