Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (30)Автореферати дисертацій (1)Наукова періодика України (18)Авторитетний файл імен осіб (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Лавров В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 29
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Ворон В. П. 
Екологічне нормування аеротехногенного забруднення лісових екосистем / В. П. Ворон, В. В. Лавров, І. О. Присада, Т. Ф. Стельмахова // Лісівництво і агролісомеліорація. - Вип 95. - 1999. - С. 3-8. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Наведено методологічні підходи до екологічного нормування аеротехногенного навантаження на лісові екосистеми. Вивчено забруднення соснових і букових насаджень та його наслідки в районі шести промислових об'єктів у Поліссі, Лісостепу, Степу та Прикарпатті. Встановлено гранично допустимі навантаження токсикантів на лісові екосистеми в цих районах.


Індекс рубрикатора НБУВ: Е50*801 + П342.58

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29033 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Багров Н. В. 
История Таврического университета / Н. В. Багров, В. Н. Бержанский, Н. Е. Дементьев, Н. Ф. Дундук, В. Г. Ена, А. В. Ишин, С. Г. Кащенко, Л. Л. Кузьмина, В. В. Лавров, В. В. Милюков. - К. : Либідь, 2003. - 248 c. - Библиогр.: с. 239-244 - рус.

Освещена история первого ВУЗ Крыма - Таврийского университета - на разных этапах его становления и развития в 1918 - 2003 гг.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч484(4УКР)711.9

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС39347 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Дудкін О. В. 
Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України : Моногр. / О. В. Дудкін, А. В. Єна, М. М. Коржнев, В. І. Крижанівський, В. В. Лавров, Я. І. Мовчан, З. Г. Соломеіна, С. М. Чумаченко, М. В. Шевера, В. І. Щербак; Упр. охорони земел. ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття. - К. : Хімджест, 2003. - 399 c. - (Біорізноманіття; N 1). - Бібліогр.: 297 назв. - укp.

Викладено методологічні підходи до оцінки загроз біорізноманіття, концептуальні підходи до створення моделі загроз різноманіттю біологічних видів та систем їх оцінки, загальні підходи до зменшення загроз. Проаналізовано техногенні зміни геологічного середовища, описано методику ранжування загроз біорізноманіттю за їх пріоритетністю. Розкрито вплив адвентивних видів рослин на фітобіоту України, гідроекологічні аспекти вирішення проблеми оцінки та зменшення загроз біорізноманіттю континентальних водойм країни.

Изложены методологические подходы к оценке угроз биоразнообразию, концептуальные подходы к созданию модели угроз разнообразию биологических видов и систем их оценки, общие подходы к уменьшению угроз. Проанализированы техногенные изменения геологической среды, описана методика ранжирования угроз биоразнообразию по их приоритетности. Изучено влияние адвентивных видов растений на фитобиоту Украины, раскрыты гидроэкологические аспекты решения проблемы оценки и уменьшения угроз биоразнообразия континентальных водоёмов страны.


Індекс рубрикатора НБУВ: Е0*801.4(4УКР) + Е0*88(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА651591 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Алексеев А.  
Профилактика и лечение послеожоговых рубцов гелем Контрактубекс / А. Алексеев, В. Лавров, М. Лагвилава, Г. Яковлев // Ліки України. - 2003. - № 12. - С. 37-39. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р458.154.1-52

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16999 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Тюленев Е. Н. 
Совершенствование технологии производства электротехнической изотропной стали в условиях ОАО "НЛМК" / Е. Н. Тюленев, И. А. Некрасов, С. В. Бахтин, В. А. Лавров, К. А. Пастух // Металл и литье Украины. - 2005. - № 6. - С. 45-47. - Библиогр.: 3 назв. - рус.

В ККЦ-1 ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" внедрена новая технология получения ультранизкого содержания углерода в электротехнических изотропных сталях (ЭИС). Получение при выплавке ультранизкого содержания углерода позволило исключить из технологии производства ЭИС нормализационный отжиг и производить готовую сталь марок 2412 и 2413. Применение стали с ультранизким содержанием углерода за счет повышенной пластичности подката привело к снижению обрывности при холодной прокатке в 5 - 7 раз в сравнении с невакуумированной ЭИС. При рекристаллизационном отжиге ЭИС отмечено повышение производительности агрегата непрерывного отжига на 35 - 40 %, снижение уровня удельных потерь P1,5/50 до 10 % и получение готового проката с удельными магнитными потерями P1,5/50 ~ 2,70 - 2,90 Вт/кг (на части металла получены удельные магнитные потери P1,5/50 ~ 2,50 Вт/кг).


Індекс рубрикатора НБУВ: К327.923.41

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14585 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Бащенко М. І. 
Екологічна мережа Центрального Придніпров'я : монографія / М. І. Бащенко, О. Ф. Гончар, В. В. Лавров, С. І. Дерій. - К. : Центр екол. освіти та інформації, 2009. - 386 c. - Бібліогр.: с. 380-385. - укp.

Проаналізовано стан ландшафтів, біотичних і абіотичних ресурсів Центрального Придніпров'я у межах Черкащини. Визначено території, що мають особливу цінність, описано види фауни, які потребують охорони. Надано оцінку основних екологічних загроз територіям і об'єктам природно-заповідного фонду залежно від видів господарської діяльності, запропоновано напрями зменшення на них антропогенного тиску. Увагу приділено проекту структурно-функціональної організації екологічної мережі Черкащини (ЕМЧ). Охарактеризовано складові ЕМЧ, визначено шляхи реалізації.

Проанализировано состояние ландшафтов, биотических и абиотических ресурсов Центрального Приднепровья в пределах Черкасской области. Определены территории, имеющие особую ценность, описаны виды фауны, требующие защиты. Дана оценка основным экологическим угрозам территорий и объектов природно-заповедного фонда в зависимости от видов хозяйственной деятельности, освещены направления по уменьшению на них антропогенного давления. Внимание уделено проекту структурно-функциональной организации экологической сети (ЭС) Черкасской области. Охарактеризованы составляющие ЭС региона, определены пути реализации.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б1(45УКР,25ДНІ) в05 + Д829(45УКР)0 + Е0*80(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА721054 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Лавров В. В. 
Методологія сталого розвитку лісової галузі України: теорія і практика : автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 03.00.16 / В. В. Лавров; Ін-т агроекол. УААН. - К., 2009. - 44 c. - укp.

Розглянуто сучасні науково-теоретичні основи, проблеми, правовий та інституційний супровід сталого розвитку і збалансованого природокористування на міжнародному і національному рівнях як орієнтири для розвитку лісової галузі України. Охарактеризовано стан процесу узгодження українського законодавства з принципами збалансованого розвитку та нормами міжнародного екологічного права. Проаналізовано міжнародні екологічні вимоги щодо управління лісовими ресурсами та їх використання згідно з ратифікованими Україною угодами і особливостями адаптації їх до умов нашої держави. Викладено проблеми та перспективи розвитку лісового господарства у контексті удосконалення ресурсного і природоохоронного законодавств, Національної стратегії сталого розвитку України та міжнародних вимог до лісів. Визначено напрями узгодження лісової політики, стратегії та основних нормативних документів з цими стандартами, адаптованими до умов нашої держави з урахуванням чинних програм у цій сфері та можливостей співпраці.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: П34(4УКР)б

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА368193 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Спирин Н. А. 
Разработка и программная реализация комплекса математических моделей для управления пуском доменной печи / Н. А. Спирин, К. А. Щипанов, В. В. Лавров, И. Е. Косаченко // Металлург. и горноруд. пром-сть. - 2010. - № 4. - С. 119-121. - рус.

Отражены результаты разработки комплекса математических моделей, алгоритмов и программного обеспечения для расчета шихты заполнения доменной печи, ее расположения по высоте печи, выбора оптимальных дутьевых и газодинамических параметров при задувке с регулируемым процессом шлакообразования и восстановления, а также при традиционной задувке доменной печи. Разработанное программное обеспечение расчета состава шихты может быть использовано для расчета параметров шихты заполнения применительно к условиям работы различных металлургических предприятий.


Індекс рубрикатора НБУВ: К323.103-51-082.01

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж28347 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Багров Н. В. 
В. И. Вернадский и Крым: люди, места, события... / Н. В. Багров, В. Г. Ена, В. В. Лавров, Н. А. Съедин, С. Б. Филимонов. - 2-е изд., перераб. - К. : Лыбидь, 2012. - 245, [2] c. - рус.

Книга посвящена крымскому периоду жизни и деятельности В.И. Вернадского. Отмечено, что в Крыму ученый отдыхал, тут ему удалось сказать пророческое слово в науке - о живом веществе, предварительно осуществив многочисленные научные экскурсии, основательно изучив историю и детально исследовав природу полуострова, здесь он возглавил плеяду известных ученых. Эта книга и о людях, с которыми Владимир Иванович встречался, и о тех местах, которые он посетил. Впервые подробно рассказывается о вкладе ученого в исследование и изучение природы Крыма, о создании им крымской научной школы.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б.г(4УКР-6КРИ)7 д + Т3(4УКР-6КРМ)6-7 + Ч213(4УКР)6-8

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС53596 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Москалець В. В. 
Сорт тритикале озимого "Славетне": походження, екологічна стійкість, агробіотичний потенціал, вихідний матеріал / В. В. Москалець, В. В. Лавров, Т. З. Москалець, В. І. Москалець, П. В. Писаренко // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. - 2012. - № 4. - С. 7-13. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.

Викладено агробіологічну характеристику сорту тритикале озимого "Славетне", виведеного шляхом індивідуального відбору й виділеного з гібридної комбінації (Августо х Ягуар) х № 1364/93 за кількісними (урожайність зерна, кількість і маса зерна з колоса, натура зерна, маса 1000 зерен) та якісними (вміст білка, "сирої" клейковини) параметрами урожаю зерна, за екологічною стійкістю до фітопатогенних збудників хвороб, аномалій зимово-весняного та літнього періодів, вилягання. На базі сорту "Славетне" шляхом індивідуального відбору створено більш морозостійку лінію "Славетне покращене". Доведено здатність тритикале озимого сорту "Славетне" забезпечувати на дерново-середньопідзолистому супіщаному і дерново-підзолистому супіщаному легкосуглинковому грунтах східного та центрального Полісся, на чорноземі глибокому середньосуглинковому і чорноземі типовому малогумусному легкосуглинковому північного та центрального Лісостепу України високу врожайність.


Індекс рубрикатора НБУВ: П212.910.3-36

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69944 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Фурдичко О. І. 
Програма сталого розвитку Буковини / О. І. Фурдичко, В. В. Лавров, В. Д. Солодкий // Агроекол. журн.. - 2007. - № 2. - С. 16-24. - Бібліогр.: 19 назв. - укp.

Визначено причини невідповідності природокористування у Чернівецькій області (Буковині) принципам сталого розвитку та основні екологічні загрози в межах водозборів. Сформовано секторальні програми дій щодо переходу до сталого управління природними ресурсами водозборів та принципи їх системного поєднання у регіональну програму сталого розвитку на засадах міжвідомчого, прозорого узгодження діяльності із зворотними зв'язками.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР-4ЧЕН)281

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23660 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Солодкий В. Д. 
Ефективні підходи до формування екологічної мережі Чернівецької області / В. Д. Солодкий, В. В. Лавров // Агроекол. журн.. - 2008. - № 1. - С. 13-17. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Висвітлено проект екологічної мережі Чернівецької області, розроблений відповідно до положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, Закону України "Про екологічну мережу України", стану природно-ресурсного потенціалу, перспективного плану розвитку територій природно-заповідного фонду та домінуючої ролі у цьому лісових ландшафтів. Визначено структурні елементи екомережі: ключові, сполучні, буферні та відновлювальні території.


Індекс рубрикатора НБУВ: Е0*801.4(4УКР-4ЧЕР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23660 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Лавров В. В. 
Пошкодженість та розповсюдження Hypogymnia physodes (L.) Nyl. як критерії ліхеноіндикації аеротехногенного забруднення <$E bold roman SO sub 2> соснових лісів / В. В. Лавров, Н. В. Мірошник // Агроекол. журн.. - 2008. - № 2. - С. 11-17. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

За умов хронічного аеротехногенного забруднення (<$E roman {NH sub 3~+~NO sub 2~+~SO sub 2}>) соснових насаджень Черкаського бору і Чигиринської піщаної гряди апробовано шкалу оцінки розповсюдження епіфітів і запропоновано показники, що описують залежність "<$E roman SO sub 2> - H. physodes". Показано, що за умов слабо вираженого градієнта розподілу у просторі <$E roman SO sub 2> показники пошкодження, розповсюдження і щільності заселення стовбурів H. physodes є допоміжними критеріями оцінки ступеня впливу <$E roman SO sub 2> на соснові фітоценози та можуть бути використані у разі зонування навантаження <$E roman SO sub 2> на тлі комплексного аеротехногенного забруднення.


Індекс рубрикатора НБУВ: Е521.6*801.8 + П381.1-28

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23660 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Лавров В. В. 
Стан та грунтозахисна роль дубових насаджень на Андуському водозборі південного макросхилу Кримських гір / В. В. Лавров, О. І. Левчук, О. І. Блінкова // Агроекол. журн.. - 2008. - № 3. - С. 10-15. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

Показано зростання інтенсивності водної ерозії грунту залежно від збільшення крутизни схилу та антропогенної трансформації середньовікових, порослевих дубових лісів. Починаючи з середньої частини водозбору і нижче на схилах понад 20 <$E symbol Р> дубові ліси з повнотою нижче 0,6 втрачають водорегулювальну і грунтозахисну роль. Тут через 10 - 30 м розвиваються яри глибиною до 4 м, довжиною понад 50 м. На прибережних схилах крутизною понад 30 <$E symbol Р>, вкритих низькоповнотними дубняками, активно розвивається інтенсивна ерозія, що загрожує суміжним природним екосистемам, земельним угіддям, комунікаціям, населеним пунктам. Показано переваги застосування "середньозваженого класу Крафта категорії стану деревостану" у порівнянні з "індексом стану деревостану" за умов різного за інтенсивністю антропогенного впливу на ліси.


Індекс рубрикатора НБУВ: П347.5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23660 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Фурдичко О. І. 
Стан та перспективи агролісомеліоративних досліджень в аграрній науці / О. І. Фурдичко, Г. Б. Гладун, В. В. Лавров, Р. Р. Возняк // Агроекол. журн.. - 2007. - № 4. - С. 5-10. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Здійснено ретроспективний аналіз розвитку агролісомеліорації як продукту гармонійної взаємодії аграрної та лісівничої наук. Визначено сучасний стан і перспективні напрями агролісівництва, а також програму першочергових дій на засадах сталого розвитку з урахуванням світового досвіду і міжнародної співпраці України.


Індекс рубрикатора НБУВ: П347

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23660 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Фурдичко О. І. 
Стратегія удосконалення лісового комплексу України у контексті просторового розвитку агросфери / О. І. Фурдичко, В. В. Лавров, Г. Б. Гладун, Р. Р. Возняк // Агроекол. журн.. - 2007. - № 3. - С. 11-16. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Сформульовано проблеми сталого розвитку лісового господарства України в контексті просторового розвитку агросфери і міжнародних зобов'язань держави. Обгрунтовано напрями та механізми формування та реалізації національної стратегії удосконалення лісового комплексу. Визначено методологічні та організаційні засади, а також нормативно-правове поле співпраці суб'єктів суспільної діяльності щодо запровадження норм збалансованого природокористування.


Індекс рубрикатора НБУВ: П34(4УКР)б

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23660 Пошук видання у каталогах НБУВ 

17.

Фурдичко О. І. 
Вдосконалення системи моніторингу довкілля Буковинських Карпат з урахуванням вимог Карпатської конвенції / О. І. Фурдичко, В. Д. Солодкий, В. В. Лавров, О. І. Дребот // Агроекол. журн.. - 2009. - № 1. - С. 5-8. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Запропоновано ландшафтні підходи для вдосконалення функціонування системи моніторингу в Буковинських Карпатах та оцінки впливу на природне довкілля в процесі реалізації Стратегії виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.


Індекс рубрикатора НБУВ: Е0*88(4Укр3)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23660 Пошук видання у каталогах НБУВ 

18.

Солодкий В. Д. 
Особливості формування екомережі Кіцманського району Чернівецької області / В. Д. Солодкий, В. В. Лавров, Л. І. Моклячук // Агроекол. журн.. - 2009. - № 2. - С. 16-19. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.

Визначено критерії та складено переліки структурних елементів - ключових, сполучних, буферних та відновлювальних територій для формування екомережі Кіцманського району Чернівецької області.


Індекс рубрикатора НБУВ: Е0*80(4ЧЕН)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23660 Пошук видання у каталогах НБУВ 

19.

Солодкий В. Д. 
Реалізація стратегії Карпатської конвенції як передумова екологічної рівноваги Буковинських Карпат / В. Д. Солодкий, В. В. Лавров // Агроекол. журн.. - 2008. - № 4. - С. 5-10. - Бібліогр.: 18 назв. - укp.

Узагальнено причини невідповідності природокористування у Чернівецькій області принципам сталого розвитку. Сформовано програму дій щодо переходу до сталого управління природними ресурсами на засадах рамкової Конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. Сформульовано очікуваний ефект від реалізації програми.


Індекс рубрикатора НБУВ: Е50*88 е(4УКР-4ЧЕР) л64

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23660 Пошук видання у каталогах НБУВ 

20.

Солодкий В. Д. 
Роль дистанційного зондування Землі в управлінні збалансованим розвитком Карпатського регіону / В. Д. Солодкий, В. В. Лавров, О. І. Дребот // Агроекол. журн.. - 2011. - № 2. - С. 5-7. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

На основі застосування дистанційного зондування Землі запропоновано програму дій щодо удосконалення управління природоохоронною діяльністю на територіях сфери впливу Карпатської конвенції.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д23 с141

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23660 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського