Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73754/2014/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету
: зб. наук. пр..- Мелітополь. Серія, Педагогіка

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Освіта у філософсько-антропологічних рефлексіях

 4. Дороніна Т. О. Ґендерний вимір освітнього менеджменту: аналіз дискурсивних практик. - C. 15-20.
 5. Захарчук М. Є., Закаулова Ю. В. Аналіз системи підготовки педагогів інклюзивної школи у США. - C. 21-28.
 6. Канарова О. В. Культурно-освітній простір дитини в сучасному навчальному закладі. - C. 29-33.
 7. Кочубей Т. Д. Відображення культури українського бароко у філософських поглядах професорів Києво-Могилянської академії. - C. 34-38.
 8. Литвинова С. Г. Розвиток навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу як наукова проблема. - C. 39-47.
 9. Максимов А. С., Арабаджи Л. И. Проблема выбора образовательных систем. - C. 48-52.
 10. Мачинська Н. І. Модель педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю в контексті акмеологічного підходу. - C. 53-58.
 11. Молчко У. Б. Культурно-освітній потенціал інструментальних творів Богдана Весоловського. - C. 59-65.
 12. Паршук С. М. Формування духовної культури майбутніх педагогів в освітньому просторі вищої школи. - C. 66-69.
 13. Прийма С. М., Вороненко О. В. Основні положення синергетичної методології відкритої освіти. - C. 70-80.
 14. Регейло І. Ю. Підготовка фахівців вищої кваліфікації в Україні в 1930-1939 роках. - C. 81-90.
 15. Сизоненко І. Г. Правова соціалізація особистості дитини як суб’єкта педагогічної взаємодії у соціально-культурному середовищі освітнього закладу. - C. 91-96.
 16. Скриль О. І. Милосердя як основоположна категорія християнської етики. - C. 97-102.
 17. Солодка А. К. Крос-культурний тренінг: фасилітація взаємодії. - C. 103-109.
 18. Педагогіка і психологія розвитку творчої особистості

 19. Везиров Т. Г. Подготовка будущих магистров в системе интеграции вузов на основе виртуальной информационно-образовательной среды. - C. 110-114.
 20. Давиденко Л. Ф. Засоби художньої виразності у книжковій графіці: традиції та інновації. - C. 115-118.
 21. Маковецька Н. В. Особливості впровадження інтенсивних технологій у процес підготовки фахівців галузі туризму. - C. 119-123.
 22. Овсянникова К. Ю. Педагогічні умови формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів-філологів: обґрунтування проблеми. - C. 124-127.
 23. Осадчий В. В., Осадча К. П. Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів. - C. 128-133.
 24. Пшенична Н. С. Формування професійної компетентності вчителя фізики шляхом встановлення міжпредметних зв’язків із хімією. - C. 134-139.
 25. Ревнюк Н. І. Розвиток індивідуальних здібностей студентів засобами сценарної роботи: інтегративний підхід до викладання. - C. 140-143.
 26. Тітова О. А., Жукова Т. В. Навчання слухачів магістратури роботи з інформацією у процесі підготовки постер-презентації іноземною мовою. - C. 144-148.
 27. Шаповалова Т. Г. Гармонізація культурно-освітнього простору майбутніх педагогів через здоров’язбережувальні технології. - C. 149-153.
 28. Шишкіна М. П. Інноваційні технології модернізації освітнього середовища вищого навчального закладу. - C. 154-160.
 29. Сучасна педагогічна освіта: проблеми та перспективи

 30. Аджігеряєва С. Е. Формування культури педагогічної взаємодії майбутніх викладачів іноземної мови в умовах магістратури: обґрунтування актуальності. - C. 161-164.
 31. Євсюков О. Ф. Змістовні аспекти організації факультативів у магістратурі "Педагогіка вищої школи". - C. 165-169.
 32. Журавльова Л. С., Кисличенко В. А. До проблеми навчання і виховання дітей із особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах. - C. 170-174.
 33. Колесниченко Н. Ю. Організація самостійної роботи бакалаврів романо-германської філології щодо набуття ними іншомовної компетенції у процесі професійної підготовки. - C. 175-179.
 34. Конох А. П. Професіонально-педагогічна компетентність майбутніх фахівців фізичної культури і туризму. - C. 180-183.
 35. Конох О. Є. Практична підготовка майбутніх фахівців із туризму у вищому навчальному закладі. - C. 184-188.
 36. Кулінка Ю. С. Педагогічний концепт використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі методичної підготовки майбутніх учителів технології. - C. 189-194.
 37. Марущак В. С. Про деякі особливості духовного виховання майбутнього вчителя при вивченні українознавства. - C. 195-198.
 38. Нечипоренко К. С. Дослідження самооцінки депривованих підлітків із психофізичними вадами в умовах інтернатного закладу. - C. 199-204.
 39. Омельяненко Г. А. Модель формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - C. 205-210.
 40. Позднякова О. Л. Моделювання структури професійної компетентності соціального педагога-вихователя навчально-реабілітаційного центру. - C. 211-216.
 41. Сватьєв А. В. Організація та зміст процесу підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України. - C. 217-220.
 42. Семчук С. І. Морально-духовне становлення особистості в контексті впливу комп’ютерних технологій. - C. 221-225.
 43. Стручаева Т. М., Олексенко Т. Д. Направления методической поддержки учителя начальных классов у последипломный период. - C. 226-230.
 44. Тарасова А. П., Садовски М. В., Шаталова Е. В. Культурологический подход к обучению детей, испытывающих трудности в обучении математики. - C. 231-234.
 45. Шевченко Ю. М., Дубяга С. М. Професійна пiдготовка майбутнього вчитeля початкових класів до фоpмувaння ecтeтичної компeтeнтноcтi учня. - C. 235-239.
 46. Шлєіна Л. І. Розвиток навчальної самостійності майбутніх економістів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням". - C. 240-244.
 47. Аспірантські студії

 48. Білюнас А. В. Реалізація системи формування математичної культури учнів старшої школи. - C. 245-249.
 49. Волікова М. М. Позиція А.С. Макаренка щодо морально-етичної складової статевого виховання: контекстний підхід. - C. 250-255.
 50. Душечкіна Н. Ю. Інтеграція економічної та екологічної освіти у вимірах сталого розвитку. - C. 256-260.
 51. Єрмак Г. В. Аналіз морального виховання у працях радянських і сучасних дослідників: історичний аспект. - C. 261-265.
 52. Ковач А. Й. Цілі та зміст історичної освіти в народних школах Підкарпатської Русі (1919-1938 рр.). - C. 266-271.
 53. Корж О. О. Формування релігійно-національної ідентичності як педагогічна проблема. - C. 272-276.
 54. Кунінець О. О. Діагностика глухих дітей молодшого шкільного віку залежно від діапазону сприйманих частот за медико-педагогічною класифікацією Л. В. Неймана. - C. 277-281.
 55. Кучина К. О. Трансформація ідей морального виховання у вітчизняній педагогічній думці кінця ХХ–початку ХХІ століття. - C. 282-287.
 56. Литвиненко С. Г. Самостійна робота в малих групах як одна з форм роботи у ВНЗ англомовних країн. - C. 288-292.
 57. Майструк О. М. Боротьба В. Н. Каразіна за відкриття Харківського університету (початок ХІХ століття). - C. 293-298.
 58. Нетребіна О. Ю. Моделювання мультимедійної педагогічної технології формування професійної культури майбутнього менеджера з туризму. - C. 299-304.
 59. Оверко Н. Я. Концептуальні підходи до розвитку педагогічної майстерності викладачів професійно-технічних навчальних закладів у контексті модернізації освіти. - C. 305-310.
 60. Петрович О. Б. Створення творчого освітнього середовища на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача та майбутніх учителів-словесників. - C. 311-315.
 61. Постильна О. О. Проблема виміру моральних цінностей у студентів педагогічних закладів: теоретико-методичні аспекти. - C. 316-321.
 62. Притула О. Л. Теоретико-методичні засади професійної підготовки фахівців з українського рукопашу "Спас" у вищих навчальних закладах. - C. 322-326.
 63. Столбов Д. В. Особливості Інтернет-діяльності сучасного підлітка. - C. 327-331.
 64. Яковенко І. О. Соціально-виховна система Києво-Могилянської академії (XVII–XVIII століття). - C. 332-338.
2014
№ 1 (12)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського