Співробітники НБУВ


Супронюк Оксана Константиновна - биографическая справка
   

СУПРОНЮК Оксана Костянтинівна

старший науковий співробітник
Інститут книгознавства. Відділ зарубіжної україніки.


ТЕЛЕФОН, E-mail: +38(044) 288-14-34, supronuk@nbuv.gov.ua
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:25.03.1959, м. Ніжин, Чернігівської обл., Україна.
ОСВІТА: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціальність філолог, (1983); Аспірантура при Інституті російської літератури (Пушкінському Домі) АН СРСР (Рос. Академії наук), Ленінград (Петербург), (1990).
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ:Кандидат філологічних наук, вчене звання - старший науковий співробітник (1991). Тема дисертації: "Н.В. Гоголь и его нежинское литературное окружение".
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: З 1990 - у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: англійська, російська.
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Формування фонду зарубіжної україніки. Створення зведеного каталогу україномовної книги. Українознавство, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія, культурологія, історія української та російської літератур (ХIХ- ХХ ст.).
ПІДГОТОВЛЕНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: Електронний каталог "Зарубіжна Україніка"
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:
 1. Литературная среда раннего Гоголя / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского. Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН. - К. :Академпериодика, 2009. – 177 с.
 2. Часопис ««Вісник Союзу визволення України» (Відень, 1914–1918) як чинник становлення державності України. //  Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Вип. 23 / Нац. Ун-т «Острозька академія», Українське історичне товариство. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар. - Острог :НУОА, 2015. - Вип. 23. – С. 66-72.
 3. Дарчі написи в бібліотеці Віктора Дудка //  Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури НАНУ . - Т.Х . - Київ :Laurus, 2015. – С. 470-503.
 4. Фонд еміграційних часописів відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: проблеми збереження. //  Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ. 7–9 квітня 2015р., – (Нац. авіаційний університет / ред. кол. Тюрменко І. І. та ін.) . - Київ, 2015. – С. 161-166.
 5. Збірники «Шевченко (Нью-Йорк, 1952-1964) як явище української еміграційної науки: книгознавчий аналіз //  Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів-членів МААН. - Київ, 2014. – С. 164-166.
 6. Еміграційне шевченкознавство ХХ ст. (за матеріалами відділу зарубіжної україніки) //  Бібліотечний вісник. - 2014. - №4. – С. 35-42.
 7. Электронные ресурсы эмиграционной шевченкианы коллекции зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского: состояние и перспективы обработки. //  Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: научно-практ. и теорет. сб./ НАН Украины, НБУВ, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. - Київ, 2014. – С. 50-55.
 8. До історії еміграційного шевченкознавства. //  Світогляд .– 2013. - Київ, 2013. - №6. – С. 6-15, іл.
 9. Діяльність Союзу Визволення України та його часопису «Вісник Союзу визволення України» як етап змагань за державність України (до 100-річчя виникнення) //  Світогляд. - Київ, 2014. – С. 44-53.
 10. З історії розвитку українського книгознавства: журнал «Українська книга» (США, 1971-1982). //  Наукові праці НБУВ. . - Київ, 2013. - Вип. 37. –. – С. 490-498.
 11. Богдан Романенчук – редактор українських часописів у США (друга половина ХХ ст.) //  Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Вип. 21 / Нац. Ун-т «Острозька академія», Українське історичне товариство. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар.– Острог: Вид-во НУОА, 2013. – С. 221–227. - Острог / Нац. Ун-т «Острозька академія», Українське історичне товариство. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар :НУОА, 2013. - Вип.21. – С. 221–227.
 12. До історії книгознавства української діаспори: шевченкознавчі видання ХХ століття //  Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 8–10 жовтня 2013 р.) / НАН України; НБУВ; Асоціація бібліотек України; Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів – членів МААН. - Київ, 2013. – С. 296-299.
 13. З матеріалів до історії українського еміграційного шевченкознавства //  Український вимір: Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / ред. С. Пономарівський. . - Київ; Чернігів, 2013. - №12. – С. 22-25.
 14. Сторінки до історії відділу зарубіжної україніки в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського (до 20-річчя створення відділу) //  Світогляд. - 2012. - 3 (35). – С. 61-67, іл.
 15. Відділ зарубіжної україніки НБУВ (1991–2011): історія, здобутки, завдання //  Бібліотечний вісник. - 2012. - 2 (208). – С. 43-52.
 16. Книгознавець Ярослав-Богдан Рудницький //Вісник книжкової палати //  Вісник книжкової палати. - 2011. - 6. – С. 32-35. (Співавтори: Дегтяренко Л.О.).
 17. Бібліографознавчі та книгознавчі публікації на сторінках журналу «Українська книга» (Філадельфія, 1971–1982) //  Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки/ Нац. Ун-т «Острозька академія», Українське історичне товариство. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар. -  :НУОА, 2010. - Вип.15. – С. 265-275.
 18. «…И слово было Бог»: О великой тайне языка в книгах Платона Лукашевича //  Про книги: журнал библиофила . - М., 2010. - 2 (14). – С. 79-89, ил.
 19. Українці у США: енциклопедичний підсумок (Рец. на : Енциклопедія української діаспори. – Т.1: Сполучені Штати Америки. Книга 1: А-К / гол. ред. Василь Маркусь; співред. Дарія Маркусь. – Нью-Йорк; Чікаго: наукове Товариство ім. Шевченка в Америці, 2009. – 433с.; іл.) //  Бібліотечний вісник. - 2010. - 5. – С. 44-46.
 20. Отдел зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского //  Бібліотеки національних академій наук: проблеми функціонування, тенденції розвитку: Науково-практичний і теоретичний збірник. - Київ :МААН, Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів/ Редкол. О.С.Онищенко (голова) та ін., 2009. - Вип.7. – С. 321-327. (Співавтори: Дегтяренко Л.А.).
 21. М.В. Гоголь та його раннє літературне оточення: джерела освіти, лектура, витоки творчості //  Світогляд. - Київ, 2009. - №2(16). – С. 1-7.
 22. Истоки литературного творчества Н.В. Гоголя //  Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - М., РДБ, 2009. - 3. – С. 94-97.
 23. Гоголь и Платон Лукашевич (К изучению литературного окружения Гоголя) //  Н.В. Гоголь: Материалы и исследования. – Вып. 2. . - М. :ИМЛИ РАН, 2009. – С. 75-89.
 24. М.В. Гоголь та його раннє літературне оточення: джерела освіти, лектура, витоки творчості //  «Світогляд». - 2009. - – №2 (16). –С. 1–7.
 25. Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии: Биобиблиографический словарь / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского; ред. А.И. Рейтблат, предисл. Ю.В. Манн. - К. :Академпериодика, 2009. – 252 с. ; 24 с. ил. с.
 26. Литературная среда раннего Гоголя : монографія (рос. мовою) / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского. Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН. - Киев :Академпериодика, 2009. – 177  с.
 27. В.В. Дорошенко – дослідник української преси: еміграційний період (1944– 1963) //  // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. . - 2008. - – Вип. 11 / Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство, Світова наукова рада при СКУ, Українська американська асоціація університетських професорів. Відп. ред. І. Пасічник, Л. Винар, ред. А. Атаманенко. – Острог: РВВ Національного університету «Острозька академія». – С. 292–300. – С. 292-300.
 28. Зарубіжна україніка в НБУВ: перспективи вивчення //  Бібліотечний вісник. - 2007. - № 1. – С. 3-5.
 29. Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: організація і становлення //  Український історик. - 2006. - Т. 43, Ч. 1/3 (169/171). – С. 245-253.
 30. Книжове зібрання " Товариства Український народний дім у Торонто" в НБУВ: до проблеми розкриття фонду відділу зарубіжної україніки" //  Наукові праці НБУВ. - К. :НБУВ, 2006. - Вип. 16. – С. 273-277.
 31. Відділ зарубіжної україніки НБУВ: сучасний стан і перспективи розвитку // Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки.- Вип.5: Матеріали Першої міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження." / Нац. ун-т "Острозька академія", Світова Наукова Рада Світового конгресу українців, Українське Історичне Товариство. - Острог; Торонто; Нью-Йорк, 2005. – 202-208 с.
 32. Пам’яті Раїси Степанівни Кириченко //  Бібліотечний вісник. - 2005. - 4. – С. 67.
 33. Из дневника аспирантки //  В.Э. Вацуро: Материалы к биографии. - М.: :Новое литературног обозрение, 2005. – С. 94-109.
 34. Огляд джерельної бази видань діячів української діаспори з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського / Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія"; Нац. парламентська бібліотека України //  Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Збірник матеріалів конференції. - К., 2004. – С. 30-36 (Співавтори: Дегтяренко Л. О.).
 35. Електронний інформаційно-аналітичний каталог україномовних книжкових видань фонду зарубіжної україніки як бібліотечний інноваційний продукт НБУВ //  Наук. праці Нац. б-ки України ім.В.І. Вернадського.– К.: НБУВ. - 2004. - 13. – С. 194-197 (Співавтори: Дегтяренко Л.О.).
 36. Проблеми адаптації фахівця-бібліотекаря в процесі освоєння історичних бібліотечних фондів: (до історії відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ) //  Наук. праці НБУВ. - К. :НБУВ, 2003. - Вип. 11. – С. 515-522.
 37. Из новых материалов к характеристике литературной среды раннего Гоголя: (по неопубликованным письмам Н. Кукольника 1827 г.) //  Гоголь как явление мировой литературы. - М. :ИМЛИ РАН, 2003. – С. 103-106.
 38. Шевченкознавчі праці Володимира Дорошенка //  Київська старовина. - 2000. - № 4. – С. 162-169.
 39. До коментування ранніх листів Миколи Гоголя //  Київська старовина. - 1998. - № 4. – С. 169-171.
 40. Харківська громада наприкінці 1862 р. / (підготовка до друку) //  Київська старовина. - 1998. - № 2. – С. 178- 191.
 41. Невідомий Петро Мартос: Нові матеріали про видавця "Кобзаря" 1840 року //  Київська старовина. - 1997. - № 3/4. – С. 36-46.
 42. Зарубіжна україніка Проблеми вивчення //  Бібліотечний вісник. - 1997. - № 2. – С. 12-15.
 43. Новые материалы о Н. Я. Прокоповиче: (К изучению литературного окружения молодого Гоголя) / ИМЛИ РАН //  Гоголь: материалы и исследования. - М. :Наследие, 1995. – С. 239- 252.
 44. Круг чтения воспитанников Нежинской гимназии в 20-е годы ХІХ века: (Новые материалы)// Чтение в дореволюционной России / Российская государственная библиотека //  : Сборник научных трудов. - М., 1995. - Вып. 2. – С. 54- 65.
 45. Лектура вихованців Ніжинської гімназії вищих наук кн. Безбородька в 20-ті роки XIX ст. // Бібліотечний вісник. – 1996. – № 2. – С. 17 – 21. //  Бібліотечний вісник. - 1997. - 2. – С. 17-21.
 46. Фольклористична діяльність Платона Лукашевича (ранній період) //  Народна творчість та етнографія. - 1991. - № 5. – С. 13-19.
 47. Литературная среда раннего Гоголя //  Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. - 1991. - Т. 50, № 1. – С. 58-68.
 48. Віхи славного родоводу: З нових матеріалів про Петра та Якова Драгоманових //  Вітчизна. - 1990. - 9. – С. 159-163.


©   Оксана Супронюк, 2008 www.nbuv.gov.ua