Співробітники НБУВ


Юхимец Глеб Николаевич - биографическая справка
   

ЮХИМЕЦЬ Гліб Миколайович

зав. відділу
Інститут книгознавства. Відділ образотворчих мистецтв.

ТЕЛЕФОН, E-mail: +38(044) 234-95-11
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:7.05.1942, м. Коканд, Узбекистан.
ОСВІТА: Вища. Київський державний художній інститут, (1969).
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ:кандидат мистецтвознавства, доцент.
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: З 1992 - у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського. 1969-1987 - Київський державний художній інститут: викладач, доцент, декан факультету; 1987-1992 - викладацька, наукова та творча робота.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: англійська.
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: сторія образотворчого мистецтва: Україна. Епоха Відродження.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Член Спілки художників України. Учасник Республіканських та Міжнародних художніх виставок. Голова Художньої ради Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:
 1. Українське радянське мистецтво 1941-1960 років. - К. :Мистецтво, 1983. – 159 с.
 2. До проблеми використання образів та традицій народного мистецтва в сучасному українському станковому живописі //  Мистецтво і життя: Збірник статей. - К. :Мистецтво, 1987. – С. 35 – 57.
 3. Колекція офортів Льва Михайловича Жемчужникова у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України //  Рукописна та книжкова спадщина. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 1996. - Вип. 3. – С. 138-152.
 4. Проблеми іконографічного забезпечення української біографістики //  Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. - К., 1998. - Вип. 1. – С. 403-408 (Співавтори: Цинковська І. І.).
 5. Графіка Георгія Сергеєва з фондів НБУВ : Кат. кол. - К., 1997. – 33 с. (Співавтори: Цинковська І. І.; Гутник Л. М.).
 6. Опис аркушевих образотворчих документів / Редкол.: Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко (голова) та ін. - К. :НБУВ, 2000. – 71 с. (Співавтори: Цинковська І. І.).
 7. Проблеми каталогізації аркушевих образотворчих документів у контексті завдань створення українського бібліографічного репертуару //  Наукові праці НБУВ. - К., 2001. - Вип.6. – С. 295-303 (Співавтори: Цинковська І. І.).
 8. Аркушеві образотворчі видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1904-1923) : Бібліогр. покажч / НАН України. НБУВ; Редкол.: О. С. Онищенко (голова), П. Т. Тронько, Л. А. Дубровіна та ін. - К. :НБУВ, 2002. – 196 с.: іл. с. (Співавтори: Цинковська І. І.; Фоменко Д. Д.).
 9. Создание Национального центра електронной визуальной информации Украины – актуальная задача в новых условиях развития информационного общества //  Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA. - К., 2002. – С. 125 – 131.
 10. Специфічні особливості бібліотечно-інформаційного обслуговування у відділі образотворчих мистецтв НБУВ //  Наук. праці НБУВ. - К., 2002. - Вип. 9. – С. 237 – 249 (Співавтори: Гутник Л. М.).
 11. Проблемы создания электронного каталога листовых изобразительных документов из фондов НБУВ // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теор. сб. – Вып. 2 / Междунар. ассоц. акад. наук. Совет дир. науч. б-к и информ. центров. - К., 2003. – 194-208 с. (Співавтори: Цинковська І. І.).
 12. Історія зарубіжного мистецтва. Розділ "Образотворче мистецтво доби Відродження" : Методичні рекомендації. - К. :ДАКККіМ, 2004. – 65 с.
 13. Український плакат періоду Великої Вітчизняної війни у фондах НБУВ //  ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Велика Вітчизняна війна: маловідомі сторінки історії, імена, події»: Збірник доповідей і повідомлень. - К.-Хмельницький, 2004. - Т. 2. – С. 265-274 (Співавтори: Цинковська І. І.).
 14. Панегіричні композиції Івана Мигури (за матеріалами колекції мідних гравірувальних дощок XVII-XIX cт. Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) //  Рукописна та книжкова спадщина України. - К. :НБУВ, 2005. - Вип. 10. – С. 184–199 (Співавтори: Цинковська І. І.).
 15. Дипломна робота : Метод. рек. до написання, оформ. та захисту для студ. спец. 6.020205 “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” спеціалізації “Мистецтвознавець-експерт” Навч.-метод. вид. - К. :ДАКККіМ, 2006. – 35 с.
 16. Глорифікація образу державної та культурно-релігійної еліти в українській гравюрі кінця XVII - початку XVIII ст. (на матеріалах колекції мідних гравійованих дощок НБУВ) //  Матеріали наук.-практ. конф. «Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVII - початку XVIII століття”. - Ніжин :ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2006. – С. 206-211 (Співавтори: Цинковська І. І.).
 17. Вступ до мистецтвознавства: Робоча програма для студентів спеціальності 7.020205 “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” спеціалізації “Мистецтвознавець-експерт” : Навчально-методичне видання. - К. :ДАКККіМ, 2007. – 51 с.


©   Гліб Юхимец, 2008 www.nbuv.gov.ua