Співробітники НБУВ


Дубровина Любовь Андреевна - биографическая справка
   

ДУБРОВІНА Любов Андріївна

в. о. генерального директора НБУВ, директор Інституту рукопису
Інститут рукопису. Відділ кодикології та кодикографії.

Джерелознавець, книгознавець, документознавець, архівознавець, історик бібліотечної справи. Директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук (1993), професор (1996), заслужений діяч науки і техніки України (2004), член-кореспондент Національної академії наук України (2006).


ТЕЛЕФОН, E-mail: 288-14-18, irnbuv@gmail.com
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:30 вересня 1950 р, м. Шадринськ, Курганської області, (Російська Федерація).
ОСВІТА: історико-філологічний факультет Волгоградського державного педагогічного інституту ім. М.С. Серафимовича, історик-філолог, (1972).
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: З 1984: старший науковий співробітник, завідувачка відділом рукописів, директор Інституту рукопису (з 1992) - у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського.

Народилася 30 вересня 1950 р. у м. Шадринськ Курганської області (Російська Федерація). У 1972 р. закінчила історико-філологічний факультет Волгоградського державного педагогічного інституту ім. М.С. Серафимовича. В 1974-1977 рр. навчалася в очній аспірантурі Інституту історії СРСР Академії наук СРСР у секторі феодалізму. Під керівництвом С.М. Каштанова захистила дисертацію "Казанський літописець: історико-текстологічне дослідження". Докторську дисертацію на тему "Кодикологія та кодикографія як спеціальні історичні дисципліни в дослідженнях історії української книги" захистила в Інституті історії України Академії наук України в 1993 р. Отримала звання професора зі спеціальності "Книгознавство, бібліографознавство, бібліотекознавство". В 2006 р. обрана членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю "Архівознавство, документознавство".

Трудову діяльність почала в 1972 р. у Волгоградському державному педагогічному інституті ім. М.С. Серафимовича. У 1977-1981 рр., після завершення аспірантури, працювала у Марійському науково-дослідному інституті мови, літератури, історії та археології як молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувачка сектором історії. В 1981 р. переїхала до Києва, де продовжила трудову діяльність у 1981-1984 рр. у Київському обласному архіві як археограф та завідувачка відділу використання інформації та публікації документів. З 1984 вона працює у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського: старший науковий співробітник, завідувачка відділом рукописів, директор Інституту рукопису (з 1992).

Наукова діяльність присвячена дослідженню інтеграційних процесів у галузі розвитку спеціальних історичних дисциплін, сутності, закономірностям, засобам та формам функціонування рукопису та документу в оперативному та архівному стані, формуванню документально-інформаційних систем і комунікацій як в історичному, так і в сучасному соціокультурному процесі, питанням інформатизації архівної справи. Одним з напрямів її діяльності є розвиток методології та методів архівознавства, історичного документознавства, кодикології та кодикографії, камеральної та едиційної археографії, історичного книгознавства. Нею розвиваються основні наукові засади формування, опису та використання рукописних документальних колекційних фондів бібліотек і архівів в умовах інформатизації суспільства і освоєння новітніх документально-інформаційних технологій, розроблено концепцію інформатизації архівної справи (методологічний аспект), що стала базою для її сучасного розвитку у цій сфері.

Під її керівництвом в Інституті рукопису створено низку комплексних архівних та рукописних довідників нового покоління, що охоплюють як наукові каталоги рукописних пам'яток різними мовами (кириличних, грецьких, арабських, польських), спеціальні путівники по колекціям та зібранням Інституту рукопису та спеціалізованим фондам НБУВ, інші інформаційні видання.

У серії наукових праць досліджуються питання історії слов'янської рукописної книги, розвиваються кодикологічні засади дослідження рукописно-книжної спадщини, камеральної археографії та кодикографії рукописних пам'яток, текстологія пам'яток середньовічної слов'янської писемності, створення електронних ресурсів на базі унікальних книжкових пам'яток, рукописних та книжкових колекцій і зібрань НБУВ, а також видання рукописних писемних пам'яток. Розробляються методичні засади наукового опису книжних джерел, колекцій, зібрань, бібліотек. У цій галузі створено українську кодикологічну школу, під її керівництвом захищено понад 30 кандидатських та докторських дисертацій.

Декілька фундаментальних праць присвячено історії бібліотечної справи в Україні, в тому числі історії Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (видано три томи за період 1918-1941, 1941-1964, 1964-1991 рр.) (1998, 2003, 2008 рр.) (разом з академіком О.С. Онищенком), опублікована низка статей з історії бібліотек України у ХХ ст., де розглянуті питання правових засад, функцій, діяльності бібліотек різних типів і видів, розвитку бібліотечних технологій та науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства, бібліографії, книгознавства в Україні. Підготовлено монографічне дослідження з історії бібліотечної справи та бібліотек України в ХХ ст. (2009). Важливим напрямом стало дослідження історії бібліотек під час Другої світової війни, зокрема бібліотек Києва (разом з Н.І. Малолєтовою): у цій галузі вийшли фундаментальний довідник та публікація документів, низка статей щодо грабіжницької політики нацистів у галузі організації вивезення бібліотечних фондів та рукописних колекцій. Опубліковані праці щодо долі цінних бібліотечних колекцій після Другої світової війни.

Окремі наукові праці присвячено історії розвитку академічної науки, біографічним дослідженням життя та діяльності вчених, які зробили внесок у розвиток архівної і бібліотечної справи, дослідженню рукописної спадщини.

Вона є автором, укладачем та науковим редактором понад 250 наукових публікацій, засновником періодичного збірника наукових праць "Рукописна та книжкова спадщина України"(з 1993 р.). Л.А. Дубровіна є керівником та учасником комплексних наукових тем НАН України, проектів Міністерства науки та освіти (1992-2000), бере участь у наукових дослідженнях Державного комітету архівів України, є членом Колегії Державного комітету архівів України, автором і керівником окремих проектів Міністерства освіти та науки (1992-2003). Обрана членом багатьох професійних і громадських об'єднань, серед яких: "Український історик", "Спілка архівістів України", "Українське біографічне товариство" тощо.

Дубровіна Л. А. має почесні звання, премії, нагороди: Заслужений діяч науки і техніки України (2004); лауреат премій: Премії НАН України ім. М. Костомарова (1996), Премії НАН України за кращі історичні дослідження, присвячені вивченню подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (2005), Премії Державного комітету архівів України ім. Василя Веретеннікова (2000). Жінка року, 1992 (Міжнародний біографічний центр, Кембрідж, Великобританія), Жінка року, 2000 (Американський біографічний інститут, США).

Нагороджена орденом Української Православної Церкви Преподобного Нестора Літописця ІІІ ступеня.

Бере участь у громадській діяльності: Член Спілки архівістів України, Міжнародної асоціації україністів, Міжнародного товариства "Український історик", Редакційно-видавничої ради Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Відповідальний редактор щорічника "Рукописна та книжкова спадщина України", заступник головного редактора журналу "Бібліотечний вісник"та часопису "Наукові праці НБУВ", член редколегій збірок "Студії з архівної справи та документознавства", "Український археографічний щорічник" тощо.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:
 1. Архівна та рукописна Україніка : міжвід. нарада у Києві (17 жовтн. 1991 р.) //  Вісн. АН України. - К., 1992. - № 1. – С. 97–98.
 2. Історико-кодикологічні дослідження рукоисних фондів //  Дослідження фондів наукових бібліотек України: сучасний стан та перспективи розвитку : перша наук. сес. бібліотекознавства, Київ, 29 жовтн. 1992 р. - К, 1992. – С. 10–12.
 3. Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису / Л. А. ДУБРОВІНА, О. М. ГАЛЬЧЕНКО ЗА УЧАСТЮ О. А. ІВАНОВОЇ ; ВСТУП. СТ. Л. А. ДУБРОВІНОЇ ; ВІДП. РЕД. О. С. ОНИЩЕНКО ; АН УКРАЇНИ, ЦНБ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО, ІН-Т УКР. АРХЕОГРАФІЇ. . - К, 1992. – 153 с.
 4. Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / Л. А. ДУБРОВІНА ; ВІДП. РЕД. О. С. ОНИЩЕНКО ; АН УКРАЇНИ, ЦНБ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО, ІН-Т УКР. АРХЕОГРАФІЇ. - К, 1992. – 262 с.
 5. Перспективні напрями роботи відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук //  Матеріали до розробки концепції діяльності Інституту української археографії : до Всеукр. наради “Українська археографія сьогодні: проблеми і перспективи”. Київ, 16–18 груд. 1992 р. - К, 1992. – С. 6–10.
 6. Структура і зразки кодикологічного опису східнослов'янської рукописної книги //  Архівна та рукописна Україніка : матеріали розширеної міжвід. наради. - К, 1992. – С. 92-115 (Співавтори: О. М. ГАЛЬЧЕНКО).
 7. Українська рукописна книга як об’єкт кодикології та камеральної археографії //  Укр. археогр. щорічник. - К, 1992. - Вип. 1. – С. 59–70.
 8. М. В. Геппенер – український архівіст і палеограф та його архівні матеріали у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України //  Укр. археогр. щорічник. - К, 1993. - Вип. 2. – С. 32–37.
 9. Інститут рукопису: завдання і перспективи //  // Бібл. вісн. - 1993. - № 3/4.– С. 41–45. – С. 41–45.
 10. Кодикологія української книги XV–XVIII ст.: об'єкт та проблеми археографічного опису //  Слов'янська писемність і розвиток духовної культури : зб. матеріалів. - К, 1993.
 11. Національна архівна інформаційна система: (НАІС: актуальні проблеми “Архівної та рукописної Україніки” і шляхи створення зведеної бази даних на бібліотечні, музейні та архівні колекції, фонди) / Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, С. М. Кіржаев //  Бібл. вісн. - 1993. - № 3/4. – С. 58–64.
 12. Опис рукописних книг: бібліографія, археографія, кодикографія? //  Бібл. вісн. - 1993. - № 1/2. – С. 12–20.
 13. [Проблема інформаційного “повернення” в Україну культурних цінностей : Виступ директора Ін-ту рукопису ЦНБ ім. В. І. Вернадського] //  Проблеми повернення в Україну культурних цінностей : матеріали Всеукр. наради. - К, 1993. – С. 26–30.
 14. Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах / Л. А. Дубровіна, Л. Й. Костенко //  Рукописна та книжкова спадщина України. - К, 1993. - Вип. 1. – С. 189–200.
 15. Супрасльський ірмолой 1601 року: деякі аспекти кодикологічного дослідження //  Рукописна та книжкова спадщина України. - К, 1993. - Вип. 1. – С. 13–20.
 16. Формування попереднього інформаційного масиву джерел до Державного реєстру української рукописної книги //  Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : міжнар. наук. конф., Київ, 12–15 жовт. 1993 р. - К, 1993. - Ч. 1. – С. 85–87.
 17. Турійський Ірмолой початку XVII ст. – стародавня пам’ятка церковного співу в Україні / Л. П. Корній, Л. А. Дубровіна //  Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 1994. - Вип. 2. – С. 22-30.
 18. "Архівна та рукописна Україніка": до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС //  Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 1994. - Вип. 2. – С. 189-209.
 19. Визначний здобуток української історичної науки (Мацюк О.Я. Історія паперу в Україні. – К., 1995. – 186 с.) [Текст] //  Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 1996. - Вип. 3. – С. 239-244.
 20. Історія Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1918-1941 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К., 1998. – 337 с.
 21. Архівознавство : Підруч. для студ. іст. ф-тів вузів / Я. С. Калакура, Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, К. І. Климова, В. П. Ляхоцький. - К., 1998. – 316 с.
 22. Всенародна бібліотека України під час реорганізації її діяльності в 1929-1934 рр. //  Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. НБУВ. - К., 1998. - Вип. 1. – С. 4-17.
 23. З історії створення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України / Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова //  Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. НБУВ. - 1998. - Вип. 1. – С. 26-28.
 24. Болгарський наспів з рукописних нотолінійних Ірмолоїв України кінця ХVI - ХVІІ ст. / Л. П. Корній, Л. А. Дубровіна; ред.: Онищенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. Ін-т рукопису. - К., 1998. – 321с. с.
 25. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського в 1918 - 1998 рр.: основні етапи розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна //  Бібл. вісн. - 1998. - № 5. – С. 5-18.
 26. Гнат Житецький як засновник та перший керівник відділу рукописів Всенародної бібліотеки України (1918-1929) //  Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 1999. - Вип. 1. – С. 111-119.
 27. Рукописна книга як об'єкт національного бібліографічного репертуару України в контексті поняття "Писемна пам'ятка" та її автора //  Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 1999. - Вип. 2. – С. 141-154.
 28. Фонди Бібліотеки Академії наук УРСР та її філій у кінці 1943 - на початку 1948 рр.: перерозподіл між бібліотеками, установами, приватними особами //  Библ. дело и краеведение. - 2000. - Вып. 2. – С. 27-40.
 29. Нацистська бібліотечна політика у період окупації Києва у 1941–1943 рр. і доля книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР / Н. І. Малолєтова, Л. А. Дубровіна //  Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 2000. - Вип. 5. – С. 139–172 .
 30. Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941 - 1943 рр.) / Л. Дубровіна, Н. Малолєтова //  Бібл. вісн. . - 2001. - № 3. – С. 2-18.
 31. 2001 рік: перше академічне видання Пересопницького Євангелія XVI ст. . - К., 2001. - № 6. – 40-43 с.
 32. "Рукопис" як пам'ятка писемності та джерело духовного розвитку суспільства //  Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: Наук. пр. та матеріали конф. - 2001. - Вип. 1. – С. 205-211.
 33. Архівознавство : Підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. / Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, Я. С. Калакура, К. І. Климова, В. П. Ляхоцький, І. Б. Матяш, К. Є. Новохатський, Г. В. Папакін, Р. Я. Пиріг; Держ. ком. арх. України. - 2-е вид., виправл. і доповн. - К. :Вид. дім "КМ Академія", 2002. – 356 с.
 34. Особові архівні фонди Інституту рукопису : Путівник / О. С. Боляк, С. О. Булатова, Т. І. Воронкова, С. Г. Даневич, Л. А. Дубровіна; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. Ін-т рукопису. - К., 2000. – 766 с.
 35. Доля бібліотеки Оссолінеум в історії України та Польщі у документах 1945 - 1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини / О. Онищенко, Л. Дубровіна //  Бібл. вісн. . - 2002. - № 2. – С. 2-21.
 36. 10 років на службі національної бібліографії України. До 70-річчя від дня народження історика і бібліографа Володимира Юхимовича Омельчука / П. Тронько, Л. Дубровіна //  Біблі. вісн. - 2002. - № 4. – С. 41-46.
 37. Інтеграція знань і професій у діяльності бібліотекаря //  Бібл. вісн. - 2002. - № 6. – С. С. 35-36.
 38. Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Кат. Вип. 2. Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису (1615-1817) /  ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського . - К., 2003. – 479 с.
 39. Історія Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 1941 - 1964 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К. :Наук. думка, 2003. – 357 с.
 40. Діяльність Київської міської управи в галузі бібліотечної справи під час нацистської окупації (1941 - 1942) / Л. Дубровіна, Н. Малолєтова //  Бібл. вісн. - 2003. - № 3. – С. 17-28.
 41. Бібліотечно-інноваційний продукт: проблеми творення і використання / Л. Дубровіна, В. Омельчук, Ж. Огуннаіке, Т. Міцан //  Біблі. вісн. - К. , 2003. - № 6. – С. 17-20.
 42. Півчі богослужбові книги у репертуарі рукописних книг XVI ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / О.А. Іванова, Л.А. Дубровіна //  Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2003. - Вип. 8. – С. 71-79.
 43. Концепція книжкового фонду україніки П.Я. Стебницького / Л. А. Дубровіна, О. П. Степченко //  Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 2003. - Вип. 8. – С. 273-283.
 44. Історико-культурна спадщина у формуванні стратегії суспільних перетворень /  Л. Дубровіна, Т. Міцан //  Біблі. вісн. - К., 2004. - № 6. – С. 26-34.
 45. Бібліотечна справа в Україні наприкінці XIX - у 10-х роках XX ст.: стан і основні напрями розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна //  Бібл. вісн. - 2005. - № 2. – С. 3-13.
 46. Бібліотечна справа в Україні ХХ ст.: 1917 - 1931 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна //  Бібл. вісн. - 2005. - № 3. – С. 3-16.
 47. Бібліотечна справа в Україні у ХХ ст.: 30 - 50-ті роки / О. Онищенко, Л. Дубровіна //  Бібл. вісн. - К., 2005. - № 4. – С. 3-16.
 48. Розвиток бібліотечної справи в Україні наприкінці 1950-х - у 80-х роках XX ст. : [Продовж.] / О. Онищенко, Л. Дубровіна //  Бібл. вісн. - 2006. - № 3. – С. 24-38.
 49. Співробітництво Національної академії наук України і Польської академії наук, Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського і Бібліотеки Народової / Л. Дубровіна, С. Булатова, І. Ціборовська-Римарович //  Бібл. вісн. - 2006. - № 4. – С. 3-5.
 50. Головна академічна бібліотека України (Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського) в контексті ХХ ст. / О. Онищенко, Л. Дубровіна //  Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2006. - Вип. 15. – С. 11-21.
 51. Нове покоління бібліотечних довідників: путівник з історико-культурних фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського //  Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. - К., 2006. – С. 194-195.
 52. Історія Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 1965 - 1991 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НБУ ім. В.І.Вернадського НАН України . - К., 2008. – 373 с.
 53. Франкомовні довідкові та бібліографічні видання ХVIII - початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського : кат. /  ред.: Л. А. Дубровіна; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. - К., 2008. – 272 с.
 54. Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20 - 30-х роках ХХ ст. //  Бібл. вісн. - 2009. - № 2. – С. 3-13.
 55. Архівні та рукописні фонди бібліотек у формуванні суспільства знань : [за матеріалами Міжнар. наук. конф. "Бібліотечно-інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань", 6 - 7 жовт. 2009 р., м Київ / Л. Дубровіна, Т. Мяскова //  Бібл. вісн. - 2009. - № 6. – С. 22-25.
 56. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : монографія / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України . - К., 2009. – 530 с.
 57. Слов'янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : наук. кат.: палеогр. альб. / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко; ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - К., 2010. – 791 с.
 58. Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань та освіти: сучасний стан та шляхи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 - 24 верес. 2010 р., Київ / ред.: Л. А. Дубровіна. - К. :Пед. думка, 2010. – 320 с.
 59. "Колекція уривків" ХІІ - XVІ ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (історія, описання, графіко-орфографічний аналіз) / Л. А. Дубровіна, Л. Гнатенко //  Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 2010. - Вип. 14. – С. 138-154.
 60. Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі : [за матеріалами Міжнар. наук. конф. "Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій", 5 - 6 жовт. 2010 р., Київ] / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова //  Бібл. вісн. - К., 2010. - № 6. – С. 62-64.
 61. Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ - початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : іст.-кодикол. дослідж. : каталог : палеогр. альб. / Е. С. Клименко, О. М. Гальченко; ред.: Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, Г. І. Ковальчук, С. Г. Кулешов; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - К., 2011. – 305 с.
 62. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [монографія] /  О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна, Н. Ю. Каліберда, Т. В. Добко, Г. І. Солоіденко, Е. Л. Кулаковська, Л. А. Чуприна, А. В. Матвійчук, М. О. Кудінов, Л. М. Яременко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2011. – 247 с.
 63. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : монографія / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, Т. Л. Кулаковська, К. В. Лобузіна, О. В. Ворошилов, Ю. М. Половинчак, Д. В. Соловяненко, О. Д. Платонов, О. М. Моторний; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2011. – 222 с.
 64. Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: Перші (міжнар.) Ястребов. читання, 20 - 22 жовт. 2011 р., Київ / ред.: В. А. Смолій, Г. В. Боряк, М. Ф. Дмитрієнко, Л. А. Дубровіна; НАН України, Ін-т історії України, Кіровогр. нац. техн. ун-т. - К., 2011. – 248 с.
 65. Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : монографія / Є. А. Біленький, С. О. Булатова; ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. . - К., 2011. – 251 с.
 66. Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVI - XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. док. / ред.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, П. С. Сохань; уклад.: С. В. Сохань, Т. В. Міцан, І. Л. Синяк, Я. В. Затилюк; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - К., 2011. – 558 с.
 67. Вибрані статті та матеріали. Т. 2. Прикладна архівістика та спеціяльні історичні дисципліни / ред.: С. Білокінь, Л. Войтович, Л. Дубровіна, Л. Войтович; Пер.: Л. Войтович; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Львів, 2011. – 755 с.
 68. Степан Онисимович Сірополко (1872 - 1959) : біобібліогр. покажч. / ред.: В. І. Попик, О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна; уклад.: Т. І. Ківшар; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. - К., 2012. – 197 с.
 69. Новий список «Казанського літописця» в Інституті рукопису Національної бібліотеки //  Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2012. - Вип. 15. – С. 116-125.
 70. Газети України 1935 - 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог : [у 2 ч.]. Ч. 1 / ред.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук, Л. В. Муха, В. Ю. Омельчук, В. І. Попик; уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізняк, К. В. Лобузіна, О. С. Лук'янчук, Н. Ф. Самохіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. – 567 с.
 71. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак; ред.: Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. – 480 с.
 72. Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2. Листування: Д-Я. Ч. 1: Д-Н / ред.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко, В. А. Смолій; уклад.: О. С. Онищенко, В. Ю. Афіані, Л. А. Дубровіна; НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Рос. акад. наук. - К., 2012. – 741 с.
 73. Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ - ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : кат. : кодиколого-палеогр. та графіко-орфогр. дослідж. : палеогр. альб. / Л. А. Гнатенко; ред.: Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, Г. В. Боряк; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. – 154 с.
 74. Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (До 25-річчя наукової діяльності) : біобібліогр. покажч. / ред.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, Т. В. Добко, Т. Л. Кулаковська, В. Ю. Омельчук; уклад.: Н. І. Моісеєнко; НАН України, НБУ України ім. В.І. Вернадського. - К. :НБУВ, 2013. – 83 с.
 75. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / В. І. Попик; ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. - К., 2013. – 518 с.
 76. Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф., 8 - 10 жовт. 2013 р., Київ / ред.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, Т. П. Павлуша, О. М. Василенко, О. П. Бодак, Т. В. Добко, Н. В. Стрішенець, Л. Й. Костенко, І. П. Антоненко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. - К. :НБУВ НАН України, 2013. – 415 с.
 77. В. І. Вернадський і Україна / О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна //  Вісн. НАН України. - К., 2013. - № 3. – С. 38-66.
 78. Рукописно-книжна спадщина України в сфері національної культури: створення традиційних та електронних ресурсів / Л. А. Дубровіна //  Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2014. - Вип. 18. – С. 286–315.


©   Любов Дубровіна, 2015 www.nbuv.gov.ua