Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Захараш Юрій Михайлович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0001916 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0001916


Захараш Юрій Михайлович
(доктор наук)

Дивись також:
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2008) Діагностично-лікувальна тактика при механічній жовтяниці з використанням мініінвазивних та електрозварювальних технологій
 2. [Д] (2008) Діагностично-лікувальна тактика при механічній жовтяниці з використанням мінінвазивних та електрозварювальних технологій
 3. [К] (2000) Оптимізація хірургічної тактики і техніки виконання лапароскопічної холецистектомії в лікуванні жовчнокам'яної хвороби та її ускладнень
 4. [К] (2000) Оптимізація хірургічної тактики і техніки виконання лапароскопічної холецистектомії в лікуванні жовчнокам'яної хвороби та її ускладнень

    Наукова періодика:

 1. (2010) Сучасна діагностично-лікувальна тактика у хворих на механічну жовтяницю, зумовлену холедохолітіазом
 2. (2011) Використання антеградних ендобіліарних втручань під ультразвуковим і рентгентелевізійним контролем в гепатобіліарній хірургії
 3. (2012) Пути улучшения результатов хирургического лечения больных язвенным колитом
 4. (2013) Принципи надання хірургічної допомоги хворим на гостру спайкову непрохідність кишечника
 5. (2014) Вибір хірургічної тактики при лікуванні ускладненого холециститу з використанням мініінвазивних методик
 6. (2014) Методы обследования пациентов с патологией нижних отделов мочевыводящих путей и толстой кишки
 7. (2015) Досвід лікування ускладненого гострого холециститу
 8. (2016) Визначення складу жирних кислот ліпідів жовчі як фактора прогнозу ускладнень у хворих після операції з приводу гострого холециститу за високого операційно-анестезіологічного ризику
 9. (2016) Динаміка рівня цитокінів сироватки крові у хворих на гострий холецистит помірного ступеня тяжкості з високим операційно-анестезіологічним ризиком, залежно від обраної хірургічної тактики
 10. (2016) Досвід застосування ехоконтрольованих пункційно­дренуючих втручань у лікуванні хворих на гострий холецистит помірного ступеня тяжкості з високим операційно­анестезіологічним ризиком
 11. (2016) Основи діагностики хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечовивідних шляхів і дистальних відділів товстої кишки
 12. (2016) Оцінювання ефективності лікування хворих гіперактивним сечовим міхуром з гіпотонічним тонусом детрузора та патологією дистальних відділів товстої кишки
 13. (2017) Взаємозв’язок між станом детрузора і тонусом товстої кишки та їхнім сфінктерним апаратом у жінок з гіперактивним сечовим міхуром
 14. (2017) Динаміка змін показників електроміографії при лікуванні хворих з гіперактивним сечовим міхуром з гіперкінетичним тонусом детрузора та патологією дистальних відділів товстого кишечнику
 15. (2017) Досвід використання методу електрозварювання біологічних тканин у невідкладній та плановій хірургії
 16. (2017) Електростимуляція в лікуванні хворих із поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки
 17. (2017) Електрофізіологічні методи в діагностиці та лікуванні жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки
 18. (2017) Комплексна діагностика та лікування гіперактивного сечового міхура й гіперрефлексії дистального відділу товстої кишки
 19. (2017) Лікування хворих гіперактивним сечовим міхуром з гіперкінетичним тонусом детрузора та поєднаною нейрогенною патологією дистального відділу товстої кишки
 20. (2017) Обґрунтування оптимального вибору тактики лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів і дис-тального відділу товстої кишки
 21. (2017) Оцінка показників латентного періоду бульбокавернозного рефлексу та електроміографії в діагностиці та лікуванні хворих із підвищеним тонусом нервово-м’язових структур сечового міхура та дистальних відділів товстої кишки за гіперкінетичним типом
 22. (2017) Оцінка показників урофлоуметрії під час діагностики та лікування жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки
 23. (2017) Підходи до діагностики і лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів і дистального відділу товстої кишки
 24. (2017) Порівняльна характеристика показників електроміографії хворих з поєднаною нейрогенною патологією ниж-ніх сечових шляхів і дистальних відділів товстої кишки залежно від тонусу нервово-м’язових структур
 25. (2017) Роль тестування функцій спінальних центрів сечовипускання та дефекації у виборі методів лікування хворих із поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистальних відділів товстої кишки залежно від тонусу нервово-м’язових структур
 26. (2017) Тактика в діагностиці та лікуванні хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки
 27. (2018) Результати досліджень функціонального стану нижніх сечовивідних шляхів і дистальних відділів товстої кишки при нейрогенній патології
 28. (2018) Роль електроміографії у діагностиці та лікуванні жінок змішаної групи з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки

    Реферативна інформація:

 1. (2000) Оптимізація хірургічної тактики і техніки виконання лапароскопічної холецистектомії в лікуванні жовчнокам'яної хвороби та її ускладнень
 2. (2003) Дилатация и стентирование желчных протоков у больных с обтурационной желтухой
 3. (2003) Миниинвазивные вмешательства и стентирование желчевыводящих путей у больных с объемным образованием головки поджелудочной железы, осложненным обтурационной желтухой
 4. (2004) Миниинвазивные вмешательства при раке большого сосочка двенадцатиперстной кишки
 5. (2004) Сучасні підходи до лікування гнійного холангіту у хворих з непухлинною обструкцією жовчовивідних шляхів
 6. (2005) Методы декомпрессии желчевыводящих путей при обтурационной желтухе, обусловленной их высокой окклюзией опухолью
 7. (2005) Ранні ускладнення після мініінвазивних транспапілярних втручань
 8. (2006) Выбор метода декомпрессии желчевыводящих путей у больных с обтурационной желтухой опухолевого генеза
 9. (2006) Міні-інвазивні методи біліарної декомпресії та радикальні операції при пухлинах панкреатодуоденальної зони, ускладнених механічною жовтяницею
 10. (2006) Оценка эффективности препарата "Эндофальк" при подготовке кишечника к диагностическим исследованиям и оперативным вмешательствам на толстой кишке
 11. (2008) Гнойные осложнения после лапароскопической холецистэктомии и методы их коррекции
 12. (2008) Діагностично-лікувальна тактика з використанням міні-інвазивних втручань при механічній жовтяниці, зумовленій злоякісними пухлинами головки підшлункової залози
 13. (2008) Діагностично-лікувальна тактика з використанням мініінвазивних технологій при механічній жовтяниці, зумовленій холедохолітіазом
 14. (2008) Діагностично-лікувальна тактика при механічній жовтяниці з використанням мініінвазивних та електрозварювальних технологій
 15. (2009) Применение метода фотодинамической диагностики рака большого сосочка двенадцатиперстной кишки
 16. (2010) Використання електрозварювальних технологій під час виконання операції ендоскопічної папілосфінктеротомії з приводу обтураційної жовтяниці
 17. (2010) Використання електрозварювальних технологій під час виконання операції розширеної папілектомії з приводу обтураційної жовтяниці, спричиненої раком великого сосочка дванадцятипалої кишки
 18. (2010) Використання електрозварювальних технологій під час виконання панкреатодуоденальної резекції з приводу обтураційної жовтяниці, спричиненої раком головки підшлункової залози
 19. (2010) Лапароскопическая резекция печени при доброкачественных очаговых образованиях
 20. (2010) Сучасні методики діагностики і лікування великих аденоматозних поліпів прямої кишки: (огляд)
 21. (2010) Хирургия единого лапароскопического доступа - новое направление миниинвазивной хирургии: (обзор)
 22. (2011) Антеградні ендобіліарні втручання в лікуванні синдрому механічної жовтяниці
 23. (2012) Пути улучшения результатов хирургического лечения больных язвенным колитом
 24. (2014) Методы обследования пациентов с патологией нижних отделов мочевыводящих путей и толстой кишки
 25. (2014) Хирургия
 26. (2016) Визначення складу жирних кислот ліпідів жовчі як фактора прогнозу ускладнень у хворих після операції з приводу гострого холециститу за високого операційно-анестезіологічного ризику
 27. (2016) Основи діагностики хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечовивідних шляхів і дистальних відділів товстої кишки
 28. (2016) Оцінювання ефективності лікування хворих гіперактивним сечовим міхуром з гіпотонічним тонусом детрузора та патологією дистальних відділів товстої кишки
 29. (2017) Динаміка змін показників електроміографії при лікуванні хворих з гіперактивним сечовим міхуром з гіперкінетичним тонусом детрузора та патологією дистальних відділів товстого кишечнику
 30. (2017) Досвід використання методу електрозварювання біологічних тканин у невідкладній та плановій хірургії
 31. (2017) Лікування хворих гіперактивним сечовим міхуром з гіперкінетичним тонусом детрузора та поєднаною нейрогенною патологією дистального відділу товстої кишки
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського