Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Зданевич Л. 
Реалізація компетентнісного підходу як одного з інструментів професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі / Л. Зданевич // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 90-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_19
Здійснено аналіз різних теоретичних поглядів на проблему компетентнісного підходу як одного з інструментів професійної підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ. Зазначено, що компетентнісний підхід – це підхід до визначення результатів навчання, що базується на їх описі в термінах компетентностей і є ключовим методологічним інструментом реалізації мети Болонського процесу. Визначено, що під компетентнісним підходом розуміється спрямованість освіти на формування в студента компетенцій за допомогою професійних і соціальних завдань в освітньому процесі. Компетентнісний підхід передбачає підвищення суб’єктності самого студента в навчальному процесі, пов’язаної з умінням орієнтуватися в потоці інформації і рефлексією, тобто формуються поведінкові моделі – коли випускник здатний не просто відтворити інформацію (знання), а й самостійно орієнтуватися в ситуації і кваліфіковано вирішувати завдання, що постають перед ним. З’ясовано, що реалізація компетентнісного підходу неможлива без посилення практичної спрямованості професійної освіти за умов збереження її фундаментальності. Проаналізовано категорії "компетенція", "компетентність" та "професійна компетентність". Визначено, що компетентність майбутнього вихователя розглянуто як окремий вид професійної педагогічної компетентності в галузі дошкільної освіти, який тісно пов’язаний і взаємообумовлений з іншими видами психолого-педагогічної компетентності майбутніх вихователів цього профілю, та виступає результатом оволодіння низкою професійних компетенцій, обумовлених як специфікою роботи з дітьми, так і особливостями процесу соціального розвитку дошкільників. Осуществлен анализ различных теоретических взглядов на проблему компетентностного подхода как одного из инструментов профессиональной подготовки будущих педагогов в ВУЗ. Отмечено, что компетентностный подход - это подход к определению результатов обучения, основанный на их описании в терминах компетенций и является ключевым методологическим инструментом реализации цели Болонского процесса. Определено, что под компетентностного подхода понимается направленность образования на формирование у студента компетенций с помощью профессиональных и социальных задач в образовательном процессе. Компетентностный подход предполагает повышение субъектности самого студента в учебном процессе, связанной с умением ориентироваться в потоке информации и рефлексией, то есть формируются поведенческие модели - когда выпускник способен не просто воспроизвести информацию (знания), но и самостоятельно ориентироваться в ситуации и квалифицированно решать задачи, стоящие перед ним. Установлено, что реализация компетентностного подхода невозможна без усиления практической направленности профессионального образования при сохранении его фундаментальности. Проанализированы категории "компетенция", "компетентность" и "профессиональная компетентность".Analysis of different theoretical views to the problem of competence-based approach, as one of the instruments of professional training of the future pedagogues in higher educational establishment has been done in the article. It is mentioned that competence-based approach – is the approach to determine the results of teaching, based on their description in the terms of competences, and it is the key methodological instrument of realization of the aim of Bologna process. It is determined that competence-based approach means directivity of education to forming of the student competences, with the help of professional and social tasks in educational process.
  Повний текст PDF - 286.229 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Зданевич Л.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Зданевич Л. Реалізація компетентнісного підходу як одного з інструментів професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі / Л. Зданевич // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 90-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_19.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Зданевич Лариса Володимирівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського