Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Діденко Н. 
Принципи організації позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання / Н. Діденко // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 79-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_16
Розглянуто на основі аналізу науково-методичної літератури визначення та обгрунтування основних дидактичних принципів організації позакласної роботи у профільних філологічних класах. Метою статті є здійснення аналізу науково-педагогічної літератури, що висвітлює особливості використання основних принципів організації позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання, її змісту. Методологія дослідження передбачала використання теоретичних і практичних дослідницьких методів. Розглянуто питання дослідження змісту позакласної роботи у вітчизняній і зарубіжній лінгводидактиці, окреслено тенденції організації позакласної роботи у профільній школ, що сформувалися на основі спеціальних принципів. Подано визначення поняття "принцип", "принципи навчання і виховання", "спеціальні принципи позакласної роботи у профільних філологічних класах". На основі аналізу й узагальнення наведених джерел визначено основні принципи організації позакласної роботи у профільних філологічних класах, що є методичними орієнтирами в організації продуктивної позакласної роботи. Зазначено, що всі принципи знаходяться у взаємозв’язку, доповнюють один одного та складають цілісну систему принципів позакласної роботи у профільній школі. Розглянуто сутність взаємозв’язку і взаємообумовленості, що полягає в цілеспрямованому, послідовному та систематичному впливові на формування мовної особистості, підвищенні мотивації, визначенні орієнтування на майбутню професію. Зроблено висновок про актуальність означеної проблеми на часі стратегії модернізації освіти та передбачення подальших досліджень. Рассмотрено на основе анализа научно-методической литературы определение и обоснование основных дидактических принципов организации внеклассной работы в профильных филологических классах. Целью статьи является осуществление анализа научно-педагогической литературы, освещающей особенности использования основных принципов организации внеклассной работы по украинскому языку в процессе профильного обучения, его содержания. Методология исследования предусматривала использование теоретических и практических исследовательских методов. Рассмотрены вопросы исследования содержания внеклассной работы в отечественной и зарубежной лингводидактики, обозначены тенденции организации внеклассной работы в профильной школ, сформировавшихся на основе специальных принципов. Подано определение понятия "принцип", "принципы обучения и воспитание", "специальные принципы внеклассной работы в профильных филологических классах". На основе анализа и обобщения приведенных источников определены основные принципы организации внеклассной работы в профильных филологических классах, являющихся методическими ориентирами в организации продуктивной внеклассной работы. Отмечено, что все принципы находятся в взаимосвязи, дополняют друг друга и составляют целостную систему принципов внеклассной работы в профильной школе.Definition and foundation of basic didactic principles of organization of extracurricular work in specialized philological classes based on the analyses of scientific and methodological literature is given in the publication. The article is aimed at analysis of scientific and educational literature that describes the use of basic principles of organization of Ukrainian language extracurricular work in the process of profile education and its content. Research methodology includes the use of theoretical and practical research methods. The question of research content of extracurricular work in domestic and foreign lingvo didactics is considered. Trends of organization of extracurricular work in profile school, formed on the basis of specific principles are outlined.
  Повний текст PDF - 222.841 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Діденко Н.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Діденко Н. Принципи організації позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання / Н. Діденко // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 79-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_16.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського