Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Екон.менедж./2015/14<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Економіка і менеджмент

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Герасимчук В. Г., Романюк О. В. Тенденції розвитку відновлюваної енергетики у світі та в Україні. - C. 4-8.
 4. Бесчастна Д. О., Уварова К. В. Аналіз економічної кризи 2014–2015 років в Україні крізь призму югославського конфлікту. - C. 9-13.
 5. Кулай А. В. Механізми бюджетно-податкової конвергенції в ЄС. - C. 14-17.
 6. Мусіна К. В., Пермінова С. О. Трансфер технологій як дієвий механізм сприяння інноваційному розвитку підприємства в умовах глобалізації. - C. 18-20.
 7. Нестеренко О. Д. Механізм державного регулювання ринку агропродовольчої продукції та його застосування до зовнішньої торгівлі. - C. 21-24.
 8. Пахомова О. А. Сутність та закономірності розвитку глобальної економічної трансформації. - C. 25-28.
 9. Петько С. М. Діяльність фінансових та нефінансових корпорацій на світових ринках у 2015 році. - C. 29-33.
 10. Федірко О. А. Європейські технологічні платформи як механізм секторального інноваційного розвитку ЄС. - C. 34-38.
 11. Драчук Ю. З., Сталінська О. В., Трушкіна Н. В. Галузева інноваційна структура управління ризиками інвестиційних проектів: технопарки. - C. 40-44.
 12. Ащаулов В. В. Дослідження економічної сутності категорії "моніторинг розвитку галузей економіки" у системі державного регулювання. - C. 45-48.
 13. Бервено О. В. Институциональная матрица национального экономического развития как способ управления качеством жизни. - C. 49-52.
 14. Бойко Є. О., Рижкова Г. С. Стратегічні напрями інвестування відновлювальних джерел енергії. - C. 53-56.
 15. Гармашова Ю. О. Особливості регулювання ринку фінансових послуг в Україні. - C. 57-61.
 16. Голобородько Т. В. Характеристика інвестиційних процесів в аграрній сфері України. - C. 62-66.
 17. Дикань О. В. Інноваційно-логістичні системи як базис формування неіндустріального укладу в промисловому комплексі України. - C. 67-69.
 18. Костинець В. В. Теоретичні аспекти управління розвитком ринку послуг у національній економіці. - C. 70-73.
 19. Лаврук В. В. Гносеологічні засади формування механізму модернізації економіки. - C. 74-76.
 20. Лазарева Н. О. Стратегічні напрями підвищення ефективності діяльності українських виноробних компаній. - C. 77-84.
 21. Мельник О. І. Діагностування конкурентоспроможності операційного середовища секторів економіки України. - C. 85-89.
 22. Татарульєва А. О. Міжнародний ринок прямих іноземних інвестицій. - C. 90-93.
 23. Штулер І. Ю. Перспективні напрями забезпечення рівноважного розвитку національної економічної системи в умовах глобалізації. - C. 94-98.
 24. Яхно Т. П. Ефективний ланцюг розвитку споживчого ринку "споживач – виробник – держава". - C. 99-102.
 25. Д'яконова І. І., Боднарук Є. І. Проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій реклами при виході підприємства на міжнародний ринок. - C. 104-106.
 26. Левчинський Д. Л. Підходи до класифікації організаційних структур управління підприємством. - C. 107-110.
 27. Свиноус І. В., Ібатуллін М. І. Перспективи розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах. - C. 111-115.
 28. Андрющенко І. Є. Узагальнення показників життєздатності промислового підприємства. - C. 116-118.
 29. Бєляєва Н. С. Стратегічне позиціювання як елемент системи стратегічного управління підприємством. - C. 119-123.
 30. Бігус М. М. Аналіз сучасного стану туристичного бізнесу Львівщини у контексті глобалізаційних процесів. - C. 124-128.
 31. Бучинська Т. В. Структурно-функціональний підхід до формування професійної компетентності персоналу та її складові. - C. 129-131.
 32. Давлетбаева Н. Б. Стратегическое управление инновационным развитием пищевых предприятий. - C. 132-135.
 33. Корженівська Н. Л. Ринкова глобалізація та її вплив на економічну безпеку зерновиробників. - C. 136-140.
 34. Косович О. В. Виробництво продукції м’ясопереробними підприємствами: рівень використання та оцінка потенціалу. - C. 141-145.
 35. Кривоконь М. О. Факторний аналіз собівартості продукції підприємств гірничошахтного машинобудування. - C. 146-150.
 36. Кузьмaк О. I. Економiкa мiстa у контекстi pозвитку взaємовiдносин пpомислових пiдпpиємств тa пiдпpиємств комунaльного обслуговувaння. - C. 151-154.
 37. Куценко І. В. Розвиток зернової заготівельно-збутової інфраструктури інтегрованих аграрних формувань. - C. 155-158.
 38. М’ячин В. Г. Куцинська М. В. Визначення пріоритетності показників фінансового стану, обраних для оцінки ризику банкрутства промислових підприємств методом нечітких множин. - C. 159-163.
 39. Назаренко І. М. Аналіз науково-методичних підходів до розрахунку та оцінки чистих активів підприємства. - C. 164-168.
 40. Розумчук О. О. Огляд зарубіжного досвіду використання нововведень на підприємствах промисловості. - C. 169-172.
 41. Ткаченко Н. Э. Демотивация и текучесть персонала: причины, следствия, взаимообусловленность. - C. 173-177.
 42. Харченко Т. Б. Вплив екологічного фактору на оцінку вартості нерухомості в Україні. - C. 178-181.
 43. Хомутенко Л. І., Хмелик О. С. Розробка стратегії конкурентоспроможності компанії при виході на міжнародний ринок. - C. 182-185.
 44. Чубук Л. П. Можливості застосування дохідного підходу у практиці оцінки складської нерухомості. - C. 186-189.
 45. Ющишина Л. О., Петрук О. М. Процесно-орієнтований підхід у моделюванні управлінських рішень щодо витрат підприємства. - C. 190-194.
 46. Яценко Б. І. Двоїстостно-діагональний вплив інноваційних методів управління на формування конкурентного статусу машинобудівних підприємств. - C. 195-198.
 47. Вахович І. М., Чапюк О. П. Банківський сектор як важлива інституція забезпечення капіталізації економіки регіону. - C. 200-204.
 48. Саєнко О. О. Реалізація державної інноваційної політики розвитку регіону. - C. 205-208.
 49. Івченко Н. М. Сутність альтернативної енергетики та специфіка її застосування в економіці України. - C. 210-213.
 50. Каленська В. П. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях. - C. 214-217.
 51. Обиход Г. О. Екологічне транскордонне забруднення: ризики та інструменти превентизації і подолання наслідків. - C. 218-221.
 52. Сагайдак Ю. А. Україна як суб’єкт міжнародних екологічних конвенцій у сфері охорони довкілля. - C. 222-225.
 53. Срібна Є. В. Економіко-екологічні проблеми розвитку вітчизняної гідрогенерації. - C. 226-230.
 54. Огданський К. М. Сучасні підходи до реуглювання соціальної складової суспільного розвитку в Україні. - C. 232-235.
 55. Солнцева Н. В. Graduate Recruitment як ефективний метод підбору персоналу у сучасних умовах. - C. 236-240.
 56. Воронкова О. М. Бюджетно-податкове планування на регіональному рівні: ресурсний аспект. - C. 242-245.
 57. Гончарова А. С., Тюльпан А. О., Антоненко В. М. Особливості управління кредитним портфелем українських банків за результатами рейтингової оцінки. - C. 246-250.
 58. Добровольська О. В. Концепція розвитку системи кредитної кооперації: реалії та перспективи. - C. 251-253.
 59. Дучинська Н. І. Розподіл доходів: ринкова ефективність та соціальна справедливість. - C. 254-257.
 60. Кучерова Г. Ю. Трендовий аналіз податкових надходжень зведеного бюджету України. - C. 258-261.
 61. Павлій А. С. Аналіз системи земельного оподаткування в Україні. - C. 262-267.
 62. Свердан М. М. Фіскальні технології оподаткування приватної власності: податок на багатство. - C. 268-271.
 63. Фененко П. О. Податкова складова діяльності транснаціональних корпорацій: можливості та виклики. - C. 272-276.
 64. Августова О. О. Бюджетування на рибопереробних підприємствах. - C. 278-281.
 65. Міщук Є. В., Моренко Є. В. Переосмислення підходів до визначення заробітної плати в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємства. - C. 282-284.
 66. Стельмах Н. Є. Специфіка об’єкта бухгалтерської експертизи у сільському господарстві. - C. 285-287.
 67. Струк Н. С., Гармаш Х. П. Шляхи удосконалення організації обліку невиробничих операційних витрат підприємства у контексті формування статусу надійного ділового партнера на ринку. - C. 288-292.
 68. Матвєєва Н В., Бесчастна Д. О. Економіко-математичні аспекти оцінювання ефективності торговельних мереж. - C. 294-298.
 69. Жерлицын Д. М., Берлин В. М. Модели и методы принятия решений в системе менеджмента финансового посредника. - C. 300-304.
 70. Довгенко Я. О., Яременко Л. І., Яременко Ю. В. Оцінка соціально-економічного розвитку України комплекснозначною змінною. - C. 305-310.
 71. Ковалевська І. М. Оцінка і управління ризиками екологічної безпеки довкілля. - C. 311-315.
 72. Мельников В. В. Агентна модель процесів управління інноваційних кластерів. - C. 316-320.
 73. Ревенко Д. С., Лыба В. А., Курянская В. В. Диагностика банкротства предприятия на основе показателей экономической устойчивости. - C. 321-325.
2015
Вип. 14
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського