Співробітники НБУВ


ВОСКОБОЙНИКОВА-ГУЗЕВА Елена Викторовна - биографическая справка
   

ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна

Учений секретар Асоціації бібліотек України, член президії Української бібліотечної асоціації, заступник головного редактора журналу "Бібліотечний вісник" і збірника "Наукові праці НБУВ" (2015), член редколегії інформаційно-аналітичного бюлетеня "Аналітичний вісник у сфері освіти й науки" (2015), експерт навчальних програм Української бібліотечної асоціації та програми "Бібліоміст" Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) (2009-2012)
Учений секретар Асоціації бібліотек України, член президії Української бібліотечної асоціації, заступник головного редактора журналу "Бібліотечний вісник", зав. відділом
Інститут бібліотекознавства
 Відділ комплексних наукових та науково-інформаційних проектів

ТЕЛЕФОН, E-mail: (044) 524-37-91, voskoboinikova@nbuv.gov.ua, voskelena@ukr.net
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:19.08.1971, м. Одеса, Україна.
ОСВІТА: Київський державний інститут культури (Київський національний університет культури і мистецтв), 1992; аспірантура Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 1997–1999.
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ:Доктор наук із соціальних комунікацій, 2015 ; старший науковий співробітник (2005).
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: З 1992 - у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського. Бібліотекар II категорії, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувачка відділом, директор Інституту бібліотекознавства (з 2006), провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень (2011-2013), провідний науковий співробітник Інституту бібліотекознавства (вересень 2013 - березень 2015), з березня 2015 р. –завідувач відділу комплексних наукових та науково-інформаційних проектів.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: англійська, французька.
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Теорія і методологія бібліотекознавства, організація бібліотечної справи, науково-видавнича діяльність, розвиток інформаційних ресурсів, інформатизація бібліотечної сфери.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Учений секретар Асоціації бібліотек України, член президії Української бібліотечної асоціації, заступник головного редактора журналу "Бібліотечний вісник" і збірника "Наукові праці НБУВ" (2015), член редколегії інформаційно-аналітичного бюлетеня "Аналітичний вісник у сфері освіти й науки" (2015), експерт навчальних програм Української бібліотечної асоціації та програми "Бібліоміст" Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) (2009-2012).
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:
 1. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація [Текст] : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ :Академперіодика, 2014. – 362 с.
 2. Матеріали до стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» [Текст] / Укр. бібл. асоц. ; автори-упорядники : О. М. Бруй, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. С. Пашкова, Я. Є. Сошинська, І. О. Шевченко. - Київ :УБА, 2015. – 57 с.
 3. Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2004. – 179 с.
 4. Бібліотекознавство [Текст] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва //  Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.). - Київ :Либідь, 2008. – С. 87-93.
 5. Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України [Текст] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва //  Бібл. вісн. - 2014 . - № 4 . – С. 3–7.
 6. Библиотека в век информационной культуры и электронной информации: трансформация функций [Текст] / Е. В. Воскобойникова-Гузева // Книга и мировая цивилизация : Матер. 11-й междунар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 20–21 апр. 2004 г.). –М. : Наука, 2004. – Т. 3. – С. 10–13.
 7. Библиотековедческие исследования НБУВ в контексте инновационного развития научных библиотек [Текст] / Е. В. Воскобойникова-Гузева // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Междунар. ассоциация академий наук. - К. : НБУВ, 2005. – Вып. 3. – С. 17–24.
 8. Бібліотекознавча думка в контексті європейського історико-культурного розвитку ХVІІІ – початку ХХ ст. [Текст] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Рукописна та книжкова спадщина. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 135–141.
 9. Інноваційна діяльність наукової бібліотеки у теоретико-методологічних розробках сучасного бібліотекознавства [Текст] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2008. – Вип. 20. – С. 5-15.
 10. Технологии, инновации, управление как базовые направления современных библиотековедческих исследований в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского [Текст] / Е. В. Воскобойникова-Гузева // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. – К., 2008. – Вып. 6. – С. 30–44.
 11. Научная книга в электронной среде [Текст] / Е. В. Воскобойникова-Гузева // Книжная культура. Особенности становления и развития : матер. Рос.-укр. форума. – М., К., 2008. – С. 26–29.
 12. Наукові видання України в Інтернет-просторі [Текст] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. – К., 2010. – Вип. 3. – С. 36–44.
 13. Бібліотечно-інформаційна діяльність: наукове забезпечення [Текст] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Всеукр. інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки та освіти: сучасний стан і шляхи розвитку : Зб. наук. пр. Держ. наук.-педагогічної б-ки України ім. В. Сухомлинського. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 28–35.
 14. Бібліотечно-інформаційна діяльність: системний підхід [Текст] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2011. – Вип. 29. – С. 5-13.
 15. Міжнародні проекти та ініціативи для розвитку бібліотек України [Текст] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали третьої науково-практичної конференції (29 верес. 2011 р., м. Львів). – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 70–80.
 16. Модернизационные модели развития библиотек [Текст] / Е. В. Воскобойникова-Гузева // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Междунар. ассоц. акад. наук. - К., 2012. – Вып. 10. – С. 99–111.
 17. Стратегии формирования и сохранения национального документированного наследия в эпоху «цифровой революции» [Текст] / Е. В. Воскобойникова-Гузева // Книжная культура: опыт прошлого и проблемы современности : матер. V Междунар. науч. конф. (Москва, 24-26 окт. 2012 г.) / отв. ред. В. И. Васильев ; сост. : Д. Н. Бакун, М. А. Ермолаева : В 2 т. – М. : Наука, 2012. – Т. 1, ч. 1. Культурно-историческое пространство и книжная культура. – С. 100–105.
 18. Біобібліографічна діяльність у стратегії розвитку провідних бібліотек України: аналіз ресурсів відкритого доступу [Текст] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 197–214.
 19. Визначальні світові стратегії для розвитку інформаційно-бібліотечного комплексу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Текст] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 9. – С. 17–22.
 20. Модернізаційна стратегія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери [Текст] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісник. – 2012. – № 5. – С. 8–19.
 21. Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ в період глобалізації: визначення базових складових [Текст] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Вип. 33. – К., 2012. – С. 7–30.
 22. Національна бібліотечна політика і розвиток бібліотечно-інформаційної сфери [Текст] // Матеріали ІІІ Міжнародного форуму «Проблеми розвитку інформаційного суспільства», 20–23 листоп. 2012 р., м. Київ. Ч. ІІ / Асоціація «Інформатіо-Консорціум», УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2012. – С. 40–46.
 23. Документно-информационные ресурсы национальной библиотеки: реалии и перспективы формирования [Текст] / Е. В. Воскобойникова-Гузева // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. / Междунар. ассоциация акад. наук. - К. : НБУВ, 2003. – Вып. 2. – С. 156-165.


©   Олена Воскобойнікова-Гузєва , 2015 www.nbuv.gov.ua