Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Волощук А. 
Основоположні принципи в художньо-педагогічній діяльності Золтана Баконія / А. Волощук // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 39-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_8
Проаналізовано концептуальні принципи, якими керувався у вихованні молоді засобами образотворчого мистецтва художник-педагог Золтан Баконій. Розгляд концептуальних засад засвідчив глибоке засвоєння й осмислення Золтаном Баконія педагогічної спадщини визначних мислителів в історії педагогіки. Чимало ідей, думок, положень були свідомим прийняттям прогресивних поглядів вітчизняних педагогів. Простежено, як концептуальні принципи, будучи традиційними, водночас, набували творчого розвитку та новаторської реалізації в діяльності Золтана Баконія. Акцентовано увагу на тому, що апробовані часом, позитивно сприйняті іншими педагогами ідеї та принципи Золтана Баконія вбачаються актуальними для сучасної вітчизняної позашкільної художньої освіти.Проанализированы концептуальные принципы, которыми руководствовался в воспитании молодежи средствами изобразительного искусства художник-педагог Золтан Баконь. Рассмотрение концептуальных основ показало глубокое усвоение и осмысление Золтаном Бакония педагогического наследия выдающихся мыслителей в истории педагогики. Немало идей, мыслей, положений были сознательным принятием прогрессивных взглядов отечественных педагогов. Прослежено, как концептуальные принципы, будучи традиционными, одновременно приобретали творческое развитие и новаторскую реализацию в деятельности Золтана Бакония. Акцентировано внимание на том, что апробированные временем, положительно воспринятые другими педагогами идеи и принципы Золтана Бакония, усматриваются актуальными для современного отечественного внешкольного художественного образования.The article is based on a synthesis analyzes of the conceptual principles that guided in the education of youth by means of the fine art artist and educator Zoltan Bakonii. Consideration of conceptual foundations showed deep mastering and comprehension of Zoltan Bakonii’s pedagogical inheritance of prominent thinkers in history of pedagogics. Quite a bit ideas, thoughts, positions were conscious acceptance of the advanced views of domestic teachers. It is traced how conceptual principles, being traditional, at the same time, acquired creative development and innovative realization in Zoltan Bakonii’s activity.
  Повний текст PDF - 228.685 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Волощук А.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Волощук А. Основоположні принципи в художньо-педагогічній діяльності Золтана Баконія / А. Волощук // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 39-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_8.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Волощук Анна Миколаївна (педагогічні науки)
 • Волощук Аліна Володимирівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського