Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Екон.менедж./2015/10<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Економіка і менеджмент

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Шевчук А. В. Економічний розвиток та технологічна сингулярність: концепція взаємозв’язку і суперечності. - C. 4-9.
 4. Шедяков В. Е. Отчуждение труда в контексте создания предпосылок интеллектуализации деятельности. - C. 10-14.
 5. Кондратьєва Т. В. Пастки національної економічної культури у контексті євроінтеграції та глобалізації. - C. 15-19.
 6. Собко О. М. Теорія створення вартості підприємства в економічній і фінансовій думці: ретроспективний погляд і вектори розвитку. - C. 20-26.
 7. Галенко О. М., Крамаренко Р. М. Європейська модернізація українського столичного мегаполісу. - C. 28-31.
 8. Грущинська Н. М. Геоекономічні процеси країн Південно-Східної Азії в сучасних світових умовах. - C. 32-35.
 9. Безверха І. А. Комерційна дипломатія на сучасному етапі розвитку: основні тенденції та фактори впливу. - C. 36-39.
 10. Бірюк С. О. Глобальний ринок спільного інвестування: виклики сучасного етапу. - C. 40-42.
 11. Левчій М. О. Проблеми застосування міжнародних економічних санкцій: економічні наслідки для третіх країн. - C. 43-46.
 12. Петухова В. О. Особливості інтеграційних процесів України та їх розвиток у майбутньому (на прикладі створення зон вільної торгівлі Україною). - C. 47-50.
 13. Тимошенко І. В. Товариства взаємного страхування як форма страхового захисту суб’єктів малого підприємництва: зарубіжний досвід. - C. 51-55.
 14. Тюпа Д. І. Фактори формування кризи системи зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються. - C. 56-58.
 15. Кундицький О. О. Стратегія державного регулювання імпортозаміщення в аграрному секторі України. - C. 60-62.
 16. Скудларски Я., Купчык А., Издебски В., Крыс П., Заёнц С., Макарчук О. Г. Транспортное биотопливо в Польше и Украине: проблемы и перспективы. - C. 63-68.
 17. Алексейчук В. О. Регресійний аналіз виробництва хлібобулочних виробів в Україні за допомогою нейронних мереж. - C. 69-73.
 18. Кравченко О. М. Проблеми використання понятійного апарату та класифікації діяльності в сфері ресторанного господарства. - C. 74-78.
 19. Куценко Т. Ф., Мартінович П. Г. Гарантування бюджетної безпеки як стратегічний пріоритет сучасних економічних реформ в Україні. - C. 79-83.
 20. Назаров М. І. Енергоефективність та енергозбереження як ефективні інструменти підвищення конкурентоспроможності регіону. - C. 84-88.
 21. Ніколаєнко Ю. В., Сакун О. С. Пропозиції щодо удосконалення механізму фінансування локальних інноваційних центрів в Україні. - C. 89-93.
 22. Хусаінов Р. В. Глобалізація інноваційної сфери економіки: фактори, стан та наслідки для України. - C. 94-98.
 23. Шепелєв В. С. Регулювання ринку свинини на принципах угоди про вільну торгівлю між Україною та країнами Європейського Союзу. - C. 99-102.
 24. Альфер А. В., Желизняк А. В. Роль маркетинга в жизнедеятельности туристического предприятия. - C. 104-107.
 25. Бояринова К. О. Система оцінювання продуктивності управління інноваційно орієнтованого промислового підприємства. - C. 108-111.
 26. Гараніна І. І. Особливості проведення аудиту рекламної діяльності вітчизняних підприємств. - C. 112-115.
 27. Гришко М. Г. "Базові" системи інформаційного забезпечення управління торговельними мережами "Basic". - C. 116-119.
 28. Дегтярева Ю. В. Основные подходы к классификации рисков инвестиционной деятельности. - C. 120-123.
 29. Дем’янчук М. А. Фасетна класифікація проблем сталого розвитку підприємств. - C. 124-130.
 30. Заровна К. М. Економічна стійкість України як зовнішнього середовища діяльності підприємств. - C. 131-133.
 31. Козіна К. Г. Аналіз ринку міжнародних автотранспортних вантажних перевезень: сучасний стан та перспективи розвитку. - C. 134-138.
 32. Корчинська О. О. Оцінка стану підприємництва у сфері сільського зеленого туризму в Україні. - C. 139-143.
 33. Кракос Ю. Б., Калініна О. М. Взаємозв’язок економічної безпеки та інвестиційної привабливості підприємства. - C. 144-148.
 34. Крупський О. П., Кобченко А. А. Організаційна культура як чинник економічної безпеки туристичного підприємства. - C. 149-152.
 35. Лисенко В. В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сільського господарства. - C. 153-156.
 36. Навроцька Т. А. Еволюція інноваційного потенціалу підприємств авіабудування. - C. 157-160.
 37. Полозова Т. В. Оцінка соціально-мотиваційного забезпечення інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства. - C. 161-164.
 38. Семенова В. Г. Модель управління інтелектуальною власністю підприємства на основі процесно-орієнтованого підходу. - C. 165-170.
 39. Ставська Ю. В. Передумови розвитку підприємств галузі птахівництва в умовах глобалізації агропродовольчого ринку. - C. 171-174.
 40. Харковина О. Г. Підходи до формування організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства. - C. 175-178.
 41. Хемраєв Р. Р. Державно-приватне партнерство у сфері комунального транспорту. - C. 179-181.
 42. Ціпуринда В. С. Інноваційний підхід до прогнозування розвитку підприємства у сучасних умовах. - C. 182-185.
 43. Яковлєва Ю. В. Удосконалення методів управління машинобудівними підприємствами. - C. 186-192.
 44. Скороход І. С., Ліповська-Маковецька Н. І. Інвестиційний потенціал як фактор розвитку регіонального ринку екологічних послуг. - C. 194-198.
 45. Мареха І. С. Аксіологічний аналіз етнокультурних витоків раціонального природогосподарювання. - C. 200-203.
 46. Обиход Г. О. Неурядові екологічні організації на території України: типологія, діяльність і стратегічні орієнтири розвитку. - C. 204-207.
 47. Співак Я. О. Енергозбереження як фактор економічного зростання України. - C. 208-210.
 48. Дикань В. В. Дослідження людського потенціалу як фактору забезпечення сталого економічного розвитку України. - C. 212-216.
 49. Бачо Р. Й. Сучасні тенденції розвитку страхування здоров’я в Україні у посткризовий період. - C. 218-223.
 50. Бедринець М. Д. Розвиток державного внутрішнього фінансового контролю в Україні. - C. 224-227.
 51. Біла Л. М. Гармонізація фінансових систем країн Європейського Союзу. - C. 228-231.
 52. Гуцул І. А. Митна політика у фіскальному просторі України. - C. 232-234.
 53. Д’яконов К. М. Депозитний ринок України: чи захищені банки та вкладники?. - C. 235-238.
 54. Донець О. Б. Взаємозв’язок проблем банківського і реального секторів економіки в Україні. - C. 239-242.
 55. Кекіш І. П. Шляхи покращення застосування митного режиму тимчасового ввезення. - C. 243-246.
 56. Козьмук Н. І. Фіскальний контроль як інструмент забезпечення дотримання законодавства у сфері оподаткування. - C. 247-250.
 57. Ліснічук О. А. Розробка моделей діагностики банкрутства українських підприємств за допомогою дискримінантного аналізу. - C. 251-254.
 58. Охрименко І. Б., Степура А. Т. Реалії та ризики кредитування житла банками в Україні. - C. 255-258.
 59. Сторожук Т. М., Дружинська Н. С. Недеревні лісові ресурси. - C. 260-263.
 60. Бондаренко О. В. Вектори аналітичних досліджень із застосуванням інформаційних технологій. - C. 264-267.
 61. Гуріна Н. В. Класифікація витрат підприємства для потреб управління. - C. 268-271.
 62. Даньків Й. Я., Остап’юк М. Я., Панасюк В. М. Бухгалтерський облік як споконвічна народна наука і підґрунтя економіки (до 520-річчя публікації першої книги по бухгалтерському обліку). - C. 272-275.
 63. Єршова Н. Ю. Методичний підхід до формування інформації в системі стратегічного управлінського обліку з метою підвищення економічної безпеки суб’єктів господарювання. - C. 276-280.
 64. Щербина О. В. Особливості калькулювання собівартості готової продукції на борошномельних підприємствах. - C. 281-284.
 65. Пуме Р. О., Абгаш М. А. Максимизация прибыли предприятия путем изменения уровня заработной платы сотрудников и системы оплаты труда. - C. 286-289.
2015
Вип. 10
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського