Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*<.>DP=201803$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 19
Представлено документи з 1 до 19

      
1.
ВА820457

Давыденко, Элина Николаевна.
Поливариантный подход к конструированию исторического процесса [Текст] : [монография] / Э. Н. Давыденко. - Харьков : Мезина В. В. [изд.], 2017. - 280 с. - Бібліогр.: с. 260-280. - 350 прим. - ISBN 978-617-7577-41-5
Авт. на обкл. не зазнач.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ВА820385

Воронкова, Валентина Григорівна.
Становлення інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за доби глобалізації: теоретико-методологічні та праксеологічні виміри [Текст] : монографія / [Валентина Воронкова] ; Запоріз. держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 268 с. - Бібліогр.: с. 249-266. - 300 прим. - ISBN 978-617-685-043-4
На тит. арк. авт. не зазнач.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ВА820377

Ожеван, Микола Андрійович.
Homo ex machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства [Текст] : монографія / Микола Ожеван, Дмитро Дубов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД : Фенікс, 2017. - 271 с. - Бібліогр.: с. 252-271. - 250 прим. - ISBN 978-966-554-294-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
Грінченко Б. Д. В05884/1

Лекки, Вильям Эдуард Гартполь (1838–1903)
История возникновения и влияния рационализма в Европе [Текст] : в 2 т. / В. Э. Гартполя Лекки ; пер. с англ. А. Н. Пыпина. - СПб. : Изд. Н. П. Полякова, 1871 . - Загл. на доп. тит. листе : Рационализм в Европе.
Т. 1. - 1871. - VII, 318 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.
Опис склад. згідно норм сучас. орфографії.
Есть автограф: Грінченко, Борис Дмитрович

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ВА820767


Українська філософія як шлях до європейської інтеграції [Текст] : матеріали доп. та виступів Другої Всеукр. наук.-практ. конф. "Українська філософська думка у контексті європейської філософії: історія і сучасність", 29-30 трав. 2015 р. / ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Каф. філософії та соціології ; [редкол.: Ларіонова В. К., Будз В. П., Возняк С. В.]. - Івано-Франківськ ; Гута : [б. в.], 2015. - 89 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 100 прим.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
РА433011

Данильченко, Тетяна Вікторівна.
Психологія суб'єктивного соціального благополуччя [Текст] : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Данильченко Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2018. - 34 с. : рис., табл.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
РА433013

Долгочуб, Альона Юріївна.
''Наративи секуляризації'' в концепції Ч. Тейлора [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Долгочуб Альона Юріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2018. - 17 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
Р133486


Логіка [Текст] : метод. рек. до самост. роботи для студентів спец. 035 "Філологія" / Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: Л. А. Ороховська, С. М. Ягодзінський]. - Київ : НАУ, 2017. - 26, [1] с. - Бібліогр.: с. 26. - 100 прим.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ВА820916

Сковорода, Григорій Савич (1722–1794).
Найкраще [Текст] : [збірник] / Григорій Сковорода ; [пер.: М. Кашуба, Г. Сварник, Н. Федорак ; передм.: А. Любка, Р. Чопик]. - Львів : Terra Incognita, 2018. - 318, [1] с. - (Українська езотеріка). - 2000 прим. - ISBN 978-966-97596-7-2. - ISBN 978-966-97596-8-9 (серія)
На обкл.: ГС

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу


      
Категорія: Релігія   
10.
Р133454

Бабуха, Володимир Анатолійович.
Триіпостасний Абсолют і розгадка таємниці єгипетських пірамід [Текст] : [монографія] / В. А. Бабуха ; Укр. акад. оригін. ідей. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2017. - 39 с. - Бібліогр.: с. 36. - 50 прим. - ISBN 978-966-197-506-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
РА433055

Маєвська, Марина Миколаївна.
Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Маєвська Марина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2018. - 18 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
РА433059

Кармадонова, Тетяна Миколаївна.
Адаптаційні та дезадаптаційні процеси соціалізації особистості студента (соціально-філософський аналіз) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Кармадонова Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2018. - 20 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
РА433068

Марусіна, Олена Сергіївна.
Когнітивний вимір комунікативних практик [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Марусіна Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2018. - 18 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
Österr.Bibl. №7997


Grenzen im Denken Europas [Text] : Mittel-u. osteuropäische Ansichten / Hrsg. Mădălina Diaconu, Bianca Boteva-Richter. - Wien : New academic pres, 2017. - 274 S. : Abb. - (Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland ; Bd. 14). - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-3-7003-2065-4

Рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал Австрійськой бібліотеки


      
15.
РА433150

Константинов, Михайло Володимирович.
Ю. Лотман та візуальна семіотика другої половини XX ст. (історико-філософський аналіз) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Константинов Михайло Володимирович ; Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара . - Дніпро, 2017. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
РА433186

Малишена, Юлія Олегівна.
Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемології [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Малишена Юлія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2018. - 18 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
РА433223

Лукашенко, Марина Володимирівна.
Трансформації соціальності в контексті становлення інформаційного суспільства [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Лукашенко Марина Володимирівна ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ, 2018. - 20 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ВС63933

Буковська, Оксана Іванівна.
Логіка. 5 [клас] [Текст] : зошит-конспект / О. І. Буковська, Д. В. Васильєва. - Київ : Освіта, 2017. - 111 с. : іл. - 6040 прим. - ISBN 978-617-656-802-5

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ВА821426


Перспективы научного разума и методологический дискурс [Текст] / [А. И. Зеленков и др.] ; под общ. ред. Я. С. Яскевича. - Минск : РИВШ БГУ, 2000. - 215 с. : рис., табл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - 1000 прим.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Статистика
за 19.04.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського