Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Філол./2014/8(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Філологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Гривина В. С. Трансгрессия и контркультура в американском романе 1960-90-х годов (У. Берроуз, Ч. Паланик). - C. 4-6.
 4. Milova M. N. Working on literary analysis: from theory to practice. - C. 7-9.
 5. Миньяр-Белоручева А. П. Символы и образы вечного возвращения в мире Джойса. - C. 10-13.
 6. Расевич Л. П. Самохарактеристика Шерлока Холмса як засіб створення іміджу "виняткового героя". - C. 14-17.
 7. Семенец О. С. Особенности рецепции античного наследия во французской литературе эпохи Возрождения. - C. 18-20.
 8. Тупахіна О. В. Жанрові моделі вікторіанської літератури у постмодерністському інтер’єрі роману Грема Свіфта "Ever After". - C. 21-25.
 9. Шульга А. П. Полистилистика биографического романа Э. Берджесса "Влюбленный шекспир". - C. 26-28.
 10. Абрамова Е. Ю. Коммуникативная роль реакции на комплимент в процессе диалогизирования. - C. 30-33.
 11. Алексієвець О. М. Особливості просодичної організації точки зору промовця (на матеріалі англомовного політичного дискурсу). - C. 34-36.
 12. Артеменко Ю. О. Висловлення з імплікативними предикатами: мовленнєвоактовий підхід. - C. 37-39.
 13. Басок В. А. Pragmasemantik der kontextuellen synonyme im deutschen. - C. 40-42.
 14. Бехта І. А., Паров’як І. І. Експансія вихідної моделі речення німецького постмодерністського тексту. - C. 43-46.
 15. Бигунова Н. А. Объект оценки в положительно-оценочных речевых актах. - C. 47-50.
 16. Біскуб І. П. Лінгвокогнітивне моделювання знань: методологічний аспект. - C. 51-54.
 17. Білоус Ю. В. Комунікативно-прагматичний потенціал фразеологічних одиниць з соматичним компонентом у німецькій мові. - C. 55-58.
 18. Боровик О. Л. Сага про малий жанр фольклору (на матеріалі англомовних прислів’їв). - C. 59-61.
 19. Боса В. П. Невербальні засоби комунікації в мові та в мовленні на позначення депресивного. - C. 62-64.
 20. Боштан А. В. Empirische untersuchung adnominaler attribute im deutschen. - C. 65-67.
 21. Гладка В. А. Основні семантичні фактори некомпозиційності ФО французької мови. - C. 68-71.
 22. Гузак А. М. Біблія як прецедентний феномен та її роль у формуванні позитивного іміджу сучасного політичного лідера (на матеріалі промов американських президентів). - C. 72-76.
 23. Данилюк С. С. Комунікативний процес у мережі Інтернет: структурний аспект. - C. 77-80.
 24. Дерябіна А. А. Мова права як фахова мова. - C. 81-84.
 25. Домброван Т. І. Лінгвосинергетика: перші результати міждисциплінарного симбіозу. - C. 85-88.
 26. Дулепа І. Б. Особливості фахових мов у структурі загальнонаціональної мови. - C. 89-91.
 27. Євдокимова І. О. Інтонаційні засоби створення впливу на глядача у рекламному дискурсі. - C. 92-95.
 28. Задобривская О. Ф., Балан М. В. Метафорическая репрезентация фашизма (на материале новеллы Томаса Манна "Марио и волшебник"). - C. 96-98.
 29. Захарченко С. М. О функциональной эквивалентности заимствований с суффиксом –ieren в немецком языке начала XVII века. - C. 99-101.
 30. Кійко С. В. Синергетичний потенціал омонімії в середньоверхньонімецькій мові. - C. 102-104.
 31. Козак Н. И. Исследование немецких фамилий Kerkeling, Kirchmann, Kerkmann, Kunz, Hinz, Konrad, зафиксированных в колониях юга Украины. - C. 105-106.
 32. Коломієць Н. В. Специфіка вербальної репрезентації концепту 意 "думка" в китайській мові. - C. 107-109.
 33. Консевич М. С. Використання вербальних маркерів у інтеракційних коаліціях. - C. 110-113.
 34. Костромина О. В. Супрасегментные особенности женской разговорной речи. - C. 114-117.
 35. Кузнецова М. О. Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури: специфіка наративних стратегій. - C. 118-121.
 36. Куковська В. І. Звинувачений – високоморальна людина? (вербалізація морально-етичних концептів в адвокатській промові). - C. 122-125.
 37. Ладыненко А. П. Иноязычные вкрапления как средство создания локально-темпоральной индикации художественного текста. - C. 126-129.
 38. Лазебна Н. В. Прагматичний аспект сучасних англомовних текстів галузі інформатики та комп’ютерних технологій. - C. 130-132.
 39. Лут К. А. Аргументативність англомовного економічного дискурсу. - C. 133-135.
 40. Митькина Е. Н. Ассоциативно-смысловые особенности вторичных макроурбанистических номинатем. - C. 136-138.
 41. Михайлюк Н. П. Особенности прономинальной антропогендерной транспозиции в сфере зоонимических концептов. - C. 139-141.
 42. Морозова І. Б. Просигнальте − и вас услышат!. - C. 142-144.
 43. Образцова О. В. Структурні та змістові характеристики стверджувально-заперчувальних слів-речень як різновиду висловлень з частковою або нульовою предикацією. - C. 145-149.
 44. Олексієнко А. В. Парантеза як специфічний вид детермінативних підрядних речень. - C. 150-152.
 45. Остапчук А. Л. Способи вираження руху в сучасній китайській мові. - C. 153-154.
 46. Пожарицька О. О. Погоджуюсь, бо не згоджуюсь?. - C. 155-158.
 47. Попко Е. А. Невербальные средства реализации аффекта в англоязычном художественном дискурсе. - C. 159-161.
 48. Рибакова К. А. Особливості використання ономастичної лексики доби Кримської війни 1853-1856 рр. у назвах англомовних художніх текстів Вікторіанського періоду. - C. 162-165.
 49. Рыжих В. И. Грамматические категории имени существительного русского и арабского языков в сравнительно-историческом освещении. - C. 166-169.
 50. Самохіна В. О. Гумористична комунікація як компонент ігрової діяльності. - C. 170-174.
 51. Сидорова М. О. Условное предложение как индикатор дискурсивной импликатуры. - C. 175-177.
 52. Степаненко О. А. Персонажный диалог сквозь призму когнитивной сущности литературного жанра "детектив". - C. 178-180.
 53. Нечипоренко Б. Ю., Стрельцова К. О. Економічна термінологія сучасної китайської мови як об’єкт дослідження. - C. 181-183.
 54. Такташева И. Р. О семантике композитов – наименований болезней в немецком языке начала ХХ века. - C. 184-187.
 55. Таланова О. Ю. Поняття предикативності та предикації у сучасній англістиці. - C. 188-190.
 56. Тараненко О. В. Семантика оцінних ергонімів у сучасній англійській мові. - C. 191-194.
 57. Таранець В. Г. Шумери й Трипілля. - C. 195-198.
 58. Удовенко І. В., Борисова А. О., Арделян М. В. Місце суцільнооформлених інтенсифікаторів у системі прислівників як частини мови. - C. 199-201.
 59. Унтилова Е. Е. Темпоральные особенности речи поп музыкантов в неформальном общении. - C. 202-204.
 60. Федоренко О. І. Розмежування вільних та сталих дієслівно-іменникових сполучень сучасної англійської мови. - C. 205-207.
 61. Федорова Ю. Г. Категорія "трансформанти" в американському газетному дискурсі. - C. 208-211.
 62. Фоменко Е. Г. Культурные константы в индивидуально-авторской концепции Джеймса Джойса. - C. 212-216.
 63. Цобенко О. В. Лексико-семантичне поле "ювелірні прикраси" в англійській мові. - C. 217-219.
 64. Черновол-Ткаченко О. А., Пешкова О. Г. Особенности определения статуса метатекста в научном дискурсе. - C. 220-222.
 65. Tchystiak D. O. Concept symbole phonétique dans la réflexion esthétique du symbolisme belge. - C. 223-225.
 66. Шкворченко Н. Н. Роль просодии в создании имиджа успешной бизнес–леди. - C. 226-230.
 67. Таранець В. Кифішина А.Г. "Древнее святилище Каменная Могила. Опыт дешифровки протошумерского архива ХІІ–ІІІ тысячелетий до н. э. ". - C. 232-235.
2014
Вип. 8(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter