Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73754/2015/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету
: зб. наук. пр..- Мелітополь. Серія, Педагогіка

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Освіта у філософсько-антропологічних рефлексіях

 4. Білецька М. Особливості педагогіки українського скрипкового виконавства в другій половині ХХ століття. - C. 15-19.
 5. Бялик О. Стандарти сексуальної освіти: європейський вимір. - C. 20-25.
 6. Волкова В. Сутність і зміст поняття "толерантність". - C. 26-32.
 7. Елькін М. Роль і місце міжкультурних комунікацій та діалогу в управлінні навчально-виховним процесом. - C. 33-38.
 8. Котова Л., Юник Т. Підготовка музикантів-інструменталістів до сценічної діяльності як психолого-педагогічна проблема. - C. 39-43.
 9. Лаппо В. Методологічне підґрунтя формування духовних цінностей як пріоритетного чинника соціальної активності студентської молоді. - C. 44-50.
 10. Осаульчик О. Виховання "відповідального громадянина" в процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою компетенцією. - C. 51-55.
 11. Прийма С. Концептуальні засади регіональної освітньої політики. - C. 56-61.
 12. Прокоф’єв Є. Удосконалення процесу вивчення загальнопедагогічних дисциплін у вишах України в 20-30-ті роки XX століття. - C. 62-68.
 13. Сегеда Н. Креативно-акмеологічна сутність професіогенезу викладача у смислових координатах педевтологічних аналогем. - C. 69-73.
 14. Симоненко С. Віртуальні спільноти як ефективний засіб навчання іноземних мов: зарубіжний досвід. - C. 74-78.
 15. Совгіра С. Взаємозв’язок правового виховання з іншими видами виховання. - C. 79-84.
 16. Педагогіка і психологія розвитку творчої особистості

 17. Величко В. Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні осіб з обмеженими можливостями засобами вільного програмного забезпечення. - C. 85-89.
 18. Гринько В. Метод проектів як шлях формування ІК-компетентності майбутніх учителів. - C. 90-94.
 19. Дубяга С., Довга С. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання педтехнологій. - C. 95-99.
 20. Зайцева Н. Розвиток інформаційної комунікативної компетенції як передумова становлення конкурентоспроможного фахівця. - C. 100-105.
 21. Канарова О. Роль вихователя у формуванні толерантності дітей дошкільного віку. - C. 106-110.
 22. Литвиненко С. Проблема естетичного виховання студентів гуманітарних спеціальностей у вітчизняних вищих навчальних закладах у другій половині ХХ століття. - C. 111-114.
 23. Луценко І. Вплив способів організації дитячої діяльності на розвиток творчої активності дітей. - C. 115-119.
 24. Матяш О., Волкодав Т. Удосконалення дослідницької діяльності студентів в умовах використання інформаційних технологій. - C. 120-125.
 25. Окса М. Інноватизація змісту підготовки майбутнього менеджера освіти. - C. 126-133.
 26. Петровська К. Cоціально-психологічні чинники ризикованої поведінки молоді. - C. 134-138.
 27. Потапчук Т. Мораль і моральні настанови в суспільстві як чинники культурної ідентичності студентської молоді. - C. 139-144.
 28. Прусак В. Формування екологічної свідомості майбутнього дизайнера в процесі неперервної професійної підготовки. - C. 145-149.
 29. Рубцова М. Когнітивно-комунікативний підхід до навчання лексики на заняттях з практики усного мовлення. - C. 150-154.
 30. Сидорук А. Вплив анімаційної діяльності на формування здорового способу життя школярів. - C. 155-159.
 31. Шевченко Ю. Залучення до духовних цінностей як засіб гармонізації духовно-морального розвитку молодших школярів. - C. 160-165.
 32. Юник І. Пам’ять як фактор формування фахових когнітивних умінь перекладачів. - C. 166-171.
 33. Сучасна педагогічна освіта: проблеми та перспективи

 34. Абдуллаєв А. К., Ребар І., Підкіпна І. Методические и технические особенности подготовки студентов к плаванию. - C. 172-177.
 35. Валюк В. Методика формування методологічних знань учнів у процесі навчання хімії. - C. 178-183.
 36. Гуров С. Теоретичний аналіз різних типологій і класифікацій студентів для реалізації програм , спрямованих на формування духовно-моральних цінностей майбутніх фахівців. - C. 184-190.
 37. Закаулова Ю., Зінчук І. Професійна освіта в суспільстві знань на початку ХХІ століття. - C. 191-198.
 38. Єрмоленко С. Специфіка методики навчання української орфоепії. - C. 199-205.
 39. Караєва Т. Гармонізація культурно-освітнього простору: навчання іноземної мови в немовному виші. - C. 206-210.
 40. Конох А., Притула О. Організаційно-методичні умови професійної підготовки фахівців з українського рукопашу "Спас" у вищих навчальних закладах. - C. 211-215.
 41. Костєва Ю. Поняття "компетентність" у сучасній освіті. - C. 216-221.
 42. Литвинова С. Індивідуально-типологічні особливості суб’єктів проектування хмаро орієнтованого навчального середовища. - C. 222-229.
 43. Магрламова К. Академічна мобільність – невіддільний складник освіти впродовж життя. - C. 230-234.
 44. Маркунін О. Теоретичні основи використання інтерактивних технологій у навчальному процесі класичного університету. - C. 235-239.
 45. Мачинська Н., Комарова Ю. Упровадження інноваційних технологій навчання у вищій школі. - C. 240-246.
 46. Мезенцева Л. Гуманізація взаємовідносин між членами опікунської сім’ї засобами сімейної терапії. - C. 247-251.
 47. Мельнікова С. Психосоциальный стресс и его влияние на процесс обучения в вузе студентов специальности "Практическая психология". - C. 252-257.
 48. Мисловська С., Добровольська К. Особливості використання програми Power Point для створення електронного підручника з дисципліни "Медична інформатика". - C. 258-263.
 49. Осадчий В., Осадча К., Бурдєй В. Досвід розробки інформаційної системи для обліку та моніторингу працевлаштування випускників ВНЗ. - C. 264-268.
 50. Павленко М., Павленко Л. Використання технологій віртуалізації для навчання інженерів-педагогів IP-телефонії в комп’ютерних мережах. - C. 269-274.
 51. Солоненко А. Виховання праксеологічної культури майбутніх учителів біології у процесі вивчення дисциплін професійно-практичного циклу. - C. 275 -280.
 52. Стотика І., Власенко Е., Стотика О. Реалізація компетентнісного підходу в процесі інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. - C. 281-286.
 53. Хоменко В. Розробка лінійних функціональних моделей дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. - C. 287-293.
 54. Шандиба О. Визначення змісту та рівнів дослідження технічних дисциплін. - C. 294-299.
 55. Щербина О. Створення навчальних інтерактивних електронних посібників у віртуальному середовищі Moodle. - C. 300-304.
 56. Яременко Л. Особливості функціонування та перспективи розвитку позашкільної освіти в сучасному суспільстві. - C. 305-311.
 57. Аспірантські студії

 58. Бойко О. Становлення форм навчання в процесі ліквідації неписьменності в Україні (1920–1927 рр.). - C. 312-316.
 59. Вербовський І. Інформатизація управління навчальним закладом як один зі шляхів підвищення ефективності освітньої діяльності. - C. 317-321.
 60. Гаврилюк А. Шляхи впровадження німецького досвіду в розвиток університетської освіти в Україні. - C. 322-326.
 61. Дущенко О. Готовність майбутнього вчителя інформатики до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності. - C. 327-333.
 62. Коваль І. Сутність і змістова характеристика поняття "правове виховання". - C. 334-342.
 63. Майба О. Організація хорової діяльності молодших школярів в умовах недільної школи з урахуванням їх вікових і психологічних особливостей . - C. 343-347.
 64. Наумук І. Педагогічні умови розвитку медіакомпетентності майбутніх учителів інформатики в процесі професійної підготовки. - C. 348-352.
 65. Наумук О. Визначення професійних якостей майбутніх інженерів-програмістів у галузі комп’ютерних мереж. - C. 353-358.
 66. Постильна О. Педагогічні умови формування моральних цінностей у студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - C. 359-364.
 67. Сеник А. Теоретичні аспекти визначення поняття "державницьке виховання учнівської молоді". - C. 365-370.
 68. Соболь Н. Педагогічні принципи формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики. - C. 371-377.
 69. Терещенко С. Креативність як критерій людиномірності особистісного зростання суб’єктів навчального процесу. - C. 378-382.
 70. Турбар Т. Природоохоронна робота учнів у шкільних лісництвах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). - C. 383-387.
2015
№ 1 (14)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського