Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Гавриленко Т. 
Експериментальні дослідження українських учених у галузі початкової освіти: класи вирівнювання (1975–1982 рр.) / Т. Гавриленко // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_10
Розкрито організаційно-процесуальні та результативні аспекти експериментального дослідження у галузі початкової освіти, здійснюване українськими вченими в 1975 – 1982 рр., метою якого стала перевірка доцільності й ефективності функціонування класів вирівнювання як форми подолання шкільної неуспішності молодших школярів. Зауважено, що важливу роль у проектуванні, організації та проведенні цього дослідження відіграли наукові співробітники науково-дослідних інститутів педагогіки та психології УРСР (М. В. Богданович, Ю. З. Гільбух, А. П. Коваль, Г. Ф. Кумаріна, Н. Ф. Скрипченко та ін.). З’ясовано, що подолати відставання у знаннях і розвитку учнів дозволяли особливі організаційні та психолого-педагогічні умови, а саме: зменшення наповнюваності класів, функціонування при класах груп подовженого дня, уповільнений темп навчання, адаптація структури уроку до пізнавальних можливостей учнів, відсутність додаткових занять, оцінювання лише досягнень школярів, залучення до викладання висококваліфікованих, спеціально підготовлених учителів, культивування спокійної доброзичливої атмосфери тощо. Установлено, що важливим фактором ефективної роботи класів вирівнювання був відносно однорідний склад учнів. Виявлено, що результати тривалого експериментального дослідження засвідчили високу ефективність нової форми навчання у попередженні та подоланні відставання та неуспішності учнів початкових класів. Тому з 1983 р. вони набули масового поширення в шкільній практиці УРСР.Раскрыты организационно-процессуальные и результативные аспекты экспериментального исследования в области начального образования, осуществляемое украинскими учеными в 1975 - 1982 гг. Замечено, что важную роль в проектировании, организации и проведении этого исследования сыграли научные сотрудники научно-исследовательских институтов педагогики и психологии УССР (М. В. Богданович, Ю. З. Гильбух, А. П. Коваль, Г. Ф. Кумарина, Н. Ф. Скрипченко и др.). Выяснено, что преодолеть отставание в знаниях и развитии учащихся позволяют особые организационные и психолого-педагогические условия, а именно: уменьшение наполняемости классов, функционирования при колесах групп продленного дня, замедленный темп обучения, адаптация структуры урока в познавательных возможностей учащихся, отсутствие дополнительных занятий, оценка только достижений школьников, привлечение к преподаванию высококвалифицированных, специально подготовленных учителей, культивирования спокойной доброжелательной атмосферы и т. Установлено, что важным фактором эффективной работы классов выравнивания был относительно однородный состав учеников. Обнаружено, что результаты длительного экспериментального исследования показали высокую эффективность новой формы обучения в предупреждении и преодолении отставания и неуспеваемости учащихся начальных классов.The article deals with one of the pilot researches carried out by Ukrainian scholars in primary education in the second half of the 70-s – the first half of the 80-s of the 20th century. The author focuses on the organizational aspects and results of the experiment, the purpose of which was to check the reasonability and effectiveness of leveling classes as a form which makes it possible to cope with junior pupils’ poor progress. It is shown that research assistants of Pedagogics and Psychology Research Institute of the Ukrainian SSR (M.V.Bohdanovych, Y.Z.Hilbukh, A.P.Koval, H.F.Kumarina, N.F.Skrypchenko etc.) played an important role in planning, organization and realization of this research.
  Повний текст PDF - 245.711 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Гавриленко Т.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Гавриленко Т. Експериментальні дослідження українських учених у галузі початкової освіти: класи вирівнювання (1975–1982 рр.) / Т. Гавриленко // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_10.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Гавриленко Тетяна Леонідівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського