Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Екон.менедж./2015/11<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Економіка і менеджмент

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Герасименко А. Г. Роль інновацій в обмеженні алокативної ефективності економіки. - C. 4-7.
 4. Жданова Л. Л. Промислова революція та індустріалізація: розвиток продуктивних сил та перетворення інститутів. - C. 8-11.
 5. Засадко В. В. Роль урбанізації в контексті економічної безпеки та глобалізації: теоретичний зріз. - C. 12-15.
 6. Шараг Е. С. Логические этапы формирования категории "органическое строение капитала". - C. 16-18.
 7. Проноза П. В. Сутність понять "дисбаланси" і "диспропорції" в економіці та класифікації їх видів. - C. 20-25.
 8. Hrashchenko I. S., Krasniuk S. A. Problems of regional development of Ukraine under globaliation process. - C. 26-31.
 9. Гладких Д. Є. Тенденції розвитку світового хіміко-фармацевтичного ринку в умовах глобальної кризи. - C. 32-35.
 10. Гончар І. О. Сутність та місце антикризового фінансового менеджменту в структурі управління підприємством. - C. 36-40.
 11. Сорочан В. О. Визначення сутності промислового туризму. - C. 41-44.
 12. Ткаленко Н. В. Домінанти постіндустріальної наукової парадигми. - C. 46-50.
 13. Артеменко Л. В. Особливості національної інноваційної системи України в контексті економічної безпеки. - C. 51-54.
 14. Баланська О. І., Панченко А. В., Мельник В. М. Генезис поняття "ризик" та його характерні особливості у будівництві. - C. 55-58.
 15. Безп’ята І. В. Інституціональне забезпечення залучення інвестицій в аграрний сектор економіки. - C. 59-63.
 16. Бойко В. В. Сільські території у формуванні економічної безпеки держави: теоретичний аспект. - C. 64-68.
 17. Маловичко С. В. Сутнісний аналіз понять "інформаційне суспільство", "електронна економіка" як економічної платформи здійснення електронної торгівлі. - C. 69-73.
 18. Милян Р. М. Взаємозв’язок між розвитком індустрії масових заходів та посиленням конкурентоспроможності країни. - C. 74-78.
 19. Руда І. І. Концепція розвитку системи державного регулювання сфери ритуальних послуг в Україні. - C. 79-83.
 20. Самойлик Ю. В. Механізм формування і розвитку логістичних систем скотарства в агроформуваннях. - C. 84-88.
 21. Шепелєв С. С. Раціональне використання водних біоресурсів у рамках спільної рибопромислової політики ЄС. - C. 89-92.
 22. Ібрагімов Е. Е. Теоретичні підходи до виокремлення складових системи економічної безпеки підприємства. - C. 94-96.
 23. Редченко К. І. Стратегічний аспект створення закупівельних груп в Україні. - C. 97-100.
 24. Заїка С. О. Теоретичні аспекти управління інвестиційно-інноваційною діяльністю аграрних підприємств. - C. 101-105.
 25. Бучинська Т. В. Оцінка ефективності трудової діяльності персоналу на основі кваліфікаційного, професійного та компетентнісного підходу. - C. 106-108.
 26. Іванків О. Я. Сутність системи економічної безпеки підприємства в умовах євроінтеграції. - C. 109-112.
 27. Кінєва Т. С. Генеза пізнання сутності контролінгу в системі управління підприємством. - C. 113-116.
 28. Короткий Ю. В. Машинобудівна промисловість України: здобутки та перспективи. - C. 117-120.
 29. Лужецький А. І. Діагностика зовнішнього середовища машинобудівних підприємств України. - C. 121-123.
 30. Мороз П. А., Романюк В. М. Державно-приватне партнерство та доцільність корпоратизації державних підприємств авіабудування. - C. 124-127.
 31. Неізвестна В. С. Методичний підхід до визначення стійкості функціонування підприємств рекреаційного комплексу в аспекті ефективного використання фінансових ресурсів підприємства. - C. 128-132.
 32. Нестеренко О. С. Динаміка обсягів виробництва виноматеріалів і виноградного вина та фактори, що впливають на діяльність підприємств Одеської області. - C. 133-137.
 33. Нестерчук Я. А. Теоретичні основи стійкого розвитку садівничих підприємств. - C. 138-141.
 34. Павлюк Т. С. Аналіз проблем управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств машинобудівної галузі України. - C. 142-145.
 35. Пшенична Т. М., Кирилюк Ю. В. Проблеми якості і безпечності харчових продуктів в контексті забезпечення імплементації економічної частини угоди про асоціацію. - C. 146-149.
 36. Ралко О. С. Методи визначення ставки дисконтування. - C. 150-153.
 37. Сороківська О. А. Дослідження організаційних форм інтеграції підприємств малого бізнесу в умовах постконфліктних ситуацій. - C. 154-157.
 38. Шумкова В. І. Мультиризикове страхування як важливий фактор збільшення прибутку сільськогосподарських підприємств. - C. 158-162.
 39. Доронина М. С., Леванда Е. М. Сущность и оценка субъективного экономического благополучия. - C. 164-168.
 40. Бєлікова Н. В. Удосконалення механізму розробки та реалізації економічних реформ. - C. 169-172.
 41. Гончарова З. В. Доцільність застосування проектного підходу органами місцевого самоврядування у сфері управління майном комунальної власності. - C. 173-176.
 42. Кузьмин В. М., Сусяк Х. В. Структурування потенціалу територіальної громади. - C. 177-180.
 43. Борейко В. І. Взаємозалежність обезліснення, спустелювання та зменшення біорізноманітності. - C. 182-184.
 44. Андрушків Р. Ю. До питання державної системи соціально-екологічного моніторингу за умов життєдіяльності населення. - C. 186-189.
 45. Заярнюк О. В. Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. - C. 190-193.
 46. Моргулець О. Б. Динаміка розвитку сфери послуг України. - C. 194-197.
 47. Мостова І. О. Динаміка основних параметрів зовнішніх трудових міграцій населення України на початку ХХІ століття. - C. 198-201.
 48. Плинокос Д. Д. Запровадження системи менеджменту якості освіти при підготовці кадрів для інших країн. - C. 202-206.
 49. Жадько К. С., Гончарова Є. В. Фінансово-економічна сутність дефіциту державного бюджету та його вплив на соціально-економічне життя країни. - C. 208-211.
 50. Васильчук І. П. Нефінансова звітність як інструмент управління сталим розвитком корпорацій. - C. 212-215.
 51. Вишивана Б. М., Терешко О. М. Оверсайт платіжно-розрахункових систем: теоретичні аспекти та механізм реалізації в Україні. - C. 216-222.
 52. Григоренко В. М. Оцінювання фінансового забезпечення технологій управління фінансовою діяльністю банку. - C. 223-228.
 53. Дрозд І. В. Банківський сектор економіки України: огляд проблем і перспектив розвитку. - C. 229-235.
 54. Коцюрба О. Ю. Механізм формування фінансового забезпечення діяльності підприємств житлово-комунального господарства. - C. 236-241.
 55. Миськів Г. В. Напрями вдосконалення функціонування та розвитку кредитного ринку України. - C. 242-245.
 56. Савицька О. І. Проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності Сумської області. - C. 246-249.
 57. Садовенко М. М. Аналіз фіскальної ефективності ПДВ в контексті її оптимізації. - C. 250-254.
 58. Сергієнко Л. К. Ефективність державної бюджетної політики у контексті інтеграційних процесів. - C. 255-259.
 59. Сьомченков О. А. Біржові облігації: адаптація міжнародного досвіду для використання в Україні. - C. 260-265.
 60. Трусова Н. В. Методологічна основа формування системи фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств. - C. 266-270.
 61. Шимків С. А. Стан та розвиток добровільного страхування від нещасних випадків в Україні. - C. 271-274.
 62. Яценко О. В. Аналіз окремих підходів до класифікації взаємовідносин з клієнтами. - C. 275-278.
 63. Грицишен Д. О. Трансформація завдань бухгалтерського обліку як основа розвитку його теоретико-методологічної конструкції. - C. 280-286.
 64. Липская А. О. Основные подходы к определению "собственный капитал" как учётной категории. - C. 287-292.
 65. Фоміна О. В. Моніторинг управлінської звітності як складова контрольного процесу підприємства. - C. 293-296.
 66. Харламова О. В. Особливості інвентаризації для цілей складання МСФЗ-звітності. - C. 297-300.
 67. Шерстюк О. Л. Оціночні судження в аудиті фінансової інформації. - C. 301-304.
 68. Бандоріна Л. М., Лозовський О. С. Використання імітаційних процедур для дослідження динамічних характеристик процесу обслуговування пасажирів аеропорту. - C. 306-309.
 69. Бєлкіна І. А., Антонюк О. П. Діагностика безпеки цілісності інформаційного підприємства як соціально-економічної системи. - C. 310-312.
 70. Вень Мінмін, Радзінська Ю. Б. Стратегічний аналіз формування, розподілу та використання земельних ресурсів і об’єктів нерухомого майна: інструментарій реалізації. - C. 313-316.
 71. Горбачук В. М. Часткова децентралізація як інструмент системної стійкості. - C. 317-321.
2015
Вип. 11
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського