Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Врода Л. 
Вплив етновиховного середовища навчального закладу на підготовку майбутнього вчителя музики / Л. Врода // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 43-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_9
Розглянуто окремі аспекти створення етновиховного середовища навчального закладу в процесі підготовки майбутнього вчителя музики. Освітньо-виховне середовище ЗНЗ розглянуто як природне та створене соціокультурне оточення особистості, цілі та мета якого полягають у формуванні національно свідомого патріота своєї батьківщини, здатного виховувати у своїх учнів найкращі людські риси. Обгрунтовано можливості етновиховного середовища навчальних закладів широко використовувати потенціал етнопедагогіки не лише в обов’язкових навчальних програмах, але й позаурочних заходах, спецкурсах. Акцентовано увагу на вивченні народознавчих і професійно спрямованих предметів і включення студентів у створене етносередовище через педагогічну та художньо-творчу діяльність. Рассмотрены отдельные аспекты создания этновоспитательной среды учебного заведения в процессе подготовки будущего учителя музыки. Образовательно-воспитательная среда общеобразовательного учебного заведения рассмотрена как естественное и созданное социокультурное окружение личности, цели и цель которого заключается в формировании национально сознательного патриота своей родины, способного воспитывать у своих учеников лучшие человеческие черты. Обоснованы возможности этновоспитательной среды учебных заведений широко использовать потенциал этнопедагогики не только в обязательных учебных программах, но и внеурочных мероприятиях, спецкурсах. Акцентировано внимание на изучении профессионально направленных предметов и включении студентов в созданную этносреду через педагогическую и художественно-творческую деятельность.This article addresses some aspects of creation of ethnic educational environment of the educational establishment in the process of preparation of the future teachers of music. Educative environment of general educational institution is studied as natural and socio-cultural environment of the personality, the goals and purpose of which are in forming of national conscious patriot of the motherland, able to teach the students best human features. The opportunities of ethnic educational environment of educational establishments to exploit widely the potential of ethno pedagogy not only in compulsory educational programs, but also in extracurricular activities, special courses have been grounded.
  Повний текст PDF - 232.93 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Врода Л.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Врода Л. Вплив етновиховного середовища навчального закладу на підготовку майбутнього вчителя музики / Л. Врода // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 43-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_9.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського