Бази даних


Наукові реферативні огляди - результати пошуку


Архів наукових реферативних оглядів

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>NRO=Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 52
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
 Басараб М. М. Громадські організації Закарпаття в боротьбі за державність України (кінець 80-х - початок 90-х років ХХ століття) / М. Басараб, М. Токар ; НДІ політ. регіоналістики, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Карпати, 2009. – 336 c. – (Studia Regionalistica). – ISBN 978-966-671-224-3.

У монографії ужгородських дослідників аналізується процес утворення та діяльності перших громадських організацій Закарпаття новітньої доби боротьби за державну незалежність України. Авторами здійснено аналіз формування суспільно-політичного масового руху, творення громадсько-політичних, культурно-просвітних, патріотичних організацій, товариств, об’єднань. Досліджено умови їхнього функціонування, проблеми структурної розбудови, аспекти співпраці. Показано причини протистояння з комуно-партійними владними інститутами. Визначено внесок закарпатців у процес розбудови Української державності.

Шифр НБУВ: ВА744681

Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Політика. Політичні науки   

2.
 Україна і Європа (1990-2000 рр.) : анотована історична хроніка / відп. ред. С. В. Віднянський ; Ін-т історії України НАН України. - К. : [б. и.], 2001.Ч. 1 : Україна в міжнародних відносинах з країнами Центральної та Південно-Східної Європи. – 308 с. – ISBN 966-02-2103-7.

Перша частина анотованої історичної хроніки, джерельну базу якої складають офіційні дипломатичні документи, міждержавні договори, різноманітні угоди між країнами на урядових, міжвідомчих рівнях, а також матеріали преси та зарубіжних щорічників, висвітлює сучасні тенденції міжнародних відносин в центрально східноєвропейському регіоні, розвиток дво- та багатостороннього співробітництва його держав взагалі, та України зокрема, участь Болгарії, Боснії та Герцеговини, Білорусії, Естонії, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Словенії, Туреччини, Угорщини, України, Чехії, Хорватії, Югославії в загальноєвропейських та трансатлантичних інтеграційних процесах.

Шифр НБУВ: В345111/Ч. 1

Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Політика. Політичні науки   

3.
Алексієвець М. Україна та її європейський контекст: історія і сучасність [Електронний ресурс] / М. Алексієвець, Л. Алексієвець // Україна – Європа – Світ. Сер. Історія, міжнар. відносини. – Тернопіль, 2012. – Вип. 9. – C. 351–357. - http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ues_2012_9_44.pdf. - Назва з екрана.


Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Політика. Політичні науки   

4.
 Видатні діячі українського національного відродження (XIX-XX ст.): біографічний довідник : навч. посіб. для студ. ун-ту спец. "Історія" / упоряд. Т. Ю. Анпілогова; Державний заклад "Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ДЗ"ЛНУ ім.Т.Шевченка", 2008. – 243 с.

Навчальний посібник містить біографічні відомості про видатних громадських, політичних і державних діячів, науковців, митців і письменників – діячів різних етапів українського національного відродження XIX і XX ст.

Шифр НБУВ: ВА711981

Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Історія. Історичні науки   

5.
 Бевз Т. А. Українська державність: ідеологія, політика, практика : Система народоправства у теоретичних концепціях Н. Григорієва / Т. А. Бевз ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – К. : ІПіЕНД, 2004. – 247 с. – ISBN 966-7629-12-0.

Монографія є продовженням праці “Н. Григоріїв – політик вчений”(К., 2002). Наукове дослідження написане на основі використання широкого кола архівних матеріалів і документів, праць Н. Григорієва. У монографії досліджуються категорії “менталітет”, “нація”, “революція”, “держава”, “народоправство”, у розумінні Н. Григорієва. Особливої уваги заслуговують теорії менталітету, нації, держави, які стали базою формування системи народоправства.

Шифр НБУВ: ВА657464

Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Політика. Політичні науки   

6.
 Безотосний М. Т. Національна ідея, культура і українська державність : бібліогр. показн. наук. і публіц. пр. / М. Т. Безотосний ; Полтав. держ. аграр. академія. – Полтава : РВВ ПДАА, 2014. – 18 c.

Бібліографічний покажчик містить інформацію про наукові публікації кандидата історичних наук, доцента кафедри філософії, історії та педагогіки Полтавської державної аграрної академії Миколи Трохимовича Безотосного.

Шифр НБУВ: Р124653

Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Політика. Політичні науки   

7.
Пелагеша Н. Інтеграція України у європейський соціокультурний простір: стан та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Пелагеша – Б.м., Б.г. - http://old.niss.gov.ua/Monitor/November09/01.htm. - Назва з екрана.

Поряд з економічною та політичною інтеграцією сьогодні у Європейському Союзі відбуваються процеси, спрямовані на створення європейського суспільства, а відтак і спільного європейського соціокультурного простору. Це означає, що поряд із співробітництвом у політичній, економічній, правовій та інституційній сферах пріоритетності набувають спільні європейські освітня, мовна, культурна, інформаційна, спортивна та інші політики неекономічного блоку. У аналітичній записці розглянуто зміст та цілі соціокультурної інтеграції на теренах ЄС та показано, що сучасна залученість України у європейський соціокультурний простір є недостатньою з огляду на євроінтеграційні перспективи держави. Запропоновано шляхи розширення співробітництва України з ЄС у гуманітарній сфері.


Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Політика. Політичні науки   

8.
 Видатні постаті в історії України ХХ ст.: короткі біогр. нариси / В. І. Гусєв, О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька [та ін.]. – К. : Вища шк., 2011. – 391 с.

Вміщено короткі біографічні відомості про видатних громадських діячів, визначних учених, висвітлено роль і місце кожної особи в історичному розвитку України минулого століття.

Шифр НБУВ: АО269621

Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Історія. Історичні науки   

9.
Войтенко Ю. Взаємовідносини України з Європейським Союзом: історичні нариси [Електронний ресурс] / Ю. Войтенко // Гуманіт. вісн. Держ. вищ. навч. закл. “Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди”. Сер. Педагогіка. Психологія. Філософія. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вып. 28, т. 2. – С. 482–487. - http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gvpdpu2013_28_2_89.pdf. - Назва з екрана.


Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Політика. Політичні науки   

10.
 Гаврилів І. О. Західна Україна у 1921-1941 роках: нарис історії / Гаврилів І. О.; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 469 с.

Розглянуто військово-стратегічне та суспільно-політичне становище на західноукраїнських землях на початку 1920-х рр. Охарактеризовано західноукраїнські політичні сили за умов утвердження польського окупаційного режиму. Проаналізовано діяльність Української Військової Організації - Організації Українських Націоналістів (УВО-ОУН), Українського Національно- Демократичного Об'єднання (УНДО), Української Соціалістично-Радикальної Партії (УСРП), Української Соціалістично- Демократичної Партії (УСДП), діячі яких, нерідко йдучи на самопожертву в ім'я втілення національного ідеалу за умов окупаційних режимів, зуміли охопити громадянство Західної України та підготувати загал до усвідомлення потреби боротьби за Українську Соборну Самостійну Державу, що мало вплив на все українство. Результатом цієї боротьби був проголошений Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 р., який став історичним етапом здобуття державної незалежності України.

Шифр НБУВ: ВА755177

Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Історія. Історичні науки   

11.
 Іванова Л. Г. Україна між Сходом і Заходом: до проблеми становлення національної ідеї в українській суспільно-політичній думці в контексті східноєвропейського розвитку (І половина ХІХ ст.) : матеріали до спецкурсу / Л. Г. Іванова; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 191 с.

У книзі із сучасних позицій на значному колі наукової літератури розглядається проблема, пов’язана зі становленням в українській суспільно-політичної думці кінця XVIII – I половини XIX ст. української національної ідеї; вплив на неї процесів, що відбувалися в східноєвропейському регіоні, зокрема, в Російській імперії та в Польщі.

Шифр НБУВ: ВА70626

Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Політика. Політичні науки   

12.
 Іванова Л. Г. Україна між Сходом і Заходом: українська національна ідея в суспільно-політичній думці 50-60-х рр. ХІХ ст. : моногр. дослідж. / Л. Г. Іванова. – К. : Дніпро, 2008. – 304 с.

Монографічне дослідження розглядає одну із найважливіших проблем, пов’язаних із розвитком в українській суспільно- політичній думці 50-60-х рр. XIX ст. української ідеї в контексті європейського суспільного розвитку, взаємозв’язків і взаємовпливів, а також ідейних протистоянь між різними ідеологічними концепціями. Дослідження ґрунтується на широкому колі архівних джерел, мемуарної літератури та сучасної історіографії.

Шифр НБУВ: ВА706268

Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Політика. Політичні науки   

13.
 Капустян Г. Українська державність: етапи становлення / Г. Капустян; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук : [Щербатих О. В.], 2011. – 83, [8] с.

Наукове видання висвітлює у хронологічній послідовності етапи становлення української державності, починаючи з Київської Русі та до відродження Української державності на сучасному етапі.

Шифр НБУВ: ВА738195

Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Історія. Історичні науки   

14.
Веретейченко І. А. Європейська традиція в українському культурологічному просторі [Електронний ресурс] / І. А. Веретейченко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. Філологічні науки. – 2013. – № 22. – C. 25-36. - http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_22_5.pdf . - Назва з екрана.


Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі

15.
 Кармазіна М. С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець XIX – початок ХХ століття) / М. С. Кармазіна; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – К., 1998. – 351 с.

У монографії на багатому документальному матеріалі простежується процес формування національної інтелектуальної еліти, висвітлюються особливості розвитку її державницького мислення в умовах панування “вшехпольської” та російської імперської і націоналістичної ідей. Аналізуються погляди на перспективи українського державотворення провідних представників нації, серед яких В. Антонович, Б. Грінченко, Д. Донців, М. Драгоманов, С. Рудницький та інші.

Шифр НБУВ: ВА584333

Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі

16.
Воропаєва Т. С. Динаміка становлення національної та європейської ідентичності громадян України: теоретико-емпіричні аспекти (1991-2011 рр.) [Електронний ресурс] / Т. С. Воропаєва // Наук. вісн. Міжнар. гуманіст. ун-ту. Сер. Історія. Філософія. Політологія. – Одеса, 2011. – Вип. 3. – C. 176-179. - http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmgu_ifpo_2011_3_31.pdf. - Назва з екрана.


Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Політика. Політичні науки   

17.
 Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ-ХХІ століть: національний та європейський контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2012 р., м. Київ / [ред. кол. : В. О. Огнев'юк (голова) та ін.]; Київ. міська держ. адмін., Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розв. освіти ім. Бориса Грінченка . – К., 2012. – 183 с.

Досліджено соціально-демографічні процеси у Києві та на його околицях (1874- 1934 рр.). Проаналізовано твори В. Винниченка, М. Булгакова, В. Підмогильного, Ю. Липи, В. Даниленка, які інтерпретують тему Києва з різних позицій. Викладено стислу інформацію про видатних учених, становлення яких відбувалося на Київщині (А.М. Люльку, І.І. Сікорського, Д.П. Григоровича, Є.Г. Черняхівського, А.В. Желехівського та ін.). Висвітлено історію становлення вищої жіночої освіти в Києві у другій половині XIX – на початку XX ст., досліджено взаємодію прогресивної громадськості і влади щодо створення та діяльності Київських вищих жіночих курсів. Охарактеризовано гендерні особливості польської спільноти Києва в цей період. Проаналізовано громадську та культурно- просвітницьку діяльність композитора М.В. Лисенка на чолі Київського Українського Клубу в 1908-1912 рр., показано значення цієї організації в українському національному відродженні початку XX ст. Надано відомості про діяльність Української академії наук у галузі києвознавства як про один з пріоритетних дослідницьких напрямів, визначених М. Грушевським після його повернення з еміграції у 1924 р.

Шифр НБУВ: ВС54895

Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Історія. Історичні науки   

18.
Болонський процес: стан, проблеми, шляхи реалізації [Електронний ресурс] – Б.м., Б.г. - http://euroosvita.osp-ua.info/. - Назва з екрана.


Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі

19.
 Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку : [кол. моногр.] / наук. ред. А. І. Кудряченко; Ін-т європ. досліджень НАН України. – К. : Ун-т "Україна", 2010. – 404 с.

Автори монографії всебічно досліджують феномен розвитку Європи, її культурно- цивілізаційні параметри і залученість України до цих процесів. У роботі висвітлюються важливі тенденції зміцнення цивілізаційних та культурно- політичних вимірів, які уможливили формування Європейського Союзу як унікального об’єднання, що нарощує геополітичний вплив та сприяє поширенню і поглибленню інтеграції до загально континентальних масштабів. Окремо проаналізовано європейський вибір України, його цивілізаційну складову, а також розвиток держави та громадянського суспільства в контексті формування спільного європейського простору.

Шифр НБУВ: ВС51418

Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Політика. Політичні науки   

20.
 Махінов В. М. Становлення мовної особистості в історії розвитку європейського соціокультурного освітнього простору : монографія / В. М. Махінов; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 427 с.

У монографії здійснено всебічний психолого-педагогічний аналіз поняття мовної особистості в історії розвитку європейського соціокультурного освітнього простору (друга половина XIX – початок XX століття). Розглянуто співвідношення природних і соціокультурних детермінант її формування, об’єктивні та суб’єктивні чинники, що зумовлюють становлення цього процесу в Україні. Висвітлено роль і місце педагогічної науки та мовознавства як основних детермінант в діалектиці формування мовної особистості. Визначено соціокультурні та етнопедагогічні особливості формування мовної особистості, проаналізовано характерні риси цього процесу в західній та вітчизняній соціокультурних традиціях.

Шифр НБУВ: ВА754302

Тема: Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі
Розділ знань: Культура. Наука. Освіта   

...
 
Відділ технологій дистанційного обслуговування
Відділ програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського