Наукова періодика України Молодь і ринок


Ковальчук З. 
Психологічний супровід позашкільної освіти як чинник успішної педагогічної взаємодії / З. Ковальчук // Молодь і ринок. - 2013. - № 6. - С. 76-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_6_15
Розкрито сутність психологічного супроводу позашкільної нерегламентованої творчої діяльності старшокласників. Розкрито специфіку мотивації участі старшокласників в гуртковій роботі, її вплив на задоволення потреби в самовизначенні та самореалізації. Досліджено проблеми вивчення мотивації самовизначення особистості, самореалізації її через участь в мистецькій діяльності. Встановлено, що процесуальний аспект мотивації участі в гуртковій діяльності може виявитися у прагненні подолання перепон творчого характеру, випробування власних сил і здібностей. Відзначено, що механізми терапевтичної дії арттехнологій в житті сучасної людини є перспективою для подальших досліджень. Раскрыта сущность психологического сопровождения внешкольной нерегламентированной творческой деятельности старшеклассников. Представлена специфика мотивации участия старшеклассников в кружковой работе, ее влияние на удовлетворение потребности в самоопределении и самореализации. Исследованы проблемы изучения мотивации самоопределения личности , самореализации ее участием в художественной деятельности. Установлено , что процессуальная сторона мотивации участия в кружковой деятельности может оказаться в стремлении преодоления препятствий творческого характера, испытания собственных сил и способностей. Отмечено, что механизмы терапевтического действия арттехнологий в жизни современного человека является перспективой для дальнейших исследований.Disclosed psychological essence of psychological support extracurricular activities unregulated creative high school students. Submitted specificity to encourage participation in the senior group work, its impact on meeting the need for self-determination and self-realization. Studied the problems of studying motivation self-identity, self-actualization of its participation in artistic activities. Found that the procedural aspect of motivation to participate in sectarian activities may be in an effort to overcome the obstacles of a creative nature, test their own powers and abilities. Noted that the mechanisms of therapeutic action arttehnology in modern life is the prospect for further research.
  Повний текст PDF    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Ковальчук З.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Ковальчук З. Психологічний супровід позашкільної освіти як чинник успішної педагогічної взаємодії / З. Ковальчук // Молодь і ринок. - 2013. - № 6. - С. 76-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_6_15.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського