Співробітники НБУВ


Ковальчук Галина Ивановна - биографическая справка
   

КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна

директор
Інститут книгознавства.

Бібліометричний портретЦитуванняh-індекс
Google Scholar834


ТЕЛЕФОН, E-mail: +38(044) 234-93-06, kovalchuk@nbuv.gov.ua
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:29.05.1953, м. Київ, Україна.
ОСВІТА: Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), (1977); аспірантура Київського державного інституту культури, (1990).
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ:кандидат історичних наук (1992); доцент (1996); доктор історичних наук (2005); професор (2006).
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: З 1996 - у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського. Державний музей книги і друкарства України: м.н.с, н.с, с.н.с, завідувачка сектору. Київський державний інститут культури: аспірантка, викладач, старший викладач, доцент.
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: історія книги та книгознавства, репресовані українські книгознавці, організація фондів стародруків та рідкісних видань, книжкове пам’яткознавство.
ПІДГОТОВЛЕНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: Фонд стародруків та рідкісних видань
Почаївські стародруки в фондах НБУВ
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

  Персональна інформація:

 1. Ковальчук Галина Іванівна : наукометричний портрет вченого.
 2. Публікації:

 3. Український науковий інститут книгознавства (1922-1936). - Київ : Видавничий дім "Академперіодика", 2015. – 688  с.
 4. Відділ стародруків та рідкісних видань / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - К. :НБУВ, 2008. – 5 с.
 5. Рукописні книги та стародруки : Навчальний посібник. - К :НБУВ, 2011. – 100  с.
 6. Документальне пам'яткознавство : Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність". - Київ :ДАКККіМ, 2009. – 20  с.
 7. Експертиза документальних пам'яток : Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність". - Київ :ДАКККіМ, 2009. – 24  с.
 8. Історія книги : Програма для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». - К.  :КНУКіМ, 2007. – 20 с.
 9. Історія книги : Робоча програма для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». - К.  :КНУКіМ, 2007. – 60 с.
 10. Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах : Моногр. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т укр. кн. - К., 2004. – 644 с.
 11. Теорія та практика книжкового пам’яткознавства ХХ століття : Автореферат дис. ... д.і.н / Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К. :НБУВ, 2005 . – 38 с..
 12. Словник книгознавчих термінів. - К. :Кн. палата, 2003. – 160 с. (Співавтори: Буран, В. Я.; В. М.Медведєва).
 13. Бібліологічні вісті 1923-1930 : Систематичний анотований покажчик. - К. :Абрис, 1996. – 160 с.
 14. Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов (1880–1957) : Біобібліографічний нарис. - К., 1995. – 44 с. (Співавтори: Королевич, Н. Ф.).
 15. Навчальний посібник з історії писемності та рукописної книги. - К. :КДІК, 1995. – 63 с.
 16. Історія розвитку книгознавства в УСРР в 20-30 рр. : Автореферат дис. ... к. і. н / Ін-т історії. - К., 1991. – 16 с.
 17. Агіенка //  Францыск Скарына : Энцыклапедыя. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – С. 9.
 18. «Тимчасовий реєстр» І. П. Крип’якевича «Київські друки XVII–XVIII ст.» //  Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2017. - Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 184-201.
 19. «Київські» листи до І. П. Крип’якевича (осінь 1947 р.) //  Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2017. - Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 450-454.
 20. Що таке бібліофілознавство: роздуми щодо теорії бібліофільства //  Альманах бібліофілів. - Дрогобич : Коло, 2017. - Вип. 2. – С. 75–83.
 21. Відзначення 500-річного ювілею виходу «Біблії руської» Франциска Скорини //  Бюллетень Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. - 2017 . - № 8 . – С. 6-7..
 22. Бібліотечні документи з регламентації процесів безпеки використання книжкових пам’яток //  Вісник Одеського нац. ун-ту. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. - Одеса, 2017. - Т. 22, вип. 2 (8). – С. 159–170.
 23. «Білі плями» та дискусійні питання в скоринознавстві //  Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнарод. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, НБУВ, 24 травня 2017 р.). - Київ :НБУВ, 2017. – С. 376–379.
 24. Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи //  Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: матеріали П’ятнадцятої Міжнар. наук. конф. (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. - Київ, 2017. – С. 117–122.
 25. З історії українського бібліологічного товариства //  Київський альманах бібліофіла. - Київ : ВД «Особистості», 2017. – С. 322–335.
 26. Атрибуція та експертиза рукописної та книжкової спадщини //  Бібліотечний вісник. - 2017. - № 6 (Співавтори: Мяскова Т.Є.).
 27. Исследования творческого наследия Ф. Скорины украинскими учеными ХІХ – начала ХХ в. //  Франциск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына / Цэнтр. навук. б-ка імя Якуба Коласа Нац. акад. навук Беларусі . - Мінск :Беларуская навука, 2017. – С. 49–73.
 28. Книжные памятники академических библиотек Украины: проблемы и перспективы их хранения, популяризации и учета в государственном реестре //  Матэрыялы мiжнароднага кангрэса «500 гадоў беларускага кнiгадрукавання». У 2 ч. Ч. 1. ХІІІ Міжнародні кнігазнаўчыя чытаннi, Мінск, 14–15 верасня 2017 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. - Мінськ : Національна бібліотека Білорусі, 2017. – С. 33–37.
 29. «Людем посполитым к доброму научению…» (Круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини) //  Бібліотечний вісник. - 2017. - № 3. – С. 34–36. (Співавтори: Заболотна Н.В.).
 30. Новый каталог экслибрисов //  Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy” : Księga abstraktów = Book of abstracts. - Kraków :Uniwersytet Pedagogiczny, 2017. – С. 34–36.
 31. Основні складові експертизи книжкових пам’яток //  Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовтня 2017 р.). - Київ :НБУВ, 2017. – С. 137–140.
 32. Петров Степан Йосипович //  Українська бібліотечна енциклопедія.
 33. Популяризация издательского наследия Франциска Скорины в публикациях украинских учених 1920-х годов //  Франциск Скорина – личность, деятельность, наследие, современные образы : материалы Междунар. науч. семинара (Полоцк, 24 мая 2017 г.). - Минск, Москва :ЦНБ НАН Беларуси; ФГБУ науки Науч. и издат. центр «Наука» РАН, 2017. – С. 58–63.
 34. Розробка документної бази щодо збереження книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського //  Могилянські читання 2016. Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення : зб. наук. праць. - Київ : Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник, Вид-во «Фенікс», 2017. – С. 322–326.
 35. Франциск Скорина за публікаціями вчених української діаспори 1920-х років //  Бібліотечний вісник. - 2017. - № 3. – С. 19–25.
 36. Видавнича діяльність друкарні Києво-Печерської лаври першої половини ХІХ ст. (пам’яті Є. В. Рукавіциної) //  Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.) . - Київ : НБУВ, 2016. – С. 375–378.
 37. Дослідження історії книжкової культури України //  Вісник Національної академії наук України. - 2016. - № 4. – С. 76–83.
 38. Історія книжкової культури: теоретична складова поняття //  Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.). - Київ : НБУВ, 2016. – С. 142–145.
 39. Історія книжкової культури України //  Бібліотечний вісник. - 2016. - № 6. – С. 33–35. (Співавтори: Дубровіна Л.А.; Мяскова Т. Є.).
 40. Книговедческие публикации Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского: итоги и перспективы //  Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития = Modern Problems of Book Culture: Main Tendencies and Prospects : материалы V Междунар. науч. семинара (Минск, 19-20 апр. 2016 г.). - Минск, Москва : Наука, 2016. – С. 113–116.
 41. Книгознавство //  Книгознавча школа : антологія . - Київ : Ліра-К, 2016. – С. 67–73.
 42. Лабінцев Юрій Андрійович //  ЕСУ. - Київ, 2016. - Т. 16. – С. 366.
 43. Лосієвський Ігор Якович //  ЕСУ. - Київ, 2016. - Т. 17. – С. 579.
 44. Лобузіна Катерина Вілентіївна //  ЕСУ. - Київ, 2016. - Т. 17. – С. 684.
 45. Основні підходи до експертизи книжкових пам’яток у бібліотеках //  Libri Descripti : Materiały międynarodowej konferencji naukowej “Opis edycji rzadkich i unikatowych” (Charków, 16–19 września 2013 roku) = Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Експертиза рідкісних і цінних видань» (Харків, 16–19 вересня 2013 року). - Kraków :Collegium Columbinum, 2016. – С. 25–77.
 46. Проблеми створення інтегрованого веб-ресурсу книжкових пам’яток України //  Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнар. книгознавчих читань (м. Одеса, 15–17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. - Одеса :ОНУ ім. І.І. Мечникова , 2016. – С. 8–17. (Співавтори: Лобузіна К. В.).
 47. Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського //  Бібліотечний вісник. - 2016. - № 1. – С. 3–11. (Співавтори: Дубровіна Л. А.).
 48. Электронные ресурсы Института книговедения Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского НАН Украины //  Материалы IV Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры: информационные ресурсы библиотек в образовательной, научной и социокультурной среде" (Минск, 4–6 октября 2016 г. ) / Нац. б-ка Беларуси. - Минск, 2016. – С. 78–83.
 49. Вклад члена-корреспондента АН УССР П. Н. Попова в изучение книжной культуры //  Берковские чтения 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы ІІІ Международной научной конференции (Минск, 26-27 мая 2015 г.). - Минск, Москва :ЦНБ НАН Беларуси, ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 188-193.
 50. Изучение и популяризация наследия Франциска Скорины украинским ученым П. Н. Поповым //  Матэрыялы ХІ Міжнародных кнігазнавчых чытанняв "Кніжная культура Беларусі ХІ - пачатку ХХ ст." (Мінск, 16-17 красавіка 2015 г.). - Мінск :Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2015. – С. 18-22.
 51. Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського //  Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 6-8 жовтня 2015 р.) : в 2 ч. - Київ :НБУВ, 2015. - Ч. 1. – С. 182-184.
 52. Митрополит Євгеній (Болховітінов) і книжкове життя Києва 20-х – 30-х років ХІХ століття //  Софійські читання : матеріали VII наук.-практ. конф до 90-річчя відомого дослідника… С. Висоцького (23–24 травня 2013 р.). - Київ : Видавець Олег Филюк, 2015. – С. 234–241.
 53. Науково-видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: основні напрями останнього п’ятиріччя / Воскобойнікова О. В., Ковальчук Г. І. //  Наука України у світовому інформаційному просторі. - Київ :Видавничий дім «Академперіодика», 2015. - № 11. – С. 120–133.
 54. Перші жертви боротьби на книжковому фронті: Сергій Єфремов, Павло Балицький, Ярослав Стешенко //  Альманах бібліофіла. - Дрогобич : Коло, 2015. - Книга 1. – С. 129-149.
 55. 2014

 56. Понимание книжной культуры украинскими учеными в 1920-х гг. //  Современные проблемы книжной культуры: основные тенден-ции и перспективы развития»: материалы Междунар. науч. семинара (Минск, 2–3 апреля 2014 г.). - Минск, Москва :ЦНБ НАН Беларуси ; Москва : ФГБУ науки Научный и издательский центр «Наука» РАН, 2014. – С.  25 - 29.
 57. Теория книговедения в работах сотрудников Украинского научного института книговедения //  Книга в информационном обществе : материалы ХШ Между-нар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 28-30 апреля 2014 г.). - Москва :ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014. – С. С. 465 - 467.
 58. Дослідження співробітників бібліотеки НАН України – Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – з історії книжкової культури //  Українська енциклопедистка : матеріали Третьої міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 жовтня 2013 року). - Київ :Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – С. 252 - 260.
 59. Кондра Сергій Григорович //  Енциклопедія сучасної України. - Київ, 2014. - Т. 14. – С. 249.
 60. Криловський Амбросій Семенович //  Енциклопедія сучасної України. - Київ, 2014. - Т. 15. – С. 420. (Співавтори: Дениско, Л. М.).
 61. Экземпляры прижизненных изданий Т.Г. Шевченко в отделе старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского //  Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - Киев :НБУВ, 2014. - Вып. 12. – С. 7 - 22.
 62. Прижиттєві та посмертні видання Т. Г. Шевченка у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ //  Бібліотечний вісник. - 2014. - № 6. – С. 33 - 38.
 63. Базельські стародруки XV–XVI ст. у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ //  Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ :НБУВ, 2014. - Вип. 18. – С. 3 - 37.
 64. Библиотека Российской академии наук: 1925 год. Взгляд со стороны //  лет служения науке. Юбилейная науч. конф., посвященная 300-летию библиотеки Российской академии наук 27–28 ноября 2014 г. : тезисы докл. - Санкт-Петербург, 2014. – С. 41 - 43.
 65. 2013

 66. Списки видань Києво-Печерської друкарні з фондів Інституту рукопису НБУВ в аспекті питання щодо початку діяльності друкарні //  Вісник КНУКіМ. Серія «Соціальні комунікації». - Київ, 2013. - Вип. 2. – С. 17 - 23.
 67. Ю. О. Меженко на чолі Українського наукового інституту книгознавства (УНІК) //  «І тільки незмінна книга!» : зб. ст. до 120-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (1892 – 1969) / НАНУ, НБУВ. - К. :НБУВ, 2013. – С. 11-30.
 68. Развитие П. Н. Берковым понятия «редкой книги» и его методические рекомендации относительно книговедческих исследований //  Берковские чтения – 2013. Книжная культура в контексте международных контактов: Материалы Международной научной конференции (Минск, 16 – 17 мая 2013 г.) . - Минск :ЦНБ НАН Беларуси; М.: ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2013. – С. 186-189.
 69. Книгознавчі зв’язки С. Сірополка з Українським науковим інститутом книгознавства //  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство; вип. 3). - Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 79-83.
 70. Експертиза книжкових пам’яток у бібліотечних фондах: презентація науково-методичного ресурсу //  Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформацій-них ресурсів: матеріали Міжнар. наук. конф. (К., 8–10 жовт., 2013). - К. :НБУВ, 2013. – С. 273-274.
 71. Основні підходи до експертизи книжкових пам’яток у бібліотеках.
 72. Книгознавчий журнал «Бібліологічні вісті» (до 90-річчя від часу створення) //  Наука України у світовому просторі. - К. :Академперіодика, 2013. - Вип. 8. – С. 131-139.
 73. Вітаємо ювіляра професора Юрія Андрійовича Лабинцева.
 74. Книга //  Енциклопедія сучасної України . - К., 2013. - Т. 13. – С. 374-375.
 75. "Книга" //  Енциклопедія сучасної України. - К., 2013. - Т. 13. – С. 375.
 76. Книгознавства Український науковий інститут //  Енциклопедія сучасної України. - К., 2013. - Т. 13. – С. 377.
 77. Книгознавство //  Енциклопедія сучасної України. - К., 2013. - Т. 13. – С. 377-379.
 78. 2012

 79. Експертиза книжкових пам’яток у бібліотеках: українознавчий аспект //  Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Львів, 2012. - Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 403 - 416.
 80. Матеріали до Державного реєстру національного культурного надбання //  www.irbis-nbuv.gov.ua/fond/register/register.htm. - 2012 (Співавтори: Ковальчук Г. І.; Лобузіна К. В.).
 81. Видавнича діяльність УНІК //  www.irbis-nbuv.gov.ua/fond/vsd/shov/shov-004/foto.htm. - 2012.
 82. Нові технології менеджменту знань у бібліотеках //  Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 8. – С. 10.
 83. Традиции украинской старопечатной книжной культуры и их исследование в работах украинских историков книги //  Научная книга : Специальный выпуск. - Москва : Наука, 2012. - № 1. – С. 66 - 68.
 84. Историко-книговедческие электронные ресурсы Нацио-нальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского в современной научной коммуникации //  Научная книга : Специальный выпуск. - Москва : Наука, 2012. - № 1. – С. 81 - 84.
 85. Владельческие признаки на экземплярах изданий Академической типографии XVIII в. из фондов отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского //  Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: К 285-летию основания Академической типографии в России: Материалы V Международ. науч. конференции (Москва, 24–26 окт. 2012 г.): В 2 т. - Москва :Наука, 2012. - Т. 2. – С. 68 - 77 (Співавтори: Губко А. С.).
 86. Некоторые перспективы развития науки о книге //  Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: К 285-летию основания Академической типографии в России: Материалы V Международ. науч. конференции (Москва, 24–26 окт. 2012 г.): В 2 т. . - Москва :Наука, 2012. - Т. 1, ч. 1. – С. 190 - 194.
 87. Дослідження українських стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського //  Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві: матеріали 1-ї і 2-ї наук.-практ. конф., 10–11 листоп. 2010 р., 9 листоп. 2011 р.: до Дня укр. писемності та мови /Музей книги і друкарства України; ред.-упор. Д. О. Палій. - Київ, 2012. – С. 6 - 11.
 88. Державний реєстр національного культурного надбання: консультація //  Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2011 р.: Інформаційно-аналітичний огляд. - К. :НБУВ, 2012. - Вип. 17. – С. 69 - 73.
 89. Репресоване книгознавство (до 90-річчя Українського наукового інституту книгознавства) //  Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 10. – С. 30 - 33.
 90. Книжкові пам’ятки як соціокультурне явище //  Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Книга в історії і культурі : [міжвуз. зб. наук. праць] / ред. кол. : А. Г. Болебрух (відп. ред.) [та ін.]. - Дніпропетровськ :Вид-во Дніпропетровського нац. ун-ту, 2012. – С. 28 - 39.
 91. 2011

 92. Колекція інкунабул.
 93. Книжкове пам’яткознавство в системі бібліотекознавства //  Бібліотечний вісник. - 2011. - № 3. – С. 14 - 18.
 94. Четверті Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті професора Миколи Павловича Ковальського //  Бібліотечний вісник. - 2011. - № 3. – С. 54 - 55.
 95. Українські першодруки. Прижиттєві видання класиків української літератури.
 96. Историко-книговедческие электронные ресурсы Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в современной научной коммуникации //  Историко-культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге: Материалы Межнарод. науч. конф. (Киев, 4–6 окт. 2011 г.). - К : Академпериодика, 2011. – С. 64 - 67.
 97. Теорія книгознавства та історія книги на сторінках «Вісника Книжкової палати» //  Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 8. – С. 7 - 10.
 98. Бондар Наталія Петрівна //  Українські бібліографи. - К :НПБУ, 2011. - Вип. 3. – С. 27 - 28.
 99. Довгань Костянтин Андрійович //  Українські бібліографи. - К :НПБУ, 2011. - Вип. 3. – С. 45 - 46.
 100. Іванченко Микола Миколайович //  Українські бібліографи. - К : НПБУ, 2011. - № 3. – С. 45 - 46.
 101. Рукавіцина Євгенія Віталіївна //  Українські бібліографи. - К : НПБУ, 2011. - Вип. 3. – С. 117 - 118.
 102. Ціборовська-Римарович Ірина Олегівна //  Українські бібліографи. - К : НПБУ, 2011. - Вип. 3. – С. 146 - 147.
 103. Передмова //  Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки. - К : НБУВ, 2011. – С. 5 - 6.
 104. Дослідження почаївських стародруків у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: традиції, стан і перспективи //  Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки. - К : НБУВ, 2011. – С. 23 - 32.
 105. Колекція історичних листівок НБУВ і сучасні проблеми введення її в електронний простір //  Наукові праці НБУВ. - К : НБУВ, 2011. - Вип. 31. – С. 261 - 276 (Співавтори: Ковальчук Г. І.; Губко Г. С.; Тіхненко О. М.; Лобузіна К. В.).
 106. Цифрові ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі //  Бібліотечний вісник. - 2011. - № 6. – С. 55-59. (Співавтори: Дубровіна Л., Ковальчук Г., Яременко Л., Мяскова Т.).
 107. Іваницький Віктор Федорович //  ЕСУ. - 2011. - Т. 11. – С. 71 - 72.
 108. Іванушкін Василь Михайлович //  ЕСУ. - 2011. - Т. 11. – С. 140.
 109. Іванченко Микола Миколайович //  ЕСУ. - 2011. - Т. 11. – С. 145.
 110. Ігнатієнко Варфоломій Андріанович //  ЕСУ. - 2011. - Т. 11. – С. 185.
 111. Ільницька Зінаїда Миколаївна //  ЕСУ. - 2011. - Т. 11. – С. 320.
 112. Український науковий інститут книгознавства: історія та наукова діяльність //  Книга в сучасній культурі України: Хрестоматія . - Біла церква :Видавець Пшонковський О. В., 2011. - Т. 1. – С. 143 - 152.
 113. Книжкове пам’яткознавство як нова історико-книгознавча дисципліна //  Книга в сучасній культурі України: Хрестоматія. - Біла Церква :Видавець Пшонковський О. В., 2011. - Т. 1. – С. 153 - 160.
 114. 2010

 115. Зданевич Борис Іванович //  Енциклопедія сучасної України. - К, 2010. - Т. 10. – С. 476.
 116. Стешенко Ярослав Іванович //  Українські бібліографи: Бібліо-графічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. . - К : НПБУ, 2010 . - Вип. 2.
 117. Від редактора //  Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Київський миторополит Євгеній (Є. О. Болховітінов): Біобібліографія. Бібліотека. Архів. - К : НБУВ, 2010. – С. 5 - 6.
 118. Рукавіцина-Гордзієвська Євгенія Віталіївна //  Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Київський миторополит Євгеній (Є. О. Болховітінов): Біобібліографія. Бібліотека. Архів. - К : НБУВ, 2010. – С. 858 (форзац).
 119. Презентація електронного видання «Книжное собрание рода Хрептовичей» / Г. Ковальчук, Л. Муха //  Бібліотечний вісник. - 2010. - № 1. – С. 56-58.
 120. Документознавча діяльність Українського наукового інституту книгознавства (УНІК) //  Документознавство. Бібліотеко-знавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Мат-ли VIІ Міжнарод. науково-практ. конф., К., 25–27 травня 2010 р. - К. :НАКККіМ, 2010. – С. 86-88.
 121. Діяльність бібліотек зі збереження національної документальної спадщини: проблеми кооперації //  Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. – С. 9-10.
 122. Швейцарський музей паперу, шрифту і друкарства в Базелі //  Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 7. – С. 49-50.
 123. Книжкове пам’яткознавство як комплекс наукових студій та практичної діяльності з книжковими пам’ятками у бібліотечних фондах //  Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28–30 жовт. 2010 р. - Л. :ЛННБ, 2010. – С. 191-196.
 124. Книжкове пам’яткознавство як основний напрям наукової роботи відділів рідкісних книг бібліотек //  Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці: матеріали Міжнародних книгознавчих читань (Одеса, 14–16 вересня 2009 р.). - Одеса :Астропринт, 2010. – С. 161-165.
 125. Взаимосвязи Научно-исследо-вательского института книго-ведення (Петроград–Ленин-град) и Украинского научного института книговедення (Киев //  Книжная культура: Опыт прош-лого и проблемы современности: К 90-летию Научно-исследо-вательского института книгове-дения в Петрограде: Материалы Междунар. науч. конф. (Москва, 24–25 ноября 2010 г.). - М. :Наука, 2010. – С. 162-165.
 126. Критерії відбору книжкових пам’яток для першочергового поцифрування //  Наукові праці НБУВ. - К. :НБУВ, 2010. - Вип. 28. – С. 141-147.
 127. Ломонос-Рівна Г. І //  Українські бібліографи: Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. - К. :НПБУ, 2010. - Вип. 2. – С. 17.
 128. Маслов С. І. //  Українські бібліографи: Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. - К. :НПБУ, 2010. - Вип. 2. – С. 37-40.
 129. Шамрай М. А. //  Українські бібліографи: Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. - К. :НПБУ, 2010. - Вип. 2. – С. 198-199.
 130. Теорія та практика роботи з рідкісними й цінними книжками //  Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. . - К. :Педагогічна думка, 2010. - Вип. 2. Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 46-52.
 131. 2009

 132. Архів С. І. Маслова як джерело з історії філологічних студій та Київського національного університету імені Тараса Шевченка //  Рукописна та книжкова спадщина України. - К. :НБУВ, 2009. - Вип. 13. – С. 36-48.
 133. Книжкові пам’ятки в бібліотеках України і основні завдання щодо роботи з ними //  Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України 24–25 вересня 2009 р. - Київ :"Арістей", 2009. – С. 19-21.
 134. Книжкові пам’ятки сільськогосподарської тематики: до проблеми співвідношення понять Державного реєстру національного культурного надбання та Національної бібліографії України //  Національна сільськогосподарська бібліографія як складова програми інформатизації аграрної галузі України: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. / УААН; В.А. Вергунов . - Київ, 2009. – С. 59-63.
 135. Документальне пам’яткознавство як вид спеціального пам’яткознавства: до постановки питання //  Другі Зарембівські читання: Матеріали Всеукраїнських Других Зарембівських наукових читань: «Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції» (м. Київ, 22 січня 2009 р.): Зб. наук. статей (гол. ред. кол. Титова О. М.) / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. - Київ :Центр памяткознавства НАН Украхни, 2009. – С. 3-6.
 136. Электронная коллекция старопечатных книг Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского //  Машиночитемая каталогизация старопечатной книги: Материалы обучающих семинаров, прошедших в Российской национальной библиотеке в рамках сотрудничества с Консорциумом европейских научных библиотек (CERL) в 2006–2008 гг. - Санкт-Петербург :РНБ, 2009. – С. 130-137 (Співавтори: Ковальчук Г. И.; Лобузина Е. В.).
 137. Списки изданий Киево-Печерской типографии в фондах Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского как источники о ее деятельности //  Славянское книгопечатание и культура книги: Материалы Международ. науч. конф. (Минск, 16–18 сентября 2009 г.). - Москва :Наука, 2009. – С. 41-43.
 138. Розвиток теорії книгознавства на сучасному етапі //  Бібліотечний вісник. - 2009. - № 5. – С. 44-53.
 139. Украинские публикации в сборнике «Книга. Исследования и материалы»: к 50-летию издания //  Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - Київ :НБУВ, 2009. - № 7. – С. 347-361.
 140. Документальні пам’ятки та дисципліни, що їх вивчають //  Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: Мат-ли ІІ Міжнарод. н.-практ. конф., Одеса, 10–12 вересня 2009 р. / Одеськ. політех. ін-т. - Одеса :"Друк", 2009. – С. 45-47.
 141. Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми збереження рідкісних видань» //  Документознавство. Бібліотеко-знавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Мат-ли VI Міжнарод. науково-практ. конф., К., 19–21 травня 2009 р. - Київ :ДАКККіМ, 2009. – С. 239-240.
 142. Книжкова культура українських стародруків //  Національна книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база: Мат-ли міжнарод. наук. конф. 29–30 квітня 2009 р. - Львів :ЛННБ ім. В. Стефаника, 2009. – С. 5-7.
 143. Книжное памятниковедение как книговедческая дисциплина //  Наука о книге. Традиции и инновации: Мат-лы 12-й междун. науч. конф. по проблемам книговедення. - Москва :Наука, 2009. - Ч. 1. – С. 251-253.
 144. Исторические традиции украинской книжной культуры и их исследования //  Книга: Исследования и материалы. - Москва :Наука, 2009. - Сб. 89/1-2. – С. 80-92.
 145. [Передмова]: Рукавіцина-Гордзієвська Є.В. Листування київського митрополита Євгенія (Болховітінова) з начальником друкарні Києво-Печерської лаври Веніаміном (Базилевичем) //  Дніпропетровський історико-археографічний збірник. - Дніпропетровськ :"Ліра", 2009. - Вип. 3. – С. 450-453.
 146. Методичні засади щодо зберігання книжкових пам’яток (стародруків та рідкісних видань) //  Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України: зб. док. і матеріалів. - Київ :НБУВ, 2009. - Вип. 5. – С. 48-70.
 147. Дев’ятий міжнародний навчальний семінар з машинозчитувальної каталогізації стародруків //  Бібліотечний вісник. - 2009. - № 1. – С. 40-43.
 148. 2008

 149. Книгознавство //  Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - Київ :Либідь, 2008. – С. 308-316.
 150. Документальне пам’яткознавство як навчальна та наукова дисципліна : до постановки питання //  Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Мат-ли V Між народ. н.-практ. конф. Київ, 20–22 травня 2008 р. - К., 2008. – С. 90–91.
 151. Зданевич Борис Іванович //  Українські бібліографи: Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. - Київ :Національна парламентська бібліотека України, 2008. - Вип. 1. – С. 147-148.
 152. Ігнатієнко Варфоломій Андріанович //  Українські бібліографи: Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. - Київ :НПБУ, 2008. - Вип. 1. – С. 157-158.
 153. Довгань Кость //  Енциклопедія сучасної України. - Київ :Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. - Т. 8. – С. 173.
 154. Співпраця Сергія Єфремова з книгознавчими установами та організаціями (20-ті роки ХХ ст.) //  Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформ. технології. - Львів, 2008. - Вип. 3. – С. 157-163.
 155. Архів друку //  Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 54-55.
 156. Безпека книжкових пам’яток //  Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 174-175.
 157. Герменевтика //  Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 241-242.
 158. Видання //  Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 203-205.
 159. Державний реєстр книжкових пам’яток //  Українська архівна енциклопедія. - 2008, Київ. – С. 351-352.
 160. Книгознавство //  Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 513-514.
 161. Книжкове пам’яткознавство //  Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 515-516.
 162. Книжкові пам’ятки //  Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 516-517.
 163. Пам’ятки історії та культури //  Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 640-641.
 164. Рідкісні книги //  Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 686-687.
 165. Старообрядницька книга //  Українська архівна енциклопедія. - Київ, 2008. – С. 743-745.
 166. Теоретичні засади виокремлення, зберігання, дослідження стародруків та рідкісних видань у маловідомих працях вітчизняних бібліотекознавців //  Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі: Мат-ли конф., присвяч. 85-річчю музею книги Одеської держ. наук. б-ки ім. М. Горького, Одеса, 25–27 вересня 2007 р. / ОДНБ ; упор. Т.Л. Подкупко; ред. О.Ф. Ботушанська. - Одеса :ОДНБ, 2008. – С. 78-88.
 167. Издательская деятельность Украинского научного института книговедения (1922–1936) //  Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: к 280-летию академи-ческого книгоиздания в России: Мат-лы международ. науч. конф. (М., 18–19 декабря 2008 г.). - М., 2008. – С. 180–183.
 168. Книжные памятники в системе книжной культуры //  Книга – источник культуры: проблемы и методы исследования: Материалы междун. науч. конф., Минск, 25–27 ноября 2008 г. - Минск, 2008. – С. 152–158.
 169. Книжное памятниковедение как вспомогательная историческая дисциплина. К постановке проблемы //  Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – методология истории в системе гуманитарного знания: Мат-лы ХХ Междун. науч. конф. Москва, 31 янв. – 2 февр. 2008 г. - М., 2008. - Ч. 1. – С. 361–364.
 170. Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам’яток в НБУВ //  Бібліотечний вісник. - 2008 . - № 3 . – С. 3–10.
 171. Традиции украинской старопечатной книжной культуры и их исследование в работах украинских историков книги //  Книжная культура. Особенности становлення и развития: Мат-лы Российско-украинского научного форума (К., 11 июня 2008 г.). - М., 2008. – С. 44–47.
 172. Создание цифровых коллекций книжных памятников в НБУВ //  Матэриялы Чацвёртых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў: Новыя тэхналогіі ў захованні документальных помнікаў (Мінск, 20-21 лістапада 2008 г.). - Мінск, 2008 . – С. 120–124 (Співавтори: Лобузіна, К. В.).
 173. 2007

 174. Западноевропейские издания XVI столетия в фондах Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского //  Чтения памяти Евгении Ивановны Гольцман (1905–1983): Материалы научного семинара. - СПб, 2007. – С. 90–97.
 175. Я. Д. Ісаєвич як дослідник історії українського книговидання : Conferatenitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича //  Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць. Вип. 15. - Львів, 2007. – С. 201–207.
 176. Коллекции отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского как коллективные книжные памятники и книговедческая работа с ними //  Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. - Мінськ, 2007. - Вып. 9. – С. 197–209.
 177. Книгознавство та дослідження історії книги в Україні //  Енциклопедія історії України. - К., 2007. - Т. 4. – С. 362–363.
 178. Книжкові пам’ятки : електронні інформаційні масиви //  Бібліотечний вісник. - 2007. - № 6. – С. 28–30 (Співавтори: Іванникова, М. К.).
 179. Книжкове пам’яткознавство як напрямок книгознавчих досліджень //  Тези міжнарод. наук. конф. «Розвиток бібліотечної науки, освіти, професії в умовах інформатизації суспільства». - К., 2007. – С. 11–13.
 180. Государственном реестре книжных памятников Украины //  Программа ЮНЕСКО «Память мира»: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия // Программа ЮНЕСКО «Память мира»: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия. - Минск, 2007. – С. 44–50.
 181. Основи книжкового пам’яткознавства //  Матеріали Перших Всеукраїнських наукових читань, присвя-чених 60-річчю від дня народження українського історика та пам’яткознавця Сергія Захаровича Заремби (1947–2003): Зб. Статей. - К., 2007. – С. 36–42.
 182. Пам’ятки історії та культури //  Українська архівна енциклопедія. Н–Я. Робочий зошит. - К., 2007. – С. 36.
 183. Передмова //  Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України: кириличні рукописні книги та стародруки. - К. :НБУВ, 2007. – С. 5–10 (Співавтори: Дубровіна, Л. А.).
 184. «Почаївський проект»: стан та перспективи роботи //  Наукові праці НБУВ. - 2007. - Вип. 19. – С. 217–223.
 185. «Почаевский проект»: деятельность Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского по исследованию почаевских старопечатных книг //  Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - К., 2007. - № 5. – С. 341–355 (Співавтори: Заболотна, Н. В.).
 186. Програма ЮНЕСКО «Пам’ять світу»: діяльність бібліотек, архівів, музеїв зі збереження документального надбання //  Бібліотечний вісник. - 2007. - № 2. – С. 42–47 (Співавтори: Муха, Л. В.).
 187. Реєстр І.П.Крип’якевича «Київські друки XVII–XVIII ст.» //  Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 11. – С. 79–89.
 188. Програма ЮНЕСКО «Пам’ять світу» і діяльність бібліотек, архівів, музеїв по збереженню документального надбання //  Документознавство. Бібліотеко-знавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Мат-ли IV Міжнарод. наук.-практ. конф. К., 21–23 травня 2007 р. - К., 2007. – С. 32–35.
 189. Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам’яткознавчий аспект //  Бібліотечний вісник. - 2007 . - № 5 . – С. 29-36.
 190. Рідкісні книги //  Українська архівна енциклопедія. Н–Я. Робочий зошит. - К., 2007. – С. 78–79.
 191. Совместный «Почаевский проект» академических библиотек России и Украины: продолжение работы //  Федоровские чтения 2007. - М., 2007. – С. 357-362.
 192. Старообрядницька книга //  Українська архівна енциклопедія. Н–Я. Робочий зошит. - К., 2007. – С. 108–110.
 193. Федір Пилипович Максименко як дослідник стародруків і знавець рідкісних видань //  Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2007. - Вип. 12. – С. 18–28.
 194. Федорівські читання 2007 //  Бібліотечний вісник. - 2007. - № 4. – С. 49-50.
 195. 2006

 196. Книжкове пам’яткознавство //  Українська архівна енциклопедія. Д–М: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 261–262.
 197. Книжкові пам’ятки //  Українська архівна енциклопедія. Д–М: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 262–264.
 198. Книгознавство //  Українська архівна енциклопедія. Д–М: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 259–261.
 199. Архів друку //  Українська архівна енциклопедія. А – Г: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 49–50.
 200. Безпека книжкових пам’яток //  Українська архівна енциклопедія. А – Г: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 132–133.
 201. Видання //  Українська архівна енциклопедія. А – Г: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 160–162.
 202. Герменевтика //  Українська архівна енциклопедія. А – Г: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 194.
 203. Державний реєстр книжкових пам’яток //  Українська архівна енциклопедія. Д–М: Робочий зошит. - К., 2006. – С. 98–99.
 204. Державний реєстр книжкових пам’яток України і Український бібліографічний репертуар: питання співвідношення //  Наукові праці НБУВ. - К., 2006. - Вип. 16. – С. 306–314.
 205. До проблеми підготовки фахівців з експертизи рідкісних книг //  Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Мат-ли ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. К., 16–18 травня 2006 р. - К., 2006. – С. 176–177.
 206. Дослідження історії формування колекцій стародруків та їх паспортизація //  Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2006. - Вип. 1. – С. 18–173.
 207. Інтеграція інформаційних ресурсів рідкісних видань, бібліотечних зібрань та історичних колекцій //  Бібліотечний вісник. - 2006. - № 6. – С. 18–19 (Співавтори: Римарович, І.О.).
 208. К 80-летию отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского //  Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - К., 2006. - Вып. 4. – С. 367–379.
 209. Книги из библиотек императорской семьи Романовых в фондах отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского //  Книга в России. - М., 2006. - Сб. 1. – С. 318–324.
 210. Передмова //  Бібліотечні парадокси: бібліотекознавчий твір 1736 р. - К. :НБУВ, 2006. – С. І–VI.
 211. Про безпеку фондів книжкових пам’яток //  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2006. - № 2. – С. 19–25.
 212. Українське бібліологічне товариство //  Библиофилъ: Альманах. - Нью-Йорк, 2006. - № 11. – С. 40–43.
 213. Украинское библиологическое общество //  Книжная культура в трудах ученых стран СНГ. - М., 2006. – С. 99–102.
 214. Ярослав Дмитрович Ісаєвич (до 70-річчя від дня народження) //  Бібліотечний вісник. - 2006. - № 1. – С. 49–51.
 215. Ярослав Дмитрович Ісаєвич //  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2006. - № 1. – С. 48–52.
 216. 2005

 217. Книжное памятниковедение: теоретико-методологические аспекты // Б-ки нац. акад. наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - К., 2005 . - Вып. 3 . – 242-249 с..
 218. Книжкове пам’яткознавство //  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2005. - № 4. – С. 28–32.
 219. Книжкове пам’яткознавство як нова історико-книгознавча дисципліна //  Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. Частина 1. Київ, 17–18 травня 2005 р. - К., 2005. – С. 25–28.
 220. Работы Евгения Львовича Немировского в фондах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадського //  Федоровские чтения – 2005. - М., 2005. – С. 83–88.
 221. 2004

 222. Ґенеза поняття «рідкісна книга» в західноєвропейській науці //  Записки ЛНБ ім. В. Стефаника: Зб. н. пр. - Львів, 2004. - Вип. 12. – С. 3-16.
 223. Рідкісні та цінні книжки в бібліотечних фондах: тлумачення понять //  Бібліотекознавство. Документо-знавство. Інформологія. - 2004. - № 3. – С. 24–31.
 224. Деякі питання оцінки книжкових пам’яток //  Бібліотечна планета. - 2004. - № 2. – С. 6–11.
 225. Українське бібліологічне товариство (УБТ) //  Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 4. – С. 34–35.
 226. Від «рідкісних книжок» до «книжкових пам’яток»: еволюція термінів і понять //  Документознавство Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Мат.-ли міжнар. наук.-практ. конф. - К., 2004. – С. 24–26.
 227. Вивчаємо й популяризуємо рідкісні та цінні книги з бібліотечних фондів //  Бібліотечний вісник. - 2004. - № 4. – С. 15–17.
 228. З історії формування колекцій відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського //  Матеріали Міжнародної наукової конференції «Історичні колекції у книгозбірнях: проблеми збереження, вивчення, реконструкції». - Одеса, 2004. – С. 104–111.
 229. Книга і світова цивілізація //  Бібліотечний вісник. - 2004. - № 3. – С. 50–52.
 230. Правове поле України щодо роботи з книжковими пам’ятками //  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2004. - № 1. – С. 50–57.
 231. Створення державного реєстру книжкових пам’яток України як складової частини Державного реєстру національного культурного надбання //  Бібліотечний вісник. - 2004. - № 2. – С. 2–10.
 232. 2003

 233. Бібліофільство //  Енциклопедія сучасної України. - К., 2003. - Т. 2. – С. 735–737.
 234. Колекції стародруків і рідкісних видань у бібліотеках України: історія створення, проблеми обліку та інформаційного розкриття //  Колекції пам’яток писемності та друку у бібліотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття: Мат-ли наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю відділу рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка. - Х., 2003. – С. 6–22.
 235. Борис Иванович Зданевич и формирование коллекций старопечатных книг Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского //  Библиотека в контексте истории: Материалы 5-й международ. науч. конф. Москва, 21–23 октября 2003 г. - М., 2003. – С. 446–451.
 236. Книгознавча робота з бібліотечними фондами книжкових пам’яток та проблеми охорони таких фондів //  Наукова бібліотека в сучасному суспільстві: Історія, проблеми, перспективи: До 185-річчя НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова: Зб. ст. - Одеса, 2003. – С. 64–75.
 237. Борис Зданевич і його відкриття Provinciale Romanum //  Наукові праці НБУВ. - К., 2003. - Вип. 10. – С. 67–82.
 238. Книгознавча наука в контексті роботи з бібліотечними фондами книжкових пам’яток //  Бібліотечний вісник. - 2003 . - № 3 . – С. 37–44.
 239. Історики і дослідники української книги //  Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 4. – С. 43–47.
 240. Принципи бібліографування книжкових пам’яток //  Бібліотечна планета. - 2003. - № 1. – С. 13–19.
 241. 2002

 242. Професіограма співробітника відділу стародруків та рідкісних видань //  Наукові праці НБУВ. - К., 2002. - Вип. 9. – С. 593–601.
 243. Про роботу С. І. Маслова над темою «П. П. Должиков та його бібліотека «Аптека для души» //  Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2002. - Вип. 7. – С. 146–185 / Передмова та підготовка до друку ст. С. Маслова. .
 244. Проблеми створення Державного реєстру книжкових пам’яток України» //  Бібліотечний вісник. - 2002. - № 6. – С. 39–43.
 245. 2001

 246. І. П. Крип’якевич – завідувач відділу стародруків БАН УРСР //  Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві (Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць, 8). - Львів, 2001. – С. 801–802.
 247. Апарат книги //  Енциклопедія сучасної України. - К., 2001. - Т. 1. – С. 609.
 248. Збереження книжкових пам’яток //  Наукові праці НБУВ. - К., 2001. - Вип. 7. – С. 44–49.
 249. Традиційні колекції відділів стародруків та рідкісних видань. Проблеми формування //  Бібліотечний вісник. - 2001. - № 5. – С. 20–30.
 250. Острозька Біблія //  Історичний календар 2001. - К., 2001. - Вип. 7. – С. 323–325.
 251. Програма «Пам’ять світу» та робота над укладанням Державного реєстру книжкових пам’яток //  Вісник Книжкової палати. - 2001. - № 7. – С. 12–17.
 252. Книжкові пам’ятки в бібліотечних фондах: критерії відбору та визначення //  Бібліотечна планета. - 2001. - № 2 (Додаток). – С. 1 – 5.
 253. 2000

 254. Директори Всенародної бібліотеки України (20-30-ті рр.) //  З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. - 2000. - № 2/4. – С. 179–206.
 255. Проблеми створення каталогів колекцій рідкісних видань //  Наукові праці НБУВ. - 2000. - № 5. – С. 194–198.
 256. До 200-річчя першої публікації «Слова о полку Ігоревім» //  Бібліотечний вісник. - 2000. - № 6. – С. 42–44.
 257. Збереження стародруків та рідкісних видань //  Студії з архівної справи та документознавства. - К., 2000. - Т. 6. – С. 53–55.
 258. Кириличні стародруки НБУВ та їх наукове освоєння //  Наукові праці НБУВ. - К., 2000. - Вип. 4. – С. 207–214.
 259. Неопублікована інструкція С. І. Маслова по опису українських стародруків //  Наукові праці НБУВ. - К., 2000. - Вип. 4. – С. 45–64.
 260. Видання Біблії з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського //  Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2000. – С. 3–15.
 261. Книжкові пам’ятки: досвід Росії //  Бібліотечний вісник. - 2000. - № 3. – С. 46–49.
 262. Проблеми створення єдиного фонду книжкових пам’яток Росії //  Вісник Книжкової палати. - 2000. - № 4. – С. 17–18.
 263. Варфоломій Андріанович Ігнатієнко //  Українська періодика: історія і сучасність: Доповіді та повідом. - Львів, 2000. – С. 471–475.
 264. Пам’ять України. Пам’ять світу //  Українська культура. - 2000. - № 4– C. 15. – С. 15.
 265. Книгознавча концепція П.Й. Ярковського (до джерел вітчизняної бібліологічної науки)–175. //  Наукові праці НБУВ. - К., 2000. – С. 167.
 266. 1999

 267. Архів С.І. Маслова як джерело з історії створення та діяльності відділу стародруків ВБУ //  Архівознавство. Археоргафія. Джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. - К., 1999. - Вип. 1: Архів і особа. – С. 175–182.
 268. Міжнародна наукова конференція "Львівському Апостолу - 425" //  Бібл. вісн. - 1999. - № 4. – С. 44-51 (Співавтори: Солонська, Н.; Баркова, О.).
 269. Співробітники УНІК – жертви політичних репресій //  Наукові праці НБУВ. - К., 1999. - Вип. 2. – С. 52–94.
 270. 1998

 271. Доля репресованих директорів ВБУ //  Рукописна та книжкова спадщина. - К., 1998. - Вип. 4. – С. 5–20.
 272. Керівники ВБУ-НБУВ (1918–1998) //  Бібліотечний вісник. - 1998. - № 5– С. 18–28. . – С. 18–28.
 273. Архівно-слідчі справи репресованих бібліологів як джерело для вивчення історії книгознавства //  Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання. Зб. наук. праць. - К., 1998. – С. 82–84.
 274. Питання архівної справи на сторінках журналу «Наше минуле» //  Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921). - К., 1998. – С. 39–46.
 275. 1997

 276. Видавнича діяльність УНІК //  Бібліотечний вісник. - 1997. - № 6– С.28–31. . – С. 28–31.
 277. Київські бібліотеки у 1930 році //  Історія бібліотечної справи в Україні: Зб. наук. праць. - К., 1997. – С. 18–22.
 278. Дослідження С. Маслова в галузі історії книги //  Перші книгознавчі читання: Зб. наук. праць. - К. :НБУВ, 1997. – С. 28–39.
 279. Журнал УНІКу «Бібліологічні вісті» //  Бібліотечний вісник. - 1997. - № 2. – С. 26–28.
 280. 1996

 281. Основні напрями діяльності УНІКу //  Бібліотечний вісник. - 1996. - № 3. – С. 19–23.
 282. З історії УНІК //  Бібліотечний вісник. - 1996. - № 1. – С. 16–19.
 283. 1995

 284. Журнал «Книжное дело» //  Зб. наук. праць. - К. :КДІК, 1995. – С. 255–266.
 285. Дослідження стану бібліотек України та їх роботи з читачами в 1927-1928 роках //  Історія бібліотечної справи в Україні: Зб.наук. праць. - К. :Нац. парлам. б-ка України, 1995. - Вип. 1. – С. 58–62.
 286. 1994

 287. Внесок Українського наукового інституту книгознавства в розвиток науки про книгу //  Збірник наук. праць. - К. :КДІК, 1994. – С. 52–62.
 288. 1992

 289. Український науковий інститут книгознавства: історія та наукова діяльність //  Бібліотекознаство та бібліографія: науковометод. зб. - Харків, 1992. - Вип. 31. – С. 102–110.
 290. 1991

 291. Феномен УНІКу //  Книжник. - 1991. - № 2. – С. 36–39.
 292. 1990

 293. Книгознаства український науковий інститут //  Українська літературна енциклопедія. - К., 1990. - Т. 2. – С. 494.


©   Галина Ковальчук, 2008 www.nbuv.gov.ua